ALGEMEEN nieuws- en aovertentieblad vook zeeuwsch-vlaanderen. Regeeringsvleesch. No. 6328. Dinsdag 18 Januari 1916. 6e Jaargang. ABONNEMENT ADVERTENTIEN TeleSooe 253. nit Biad verschiint MaandaiR Woensdaa- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. B S E H L A H 0. Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. iBiJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika j 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij cfiireet© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 Ultr op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt de ingezetenen bekend, dat de prijzen voor bet varkensvleesch en aanver- wante artikelen zijn vastgesteldals volgt (Aan dea Winkel afgehaald.) Versch Spek per- vijf ons 0,425 (doorregen) n n u 0,50 Gezouten (droog en vet) v 0,45 //(droogenmager) 0,50 Vette Lappen u u it n 0,45 Doorregeu Lappen u 0,50 Magere u u u n n 0,55 Cotillet n n u h 0,60 Fricandeau n u n u 0,60 Rolladen n n 0,60 Carbonades n u u n 0,52" Gehaktu n u u 0,45 Gewone worst u 0,54 Magere en saucijzen u n n 0,58 Reuzel (Bladreuzel)u n 0.45 u (gestnolten) 0,55 Kluivenn n n w 0,15 (Bij kleine hoeveelbeden naar evenredig- heid berekend). Ter Neuzen, 15 Januari 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Hoe levcn de gepensioaneerde oudjes? tarie, die beer De Vc buitengewo-on hooger slaal in inkomsten nil de gemeente Voeding met peulvruchlen voor het leger. De opperbevelhebber van land- en zee- macht h^eft bepaald, dat voortaan ten minste tweemaal per week peulvrucht.en moeten worden verstrekt aan de deelnemers der soldatenmenage, met dien verstande, dat tot 1 Juni ten minste eenmaal per week erw- tensoep moet worden genuttigd. Overigens wordt de verstrekking van erwtensoep aan de commandeerende officieren overgelaten. Bij de verstrekking van bruine boonen en capucijners kan c. q. ten hoogste de helft van het ration dezer peulvruchten worden vervangen door ten hoogste 0.015 H.L. aardappelen. (Avp.) De Maashaven. Naar Lloyds uit Calais meldt, is bet Nederlandsche stoomschip Maashaven, dat in het Kanaal door de bemanning werd verlaten, nadat het op een mijn was g loopen, bij Calais gestrand en in tweeen gebroken. Uit Londen meldt Lloyds dat de eerste officier en 13 man van de Maashaven Zaterdagavond te Deal aan land zijn gebracht. Sinaasappelen. Naar de N. R. Crt. verneemt, zijn de ladingen sinaasappelen van Valencia per stoomschepen Iris en Helena alhier aan- gevoerd, door de Engelsche regeeriDg vrij- gegeven, zoodat de beide importeurs hier ter stede er de vrije beschikking over ge kregen hebben. Toeslag Rijksambtenaren. Het Tweede Kamerlid Koster heeft in een rede, te Borger gehouden, meegedeeld, dat de toeslag voor RijksambtenareD, waar- onder ,ook de onderwijzers, binnenkort te verwachten is eD ongeveer 9 pCt. zal bedragen de grens zal hoogstwaarschijnlijk tot boven f 1C00 gaan. Aardappelen. Donderdag is te Groningen een gecom- bineerde vergadering van de Vereeniging van exporteurs van, Yeenkoloniale aard appelen en de Vereeniging van aardappel- handelaren in Friesland gehouden, waarin de uitvoer van aarda"ppelen besproken werd. Meegedeeld werd, dat er in ons land nog groote voorraden aanwezig zijnzoo b v. in Friesland, waar nog ongeveer 1,300,000 H.L. (d. i. 10,000 wagons) zijn, welke voor inlandsche consumptie overbodig zijn en hoog noodig moeten worden uitgevoerd, omdat ze (vooral de Borgers en de Factors) beginnen te kiemen en te rotten. In plaats van uitvoer, worden uit het Zuiden van ons land en uit Drenthe alle dagen vele wagons eet-aardappelen naar Hoogezand en andere plaatsen vervoerd, om door de fabrieken te worden