ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR 2EEUWSCH-VLAANDEREN. A an den grenssteen. No. 6321. Zaterdag 1 Januari 1916. 56e Jaargang. nl jjf mum ABONNEMENT: ADVERTENTlEN: Telefoon 25. Pit Blad verscfapt laandag^, Woensdag* en Vrtjdagavond, uitgezoniUrd op Feestdagen, hp de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen ADVERTENTIE ft. Ter Neuzensche Emailleerinrichting. Logement's Lands Welvaren. Hotel Hoeksch Kb! huis. Per 3 maanden binnen de stad /l.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. 3B1EDB.STB BXjA-IP. Al dragen zij ook in ons gemoed eenige wijding, toch zijn het volstrekt geen on- gewone zaken, die ons voor den geest komen op het oogenblik, dat het scheiden van den ouden jaarkring bi] ons de herinnering doet rijzen aan hetgeen met ons gebeurd is, sedert dat jaar zijn intrede deed. Want moge er ook ai voor sommigen iets belang- rjjks in den keten hunner lotswisseling zjjn voorgekomen, over het algemeen hebben die overeenkomst met millioenen andere, die de oppervlakte van den aigemeenen levensstroom rimpelig maken. Toch is er, bij zooveel overeenstemming, zeer groote verscheidenheid. Evenals in het rijk der droomen, leven ook in het rijk der gedachte en er zijn niet veel minuten vooj om voor ieder onzer de film van 1 jaar zijner levensgeschiedenis ziclwe doen ontrollen. Begrijpelijk is het, dat de eerste vraag, die zich' bij het aanschouwen dier beelden uit het laatste verleden, aan ons opdringt is wat heeft het heengaand jaar mij gebracht Wjjl zij het meest de ziel vervullen, zullen de droeve gedachten het eerst komen, niet omdat zij het menigvuJdigst zijn. Zij echter spreken met hoogen ernstzij doen ons staren op een plek die leeggelaten werd om nooit meer te worden vervuld zij doen ons wear duidelijk vevnemen, de geliefde stem, die ons bij den aanvang van den jaar kring nog opgewekt en vol levensmoed den heilwensch toevoegde, doch die nu nimmer meer zal worden gehoord. Dit veroorzaakt in vele gezinnen de somberheid van den Oudejaarsavond, de weemoed om wat is heeDgegaan, en daardoor vooral de gedachte aan de onzekerheid van den duur van wat nog bleef. Dan zijn er ook kleine, voor het oog der wereld onbelangrijke, maar daarom voor het gemoed van hen, die ze beleefden, niet minder ingrijpende tragedien, die verhalen van rvlogen hoop en teleurgestelde ver ichtingen, van ineengestorte illusien. Goed gezette berekeningen hebben gefaald en i, naar onze meening niet missend kunnend ces, bleef uit. Er doen zich op die wijze ren in het leven voor, die als het ware verloren kunnen worden beschouwd en waarop men geen stap zou wenschen terug te doen. En is het ook wel anders met de ge- lnkkigen, wier blik achterwaarts een gevoel van vreugde, van dankbare vreugde schept De herinnering aan die goede dagen, aan die aangename voorvallen, welgelukte plannen en bereikte idealen doet hen met des te meer moed de toekomst tegen gaan, al is het ook dat de gedachte ,/alweer een jaartje ouder te zijn geworden" toch ook ietsernstigs omvat. De ouden zullen niet kunnen ont- komen aan de gedachte, weer een schrede nader te zijn gekomen aan het moment, dat voor hen den slagboom zal doen valleu achter alle aardsche dingende man en de vrouw in den zomertijd van het leven stellen zich voor den geest, dat het najaar niet ver meer af is,dat het nu de tijd is om met alle beschikbare kracht te oogsten, teneinde deze in de schuren te hebben voor de winter naakt. En de jeugd, de dartele blijde jeugd, zij denkt nog niet na, met haar heerlijke onbezorgdheid, met naar benijdenswaardig optimisme verheugt zij er zich als het ware over, dat er weer een jaar voorbij is, dat dit haar weer nader brengt bij een soort tooverwereld, waarvan zij alles hoopt, alles verwacht, die alleen voor haar zichtbaar is en als eenlichtende ster voorbijgaat. Het i3 goed verklaarbaar, dat onder de Vchen een innerlijke drang bestaat, -den avond van Sylvester voor een deel «r samenzijn door te brengen de een h het in een godsdienstig samenzijn, under in den gezelligen kring van familie ja