ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6319. Dinsdag 28 December 1915. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN: De Commissaris der Koaiogin in Zeeland Telefoon 25. Bit Blad verschijnt Maandag^, Woensdag- en Yrydagavond, uitgezonierd op Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. NieuwjaarS'advertentien BINNENLAND. f E U IL L ft. T 0 M. r - Per 3 maanden binnen de stad I.Franco per post voor Nederland /1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika y 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. voor het Nieuwjaarsnummer dat Zaterdagmorgen, in plaats van Vrijdagavond, zal verschijnen en in de kom dezer gemeente huis aan huis wordt bezorgd, worden weder geplaatst Voor Nieuwjaarswenschen grooter dan 20 regels, zal 40 cent meer worden gerekend voor elke 20 regels of gedeelten daarvan. De inzendingen kunnen geschieden tot uiterlijk Vrijdag 31 dezer, des namiddags 2 ure. Ter Neuzen, 24 Dec. 1915. Firma P. J. VAN DE SANDE. maakt bekend, dat de rolbrug over het binnensluishoofd v.an de Middenschutsluis te NEUZEN weder voor het verkeer is opengesteldl. Middelburg, 28 December 1915. De Commissaris der Koningin voornoemd, DIJCKMEESTER. Tijdelijke atwijking van de Kieswet. Ingediend is een wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van de Kieswet. Ter toelichcing zegt de Minister van Bin- nenlandsche Zaken dat aan de indiening van het onderhavige wetsontwerp gelijke beweegredenen ten giondslag liggen als golden voor het ontwerp, hetwelk geleid heeft tot de wet van den SOsten Januari 1915. Nu, als gevolg van de buitengewone omstandigheden, de periode van economische moeilijkheden voor ons land nog steeds aanhoudt en de duur van die periode ge- heel onzeker is, komt het den Minister wenscheiijk voor de bijzondere maatregelen bij bovenaaDgehaalde wet genomen, althans voorloopig nog te bestendigen. Daarin is nog opgenomen eene nieuwe bepaling, ter toelichting waarvan de Minister het volgende mededeelt De wet van den 30sten Januari 1915 houdt geen rekening met bet geval, dat kiezers binnen eene gemeente, welke in kiesdistricten is verdeeld, na 1 Februari 1914 zijn verhuisd naar een ander kies- district derzelfde gemeente. Als gevolg hiervan hebben in bet afgeloopen jaar tal van kiezers hunne stem moeten uitbrengen in een kiesdistrict, waar zij reeds sedert langer dan een jaar niet meer woonden. Bij bestendiging van de nu geldende regeling zou de misstand nog verergeren. De nieuwe bepaling strekt tot het treffen van de noodige voorziening. H. BERTRAND. De commissaris der geheime politie want dat wjas de hieier, die het onderzoek leidde nam weer plaats en bladerdp in zijn notilieboek; daarna sprak bij eenige oogenblikken finis ter end met de beide -an- dere heeren, de directeuren van de Bank, en wendde zich toen weder tot Hans,: Ivunt u mij misschien ook den koffer beschrijven, dien de Engelschman bij zich had? O ja, mijnheer. Het was een gel-e, leeren bandkoffer, voor een handkoffer vrij groot en, naar het scheen, zeer zwaai'. Ik her- inner mij ook heel duidelijk, dat de koffer aan alle ho-eken met koper beslagen, en Idat er bovenop een klein koperen plaatje was. De commissaris keek den knaap met zijn gnoote oogen aan, als-o-f hij wilde zeggen: Dat is ten minste een antw-oord, dat iets te beteekenen heeft. Toen s-taarde hij eenige minuten nadenk-end voor zich. Heeren, beg-on hij eindelijk, zich tot de beide directeuren wendend en zijn no- titieboekje dichtslaan-d, -staat mij toe, dat ik u de geheele toedracht der zaak, voor zoo- ver wij haar nu hebben vas.tgesteid, in het kort verhaal. Het is allijd goed, dat dit in De postpakellen van de „Goentoer". Naar het Bbl. verneemt hebben de En- gelsehen in de Downs de volledige paket- post van boord van het thuis varende stoomschip ,/Goentoer" van den pRotter- damsche Lloyd" gehaald en deze ook niet teruggegeven, zoodat bet schip zonder post- paketten Woensdagavond te Rotterdam is aangekomen. Onze mails door Engeland in beslag genomen. Met voldoening zal in den lande het be- richt