verwerkt. Dit wekt groote ontevredenheid en besloten werd, a. s. Woensdag te Utrecht een ver gadering van landbouwers, handelaars en exporteurs uit het heeie land te houden, om daar de zaak nader te bespreken. Het rapport is verschenen van het hoofd- bestuur van den Bond voor Staatspension- neering over de wijze waarop de oude arme Nederlander tbans „het eindje haalt". De beeren G. L. Janssen, U. G. Dorhout en C. van der Velden, die het rapport samenstelden, ontviDgen de stof van rnede- werkers, van nabij bekend met de menschen en toestanden waarover het bier gaat. Het rapport komt lot de volgende con- clusies. 1. De toestand van oude menschen uitden arbeidenden stand, die al of niet uitsluitend in loondienst zijn geweest, is in verreweg de meeste gevallen zoo, dat zij niet uit eigen bezit of verdiensten kunnen bestaan. 2. In de gevalieu, waarin de 2 per week voor een eenloopend persoon, of de 3 voor een eehtpaar niet worden aabge- n6m!en vuld dooi eigen inkomsten, bezit of toelage dan diezen in rang op hem volgenden ambtenaar. En, al zijn burgemeester en wethouders ook vol lof over het wcrk van den heer De Vos, zoo kunnen zij van den heer Huijssen niets ander-s verktaren, dan dal hij, gedurende de 21/2 jaar, dat hij hier werkzaam is, zeer veel arbeidiskracht heeft aan den dag gelegd, en dal zeer wordt geapprecieerd de wijze, waar op hij zijn werk weet te doen. Spreker herhaalt hij wil niets afdingen op de ver diensten van de andere ambtenaren, maar de heer Huijssen is altijd' bereid bevonden, om het werk, als het noodig was, af te maken, al moast Ihij daaraan .pot veel builengewonen tijd hesteden. Er is dus zeker aanleiding, om rlergelijke dienstprestatie te'waardeeren, waar hij, in salarieering, werkelijk ongunslig afsteekt bij de anderen. Met algemeene ste.imen wordt het voor- stel van burgemeester en wetfiouders aange- van eenig Armbestuur, is het bedrag van 't pensioentje ontoereikend om te voorzien in het allernoodzakelijkste. 3. De aanvangsleeftiid ter bekoming van het pensioen is in verreweg de meeste gevallen minslens 5 jaren te hoog. Velen zijn voor der leeftijd van 70 jaar versleten en genoodzaakt den steun van Diaconie of Armbestuur in te roepen. Uitsluiting van vroeger bedeelden bij de toekenning der ouderdomsrente is daarom onbillijk. 4. De afwijzing van zoovele behoeftige oude menschen, op grond dat zij geen loontrekkenden zijn geweest of dit niet geweest zijn in de laatste 10 jaren, heeft in breeden kring bitterheid gewekt en den eerbied voor de wetgeving verminderd niet alleen maar ook leugen en bedrog in de hand gewerkt. 5. In die gevallen, waarin het pensioentje door eigen inkomen of bezit of door onder- stand van eenig Armbestuur werd aangevuld tot op zoodanig peil, dat in het noodige kan worden voorzien, is de toekenning ervan een zegen geweest. 6. Waar de betrokken persoon voor de pensionneering reeds geheel ten laste kwam van eenig Armbestuur, is hem (haar) deel van 't pensioen ten goede gekomen, en een an der grooter dee! kwam ten bate aan andere, niet-gepensionneerde behoeftigen, waardoor tevens de taak der Armbestuurders werd verlicht. 7. Het Staatspensioen heeft vooral een zeer gunstigen invloed gehad op het lot van oude menschen, die waren opgenomen in het gezin hunner kinderen. Het heeft het voldoen aan dezen kinderplicht minder moeilijk gemaakt. GEM EEN T ERA A I) VAN TER NEUZEN. Vergadering van Donderdag 13 Januari 1916, des voormiddags 10 uur. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge meester. Tegenwoordig de leden: R. Scheele, J. de Bruijne, M. Eijke, E. H. T. van Borssum Waalkes, D. Scheele, H. B. van Nes, R. E. G. Nolson en L. T. van Hasselt. Afwezig de heeren A. Visser, D. J. Dees, J. J. de Jager, A. C. Lensen en A. H. Donze. (V e r v o 1 g). 