nienden. St hart verheft zich alsdan Daar de Lettiabron, naar den OorsproDg der dingen; hetlieft behoefte aan dankbaarheid, behoefte vootil ook aan berusting, eene berusting die tfefc is een zich onderwerpen aan over- macii, maar het vertrouwensvol ffUw wil gestae" van het Geloof. yi ons leven zijn het de beste oogen- blikj), als wij de onmiddellijke nabijheid ^er joogste Liefde en genegenheid gevoelen, en met vreugde wordt van den jaarsover gang gebruik gemaakt, die er zich in het •hijzonder toe leent, ons to dien ons gemoed voedsel biedende stemming op te voeren. En dan dat samenzijn Er zijn eenzainen in de wereld, wien dat voorrecht van samen- zjjn niet beschoren is. Zij moeten in eigen boezem hunne klachten verwerken en hun vreugdgevoel doen ontvlammen. Er zijn er ook, die zich met opzet hebben losgemaakc van hunne natuurlijke omgeving, en die op dezen avond wel tot het besef komen, dat, al deden zij het niet zonder reden of aanleiding, het wellicht beter ware geweest het niet op eene breuk te laten aankomen. In de samenkomsten worden de handen niet teruggehouden, onder de aanzittenden driven de beste gevoelens van toegenegen- heid boven. Men zegt het niet tegen elkaar, maar er is toch epne neiging om weder- zijdsche tekortkoraingen goed te maken. Men wil laten zien, dat, wat geschied is, niet ernstig gemeend, of zonder opzet ge schied was, of men doet al het mogelijke om een ongestoorde vriendschappelijke ge- zindheid tot een krachtige uiting te doen komen. De vorm die aan den Israelitischen Grooten Verzoendag ten grondslag ligt, wordt op den avond van Sylvester in anderen vorm in toepassing gebracht. Ondervonden belangstelling bij welslagen, betoonde deelneming in smart en verdriet, wij herinneren ze ons met levendigheid oogenblikken, waarin het peil vande betoonde sympathie of waardeering ons wel eens wat beneden de verwachting toeschenen, zjj worden nu vergeten, we willen graag aannemen, dat wij ons vergisten. De ge- moedelijke Sylvester, de Saturnus der Oudheid, die na zijn overgang tot het Christendom zijn leden met een monnikspij omhulde en nevens een zandlooper ook een lichtende lantaarn ter hand genomen heeft, doet daarmede zulk een vriendelijk schijnsel op alle aangezichten schijnen, dat men elkaar slechts heeft aan te zien, om opgewekt en aangenaam gestemd te zijn. Laat die stemming voorduren, ook in den nieuwen jaarkring, opdat we, als we het verscheiden ook van deze medemaken het bewustzgn kunnen koesteren, het onze te hebben aangewend om het schip op de levenszee in een goede richting te sturen, dat we hebben geholpen om het onze medepassagiers op dat schip binnen de ruimte der verschansingen zoo behaaglijk mogelijk te doen zijn. Als straks de twaalf klokketonen van het middernachtelijk uur weerklinken, wordt weer aangevangen met het schrijven eener nieuwe bladzijde in onze geschiedenis. Die van het nu ten einde spoedende oudejaar, is dan beeindigd. En wat een jaarMet welke bloedige letteren zal deze geschreven zijn Het heeft de erfenis van haren voorganger ten voile aanvaard. Weer werd kortgeleden het Kerstfeest herdacht. Het Vredesfeest waren we ge- woon te zeggen. Geldt dit thans nog, nu het Kerstfeest herdacht wordt ook door tot de tanden gewapende krijgslieden langs duizenden kilometers lange fronten, onder het gedonder der kanonnen De plechtige ernst dier dagen deed het vorig jaar stil- zwijgend een korten wapenstilstand intreden. We zijn een jaar verder, wat we niet hadden kunnen denken is geschied nog staan de Europeesche volkeren - de cultuurvolkeren - tegenover elkaar in een z.g. „beschaafden" strijd. En we gevoelen het, de lange duur van den krijg doet ook daartegen harden. Thans was er geen rust onder de strijders en in de dagen, dat de geloovige schare opging naar den Tempel om te herdenken de geboorte van den Vredesvorst, hoorde men in het Zuidwesten het gedreun der zware kanonnen, die dood en verderf zaaien, zonder dat uit een of ander valt waar te nemen, dat de strijd een schrede nader aan het einde gekomen is. Er wordt gemeld van