ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De Oorlog. No. 6331 Dinsdag 25 Januari 1916. 56e J aargang. Kamer nn Koopfaandel en Fabrieken SIIBSLIJI ilSiAPT ABONNEMENT ADVERTENTIEN: Telefoon 25. Bit Blafl versctiijnt Maanflag-, Woensdag- en Yrydagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Openbare Vergadering BINNENLAND. fBlflLkiifOM. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /l.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1^ tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. te Ter Neuzen. 1 4j - - - COURANT 'Ill II I SMHBIII MHIh Ullimiimi——1—IIH—HI III mil p 11 III mil Ii IHI n ■■■■■MM. mi— op Donderdag den 27 Januari HUH, des namiddags 7 uur. De Ve Voorzitter, M. G. A. BLINKERS. De Secretaris, A. P. DE VOS. De Koningin peel. Volgens 't „Hbl." is H. M. de Railing in peel gevvorden over het dochtertje van het echtpaar Van Riel op Marken. Het kind werd geboren na den storm liaeht, waarin de moeder in doodsangst haar leven redde op een balk in een woning, die nog slechts op enkele spijltjes ruslte. Verbod van uitvoer van calcium, carbid en acetyleengas. Het St.bl. no. 53 bevat een Ron. besluit van den 20sten dezer, houdende verbod van uitvoer van calcium, carbid en acetyleengas. De Kroon behoudt zich voor, dit verbod lijdelijk op te beffen of in bijzondere ge~ vallen daarvan ontlieffing te doen vcrleenen. Verbod van uitvoer van villpapier en asphallpapier. Het St.bl. no. 54 bevat een Kon. besluit ran den 2Gsten dezer, houdende verbod van uitvoer van viltpapier en asphaltpapier. De Kroon behoudt zich voor, dit verbod tijdelijk op te heffen of in bijzondere vallen daarvan o nth effing te doen verleenen. Een gift van Prinses Juliana. Ook Prinses Juliana heeft, liet spreekt vanzelf, gehoord van den water,snoodheeft zij niet dagen aclitereen haar moeder, die de overstrooande streken bezoclit, moeten mi-ssen? Ook van de ellende, die geleden wordt, van den nood, die gelenigd imoet wor den, heeft zij gehoord. Toen is in het kin derhoofdje het plan gerijpt ook iets te doen, zelf iets te doen voor de ongelukkigen. En dat plan heeft zij uitgevoerd. Zelve heeft zij haar spaarpotje en haar beursje bijna ge- lieel geledigd en het bedrag, f 20.13, met een briefje, dat zij geheel a been schreef, gezonden aan den voorzitter der Waters- noodcommissie, den beer S. P. van Eegjhen. Dat briefje is een doodgewoon kinder- briefje, aardig, omdat er zoo goed uit blijkt, dat het een briefje is van een bijna zeven- jarige alleen, dat niemand dan de Prinses alleen de hand heeft gehad in dieze kinder- lijk-spontane daad van medelijden. Ziedaar iets voor den noodlijdenden om niet te vergeten: de kleine Prinses Juliana heeft zelve bedacht hen te lielpen. En voor het Nederlandsche volk om blij mee te zijn, want liet weel nu: Prinses Juliana heeft een goed Jiart, een medelijdend hart. Wat kan men van een vrouw, Koningin of be- delares, beter zeiggen? (Alg. Ilbl.) Kunstm es t vomrzienlng. Van vei'schillende zijden wordt de vraag gesteld, of de aanvoer van kunstmest en bepaaldelijk van Chilisalpeter, in voldoende inate is te verwachten. De Kunstmest-commissie kan tot haar ge- noegen berichten, dat er geen enkele aanlei- ding tot ongerustheid bestaat. De bereiding ran superphosphaat gaat regel ma tig; de aan voer van kalizouten en van zwavelzuren ammoniak is zeer bevredigendde eerste lading Chilisalpeter is reeds aangekomen DOOR H. BERTRAND. Hans stoorde zich niet aan die hatelijke op- merking. Hij herhaalde nog eens kortaf: Ik verlang van u te weten, of die heer nog op no. 582 logeert. De portier keek den jongeman een oogen- blik verwonderd aan. De ferme houding ran t jonge mensch miste zijn uitwerking dan ook niet. De