ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIE8LA0 VOOF. ZEEUWSCH-VLAANDEREN No. 6147. Zaterdag 14 November 1914. 54e Jaargang. De Oorlog ABONNEMENT: A9VERTENTIEN Telethon nit Rlad TsrssMut laasiaj-, WasiJteB' en YriJSagawii, altgezwflerg op Feestdagen, lit) de Firma P. J. VAH DE SANDE te Ter Nanzen. BEK E N 0 M A K i N G. B1NNENLAND. Nederland en de Europeesche oorlog. Per 3 maanden binnen de stad f 1Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika J l.oo, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij ahe Boekharidelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Qrootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tanef. Inzending van advertentien voor 1 imr op den dag der uitgave. Aan het Departement van Oorlog is de j ge'interneerden dient m. a. w. een bijzonder r..., n i I Bof ar/on fp wnrrlfin OTf»rOftDen. Het buitengewone oorlogskrediet. Door de Ministers van Oorlog en van Financien is thans, naar de H.Crfc, meldt, aan de Earners toegezouden een nota, o. a. strekkende ter verantwoording van de vragen en opmerkingen, door de Kameratdeelingen nopens het buitengewoon oorlogscrediet gemaakt. Gegevens betreffende de w ij z e, waarop ds toegestane sommen z ij n u i t g e g e v e n, zijn nog niet volledig te geven. Het is zelfs te voorzien, dat het nog geruimen tijd zal duren, alvorens een degelpk beeld zal kunnen worden verkregen. Gewezen wordt er verder op dat bij't in- treden van den mobilisatietoestand aan tal van per3onen de bevoegdheid moest worden verleend tot onmiddellijken aankoop van tal van benoodigdbeden. Aangezien tijd- verlies in deze de schromelijkste gevolgen zou kunnen bebben gehad, moest de grootst mogelijte spoed worden betracht en daar- door kan bet ongetwijfeid zijn voorgekomen, dat in sommige gevallen te hooge prijzen zijn besteed geworden. Oader zulke om- standigbeden is bet bijna onvermijdelijk dat bet voordeel is aan de zijde van den verkooper, die de juiste waarde van zijn goed beter kent dan de officier, met den verkoop belast, die, met hoeveel goeden wil ook bezieid, vaak een slecbt ,/koopman-" is. Tot dusver zijn eehter dezerzijds geen o-evallen van bestede buitensporig booge prijzen bekend geworden. De Minister van Oorlog zegt persoonlijk een groot deel der plaatsen bezocht te bebben, waar opruimingen zijn uitgevoerd. Hij beeft zich daar met de officieren, aan wie de leiding daarvan was toevertrouwd, onderhouden. Van luchthartigheid bij die opruimingen beeft bij geen spoor ontdekt. Wei is den Minister duidelijker dan ooit geworden, boe moeilijk het is, wanneer men niet weet over boeveel tijd men voor de opruimingen zal kunnen bescbikken, te bepalen wat terstond wel, en wat nog niet moet worden opgeruimd wat in de eerste plaats beboort te gescbieden en wat desnoods zou kunnen worden achterwege gelaten. De belangen van de schatkist treden dan ten achter bij de belangen der verdediging. Toelagen aan officieren. Het beeft den Minister van Oorlog leed gedaan dat in deze dagen van spanning en oorlogsgevaar bemerking is gemaakt op de aan de officieren van bet leger verleende toelagen. Voor den subalterne-officier twee maanden acbtereen 90 per maand, voor den hoofdofficier /120 (tegen een maat- staf van 4 en niet 6 gulden per dag, zooals in de Tweede Kamerzitting van 9 October door den heer K. Ter Laan werd meege- deeld). De Minister kan die toelagen niet ,/aanzienlijk" vinden. Wanneer men voorts weet zegt de Minister -dat in die dagen geen verblijfkosten mochten worden in rekening gebracbt en dat door de opper- offieieren veel moest worden gereisd, dan kan ook de toelage van 8 daags voor deze kategorie toch waarlijk niet aan- zienlijk worden genoemd. Den officieren van bet leger in Ned.