7. S ocrslel tot toekenning van een per- soneele toeiage aan J. J. Huijssen. Naar aanleiding van het in limine handen, om bericht en raarl, gestejde adres van J. J. Huijssen, adjunct-commies ter secretarie al hier, welke eene hillijke verhooiging zijner jaarwedde verzoekt, geven burgemeester en wethouders te kennen, dat de jaarwedde van adressant te laag is, en zulks in verband (met den wei-ktijd en den aard der werkzaamhe- den, welke van hem worden gevorderd. In afwachting van een algeheele herziening van dc jaarwedden van de ambtenaren ter se cretarie, stellen zij voor, aan adressant, voor 1916, eene personeele toelage van f 100 toe te kennen. De voorzitter voegt hier nog aan toe, d,at de bezoldiging van den lieer Huijssen lager is, dan van dezelfde ambtenaren in andere gemeenlen. De heer D. Scheele geeft te kennen, dat, wal de voorzitter opmerkt, dat de salarissen der gemeente-ambtenaren hier lager zijn dan elders, door den raad is beaamid, maar vraagt, of er niotieven zijn, om speciaal dezen .ambtenaar eene verhooging te geven, zander tebort te doen aan anderen, want anders krijgt men binnen 14 dagen van de rest ook weer een verzoek. De voorzitter acht daarvoor bepaald rede nen aanwezig. Er is den laatsten tijd gele genheid geweest vergelijkingen te maken tus schen de inkomsten der verschlllende ge meente-ambtenaren, en dan is daarbij ge- bleken, dat de eerste ainjitenaar ter secre- Voorstel tot ioekeuning eener gralifi- catie -aan F. S. Lansen. Burgemeester en wethouders stellen voor, aan mej. F. S. Lansen, die van 29 Novem ber tot 23 December 1915 als kweekeling is werkzaam geweest aan school C, feitelijk ter vervanging van den onderwijzer aan die school, P. M. D. van der Peijl, die, wegens besmettelijke ziekte in zijn gezin, was ver- hinderd zijne functie te vervullen, eene gra- tificatie toe te kennen van 50. Dit voorstel wordt aangenomen met alge meene stemmen. 9. Besluil tot voorzieming in kasgcld. De voorzitter stelt namens burgemeester e.11 wethondei-s voor, ter voorziening in kas- geld, gedurende 1211V eene geldleenin,g aan te gaan, tot een maximum van 20.000, tegen eene rente van ten hoogste 6 0/0 en ouder voorwaarde, dat de leening uiterlijk op 31 December 1916 zal worden afgelost. Het voorstel nader toelichtende, deelt de voorzitter mede, dat de gemeente dit bedrag niet voortdurend noodig heeft gehad; er zijn ook tijdstippen geweest, dat men kasgeld kon uitzetten. Directe behoefte is er niet aan, daar men vermoedelijk spoedig over geld zal kunnen beschikken, doch het zou kunnen zijn in het najaar. Naar aanleiding van door den heer Van Hasselt gevraagde inlichtingen, deelt de voorzitter verder mede, dat het bedrag, in- diien noodig, bij gedeelten van f 5000 wordt opgenomen; vroeger gescliledde dit bij de Nederlandsche Bank, Lhans bij de Maat- schappij voor gemeente-crediet. Het voorstel wordt aangenomen met alge meene stemmen. 10. Verhooging jaarwedcle van den onder wijzer II. L. C. Kok. De voorzitter brengt in behandeling het verzoek van H. L. C. K,ok, onderwijzer aan de school voor m. u. 1. o., om verhooging zijner jaarwedde, dat de vorige vergadering werd aangehouden, om dit, alvorens hier- over te beslissen, ook, 0111 advies, te stellen in handen der commissie van toezicht op het lager onderwijs. Van de commissie wordt, onder terugzen- ding van de betrokken stukken, medege- deeld, dat zij protesteert tegen de bewoor- dinjgen, waarin het adres van den heer Kok is gesteld, en met de vergelijkingen, dam-in gemaakt, in verband