portier haalde het vreem- delingenboek, zocht eenige oogenblikken en antwoordde toen J>rnmmig: Als het u zo o veel kan sdhelen, neen! De heer is vertrokken! Misschien naar een ander hotel. Weet ik het? Hans was nog niet tevreden. Hij nam bijna al het geld, dat hij bezat, uit zijn portemonnaie en zei: - Hier, dat is voor dengene, die mij kan zeggen, hoe de koffer van dien heer er uitzag! Hij wendde zich met die woorden tot de kellners en loopjongens, die langzamerhand nieuwsgierig waren komen aanloopen. Eenst antwoordde niemand. Eindelijk kwam een kleine zwarte boy naar voren eu verdeeid. De najaarsbestellingen zijn vo<or alle soorlen van kunstmest geheel afge- loopen, terwijl reeds een groot deei op de voorjaarsbestellingen van enkele artikelen is verzonden. Het k-ouit der commissie der- lialve voor, dat aan alle bestellingen, welke in Augustus 1915 werden opgelieven, zal kunnen worden voldaan. (St.ct.) Wetsontwcrp heffing builcngewone betas ting. De „Vrijzinnig-Democraat" meldt, dat de leden der vrijzinnig-demoeratische Kamer groep bij de Tweede Kamer een wetsont werp liebben ingediend tot het heffen van een buitengewone belasting tot dekking van de oorlogsuitgaven. Het wetsontwerp van de commissie uit den Vrijz.-Dem. Bond is on- gewijzigd ingediend. Het tarief lot heffing van ongeveer .200 millioen is er in opge- nomen. In de toelichting zijn de noodza- kelijke wijzigingen gebracht. PERSGESPREKKEN MET DEN KONING VAN GRIEKENLAND Boning Ronstantijn heeft, volgens de ,,N. R. Crt.den correspondent van de Associa ted Press in Athene, bij zich la ten komen om opnieuw zijn verontwaardiging over de handelingen van de geallieerden te lucliten. Het eenige forum van de openbare meening, dat nog open voor hem was, was het Ame- rikaansche. En daarom wilde hij telkens opnieuw een beroep op Amerika doen. Ivijk eens, zeide liij, naar de Lijst van Grieksch gebied, dat de troepen v;an de ge allieerden nu al bezet hebben Lemmas Imbros, Milylene, Caslellorizo, Rorfoe, Sa- loniki, met inbegrip van het schiereiland Chalkis, en een groot gedeeite van Mace donie. in verhouding tot heel Griekenland is dat gebied zoo groot, als de Vereenigde Slaten na den Mexicaanscben oorlog op Mexico veroverden. Wat geeft de belofte, dat men schadeloosstetling zal betalen als de oorlog gedaan is. Men kan liet lijden van de Grieken, die van bun haardsteden vcr- dreven zijn, niet vergoeden. Men beroept zich op militaire noodzakelijkheid, betzelf- de argument dat de Duitschers gebruiklen, om Belgie binnen te vallen en Luxemburg te bezetten. Men voert wet aan, dat de on zijdigheid van Griekenland niet door de mo gendheden, die haar schonden, gewaarborgd was, zoo,als met Belgie het geval was, maar dat houdt geen sleek, aangezien de onzijdig- heid van Rorfoe door Engeland, Frankrijk, Busland, Oostenrijk en Pruisen gewaar borgd is. En wa-t moet men nu denken van liet argument betreffende de militaire noodzake lijkheid? Wat was de militaire noodzake lijkheid om de brug van Demir Hissor Le vernielen, die anderhalf millioen dractimen heeft gekost en die de eenige, bruikhare weg is, waarlangs wij de Iroepen in Oost-Mace- donie van leeftodit kunnen voorzien? De brug was gemineerd en kon bij de nadering van den vijand elk oogenhlik opgeblazen worden. Men erkent, dat er geen vijanden in de buurt van de brug waren en dat er geen aan wij zing was, dat zij kwamen. Welke militaire reden was er daarom om die brug op le blazen, lenzij dat men de Grieksche troepen van Seres en Drama wil'de uithon- geren"? Wat is de noodzaak voor de bezet- ting van Rorfoe? Griekenland is de bond- genoot van Servie, zegt men, maar Italic i,s dat even goed en de overbrenging van ide Servisclie troepen uit