-Indie, die onder de tegenwoordige omstandigheden in bet Nederlandsche leger zijn ingetreden, werd boven bet hun toekomend verlofs- traktement een dagelijkscbe toelage toe- gekend, ten bedrage van f 10 voor een hoofdofficier en van 8 voor een subaltern officier (c. q. onderluitenant)met dien verstande, dat voor zoover bedoelde Indiscbe officieren in .verband met de hun op te dragen diensten hun woonplaatsen Diet be- hoefden te verlaten, bedoelde toelagen voor elk der beide laatstgenoemde kategories tot de belft werden teruggebracht. Het ligt in bet voornemen de laatstvermelde toe lagen ad 10 en 8 terug te brengen tot 8.50 en 7. arbeid aanmerkelijk vermeerderd In tegenstelling met vele leden, acbt de Minister" van Oorlog de toelagen, aan de officieren aan dat departement verleend, dan ook wel terdege gemotiveerd. Dat de wijze van inrichting der gevorderde automobielen voor militair gebruik niet vereenigbaar zon zijn met een zuinig beheer, is wordt in de nota gezegd niet gebleken. Waar bet de militaire autoriteit bleek, dat op onoordeelkundige of ongeoorloofde wijze door militairen werd cebruik gemaakt van automobielen, heoit zij niet nagelaten, daarin verandering te brengen. De leden van de Eerste Earner, die van meening zijn, dat nog geen paal en perk aan demisbruiken zijn gesteld, zouden den Minister van Oorlog verplichten, door hun klacbten nader aan te duiden, opdat een onderzoek kan worden ingesteld, "om zco noodig aan die misbruiken een einde te maken. Bij de vaststelling der vergoedingen voor bet gebruik der automobielen wordt er naar gestreefd, gedragsregelen te volgen, die aan de deskundigen voile bevrediging zullen schenken. De toekenning van vergoedin gen aan gezinnenvan kostwinners gescbiedt tijdens buitengewone omstandig heden als die van tbans, niet meer door bet departement van Oorlog, maar door de burgemeesters rechtstreeks. De bij bun departementen uitkomende afrekeningsstaten geven echter geenszins den indruk, dat die bedragen over bet algemeen te laag zouden zijn. Waar blij'kt van scbrielbeid, wordt niet verzuimd, bierop de aandacht te vestigen. Veldpredikers en aalmoezeniers. Na raadpleging met de betrokken kerk- besturen werd op denzelfden voet als met den aartsbisschop van Utrecht was geschied, benoemd van de Ned. Herv. Kerk orth. 2, modern 2, Doopsgez. Eerk (mod.) 1, Geref. Eerken (orth.) 1. Cbr. Geref. Eerk (orth.) 1, Evang. Luth. Eerk (mod.) 1, totaal 8 predi- kanten. Van de Remonstrantsche, Hersteld Lut'ber- scbe en eenige kleinere kerkgenootschappen werden, met bet oog op bet gering aantal leden, geen veldpredikers benoemd. Ook aan ffDe Dageraad" is gedacbt, docb bet aantal personen, met de leiding der geeste lijke verzorging belast, zou dan een te oroote uitbreiding bebben gekregen, omdat tal van andere vereenigingen een gelijk recbt zouden opeischen. Y e r 1 o v e n. Zooveel mogelijk wordt gestreefd naar een gelijkmatige toekenning van verloven. Te groote vrijgevigheid kan niet worden erkend. De compagnies-kommandant moet het reeht hebben, gunsten, als het verlof, te verleenen. Meer verloven van korten tijd zijn meer gewenscbt dan enkele lange. Staatkundige toestand. De Regeering acbt bet oogenblik om aan de Earner inlicbtingen te verschaffen