ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVEBTENTIEBLAD VOOFv ZEEUWSGH-VLAANDEREN. No. 6226. Zaterdag 22 Mei 1915. 55e jaargang. 11MI llfllA A B. De Oorlog ABONNEMENT: ADVERTENTIEN TE KOOP: BINNENLANP. OEFENPLICHT. Telefoon 25. Bit Blafl wmhljit Maandag-, WoensHag- en YruiiagaToiid, aitgezontofl op Feestflagen. mi de Firma P. J. YAH DE SAHDE te Ter Keiizen. WegenshetPink- sterfeest zal a. s. Maandag geen nummervan dit blad verschijnen. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst cp de Wester^Schelde, STRAATVUIL te Zaamslag Per 3 maanden binnen de stad f\.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika J 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij able Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij difGCte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUf op den dag der uitgave. van 20 Mei tot nadere aankondiging. het op het daarvoor bestemde terrein liggende verzamelde Het werpen van bommen naar een treiler. Verloven in den hooitijd. De opperbevelhebber van land- en zee- macht beeft ten aanzien van de verloven in den hooitgd bepaald, dat, met het oog op de eischen van deb dienst, bet geheele aantal van hen, die van betzelfde onder- deel tegelijk met verlof aanwezig zgn, met inbegrip vaD de gewone periodieke verloven, dagelijks niet meer dan 18 pet. van de totale sterkte van bet onderdeel zal mogen bedragen. Mocht dit percentage door de aangegeven regeling van de extra hooi- bouwverloven ernstig worden overschreden, dan moeten de gewone periodieke verloven naar behoefte tijdelrjk worden beperkt of desvereischt geheel stop gezet. Terbod van uitvoer. co u RANT. De Bargemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op BPon«l«*rd»ir den iSS Mei lOiS, des voor- middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 21 Mei 1915. De Bargemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt teUkennis van logement-, koffie- en bierhuishouders en verdere or.der- nemers van voor bet publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden ter secretarie der gemeente op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 19 Mei 1915. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. in massa of in twee of drie pereeelen. Aanmelding ter Secretarie voor of op 26 Mei 1915. Zaamslag, 18 Mei 1915. Burgemeester en Wethouders van Zaamslag, JOH. DE FEIJTER, Bargemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Naar aanleiding van het adres der heeren Van Aalst c. s. aan de Tweede Kamer en de naar aanleiding daarvan in die Kamer gehouden besprekingen, bevatten verschil- lende bladen beschouwingen omtrent dit voor ons land en volk zoo belangrijk onderwerp. Bet N. v. d. D. schrgfi o. m. bet vol- gende Wat ons vooral treft in den langdurigen, sleependen, eindelocs lijkenden ^voorloopi- gen toestand", vol lasten en bezwaren, waarin onze gemobiliseerden nu reeds seaert Augustus van bet vorige jaar verkeeren, dat is de onbillijke verdeeling dezer enorme lasten. Men zou bet in vele gevallen bijna puur toeval mogen noemen, dat A. per- soonlijk ongemak verduren moet, uit zijn buisbouden, waar bij dringend noodig was, is weggerukt, en zijn zaken ziet verloopen, en dat B., even gezond, even geschikt voor den dienst als A., zijn gewone gangetje gaat, zicb van oorlog en oorlogstoestand niets behoefc aan te trekken, en glimlachend, met de a'rmen over elkaar, bet zwoegen, vervelen en verduren van die anderen staat aan te kijken. Een formaliteit, een toevalligbeid bij de keuring, een gunstige wetsbepaling, omstan- digheden die tot bet wezen der zaak niets afdoen, veroorzaken die onbillijkheden. Eenige mannen van aanzien hebben zich nu opgeraaakt om aan de regeering te ver- zoeken, 's lands weerbaarheid in deze troebele tijden aanmerkelijk te verhoogen waar- bij bovenbedoelde onrechtmatigheden tevens voor een groot deel zouden verdwijnen. Zij verlangen oefenplicht. Het adres-Van Aalst c.s., zoo kort en bondig als maar zelden een verzoekschrift gesteld zal zijn, zegt Ondergeteekenden, van oordeel. dat de veiligheid en waardigbeid van den Staat eiscben, dat