Albanie naar Italic is eenvoudiger dan naar Rorfoe. Bedan- en zei met een verlangetiden blik naar het zilvergeld, dat Hans in de geopende hand hield Ik geloof, dat ik het u kan zeggen. Ik heb den koffer van den heer van no. 582 naar de cable-car gebraclit, het was een gele handkoffer met koper-beslag. Hans wierp den wakkeren jorigen het geld toe en verliet snel het hotel. Hij was er 1111 van overluiigd, dat zijn gevolgtrekkingen juLst waren. Hij was het ook met ziohzelven eens, wat liij te doen had. Dat het Berger niets zou helpen, al ging hij zelf naar de potitie, dat deze hem eveneens zou verdenken, dat Mr. Pamberton, alias Mr. Stokes, hem een leelijke poets had gebakken, dat was duide- lijk en klaar. Maar er was gelukkig nog een andere weg, dien liij in kon slaan. Hij ging regelrechl naar den HolLandschen consul. Het was reeds avond, toen hij het huis van den consul bereikte, het spreekuur was reeds lang voorbij. Maar Hans handelde met overleg en schreef op zijn visitekaartje onder zijn naam: „Konit in het belang van een Hollandsch aimbtenaar van den detective Berger uil Amsterdam, die eenige uren ge leden op een valsche beschuldiging door de poiitie is gearresteerd." Het duurde slechts een kwartier eer Hans bij den consul werd toegelaten. Deze zat voor zijn schrijfbureau en keek verwonderd ken de Italianen er sonis voor, omdat zij bang zijn, dat de Services cholera zullen meebrengen? Maar denken de geallieerden soms, dat de Grieken daar meer op gestell zijn dan de Italianen? De geallieerden zeggen, dat zij Castellorozo Rorfoe en andere pun ten bezet hebben op zoek naar steunpunlen voor duikbooten. Het Engelsche gezantschap looft echter 2000 uit een groot forluin voor iederen Griek- schen visscher voor inlichtingen, die lei den lot de onldekking van zulk een steun- punt, maar liet heeft nooit eenig bericht ontvangen en geen visscher heefl nog een duikboot gezien, die uit Griekenland voor- raden kreeg. De geallieerden liebben gespeeld met de sympathie van het Grieksche volk. In liet begin van den oorlog waren 80 pCl. van de Grieken op hun hand, nu zijn liet geen 10, geen 20 pCl. aneer, die een hand zouden uitsteken, om de geallieerden te helpen. Waarom demofoiliseert Uwe Majesteit niet? vroeg de correspondent. Ik zal liel misschien doen» anhvoordde de Roning maar ik kan daar niet goed toe overgaan, voor het lot van Saloniki be- slist is. De geallieerden hebben Gallipoli 11a een jaar onlruimd. Op een goeden dag kunnen zij aangaande Saloniki ook van plan veranderen, en d,an is die stad aan den eerste den beste, die komt, overgeleverd. Sa loniki is Grieksch. Ik wil, dat het Grieksch blijft. Gelooft Uwe Majesteit, dat Duitschland het kan winnen Dat hangt ervan af, wat men onder ..win nen" verstaat. Als u daarmee bedoelt de verovering van Londen, Parijs en St. Pe tersburg, vermoedelijk niet. Maar ik geloof, dat de Duitschers daar waar zij zijn, zich heel lang kunnen veriodigen. Ais economi- sche ui Lputting Duitschland niet dwingt, 0111 \rrede te vragen, geloof ik, dat het heel moeielijk, zoo niet onmogelijk zal zijn, lie! met militaire middelen eronder le krijgen. Wat denkt Uwe Majesteit dan van den afloop van den oorlog? Remise; gelooft 11 niet? Op bevel van den Roning werd het ver- slag van dat onderhoud door Merkati, den 11 of maar s ch a 1 kgee on ir as igneerd Een gezaghebbend Franschman heeft bij dit interview tegenover den Parijschen cor respondent van de Associated Press de vol gende opmerkingen gemaakt: Er is geen sprake van de bezetting van Griekenland, maar alleen van het tijdelijk gebruik van sommige deelen van het Griek sche gebied. De eilanden worden tijdelijk gebruikt, omdal Turkije altijd geweigerd heeft, het