nopens den staatkundigen toestand, waarin ons land ten aanzien van het buitenland ver- keert, nog niet aangebroken. De tucJit onder de ge'interneerde militairen. Ingediend is een wetsontwerp boudende voorzieningen betreffende den recbtstoestand van bier te laDde ge'interneerde militairen van een buitenlandsche mogendheid. Ter toelicbting zegt de Regeering, dat recbtstoestand zoo wel uit strafrechtelijk als uit tuchtrechtelijk ongpunt eenige nadere regeling eiscbt. En dat allereerst met bet oog op de beltmgen der ge'interneerden zelf, tegenover wie de Staat tbans een wettelijk niet begrensde bevoegdheid tot iDdividueel verschillende bebandeling bezit, zoodat prak- tisch een evenzeer onbegrensd stelsel van huishoudelijke straffen en maatregelen op ben bp eventueel wangedrag zou kunnen worden toegepast. Daarnaast vorderen de belangen der ge- meenschap dat de noodige gelegenheid besta om onder de talrijke ge'interneerden voldoende orde en tucht te blijveu bandbaven, en dat dezen daartoe, gelijk mede in bet belang der handhaving van onze neutraliteit is, zekere onder straf- en tuchtrechtelijke functie te stellen bijzondere verplichtingen worden opgelegd. Met betrekking tot de recbt in bet leven te worden geroepen. Het militaire recht is daartoe het aan- gewezen recbt, gelijk de Regeering met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van het wetboek van M-.litaire strafwet en de wet op de Erijgstucht nader uiteenzet. Voorraden levensmiddelen. De Commissarissen der Eoningin hebben in opdracht van den Minister van Land- bouw, Nijverheid en Handel a, i. aan de burgemeesters een brief gericht, waarin bet wenschelijk wordt genoemd, de vraag onder de oogen te zien, of in de verschillende gemeenten voldoende voorraden verbruiks- artikelen, in het bijzonder voedingsartike- len, aanwezig zijn. De regeering acbt zich niet van de zorg ontheven, zoolang niet overal in den lande wordt medegewerkt om zich van voorraden te verzekeren, in het bijzonder voor de personen, wier inkomsten zeer gekrompen zijn. De Minister zag dan ook gaarne in de verschillende gemeenten de volgende vragen beantwoord 1. Zijn er nog voldoende voorraden voe- dingsmiddelen bescbikbaar bij grossiers of winkeliers? 2. Zijn er waarborgen, dat de voorraden niet meer dan in de tegenwoordige omstan digheden raadzaam is, naar elders verkocht zullen worden 3. Zijn er door bet gemeentebestuur, steunco'mite if een ander corporatie voor raden ingeslagen V Hoe groot zijn deze Waarin bestaan ze en in het bijzonder, zijn die voorraden voldoende om hulpbehoeven- den in den winter daaruit te voorzien Is bij die voorraden ook gerekend op ver koop aan anderen 4. Wanneer nog geen maatregelen ge- troffen zijn, wordt gevraagd, welke gronden daar voor zijn. De Minister van Landbouw, Nijver heid en Handel a. i. vestigt met verwijzing naar zijn mededeeling in de St.Ct. van Zaterdag 7 dezer, betreffende bet adresseeren van goederen aan de Nederlandsche regee ring, en naar het Eon. besluit van 6 dezer (StrGt. no. 522), boudende verbod van uit- voer van chili-salpeter, kalk-salpeter, aalk- s ikstof en stikstofkalk, de aandacht van belanghebbenden op de mogelijkheid, oat thans die artikelen aan de Nederlandsche regeering kunnen worden geadresseerd. (St.Ct.) Daspoort op zee. De Minister van Buitenlandsche Zaken brengt ter kennis van alle Nederlanders die zich aan boord van eenig schip op zee willen begeven, dat het onder de tegen woordige omstandigheden niet gewenscht