afgeslageD aan- vallen, van veroverde, verloren en weer herwonnen loopgraven. Men loopt daar vrijwel overheen, weinig meer denkende aan het aantal verwoeste levens dat met die berichten in verband staat. En toch gestadig zijn de dienaars van het Roode Kruis bezig met hun menschlievend werk, trachten te heelen en te verzachten de ruw geslagen wonden. We hebben het weer een geheel jaar moeten ervaren, ;e'werkelijkheid van het niet verwachte d it de ontzaglijke krijgs- toerustingen, de vernielende werktuigen, door het menschelijk vernuft bedacht, inder- daad worden aangewend tot het zaaien van dood en verderf, tot het vernietigen van hoopvolle menschenlevens, van steden en laudstreken, rampen en kommer brengende over de volkeren. En we hebben ook gezien, hoe het menschelijk vernuft, hoe de wetenschap nog steeds tracht doeltreflender wapenen te vin- den, wapenen die meer dan wreed, meer dan onmenschelijk toeschijnen, en dat doet dezelfle wetenschap, die zich tientallen jaren onledig hield rnet onderzoekingen en proefnemingen in het belang van het voort- bestaan der menschheid, door het bestrijden van verschillende ziekten die ons belagen, door een wetenschap, die streeft naar steeds beter hygienische toestanden. Betere hygienisch toestanden, woning- toestanden,en hor.derdduizenden brengen weer den winter doer in koude, natte loop- graven in de laaglanden of in de holen en spleten der onherbergzame gebergten, aan dat front, dat zich oitstrekt van de Noord- zee tot in Klein-Azie. Weinigen waren let voorzeker, die een jaar geleden dachtei, dat het Kerstfeest nog door het gebuldei der kanonnen zou wor den verstoord, dat ook de Sylvesteravond nog door millioenen op het slagveld zou moeten worden herdacht, door millioenen, die daar voortdurend elkaar beloeren om de kaos waar te nemen do'.delijke slagen toe te brengen. Ook de -..?achthebbers, de aan stichters van den oorlog, hebben zij een zoo'n langen duur verwacht En al gewagen de redevoeringen van de vertegenwoordigers der regeeringen en parlementen waar de vertegen- woordigersdes volks samenkomen, vaneennog gunstigen toestand van hun land, al rekenen zjj, onverschillig tot welke der partijen zij be- hooren, elk voor zich op de overwinning, al weten de gloeiend vaderlandschlievende rede voeringen bij de groote massa der vertegen woordigers toejuichingen en teekenen van enthousiaste instemming te verwerven, het staat maar al te wel vast, dat de druk van den oorlog vooral voor de strjjdende landen steeds zwaarder en zwaarder wordt. Op welk een angstwekkende wijze is in het afgeloopen jaar niet toegenomen het aantal slachtoffers. Welk een stijging toonen de dooden en verlieslijsten. Hoe vele dui zenden die twee jaren geleden deel maakten van gezinnen, hetzij als vader, hetzij als zoon, zullen nimmer meer bij de hunnen weerkeeren, en hoevelen zijn niet, tot zelfs onherkenbaar wordens toe verminkt, een menschelijk wrak geworden? En niet alleen strijders, ook vreedzamen zijn slachtoffers geworden van den krijg. In de streken waar de strijd woedde werden weder velen van huis en dak beroofd, zagen velen hunne welvaart vernietigd, moesten ook anders welvarende families vluchten, om het veege lijf te bergen, om zich te behoeden voor een omkomen wegens gebrek, zagen zij zich tot den bedelstaf gebracht. Maar ook dooden vielen onder hen, dooden en verminkten, als een gevolg van dood en verderf brengende bomnien geworpen uit viiegtuigen en luchtschepen, die be schouwd zijn als de triomf van het menschelijk vernuft, bij de overwinning der lucht. En niet alleen uit de luchr, ook uit de zeeen kwam het verderf vreedzamen belagen, die zicb waagden op de Oceanen. De, thans zeer verminderde, aanvallen der duikbooten, maakten tal van slachtoffers Wel waren we reeds aan veel gewoon, maar toch doorvoer een schok de geheele wereld, toen men vernam dat nevens vele andere schepen ook de trotsche Lusitania van uit de diepte der zee, door een on zichtbaren vijand was vernietigd en zoovele honderden passagiers tegelij ker tij d om kwamen. Steeds is de haat tusschen de volkeren nog meer aangewakkerd. De geschiedenis is voortgegaan. 