gedurende dezen oorlog en bij de daarop volgende vredes- onderbandelingen, op elk gewild oogen blik over alle gezonde, krachtige man nen in weerbaren staat bescbikt kan worden, dringen met den meesten ernst aan op onverwijlde wettelijke invoering van//Algemeenen Oefenplicht" en aanvuliing van den daarvoor mogelijk niet volkomen toereikenden voorraad wapenen en munitie en zulks in af- wachting, dat de dringend noodige „A.lgemeene Dienstplichi", met uOefen plicbt", voor alle pbysiek geschikten zal zijn tot stand gekomen. Hoe beknopt en bondig ook, dit adres vraagt eigenlijk t«ee dingec. Adressanten verlangen den algemtenen oefenplicht, meer bepaaidelijk als aanloop tot den algemeenen dienstplicbt. Deze laatste nu is een zoo ingrijpende hervorming, dat ze, dunkt ons zelfs in een buitengewonen tijd als deze, die allerlei sleur en zou-'t-wel-kunnen-bedenkingen wegbezemt niet in een handomdraaien aangenomen zou mogen worden. Hoewel wij moeten erkennen dat de toekomst er naar uitziet alsof voor elk land, prijs stel- lend op zijn onafbankelgkheia, de miiitaire lasten nog geruimen tijd verzwaard in stede van verlicht zullen wordenen ofschoon er stelsels van algemeenen dienstplicht denkbaar zgn, vrg van de hinderlgke en overbodige bezwaren van bureaucratisch- militairistischen aard, welke tot ausver ten onzent die hervorming in den weg stonden. Maar om ons nu te bepalen tot bet eigenlijke verzoekalgemeene oefenplicht wij vinden in dat denkbeeld veel aan- trekkelijks. Volstrekte algemeenbeid zal bierbij voors- bands wel niet te bereiken zijn, wil men de reeds bestaande lasten op ons volk niet nog aanmerkelijk uitbreiden, maar wel is een regeling denkbaar waardoor duizenden en duizenden jonge mannen, die beter ge- mist kunnen worden dan zoovele gemobi liseerden thans, zicb niet langer zouden kunnen onttrekken aaD den plicht. voor 's lands veiligheid persoonlijk op te komen. Daargelaten nog de mogeiijkheid, aldus zoo spoedig mogelijk de oudere en zwaarst ge- troffen categorieen der thans gemobiliseerden te kunnen afdanken. De tijden zijn er niet naar, om nog langer God's water over God's akker te laten loopen. De Regeering heeft, met bare beperktc wettelijke middelen, veel gedaan en ieder is haar daarvoor erkentelijk om op flinke wijze de nationale veiligheid te verzekeren de uatie kan, wat de persoonlijke lasten betreft, nog veel meer doen. En de financieele lasten Dat is een ernstig bezwaar, maar ook dit zal moeten wijken voor den staat van nood dien ons land deelt met bijna de beele bescbaafde wereld. De Regeering zelve heeft echter beden- kingen. vooral ook van technischen aard. In de Memorie van Antwoord schreef zij vDoor de vrijgestelden en vrijge- lotenen van vroegere lichtingen tot den dienst te verplichten zou inderdaad de beschikking over een groot aantal voor den krijg gescbikte mannen kun nen worden verkregen. Die mannen zouden echter moeten worden gekleed, bewapend, uitgerust en voor den krijgs- dienst opgeleid. Wanneer wij in ons land nu eenigermate voorbereid waren geweest op de mogeiijkheid van eene plotseling intredende, snel verloopende, zeer belangrijke uitbreiding van bet legereffectief, en wij mitsdien konden beschikken of althans spoedig de be schikking verkrijgen over de materieele zoowel als de personeele middelen om dat verhoogde legereffectief te hervor- men tot eene bechte, voor den oorlog bruikbare organisatie, dan zouden wei- licht de bezwaren van legislatieven aard wel kunnen worden overwonnen". Toch schijnen, in bet lieht van minister Bosboom's rede in de Kamerzitting van Dinsdag, deze bedenkingen geenszins onover- komelijk. Z. Excellence (ironisch de op- merking makend dat hij gesteund werd door de sociaal-democraten en bekritiseerd door ben, die gewoon waren hem te steunen), legde er nadruk op dat de Regeering veelal belemmerd wordt door betgeen baar voor- gangers in de wet hebben vastgelegd, dat zij niet opeens alle fouten en tekortkomingen kan wegnemen dat er zooveel noodig is om ongeoefenden te maken tot mannen, bruikbaar voor de defensie dat men door iemand met een uniform in't gelid te zetten, nog geen soldaat van hem maakt, enz. maar voegde er aan toe wBg mijn departement is een ontwerp van wet in bewerking waarmede een stap gedaan wordt in de door vele leden der Kamer aanbevolen richting. Ik hoop dat dit wetsont- werp spoedig de Kamer zal bereiken en dat de Kamer bet spoedig in bebandeling zal nemen Wij wacbten met belangsteiling af, welken nieuwen weltelgk*' maatregel, na het gisteren aangenomen wetje tot uitbreiding van den landstorm, de minister in petto heeft. Ernstig bopen we dat bet niet tot de rubriek /halve maatregelen" zal behooren. 