bezil ervan door Griekenland te erkennen. De bevolking heeft overal de geallieerden met de grootste hartelijkheid ontvangen en gemerkt, dat zij een bron van voordeel \roor haar waren. De geallieerden zijn alleen naar Saloniki gegaan, 0111 Servie, Griekenland's bondge- nool, hulp te verleenen. Er kan geen ver- gelijking gemaakt worden lusschen de be zetting van Saloniki en van Belgie, zooals Roning Ronstantijn doet. Duilschland's woede over de aanwezigheid van de geallieerden op Rorfoe en op Cas- tellorizo' bewijst, dat het die eilanden als steunpunten voor duikbooten gebruikte. De mislukking van de onderneming op Gallipoli en de verpletlering van Servie wa ren te wij ten aan Griekenland's weigering om zijn verpliclilingen jegens Servie 11a te komen. Aangaande Roning Ronstantijn's verkla- op, toen liij in phials van een vohvassen persoon, dien hij zeker verwacht had, een vijflienjarigen jongen voor zicli zag staan. Hij verzocht hem echter loch te gaan zitten en zei: Verlel mij eens uitvoerig, wat u liier hrengt. Hans had in de wacblkamer lijd gehad om te overleggen, wat liij den consul zeg gen zou. Hij vertelde nu alLes geregeld en de consul scheen hem ook terstond te ge- looven, want liij luisleixle aandachtig. En op Hans' verzoek om den heer Berger nog denzelfden avond op vrije voeten te slellen, antwoordde de consul vriendelijk: Indien .alles, wat u mij daar verteld hebt, waar is, waaraan ik ook niet twij- fel, hoe avontuurlijk uw verhaal ook klinkt zal liet niet aan mij liggen, als de heer Berger nog een uur langer in de handen van de poiitie blijft! Hij drukte op een knop naast zijn sclirijf- tafel en een oogenhlik later verseheen zijn bediende. Breng mij hoed en stok, ik ga uit. De consul wendde zich weder tot Hans: Ga mede naar het politiebureau, wij zullen zien, alias in orde le krijgen! Mis schien is het ook nog niet te laat om dien Mr. Pamberton meester te worden. Het hoofdbureau van poiitie was geluk kig niet ver en de komst van den consul deed wonderen. Hij vroeg onmiddellijk 0111 ring, dat hij niet lot demobilisalie kan over gaan, zeide de Franschman: De geallieerden blijven, op 's Rollings verzoek, geld voor- schieten voor de mobilisatie van het Griek sche leger, en zij zullen, zoo noodig, nog meer voorschieten. De correspondent van den „Lokal-Anzei ger" le Atliene heeft ook een onderhoud ge had met Roning Ronstantijn. Ofschoon liij zijn bericht veertien dagen geleden seinde de lelegrafische verhinding lusschen Athene en Beriijn schijnt niet al te best le zijn is het nog aclueel genoeg am mede- gedeeld le worden. Het gesprek liep allereerst over de arres tatie der consuls te Saloniki. De Roning zei daai'omlrent: „Hel spijt mij zeer, dat een dergelijke inbreuk op de onzijdigheid, die bovendien van mililair standpunt een fout is, kon plaats vinden. De maalregelen tegen Grie kenland worden steeds onverdragelijker". De Roning wees als nieuw voorbeeld op het gebeurde in Milylene, waar de bevelvoerende EngeLsche admiraal met de blokkade van het eiland dreigde, wanneer niet een paar niisdadigers en smokkelaars door de Griek sche autoriteilen onmiddellijk werden vrij- gelaten. „Zoo bemoeit men zich met onze binnenlandsche aangelegenheden. Ik ben volkomen vrij. Mij bindt geen persoonlijk belang en daarom kan ik met zuiver ge- weten zeggen: ik heb alleen het welzijn van mijn volk voor oogen. Van bet begin af ben ik, met een groot, invloedrijk gedeeite van mijn volk, van meening geweest, dat Griekenland onzijdig moest blijven en zich niet inlaten met dezen oorlog. Dit stand .punt is van zekere zijde ten onrechte zwak genoemd. Wanneer 011s land en onze vrij- heid bedreigd worden, dan zullen wij onzen man staan. Er is gezegd, dat