zijn ontvangen, dat onze Regeering met klem heeft geprotesteerd tegen het in beslag nemen van de brievenmalen op onze schepen, door de Engelscbe autoriteiten. Met te meer voldoening zegt het Centrum wijl van dit protest zoo spoedig en in zoo officieelen vorm mededeeling wordt gedaan. Een machtsaanmatiging, als men zich thans van Britsche zijde veroorlooft, kan geen nentrale en zelfstandige natie zich laten welgevallen. Engeland heeft door zijn overmacht ter zee de vrijheid van het verkeer reeds danig aan banden gelegd. Maar dat nu zelfs de mail op onze en andere neutrale schepen niet meer onge- hinderd zou kunnen passeeren, maar ge- woonweg wordt in beslag genomen, stelt gansch bet wereldverkeer onder Britsche controle. Te ongeoorloofder is dit optreden jegens ons, daar ook van Engelscbe zijde meer dan eens de loyale handhaving onzer neu- traliteit is erkend. Hier past een even kracbtig als beslist bands off. lndien Engeland inderdaad prijs stelt op de eerbiediging van bet recht der kleine staten, waarvoor het zelfs ten strijde heet te zijn getrokken, zal bet aan den eisch der Nederlaodsche Regeering gevolg geven en niet slechts de in beslag genomen post onverwijld terug geven maar ook gestrenge- lijk waken tegen herhaling van een dergelijk niet te dulden feit. Engeland en onze handel. De Engelsche Regeering beeft Maandag in het Lagerbuis tegenover eenige leden, die de schroef nog wat sterker wilden aan- draaien, opnieuw haar maatregelen tot be- perking van den handel der neutralen ver- dedigd. Hoe ver die maatregelen, die een volk met gevoel van eigenwaarde moeilijk kan verkroppen, intusschen reeds gingen, schrijft de „N. R. Ct.", was nog juist aan den dag gekomen in het weghalen van Nederlandsche mails van Nederlandsche schepen. Wij noemen nu een van de sprekendste feiten uit den laatsten tijd. Hoewel de handel daarbij niet rechtstreeks betrokken is, beboeven wij er niet aan te berinneren, dat voordien reeds was gebleken dat verkeer en zaken evenwel eens op een voor ons pijnlijke wijze belemmerd of ver- hmderd werden. De beriehten over onge- paste inmenging worden zelfs veelvuldiger en hoe langer de oorlog duurt, des te meer en leund-e behaaglijk achterover. Het had er veel van, of hij een bijzohder in teres- s-ante anecdote zou gaan vertellen. Hij be- gon daarop: - Gis.ter,a v-ond tusschen elf en twaalf uur -den juisten tijd weten deze voortreffe- lijke liotelbedienden helaas- met meer le noemen komen k-ort na elkaar, twee lieeren aan in het Hotel Gontinentaal. Bei- den naar het uiterlijk Engelschen, beiden lang, beiden met een lichte stofjas, beiden een handkoffer dragen-d. De eene wie van de twee weten onze voo-rtreffelijke lio telbedienden alweer niet te zeggen had per telegram op dien naam Smith kamer n-o;. 3 of 4 besteld en kreeg ook werkelijk een van die twee learners. De tweede kreeg toevallig de andere. Beiden begaven ziclij terstond naar hun kamer. Beiden zeiden, dat zij met den eersten trein moesten ver- trekken. Aan geen van beiden werd, tegen de politieverordening in, do-or deze voor- treffelijke ho-telbedienden, het vreemdelin- genboek voorgeleg-d. Zo-oals. alle drie, en bo- vendien ook de hotelhouder zelf, ons ver- zekerd hebben, is men helaas niet g-ewoon dit te doen bij logeergasten, die sleclits een n-ach.t blijven. Mijnheer Berger, de commissaris, zweeg een -oogenblik, bekeek de punten van zijn keurige schoenen, draaide zijn knevel op en vervolgde toen: den lo.op van het onderzoek van tijd tot tijd ges-chiedt, opdat men niet op dwaalwegen geleid wordt. Hij sloeg zijn eene been over het andere schijnt Engeland in zijn toenemende pogin- gen tot economische uitputting van Duitsch- land de neutralen te betrekken. „Wij zijn aldoor bezig onze beheersching van het verkeer ter zee te rerscherpen", schreef in de vorige week ook de Westminster Gazette. Ook is bericht dat eenige hier te lande met- Nederlandsche stoomschepen aaugevoer- de partijen goederen op order van de En gelsche regeering naar Engeland gezonden worden, om aldaar voor het prijshof te worden gebracht, ofscboon deze partijen met goedkeuring van de N. O. T., gedeelte- lijk zelfs aan een barer bureaux, verkocht zijn en de verladers alle voorscbriften van de N. O. T, precies hadden opgevolgd. Vrijdag ontving de N. R Crt. ook een schrijven, waarin o. m. het volgende voorkomt „Een andere (Indiscbe) industrie, n.l. die van alcobolvrije drunken, wordt nu met ondergang bedreigd. De zaak is deze genoemde industrie betrekt het benoodigde koolzuur van een Nederlandsche fabriek, waartoe stalen cylinders gevuld worden, geregeld heen en weer reiken tusschen Ned.