's Werelds gang wijst er op, dat we nog gedurende langen tijd ieder oogenblik voor bet feit kunnen etaan, met alle be- schikbare macht onze zelfstandigbeid als natie te moeten verdedigen, en alle over- wegingen moeten wijken voor bet besef dat wg thans reeds al het mogelijke moeten doen om dan gereed te zijn. Inzake bet werpen van bommen naar den IJmuider treiler 'sGravenhage is, bij een nader onderzoek, gebleken. dat bij bet werpen van de bommen in de nabijheid waren de treilers Dolftjn en Dordrecht, beide uit IJmuiden. Aan boord van de Dordrecht is vastgesteld, dat bet de Duitsche vlieg- macbine No. 85 was, die de bommen liet vallen. Het vliegtuig was grijs geschilderd en onder de vleugels was aan weerszijden een zwart kruis te onderscheiden. Bevestigd wordt tevens, dat de bommen op een afstand van ongeveer 10 meter aan bakboordzijde van de 'sGravenhage neer- kwamen, en de ontploffingen waterzuilen van ongeveer 10 meter hoogte deden op werpen. (N. R. Ort.) Het Stbld. no. 222 bevat een Kon. be- sluit van 19 dezer, boudende tgdelijke op- heffing van het verbod van uitvoer van voederbieten, mangelwortelen en knolrapen. TJitvoer van erwten. De Ministers van Oorlog en van Land bouw, Nijverheid en Handel brengen ter kennis, dat vergunning zal worden gegeven voor den uitvoer van groene erwten, onver- schillig van welke sooit. Aanvragen daartoe dienen te worden ge- richt tot laatstgenoemden Minister, docb kunnen niet in overweging worden genomen, alvorens van de verplegingscommissie in de stelling van Amsterdam de mededeeling is ontvangen, dat de aanvrager voor zijne rekening eene hoeveelbeid groene erwten of wel capucijnererwten binnen de stelling van Amsterdam beeft opgeslagen, gelijk aan ten minste x/3 (in gewicht) van de hoe- veelheid erwten, waarvoor vergunning tot uitvoer wordt aangevraagd en voorts, dat daarbij de volgende voorwaarden zijn in acbt genomen. De in Amsterdam op te leggen partijen erwten moeten zgn in 1914 in Nederland geoogst, van eerste qualiteit, goed macbinaal gescboond of met de band gelezen en puik kokend zij moeten worden opgeslagen in een der bij de Nederlandsche Bank geaecre- diteerde veemen binnen de stelling van Amsterdam, een en ander ten genoegen van genoemde Verplegingscommissie. Voorts verplichten de aanvragers zich de opgeslagen partijen op ieder gewenscht tijdstip af te staan aan bet Rijk, tegen o'nderstaande prijzen, gerekend per 100 K.G., bruto voor netto machinaal met de hand geschoond. gelezen. capucijner-erwten19 21.- kleine groene kookerwten H 16.- 18.— scbokker- en kroonerwten 15.- 17.- Ten einde nakoming van de hierboven vermelde voorwaarden te waarborgen, worden de eeduls der op te leggen partijen erwten tegen bewijs van ontvangst afgegeven aan genoemde Verplegingscommissie. De ten aanzien van de op te leggen erwten aan te gane verbintenissen zijn geldig tot en met 31 October. Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan waartoe belangbebbenden zicb rechtstreeks tot de Verplegingscommissie in de stelling van Amsterdam (bureau Burgerweeshuis, St. Luciensteeg aldaar) kunnen wenden kan een aanvraag om vergunning tot uitvoer van groene erwten bij den Minister van Landbouw. Nijverheid en Handel worden ingediend onder opgave van grootte der partij in gewicht plaats van inlading naam en woonplaats van den ontvanger het te passeeren grensstation. Na verkregen vergunning tot uitvoer dient de inlading te geschieden onder toe- zicht van douane-ambteDaren in waggons of schepen, die voor