is zulks te doen zonder voorzien te zijn van een Nederlandsch buitenlandsch paspoort. Van de Belgische soldaten. Men schrijft ons van Vlaamsche zijde aan de Tel. Niet naar Frankrijk, neen niet naar Frankrijk - En waarom niet - Omdat wij in Belgie willen blijven - Belgie mag niet verloren gaan A1 is ons land maar enkele E.M.2 groot, en Veurne nu feitelijk de hoofdstad, we zullen het verdedigen en er den Duitscber buiten houden. Aldus werd er gesproken onder de Bel gische soldaten, die bij de Yser zoo held- haftig streden. Ze klampten zich als't ware vast aan dat kleine boekje. Ze hadden er hun bloed, bun leven voor over. Maar Belgie mocht niet verloren gaan. We wisten dat er forten waren bij Luik en Namen en Antwerpen. En ieder hield den blik op die geduchte vestingen gericht. Eoortsachtig werd er gewerkt om ze nog sterker te maken. En met teleurstelling vei namen de Belgen, dat vooral Luik en Antwerpen zoo spoedig den Duitscher in handen vielen. Maar wie heeft er ooit hooren spreken van de vesting aan de Yser, de rivier, den dijk, de sluizen, een inundatiestelsel, krachtiger dan dat van Nethe, Dender of bchelde. En deze vesting, welke wij niet kenden beett tot nu toe, dat kleine boekje, 't nog vrije onafhankelijke Belgie met de hoofd stad Veurne, beschermi. En de hardnek- kigste verdedigers waren de Belgen zelf, soldaten, die drie maanden lang streden en worstelden tegen de overmacht. Zijn de Franscben er al Zij Engelschen vroegen onze soldaten me zoo menigmaal in die eerste dagen van Augustus, als ik bij hen vertoefde in't Luikerland of Brabant. Ze gevoelden het wel, dat zij niet bestaDd waren tegen dat reuzenleger uit 't Oosten en bijstand behoefden. Nu hadden ze dien steun, Franschen streden nevens hen, Engelsch gescbut bul- derde nit zee. Neen niet naar Frankrijk Veurne-Ambacht verdedigen, 't laatste stukje van Belgie behouden, hopende t ge- liefde land en volk verder te bevrijden en koning Albertus, die zoo trouw in bun midden biijft, en geen gevaar vreest, en koningin Elisabeth, die gemaal en volk niet verlaten wil en als een Engel van liefde bij de gewonden verschijnt, 't koningspaar en de koningskinderen naar Brussel terug te voeren met die overtuiging streed het Belgische leger aan de Tser. Voor die heilige zaak en 't beerlijkst ideaal, waarvoor men worstelen kan, offerden weer zooveel Waalscbe en \laamsche mannen bun leven. In de schaduw der oude, hooge torens en de drie beukige, grijze kerken van Veurne-Ambacbt, waar't anders zoo plechtig stil is, rusten nu veel strijders en uit latjes vervaardigde kruisjes dekken menig ge- meenschappelijk graf. Maar na weten en verstaau we, waarom 't riet aan de Yser al buigend zongt 't droevig lied want bet ruiscbt boven de geliefde dooden, die ook daar gevallen zijn en niet op't kerkbof neergelegd konden worden. Te Veurne bad een ontroerende pleeh tigheid plaatsGe moet de Markt van dat ranke, fijne stadje kennen, een groot vierkant plein, door trapgeveltjes omzoomd en waarboven zoo kloek van uitdrukking 't Belfort, de Walburgakerke en de St. Nicolaastoren verrqzen. Voor 't stadhuis stond de hooge gestalte van koning Albertus. Zijn gelaat bad een ernstige uitdrukking Ontroering greep den Vorst tot in de ziel aan Daar, met de muziek voorop, kwamen de belden aan de Yser aan, de lie en 12e regimenten infanterie, die de spooriijn Dix- muiden-Nieuwpoort verdedigden met de ba- jonetGeteisterde regimenten 't Mu- ziekkorps niet meer volledig een obus bad verscheidene