met de lesuren der leeraren, verbonden aan de H. B. S., alsook met diie van het hoofd der m!. ui. 1. o. school. Zij is echter van meening, dat, wanneer mocht blijken, dat het traktement van onder wijzers, met idezelfde bevoegdheden, pan (eene m. iii, 1. o. school in andere gemeenten, hoo ger is, ook het traktement van den heer Kok zooveel mogelijk daarmede in overeenstem mihg dient te worden gebracht. Burgemeester en wethouders handhaven het door hen in de vorige vergadering inge- diende voorstel, strekkende om het salaris van adressant met 200 te verhoogen, en, daarmede in verband, het -eerste lid van artikel 1 der verordening, tot regeling van de jaarwedde van den onderwijzer, te licnoe- men aan de school voor meer uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Ter Neuzen, te wijzigen, en om voorts ook artikel 6 van de aangehaalde verordening, betreffende de regeling van het salaris, indien de onderwij zer in militairen dienst wordt opgeroepen, te wijzigen. De voorzitter voegt hieraan toe, dat het voorstel wordt gedaan uit overweging, dat do saLarieering elders hooger is. De heer Eijke meent, dat de heer Kok ook nog spreekt over het opdrijven der uren, waarop hij les molet geven. De voorzitter antwoordt, dat burgemees ter en wethouders, bij het doen van hun voorstel, daarmede in het geheel geen reke- ning' houden. De door den heer Kok ge- geven voorstelling van de verhouding der uren van hem en van het hoofd der school, is niet geheel juist, op bet oogenblik is dit 28 en 22. Er is geen sprake van opdrijven, eerder van vermindering der uren. De lieer Wieberdink doet 010k wat hij kan. Niette- j min moet geconslateerd worded, dat de heer Kok een groot aantal lesuren heeft en dat er ook nog veel uren gemoeid zijn met het correcliewerk in de vakken, did hij onder- wij-st, terwijl hij algemeen geacht wordt een go-ed onderwijzer te zijn. Hij heeft eene ver hooging van 100 gevraagd, doch burge meester en wethouders waren van meening, dat dit de draagkracht der gemeente zou te boven gaan, terwijl er dan ook een onliillijk- lieid zou onlstaan tegenover de andere on- derwijzers in de gemeente. De heer Eijke vraagt, of er ook niet een verzoek is van den onderwijzer Bakker. De voorzitter antwoordt bevesligend; hij .il dat echter jafzonderlijk behandelen(daar- omlrent komt straks een voorstel. De heer Van Nes meent, dat men, afge- zien van de vraag, of het niet b-eler was beide zaken tegelijk te behandelen, in deze niet mag letten op de persooidijke repu- Latic van den betrokken ambtenaar en dat ook niet in aanmerking mogen worden ge nera en het aantal lesuren. Dat mogen geen motieven zijn voor verhooging. Dat in an dere gemeenlen meer wordt betaald dan hier, is een motief, dat wel wegen kan. De voorzitter zegt, dat dit dan ook het motief is, dat voor burgemeester en wet houders heeft gegolden, hij heeft niet voor zien, dal de school commissie daarnaar zou erwijzen en beschikt daarom niet over be- paalde gegevens daarom trent, maar vast -sLaat, dal elders voor een onderwijzer, met dergeiijke hevoegdheid, hoogere jaarwedde wordt betaald. De heer Waalkes deelt mede, dal elders wordt betaald van 1100 tot 1700; dat laatste is te Haarlean, en dat is dan ook het hoogste salaris. De heer Van Hasselt is het eens met den heer Van Nes, dat de perso-oniijke verdien sten, noch het aantal werkuren, voor het toekennen van eene verhooging in aanmer king mogen komen, omdat die geregeld zijn bij de wet op het lager onderwijs. Een andere vraag is, of het aanvangssalaris van een onderwijzer bij het m. 11. 