verzegeling vatbaar zijn. De geldigheid der te verleenen vergunnin- gen tot uitvoer van groene erwten vervalt op 1 Juli. (St.ct.) Suiker. In de laatste dagen is gebleken, dat bij raffinaaeurs en suikerfabrikanten niet meer, of althans niet in voldoende hoeveelbeden, tegen den maximumprgs van 48.50 per 100 K.G. suiker voor de binnenlandsche consumptie te verkrijgen was. In verband hiermede beeft de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel d« noodige maatregelen genomen, ten emde te bewerken,dat tegen genoemden maximum prgs weder voldoende voorraad voor bet binnenland ter beschikking wordt gesteld. De „Niobe" aangeliouden en vrijgelalen. Het stoomschip „Niobe" v'an de Kon. Ned. Stoombootmaatschappij, te Amsterdam, is op de route van Kopenhagen naar Amsterdam, bij het eiland „SyIt", door een Duitsche on- derzeeboot aangehouden en opgebracht naar Lizt {op de kust van Holstein). Van daar werd liet schip naur Cuxhafpn gebracbt. waar men de lading onderzocht. Aangezien alles in orde werd bevonden, is het schip 16 Mei weer vrijgelaten, en van Cuxhafen vertrokken. Thans is de „Niobe' le Amsterdam aangekomen. De aanhouding van de „Niobe liad volgens 'n mededeeling van de „Tel." plaats, omdat onder de lading zich een aan tal kisten machine-geweren bevonden, te Ko penhagen ingenomen, welke later gecon- signeerd bleken le zijn aan de Ned. Ixcgee- ring, waarop onmiddellijk tot vrijlating door het Prijzengerecht werd besloten. De opge- brachte schepen werden steeds onder Duit sche bewaking gehouden en zoowel bij aan- komst le Lizt als te Cuxhafen moest de geheele equipage naar heneden. De beban deling van de Duitsche officieren en autori- teiten werd ten zeerste geprezen. Van wege de Nederlandsche Regeering wordt een onderzoek ingesleld naar de om- standigheden waaronder de aanhouding plaats had. EEN ONDEUGEND DORP. Een weerspannig dorp. Duitsche ruilers. Radicale maatregelen. Huiszoekingen. Drie mannen in een kelder. Sclioten in den nacht. Smokketaars verrast. Een thealrale optoehl. Zeven stuivers-Iieden. Eigenaardige woningen en hoeven. Lenteweelde en menschenwee. Van Vlaamsche zijde schrijft men aan de ..Tel.": Dit dorp is Bouchaute. t Ligt dicht bij de Nederlandsche grens, bijna tegenover de Braakman en T Zeeuwsche mosseldorpje Philippine, 't Is maar kleinen denk toch eens, het heeft "t weken, neen, maan den gewaagd, zich te verzetten tegen de ge strenge bevelen van ,'t Duitsche rijk, dat wederrechtelijk zijn vlag hier hangen kwam. Gisteren zag ik t ondeugend dorp weer. En oeh, t schijnt zod onschuldig mfet zijn spitsen toren en hoogen molen boven de roode daken. Een door prachtig geboomte overschaduwde weg loopt langs de grens en Duitsche ruiters draafden er over. Ja, 't is wel als in "t oude lied van ruters, dra- vend over't veld, die den keerl willen dwin- ghen." Toen deDuitschershier 't eerst verschenen, och ja, toen waren er ook veel Bouchaute- naars, welke de komende dingen gingen af- wqchten aan 't haventje daar op Neder- landsch grondgebied. Maar weldra keerden ze terug't Begende allerlei bevelen, drie- talige plakkaten verschenen op de muren en de Bouchautenaars lazen ze en hidden zich rustig den ganschen langen, eentonigen win ter. Maar de Duitschers waren steeds ontevre den, beweerden, dat er liier vluchtelingen, deserteurs, hrieven, vlas en wat nog al niet over de grens gesmokkeld werdenZe zonden een sterke bezetting, soms wel 500 man. Ze zelten schildwaehten scliier bij elken boomZe stuurden spionnen eens zelfs dames, die meesterlijk haar rol speelden en altijd nog maar bleef de overheid klagen. Nu heeft ze radicale maatregelen genomen om 't ondeugende dorp onder den duim te houden. Bouchaute heeft soms 500 man, dan weer 200 man bezetting. Aan een raam van ieder liuis moet een lijst hangen met de namen van de inwonenden, en niemand mag zonder kennisgeving meer personen onder zijn dak hebben dan op de controlelijst ver- meld staan. De militairen mogen zoowel bij nacht als bij dag binnenkomen en een on derzoek instellen. Vcrledcn nacht zagen Duitschers op een boerenerf icts als ecu schim Een