wij bang zijn voor de Bulgaren. Ook dat is niet waar. Wanneer de Bulgaren (Oinzie helangen bedreig- den, zou ik nieL dralen mij le verweren Doch het lijkt mij loe, dat dit op het oogen blik niet het geval is. Of de Balkan-kwesties door dezen Euro- peesclien oorlog goed geregeld zullen wor den, weet ik niet. Niemand kan voorzien of er geen nieuwe bloedige oorlogen zullen onLstaan, voor er een oplossing gevonden is van het moeilijke, ingewikkel-de nationali lei ten-vraags tu kNiemand lioop I innigerdan ik, dat dil vennedon zal kunnen worden. Onze deelneming aan den legenwoordigen Europeeschen oorlog zou geen Baikan-aan- gelegenlieid zijn, maar het zicli mengen in een wereld-conflict. Wij hebben echter al leen op den Balkan belangen. Als klein, vrij volk, met een groot verleden, hebben de Grieken wel het rechl groote nationalis tische droomen le hebben. Maar op zoo'n ernslig oogenhlik mag de politiek niet ge- haseerd zijn op droomen. Op ons rust voor alles de pticht ons kleine gebied en onze vrijheid te beschermen." Omtrent de polilieke betrekkingen tot de oorlogvoerende partijen zei de Roning: Duitschland en Oostenrijk-Hongarije heb ben zich tegenover Griekenland tot 1111 toe correct gedragen en liet vriendsch-ap be- toond. Er is dus niet de minste reden, om tegen Duitschland en Oostenrijk-Hongarije op te treden. Ik wil geen oorlog, ik wil mijn leger versterken. Ik hoop, dat wij aan liet eind van den oorlog sterk en frisch zul len zijn. Dat is voor mijn Land van liet meeste gewicht, want dan kan het bij de vredesonderhandelingen veel meer invloed hebben dan wanneer het leger uitgeput zou zijn. Onze onzijdigheid is niet het gevolg van een gevoei van zwakte, maar het re- bet hoofd van de geheime poiitie te spre- ken en wat hij d-eze te zeggen had, was lang niet malsch. - En heeft de gearresteerde zich in het geheel niet op mij beroepen en mijn be- middeling gevraagd? vroeg hij ten siotle. Het hoofd van de geheime poiitie, een Ier. wreef een weinig verlegen zijn handen en antwoordde Zeer zeker, maar van dat verlangen is proces-verbaal opgemaakt en Ja, dat ken ik. Op die manier kan de jgevangene, die onder piijn bescherming staat, wel acht dagen onder uw bescherming blij ven. Ik verzoek u nu dringend, mij bij den beer Berger te brengen, maar mij allereerst mee te deelen, op welken grand de arres- tatie geschied is. De Ier voelde zich diep beleedigd. 't Was geheel volgens de wet, mijn- heer! Vanmiddag verseheen hier de detec tive Berger, die ons door de geheime poiitie reeds was aanbevolen, van de vereischte le- gitimatie-stukken voorzien en wi-ens naam de gearresteerde zich valschelijk had toege- eigend en liij vorderde. van ons, op grand van zijn volmacht, de arreslatie van een man, die logeerde in het Palmer House no. 583 en die zich in Nederland had schul- dig gemaakt aan een grooten diefstal met inbraak. - En 11 bent natuurlijk terstond tot de arrestatie overgegaan, u hebt u niet ge- J,i-f I sultaat van den weloverwogen wensch onze krachten voor later te sparen. Daarom zal ik bij mijn politiek blijven. de vrijheid en de belangen van mijn land behartigen zon- der Grieksch bloed te vergieten. Ik kan daarbij op den steun van mijn volk rekenen. En vleierij noch geweld van buiten, van welke zijde dil ook komen mag, zal mij op een dwaalspoor brengen." Op de-vraag oT de Entente niet in staat zal zijn door geweld Griekenland te dwingen zijn onzijdigheid prijs te geven ten gunste van de Entente, antwoordde de Roning: „Mocht iemand daarop hopen, dan zal liij wel mcrken, -dat die hoop ijdel was." DE PERSCENSUUR IN DEN RIJKSDAG. I11 de Bijksdagzitling, deze week gehou- den, werd de uitoefening van de censuur besproken en ten slo-tte is