1. o. J 1000 behoort te bedragen. Hij is niet tegen dit voorstel, maar beloogt, dal dan ook ten op- zichte van den heer Bakker hetze-Ifde be sluil dient te worden genomen. Hij had daarom liever deze zaken te samen behan- dield, daar ze, z.i., bij elkaar behooren. Hij zal voor het voorstel stemmen. Het voorstel van burgemeester en wethou ders wordt aangenomen met algemeene stemmen. 11. Adres O. Bakker, belrefi'ende verhoo ging zijner jaarwedde. Ingekomen is een adres van O. Bakker, onderwijzer aan de school voor in. u. 1. o. in deze gemeente, die er op wijst, dat door den heer Kok, eveneens onderwijzer aan deze school, verhooging van jaarwedde van 200 is gevraagd; dal, indien de raacf deze verhooging mocht toestaan, adressant -meent, daarvoor ook in de term en te vall-en; dat de raad indertijd een verzoek, om adressant f 100 toe te kennen voor het be zit der hoiof-dakte, heeft afgewezen; dat het hem voorkomt, dat, nu de raad zich over verhooging van jaarwedden uit- spreekt, de gelegenheid guns tig is, om op bedoel-d verzoek terug te komen; redenen, waarom adressant verzoekt, hem 200 salarisverhooging toe te kemien, be ne vens 100 voor liet bezit der hoofdakte. De commissie van toezicht -op liet lager onderwijs, in wier handen dit adres werd gesteld, met verzoek daaromtrenl van advies te dienen, brengt onder de aandachl, dat, wegens het te klein aantal leerlingen, de klasse, in welke de lieer Bakker les geeft niet m-eer voor splitsing in aanmerking komt. Zij gefeft, in verband -daarmede, beleefa in overweging, genoemdem lieer Bakker ,aan te ra-den, naar eene andere be trekking uit te zien, aangezien hij nu, naar het inzien der commissie, -overbodig is gewor-den. De voorziLter deelt ,mede, dat (burgemeester en wethouders, m-el ter zijde stelling van het advies der schoolcommissie, in over weging geven, -den heer Bakker te herichten, dal de gemeenteraad bereid is, zoodra hij weer in actieven dienst der gemeente komt, zijn verzoek in ernstige overweging te nemen. Het schrijven der schoolcommissie heeft burgemeester en wethouders wel verwon- derd, -daar er, in verband met liet aantal kinderen op de school voor m. u. 1. o., overeenkom-stig het le lid van artikel 21 der wet op liet lager onderwijs, nevens het lioofd twee -onderwijzers moeten zijn. De heer Waalkes deelt mede, dat het de bedocling van d-e commissie van toezicht is, om dan, in plaats van den heer Bakker, een onderwijzer op te r-oepen, met dezelfde bevoegdheden als de heer Kok. De voorzitter geeft te kemien, dat burge meester en wethouders in elk geval de com missie niet op -dezen weg willen volgen, 0111 de dienstbetrekking van den heer Bakker te doen beeindigen; wil d-eze dat zelf doen, dan moet hij dat weten. Zij doen geen voor stel omtrent zijn verzoek om verhooging, omdat hij als reserve le Untenant gemobili- seerd en niet in dienst der gemeente is. De lieer D. Scheele meent, dat, wanneer den heer Bakker wordt geschreven, overeen- komstig liet voorstel, hij daaruit zal lezen, dat, bij zijn terugkomst, zijn salaris met f 200 zal worden verhoogd. D-e voorzitter merkt op, dat nog niets wordt bepaald oimlrent -een. te nemen besluit; d-e bevoegdheden van de beide betrokken onderwijzers staan niet gelijk. De heer I). Scheele vreest, dat men door aanneming van het voorstel een gevaarlijken weg opgaat. De heer Van Hasselt acht het niet in over- eenst-emming met een goede regeling, dat twee onderwijzers, die aan dezelfde inrich- ting werkzaam zijn, volgens afzonderlijke regeling bezoldigd word-en. Zulks -m-aesl, vol gens hem, in een besluit zijn geregeld. Wat nu het advies van de commissie van toe zicht betreft, dat daarin den heer Bakker een wenk wordt geg-even, om naar eene an dere betrekking