vluch- teling, een deserteur of een smokkelaar? Ze schojjten tegen de deur der woning, en natuurlijk niet voorzichtig, want de indruk- ken der bekende zware Duitsche laarzen stonden in 't hout. De boer, die in zijn eersten slaap lag, stond niet gauw genoeg op naar den zin der heeren, die dan maar een ruit insloegen. De baas deed open Er is hier een man binnen! klonk het. De boer beweerde bij hoog en laag, dat liet niet waar was. Tijdens 't verhoor kwam ook zijn vrouw uit haar kamer. Zuruck! schreeuwden de soldaten Nach Bett! De boer moest dan de Duitschers bij de huiszoeking vergezellen Overal werd ge- keken, onder de bedden, in kasten, op zol- der, zoowel als in den kelder, maar te ver- geefs. De Bouchautenaar was er echter nog niet afHij werd ook naar de huizen in de buurt meegenomen, tot zelfs in de ka- mers, waar buurvrouwen en haar dochters te bed lagen En de vloer dreunde even- eens in die vertrekken onder de zware Duitsche laarzen... Maar de schim werd niet ontdekt. Soms zijn de Duitschers echter gelukki- ger. Zoo klopten ze aan een huis en vroe- gen de vrouw, die opende: Zijn hier vreemdelingen binnen? n 1 (J11 kj fill l\pt MM(' 1 Geen andere personen dan die op de lijst? We zullen eens zien. En weer begon de huiszoeking. In den kelder zaten drie mannen verscholen Tegenstand hoden ze nietZe begrepen, dat ze „er aan waren". De vrouw kreeg 6 weken gevangenisstraf en ondergaal die thans te Gent. De mannen loopen kans kennis te maken met een kamp in Duitschland. Ze hadden zich naar Nederland willen begeven en in dien kelder t gunstig oogenblik voor de vluchl afgewacht. De militairen waren ingelicht geworden door een „zeven stuivers-man", want 't is de voile romantische tijd, waarvan wij met een zekere jaloezie als jongens lazen, h.v. in boeken over de Fransche overheersching. De Duitschers liebben goedkoope bewa- kers der Lelefoonlijnen aangesteld: overdag moeten twee en nachts drie burgers sur- veilleeren. Maar eenige nachten geleden zagen de Duitsche schildwaehten verdachte personep. Ze sclioten Een gil klonk een der mannen was geraakt. llij en eenige anderen werden gevangengenomen. En wat bleek er nu: de drie burgers, welke dien nacht de telefoonlijnen moesten bewaken, wilden eenige vluchtelingen over de grens brengen. Allen werden weggevoerd, nadat twee doklers den gewonde, die geweldig bloedde, verzorgd hadden. Men verlelde gisteren, dat de getroffene te Gent bezweken was. Maar "t is of men 't gevaar tarten wil. Op een avond verleden week waren bur gers druk bezig om daar vlas nil Belgie over de grens te brengen. Plots trok een vrouw de deur van liaar huis open en begon te roepen. Ze verraadt ons, zeiden de smokkelaars. Een liep naar de vrouw en beloofde liaar 40 frank, zoo ze wilde zwijgen. —Ik zwijg voor niemand, antvvoordde de feeks. Ze snelde naar de grenspost en waar- schuwde de Duitschers. De burgers Helen ongeveer 60 balen vlas in den brand en renden been. Eenigen be- gaven zich naar huis, alvorens naar Neder land de wijk le nemen. Ze moesten door het water; een maakte te veel leven en werd ontdekt en aangehouden. Een tweede liep op een ander punt in de val. De militairen onderzochten de naburige schuren en slallen en vonden nog twee :ooien met duiven, die daar gereed stonden, 0111 eveneens naar 't vrijland gevoerd te worden, want men weet, dat er van de overheid een bevel was uitgegaan alle dui ven te dooden. Wie de eigenaar was, belioefde men niet te vragen; de naam stond op de kooien, de naam van een ingezetene van Bouchaute. Deze, bijtijds gewaarschuwd, vluclitte nog naar Nederland; hoe men dan toch over de grens komt, waar er op zulke oogenblik- ken al zeer scherp gewaakt wordt, is een raadsel. De Duitschers sloegen dus een groole par tij vlas aan. Den anderen morgen werd het op een wagen geladen. t Was een hoog voer En nu moest de theatrale er nog bij te pas komen! Boven op het voer, ten aanschouwe van alle dorpelingen en voor- bijgangers vender op den weg, moesten de twee gevangenen zitten met de kooien dui-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1915 | | pagina 1