een voorstel lot verzachting van de censuur aangenomen. De meeste woordvoerders oefenden op de wijze, waarop die censuur wordt uitgeoefend, bittere kritiek. De sociaal-demokraat Dittmann sprak van „politieken gewetensdwang". Hij vermeldde o.a. een geval, waarin een stuk uit het ver- sLag van een rede, die een sociaal-demokraat in het Parlement had gehouden, door d-e censuur geschrapt was. Er wordt, zeide hij verder, een atmosfeer geschapen, waarin zelfs de onzinnigste gerucbten geloof vin den. Naar Russisch voorbeeld wordt het openbare leven door de poiitie en de over- heid geregeld en de invloed van pers en parlement terzijde gesteld. De officieren Iki- schouwen de inlijving van veroverd gebied als iets vanzelf sprekends. Dat is de reden van het verbod om over het doel van den oorlog van gedachte le wisselen. Het volk is tegen het wilde veroverings- geschreeuw. Zijn stem moet in het buiten land gehoor vinden. Overal wit men vr-ede. Maar overal verhindert men de uitvoering van den volkswil. De staat van beleg is on- wettig, de constitulioneele voorwaarden be- staan niet meer. Gerstenberger, lid van het cenb-um, be- toogde, dat de preventieve censuur vooral zeer noodlottig werkte, en de vrijzinnige Fischbeck zei, dat de schending van het briefgeheim met de rechtsidee in slrijd was, vooral als men haar bij eerbiedwaardige menschen, Alduilschers of pacifisten, met verdenking wegens spionnage verklaart. Dr. Stresemann (nationaal-liberaal) vond liet dwaas om de beraadslagingen van den Rijksdag, door schrapping van een gedeeite van liet verslag onder censuur te plaatsen. Wij houden op, zei spreker, een parlement te zijn, dat meetelt, als wij hier nog van de eenige tribune, van waar men vrij kan spreken, onder het toezidht van de mili taire overheid gesteld worden. Dat moeten wij ons niet laten welgevallen. De rijkskan- selier moet zijn invloed laten gelden, dat zulke toestanden niet bestendigd worden, welke Duitschland veel meer afbreuk doen dan de scherpste redevo-eringen, die in den Rijksdag gehouden worden. Spreker haalde gevallen aan, waarin de censor Goethe en Lenau onder handen ge- nomen had. Op 1 April 1915 wilde de „AU- deutsclie Blatter" een artikel van Emil Rir- dorf opnemen, „op Bismarck's geboorte- dag". Het opsclirift bleef staan. Dan kwam er tot onderaan toe een kolom wat en len- slotte de onderteekening „Emil Rirdorf". (Gelach.) Toen veldmaarschalk Von Hinden- burg het prachlige woord had gesproken: Niet volhou-den, maar overwinnen! en me- nig ander, dat bijzonder frisch was, heeft men zelfs dat interview, nadat een courant bet had afgedrukt, verboden! stoord aan het verzoek van den gearres teerde, om mijn lusscbenkomst in le roe- pen? I itvluchten ma ken alle misdaHigers, dat weet u, mijnheer de consul, even goed als ik. Bnilendien is de zaak zoo inge- wikkeld, dat er geen sprake van kan zijn, den gearresteerde terstond in vrijheid te slellen. De hoogmoedige toon, waarop dit gezegd werd, maakte volslrekt geen indruk op den consul. Deze merkte kalm op: Er is hier geen sprake van een uiis- daad, die op Amerikaanschen bodem be- gaan is en waarin u uitspraak hebt te doen. En bovendien verklaar ik u, dat u, volgens mijn persoonlijke overtuiging, op een dwaal spoor zijt geleid, dat niet de gearresteerde, maar juist hij, die de arrestatie bewerkte, de gezochte inbreker is. Datzelfde beweert ook onze arrestant, ik voor mij denk er in het minst niet aan, zijn woorden te gelooven. Zoo? Het laat mij tamelijk koud waar u aan denkt. Ik verlang, dat de gearresteer de terstond liier gebracht wordt. En als ik dit weiger? Nu, -dan zal ik mij telegrafisch tot onzen gezant wenden! (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1