uit te zien, dit druischl tegen de wet in, daar de lageronderwijswet be- paall, dat het hoofd der school moet wor den bijgestaan door twee onderwijzers. Er wordt nu zooveel als gezegdwe hebben ge- no-Cg van je. Hij gelooft niet, dat daarvoor redenen aanwezig zijn. De raad kan dus hel advies van de schoolcommissie rnslig ter zijde leggen en haar misschien in over weging geven, artikel 24 nog eens na te 1-ezen. Spreker is van meening, dat ook de ar- beid van den tweeden onderwijzer beter be zoldigd moet worden. Hij zou beide onder wijzers over een kam willen scheren en vindt het stootend vo-or den heer Bakker, wanneer deze wordt aclilergesteld hij deii heer Kok. Voor beiden moet dezelfde rege ling gelden. De heer Waalkes wijst er op, dat de heer Bakker overbodig is; er is voor de eerste klasse geen parallelklasse meer noodig en in de andere kan men hem niet inschikken. Toen er bij de opening der school voor de eerste klasse een parallelklasse noodig was, heeft men uitgezien, om op de goed- koopste wijze daarin te voorzien en is be sloten, een on-derwijzer aan te stellen voor die klasse. De heer Bakker was ook geen vakon-derwijzer, maar gaf in de eerste klasse les in alle vakken. De voorzitter wijst er op, dat. sedert de opening der school, het aantal leerlingen op de mi. u, 1. o. school is toegenomen, en dat er nu. volgens het getal leerlingen. een tweede onderwijzer noodig is. Als de heer Bakker nu weer in de gelukkige omstandig- heid komt, dat hij hier diensl kan komen doen, is, volgens burgemeester en wethou ders. de tijd gekomen, dat ook een oordeel kan gevormd worden over de waarde van het werk van den heer Bakker. en daarom ha-dden burgemeester en wetfiouders alle vrijmoedigheid, het doo-r hen in deze zaak g-edaan voorstel te doen. De heer Van Nes gaat met den lieer Van Hasselt mede, waar deze meent, dat, billijk- heidshalve, de regeling vo-or d-en heer Bakker gelijktijdig met die voor den heer Kok zou moeten worden in orde gebracht, doch, dat deze pas in werking zou belio-oren te treden, wanneer deze weer in aclieven dienst komt. De voorzitter merkt op, dal die voorwaar de niet aan een eventueel verzoek kan wor den vastgeknoopt; wil men bereiken, dal er eene regeling zal worden gemaakt, zoodra de heer Bakker weer in dienst komt, dan zou men het best doen, te besluiten, liet adres lot dien tijd aan te houden. De heer Van Nes acht het billijk, dat de heer Bakker de verhooging ook krijgt. hij kan -zich met een voorstel tot aanhouding van het adres ook wel vereenigen. daar er bezwaar bestaat, tlians reeds een besluit te nemen. De lieer Van Hasselt ineent, dat men den heer Bakker zou kunnen mededeelen, dat de raad ook vindt, -dat zij'n salaris te laag is, -en dit nader zal geregeld worden. Het voorstel, -om de behandeling van het adres aan te houden, tot de heer Bakker weer in actieven dienst komt. wordt aange nomen met 7 tegen 1 stem. Voor stemmen de heeren Van Nes, Nolson, Van Hasselt. R. Scheele, De Bruijne, Eijke en Waalkes; tegen st-emt de heer D. Scheele. 12. Benoeming lijdelijk leeraar in de staatswelenschappen aan de hoogere burgersehool. Burgemeester en wethouders stellen vo-or, den heer W.S. linger, te Middelburg, die het vorig jaar werd benoemd tot tijdelijk leeraar in de istaatswetenschappen aan de hoogere burger-school, met ingang van 1 Fe- bruari a.s., weder voor een jaar als. tijde lijk leeraar te benoemen. De voorzitter noodigt de heeren Waalkes en D. Scheele uit, met hem het stembureau te vormen. De lieer W. S. Unger wordt met algemeene stemmen benoemd. TER NEUZEN - - irgaiESi 3jaDM»31«aBSffl

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1