't Vorig jaar was het Belgie, dat bijna geheel door den vijand is overwonnen, thans is het Servie, dat door drie grootmachten besprongen, onder vreem- den druk zucht. Wat zal van dit alles het eind worden Wanneer zal eenmaal de geschiedenis van dit bloedigste, rampzaligste tijdperk kunnen worden geschreven Voorzeker, als een maal de rekening wordt opgemaakt, is het te vreezen, dat zij zwaar zal zijn. Zal zelfs de overwinnaars eenig credit op zijne reke ning kunnen schrijven Wat men door dezen oorlog wilde verkrijgen, ljjkt ons te duur gekocht. De wetenschap en kunsten, die anders konden worden benut tot heil der menschheid, worden nu aangewend tot vernietiging, dat ook een niet te overzien aantal wetenschappelijke genien zelve treft, en waarvan de terugslag tot na een verre toekomst zal worden gevoeld. Er is dus ook thans nog weinig, dat hoopvol stemt. Thans durft men zich niet meer aan een voorspelling wagon, we wachten af wat de verdere tijd ons brengen zal moge de vrede spoedig komen, moge zij dan duurzaam zijn. Al werd ons land niet in den krijg be- trokken, hij gaat niet ongemerkt over onze hoofden heen. Bij voortduring worden nog groote offers gevraagd, offers die op velen onzer landgenooten zwaar drukken. In grooten getale staan onze jonge mannen, ook vele huisvaders, onder de wapenen, gereed om op te treden wanneer gevaar dreigt, of worden voor dat doel geoefend, daar ook velen, die niet gedacht hadden nog ooit in militairen dienst te zullen komen, door de buitengewone omstandig- heden alsnog zijn opgeroepen, om een deel der lasten van anderen over te nemen, of, in tijd van nood ons leger te versterken. Wel is de vrees, dat ook ons oorlog zou dreigen, blijkbaar verminderd, maar toch blijft de toestand zorgvol, zoolang de we- reldbrand voortduurt. Men kan nooit weten of ook niet een vonk naar ons overslaat, of de strijd der belangen van de omrinsrende volken ons ten slotte niet zou meesleepen. Bij voortduring waren H. M. de Koningin en de raadsleden die Haar ter zijde staaD waakzaam, en al spreekt het van het zelf, dat bij den langen duur en de veelheid der maatregelen die in dezen tijd noodig bleken, ook bij den strijd van belangen, het niet steeds elk naar den zin gemaakt werd, dat critiek niet uitbleef, het stemc toch over het algemeen gerust, dat het schip van den Staat door flinke stuurlui met vaste hand door de woelige baren wordt geleid. Wij hopen, dat het gelukken moge de veilige haven te bereiken, tot heil van land en volk. Een lichtpunt is, dat het maatschappelijk leven zich herstelde, dat, al worden enkele bedrijven door werkloosheid getroffen, dit toch in het algemeen niet kan gezegd worden, daar op verschillend gebied bepaald drukte heerscht. Zorgelijk blijft het leven voor velen, wegens de ongekende stijging van ver schillende behoeften voor het leven. Veel wordt er gedaan, om die gevolgen voor de massa te neutraliseeren, en dragelijker te maken doch het spreekt van zelf, dat niet alles in overeenstemming is te brengen met de toestanden, zooals die in normale tyden zijn. Mogen die tijden weer spoedig kunnen terugkeeren. De stad onzer inwoning, anders hoofd- zakelijk van de zeevaart bestaande, bleef nog steeds verstoken van het gaan en komen der zeevaarders. Gelukkig was de binnen- vaart niet onbeteekenend en verschafte deze regelmatig aan een redelijk aantal werk- lieden verdiensten. Anderen weer zochten eft vonden werk in een ander bedrijf, terwijl ook velen zich daarvoor tijdelijk naar elders begaven. Weliswaar moest de gemeenteraad voort- gaan, met krachtige hulp van het Kon. Nat. Steuncomite, aan het plaatselijk Steuncomite middelen te verschaffen voor het steunen van werkeloozen, doch uit de omstandig- heden, dat de bedragen over het algemeen bleven beneden de raming, blijkt wel, dat de omstandigheden in dit opzicht redelijk waren. Niettemin is het te hopen, dat deze tak van dienst binnen niet te langen tijd weer zal kunnen worden opgeheven. Zij eischt niet alleen