- Indie en Nederland. Engeland nu verbiedt deleege, te Rotterdam aangekomen cylinders, eigendom van Nederlanders, te lossen om ze daar door een Nederlandsche fabriek te laten vullen met Nederlandsch fabrikaat De Nederlandsche fabriek, voor wie deze cylinders ter vulling bestemd zijn, deelt ons mede, dat zij alles in bet werk heeft ge- steld, om de cylinders afgeleverd te krijgen en de bestelling te kunnen uitvoeren. Zij heeft zich daartce gewend tot de N. O. T., tot de nijverheidscommissie, tot den Minister, tot het Engelscbe gezantschap overal waren haar pogingen vergeefsch. De boeken van de onderneming waren reeds tweemaal onder- zocht, eenmaal vanwege bet Engelscbe con- sulaat alhier, de tweede maal door een ambtenaar van de invoerrechten en accijnzen namens de N. 0. T., beide malen met voor de Engelschen bevredigend resultaat. Tocb schijnt men nu geen enkele kans te willen loopsn, dat de cylinders de Duitsche grens overgaan om daar wellicht voor vergiftige gassen gebruikt te worden. Men weet, wat voor belangrijk artikel in Indie het koolzuurhoudend water is. Een heele nijverheid houdt zich bezig met de vervaardiging daarvan. En deze fabriek kan het daarvoor benoodigde koolzuur niet leveren, omdat Engeland den invoer van de cylinders uit onze eigen kolonien niet wenscbt toe te laten. Geldelijke garantien zijn aangeboden. Zelfs heeft de fabriek zich bereid verklaard een vertegenwoordiger van Engelsche zijde toe te laten bij bet transport naar en de vulling van de cylinders in de fabriek. Zoover mogelijk is men dus gegaan, en welke waarborgen bad men nog kunnen wenschen Niets heeft gebaatBrittannia rules the waves. Oorloffsgevolg. Men schrijft uit Limburg aan het Alg. Hbl. In de streek Roermond—Venlo, waar in verband met de aanwezigheid van uit- nemende kleisoorten de klei-industrie tot Nu wil ik u vert el left, waL er volgen-s mijn meeiung gebeurd m-o-el zijn tuss-chen twaalf uur s nachts en ongeveer vier uur 'smorgens op kamer no). 4 van het uitste- kende Hotel Gontinentaal, dat wit zeggen: tusschen genoemde kamer en dit kantoo-r, en verder in dit kantoor. Ik kan u dit ta- melijk nauwkeurig beschrijven, want de in- braak, die bier gepleegd is, i-s uitgevoerd volgens d-e regelen der kunst, zooals onze tijd eischl: ik heb er in de laatste jaren al mijn krachten aan gewijd om er mij ge- heel van op de ho-ogte te stellen. Mr. Sanith wij willen eens aannemen dat de lirave man op no). 4 werkelijk Mr. Smith heeft geheeten .Mr. Smith, die een goed vo-orzien-en dievenkoffer bij zich had, brak eerst een gat in den vloer, tusschen zijn kamer en dit kantoor. Het duurde niet heel lang of hij kon zich naar benedien laten glijden; bij een vroeger l>ezoek had hij zonder twijfel reeds o-pgemerkt, d-at dit kantoor onder no. 3 en Up. 4 ligt. Bankinstellingen zijn zeer ver- kee-rd, volgens. mijn meening 's nachts niet verliclit, en alweer zeer ver keen! - sluit men die Ivensters van zulke kantoren bo- ven-dien nog door ijzersterke blinden, die het onmogelijk maken ook slechts een enkelen hlik naar 'binnen le werpen, tervvijl het tocli eigenlijk veel veitiger was-, wanneer men van de straat' af de geheele ruimte kon overz-ien. Mr. Snri bevindt zich dus in donker, maar hjri natuurlijk een dievenlantaam bij De heeren direct* 'en zich hoogen bloei kwam, gaat men zich thans ook toeleggen op het vervaardigen van vuurvasten steen. Tot dusver werd veel van dit materiaal betrokken uit Engeland en Duitschland, hoewel ook in Holland reeds vuurvaste steenen