groote zorg en veel toewijding van de dames en heeren die van het comite deel maken, maar ook zij, die thans noodgedrongen aankloppen, zullen gaarne den tijd zien terugkeeren, dat zij regelmatig loon kunnen beuren voor het onderhoud van zich en de zijnen. Voor de neringdoenden waren de tijds- omstandigheden ook niet in alle opzichten rooskleurig. Verschillende maatregelen, genomen in verband met de nabijheid der grens, zijn oorzaak geworden, dat in den loop van het jaar verschillende bronnen van inkomsten droogden, die nog in den aanvang van het jaar ruim vloeiden. Echter: men berust en hoopt op beter, men tracht zich te redden. Door deze omstandigheden eischt ook het bestuur der gemeente bgzondere zorg. Zwaar zijn de offers, die van de belasting- schuldigen in toei emende mate zullen moeten werden gevorderd, op allerlei gebied worden de eischen hooger, stijgen daardoor de uit- gaven. Gelukkig is, dat de Regeering op eemgszins ruimer schaal zal subsidieeren de middelbare onderwijsinrichting, die met alleen voor onze gemeente, maar ook voor velen uit de omgeving nut afwerpt. Wat het bouwbedrijf aangaat, is er uit- zicht, dat het nieuwe jaar bedrijvigheid trengen zal. Verschillende perceelen bouw- grond zijn aangekocht, naar verluidt met het voornemen spoedig met het bouwen te beginnen. Hopen wij, dat het onzen gemeentelijke be- stuurders moge gelukken, het beheer te leiden in goede banen, tot welzijn der ge meente en der ingezetenen. Ook nu is het nog niet de tijd voor het met voile overtuiging uiten van goedvolle Heil wenschen. Wij hebben daarvoor te veel vertrouwen in de toekomst verloren. In een wensch stemmen we alien overeen behoore de heillooze krijg spoedig tot het verledene, opdat een eind kome aan de droeve vernieling en ook onze Iandszonen weer kunnen terugkeeren naar hunne haard- steden, naar hun bedrijf, naar hun werk, en de algemeene welvaart weder terugkeere. Wij, uitgeefster en redactie van de Ter Neuzensche Courant, kunnen over het alge meen voor ons bedrijf met voldoening op het afgeloopen jaar terugzien, zij het dan ook, dat de abnormale tijden ons bedrijf dnikte, Meer en meer zagen wij de clienteele onze advertentie-kolommen weder vullen en het aanmerkelijk stijgend aantal abonne''s verzekerde aan die clienteele zeer ruime publiciteit. Degenen, die ons op verschillende wijze steunden of medewerking verleenden, zeggen wij hierbij dank en wij bevelen ons met vertrouwen opnieuw aan, verzekerende dat wij op den ons afgebakenden weg zullen voortgaan, om te trachten „elk wat wils" te geven. Blijven ons in 1916 rampen gespaard en ga het een ieder wel Onderge leekende wensch t aan vrleilden en. bekenden veel Geluk en Voorspoe-d in het nieuwe jaar. N. J. ACRE, Rijwielhandel en reparatieinrichting. Bij den aanvang van 1916 wenscht o>n- dergeteekende Heil en Zegen aan alle vrien- den, begunstigers en bekenden, zoowel bui ten als binnen deze plaats, bopende zich het vertrouwen weder waardig te 'mogen maken, dat bij in 1915 in zoo'n ruime mate mocht ondervinden. Ter Neuzen. A. ADRIAANSEN, Beurtschipper op Vlissingen en! Middelburg. Een voorspoedig iaar zij toegewenscht aan al mijn vrienden en begunstigers. M. J. ADRIAANSEN. Ter Neuzen, 1 Januari 1916. Ondergeleekende wenscht zijn vrienden en begunstigers een Gelukkig Nieuwjaar. Ter Neuzen, Is. ADRIA AN SEN S, Dijkstraat 92. Horlogemaker. Bij de intrede van 1916 wenscht onderge- teekende aan Vrienden en Begunstigers een voorspoedig jaar. Bij voortduring aanbevelend. D. VAN AKEN, Boekbinderij, Boekdrukkerij, Boek- en Papierhandel. Brouwerijstraat 2 (Markt), Ter Neuzen. Heil en Zegen toegewenscht aan vrienden en begunstigers, zoo buiten als binnen deze plaats. P. VAN ARENTHALS-Van Overbeeke, in kruidenierswaren, Ter Neuzen, Grenulaan. P. AUGUSTEIJN, Firma VAN HEEL Co. m wenscht vrienden en bekenden een geluk kig en voorspoedig Nieuwjaar. Axel, 1 Januari 1916. Voorspoedig Jaar zij alien lot gewem* it. CORN. BARKER en V uw. Hioek, 1 Januari 1916. TER NEUZE WB COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1