werden gebakken, die, blijkens opgedane ervaring in het Lim- burgsche, zelfs van beter kwaliteit waren dan de buitenlandscbe. Maar ook voov dit materiaal gold, wat voor zooveel andere fabrikanten van eigen bodem geldtals 't niet uit bet buitenland komt, is't niet goed. De oorlog brengt hierin verandering. En het terrein, dat de Nederlandsche vuurvaste steen in bet eigen land gaat veroveren, zal bet buitenland nooit kunnen terug winnen. Ook de machines, kogelmolens, voor bet vermalen van de benoodigde grondstof, worden thans aan een machinefabriek in dezelfde streek vervaardigd. FRANSCHEN EN ENGELSCHEN OP GRIEKSCH GRONDGEBIED. De troepen der geailieerdeD, die het Dar- danellenfront aan de Suvla-baai hebben ontruimd, zouden volgens een Wolff-bericht te Kavalla, een Griekscbe haven ten oosten van Saloniki, hebben willen landen, doch de Griekscbe commandant, die geen opdracht had om dat toe te staan, zou de toestem- ming geweigerd hebben. Vermoedelijk zullen de troepen nu wel naar Saloniki gaan. In de laatste dagen zijn daar veel scheepskanonnen van zwaar kaliber aan land gebracht. Naar verluidt, zouden zich ook in Marseille nog nieuwe contingenten Franscbe troepen bevinden, klaar om ingescbeept te worden. In En- tentekringen verzekert men algemeen, dat Saloniki tot elken prijs een vaste operatie- basis zal blijven vormen bij het verdere verloop van den oorlog. Generaal De Castelnan, de nieuwe chef van Joffre's generalen staf, is te Saloniki aangekomen en beeft daar een onderhoud met generaal Sarrail gehad. Hij zou drie dagen te Saloniki blijven. Dat er, in plaats van Bulgaarscbe, Turk- sche troepen gereed gehouden zouden wor den om met de centralen Grieksch gebied binnen te vallen, wordt van Duitsche zijde beslist ontkend. Daarmede niet in overeen- stemming is een verklaring van den vroegeren Bulgaarschen minister-president Malinow, die volgens Havas verzekerde ffWij hebben de Franscben en Engelschen tot de Griekscbe grens gejaagd en zullen niet aarzelen ben nog verder te volgen. lndien Griekenland volstrekt onzijdig blijft, zullen wij onze Duitsche en Turksche bond- genooten, die er zich mee zullen belasten de Franschen en Engelschen in zee te drijven, over ons grondgebied laten trekken. Het Bulgaarscbe leger zal de beslissing van Griekenland afwachten. IIIJ HEEFT SOKKEN VERKOCHT Een Duitseh leverancier had een contract met de regeering gemaakt tot levering van tuurlijk verzekerd van de s-oliditeit van die brandkast. Het is o-ok een uitstekend fabri kaat, maar inbreker-s en brandkastfabrikan- ten Nvedijv-eren t-egenwo-ordig met elkaar, wie de slimste zal zijn. Op het oogenblik beha- len de inbrekers weer de overwinning. Met beitel, vijl en breekijzer alleen kunnen die heeren bij een nieuwerwets-che bran-dkast niets uitrichten. Maar zij b-eschikken tegen- woord-ig ook, dank zij de moderne weten- schap, over andere hulpmiddelen. En nu, heeren, ziet die kleine cylinders eens. Zij be vat ten zuivere zuurstof. En be- kijkt nu eens -die gutta-percha slang, die de gasleiding" aan de cylinders verbindt. Mr. Smith is berekend voor zijn taak. De sterke vlam, die ontstaat uil de verb hiding van lichtgas en zuurstof, d,oet zelfs het hardste ijzer smelten. Is er eenmaal een kleine -opening ontstaan, dan valt het Mr. Smith, -dank zij zijn handigheid en energie, niet mo-eilijk, met zijn kunstige werktui- gen, het gat zoo groot te maken als hij noo- dig oordeelt. Na eenige uren onvermoeid te hebben -d-oorgewerkt, is hij meester van den kostbaren inhoud van de brandkast! Het is intusschen dag geworden; het ge- lieele pers-oneet van het Hotel Continen- taal ligl nog in diepe rust, een bewijs vail een go-ed geweten. Alleen de nachtpoadier, die 's-avonds had vernomen, dat de heeren op npi. 3 en no. 4 vro-eg wilden vertrekken, is met moeite op- gestaan van zijn ongeniakkelijke rustplaats in liel portiershokjie, is de trap opgeslopen -d heeft op de bekende manier ami de een partij wollen sokken voor het leger In plaats van wat brsteld was werden eck minderwaardige bekleedsels van soldat voeten door den leverancier gezonden, u. bovendien nog zoo dom was, een soldaat 20 mark te bieden als hij zijn mond hield over bet bedrog. Deze soldaat gaf de over- htid daarvan kennis waarop de beschaidigde wegens landverraad tot 10 maanden ge- vangenisstraf werd veroordeeld. AANVOER UIT ROEMENIE NAAR DUITSCHLAND. Na onderhandelingen, die twee maanden hebben geduurd, is een overeenkomst tus schen de Roemeensche centrale commissie voor graanverkoop en de Duitsche en O.- H. graancentrales onderteekend. Daarbij ver- plicht Roemenie zich tot uitvoer van de, reeds geruimen tijd geleden gekochte en voor 't grootste deel betaalde voorraden en wordt de aankoop door de middenrijken van nog 500,000 ton graan, erwten en boonen beklonken. Roemenie beeft verder het ongehinderde vervoer behoud^ns enkele door de omstandigheden noodzake- lijke beperkingen per spoor en langs den Donau gewaarborgd. Van de nieuwaangekochte 500,000 toa die voor einde April 1916 moeten zijn gele- verd zijn 40 procent tar we en rogge, 15 procent gerst, 20 procent mais, 10 pro- cent haver en 15 procent erwten en boonen. De prijzen zija lager dan de door de Rie- meensche commissie van verkoop vastge- stelde minimum-prijzen. De betaling te- hoeft eerst te geschieden als het graan per spoor over de Roemeensche grens is ver- voerd of nadat de schepen de Roemeensche Donau-havens zijn uitgevaren. Dan is nog overeengekomen, dat Duitsch land en Oostenrijk-Hongarije na levering van al bet gekochte graan, nieuwe voorraden in Roemenie kunnen opdoen. Met de Roemeensche Nationalbank is een regeling omtrent de wisselkoersen tot stand gekomen. Om zooveel mogelijk langs den waterweg te kunnen vervoeren, zal Onder de IJzerer Poort een overlaad-inricbting met een aan- tal elevatoren worden ingericht, die te meer aan haar doel zal beantwoorden, daar ook uit de Bulgaarscbe Donauhavens groote boeveelheden graan en andere goederen wor den verscheept. ONDERZOEK AAN DE GRENS. Een Zweed, die in opdracht van de „Times" in Duitschland en Oostenrijk had gercisd, om daar eens rond te kijken, ver- telt, dat bij het overgaan van de Duitsche grens naar Zwitserland, de meeste reizigers zeer scherp worden gefouiileerd, vooral de vrouwelijke. Velen van haar worden door vrouwelijke beambten ontkleed en... gebaa-d. Dit laatste, omdat men er achter was gekomen, dat er wel vrouwen de grens overgingen met boodschappen in onzicht- bare inkt -op de huid geschreven. Dez-e z-elfde reiziger verteli ook van zijn bevindingen in Weenen en Miuichen. In de Oostenrijkscli-e ho-of-dsta-d imerkte men wei- nig meer van den oorl-og. De paniek was totaal geweken; het devies was: „der guate beide d-euren geklo-pt: „Het is lij-d, mijn heer!" Een half uur later is de eerste van de beide vreemdelingen naar beneden geko men en nad-at hij den hotel-cerberus de ge- bruikelijke fooi in de hand heeft gedrukt, d-oor den portier uitg-elalen. Ongeveer een uur later is d-e tweede Engelschman naar ben-eden gekomen, en heeft eveneens, nadat hij de binnenzijde van de hand des porliers lieeft verzilverd, het hotel verlaten. Wie van de heeren op no. 3, wie op no. 4 lo- geerde wie van de twee dus onze vriend, de inbreker Mr. Smith was- of deze of de andere, die, voor z-oover wij lotnutoe kunnen oordeelen, niets. met de inbraak te maken heeft, het hotel het eerst verlaten heeft, daarover weet geen van de voor- treffelijk-e bedien-den van het uitstekende Ho tel Gontinentaal eenige inlichting te geven;. Ongeveer vier uur later kwamen uw boek- houders en lderken en tra-den het kantoor binnen -om zich aan hun werk te begeven. Zij bemerkten terstond, wat niet bijzo-nder moeilijk was, dat een vreemde hand uw schatten had aapgeraakt, mijne heeren Ik moet zeggen, dat deze heeren zich gedroe- gen, zooals het behoord-e. Zij kwamen niet aan de gereedschappen van den inbrelcer^ die voorioopig de eenige aanwijzingen voor diens vervolging opl-everen. Zij stelden er zich mee tevreden u van het geval te verwittigen. O-Voi t- vervolgxty DOOR y—M,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1915 | | pagina 1