mannen gedood peletons door onderofficieren aangeleid, want de officieren waren gevallen. O, die solda ten velen den band of den arm in 't verband, velen hinkend, velen bet hoofd omwonden. Bloed en groote plekken si ij k op de kleederenSommigen als in lompen Eereteekenen altemaal getuigen van hoogen moed, van willen en kunnen en durven Daar, kolonel Jacques aan 't hoofd van zijn 12e regiment. Hp bad meer gestreden, ook voor een heerlijke zaak, tot afschaffing van den gruwelijken slavenhandel in Congo, tegen de Arabieren. Na werd hij tweemaal gewond, maar wijken wilde hij niet En bet volk, dat van dezen intocht ge- tuige was, gedacbt wel de gevalleneu, de zware offers maar toch juichte, jubelde het nu ter eere van die belden, welke 't onbezette Belgie, zoo vol liefde en dus zoo moedig verdedigd hadden en in groep- en* regimenten tot de LeopoMs-orde verheven waren gewordep. Veurne was de eerste sad, die den eersten Beigischen koning toejuidre, toe Leopold 1 uit Engeland in de uuit geland, hier zijn intrede deed. En Veurne heeft nu weer een scboQnen dag beleefd. Want, zeker, al is de stiijd zelf gruwelijk, al huivertn we bij de ge duchte aan 't vergoten bloed, aan ijselijke wooden, de intrede van hen, die zoo hun plicbt deden voor 't benarde vaderland, is schoon, is ontroerend, treffend, aangrijpend en ik voel bet, dat zelfs ruwe kerels daar te Veurne moesten weenen als een kind Vertrouwen was er steeds bij de Belgische soldaten, is er ook bij 't volk, dat nu wackt en hoopt in 't land, dat we reeds op een pas als u Reicbsgebiet" zagen gemerkt. Hier schrijf ik een brief af van een Vlaamsche vrouw aan haar echtgenoot, die na dapperen strijd, geen anderen uitweg meer bad dan interneering in Holland. 'k Eerbiedig stijl en spelling, 't is om den inboud te doeD. Beminde Man. ik heb uwen brief ontvangen. gij hebfc uw best gedaan voor den keuning en 't vaderland en daar ben ik fier over mour ik bin tog ook blij dat gij nu veilig zijt en wij na den oorlog weder zullen te saamen zijn, en niet voor altijd gescheiden zijn, maar als't God belieft weer gelukkig zuilen leven als ons lant weer vrij zal zijn en onze keuning te brussel ik en de kinderen zijn in voile gezont- hijt en gij moet voor ons niet benanwd zijn, Ik zit met de Duutsers niet in, ik ben niet benauwd, er zijn er bier veel, zij bebben de menschen hier geen kwaat gedaan maar zij spelen algelijk baas en zij hebben in veel buizen waar de mensen gevlugt waren van alles mede gedaan en zp doen van de boeren hulder paarden en hoornvee en zwijns mede. Zij rijden met de treins alsof T al 't hulder ware, wij booren hier de kanons dag en nagte maar ze vechten nog al verre van bier al de kanten van Passendale en leperwaarts en ook bij diks- mude, de Duutse zeggen hier dat het gedaan is met vechten tegen de belgen en dat hulder groote kanons voor parijs staan en dat ze allichte in engeland gaan zijn, er was een sukkel bij, die peinsde dat de soldaten van hier te voete naar louden mosten gaan, maar als hij, van de zee hoorde, zei hij ab wij schieten daarover, maar velen bebben al geen koerazie (courage moed) meer, zij trekken een lang aange- zichte en 't moet zijn dat bet met hulder vegten niet goed en gaat, maar ik ga zwijgen over die knapen, ik verlange dat ze maar al gauw weg zijn en wij vrede hebben en dat oel- genland vrij is, en dat gaat gebeuren, onze oorloge is rechtveerdig ea dan moeten wij winnen, ik peinze aan al die dooden en die verbrande parochies en buizen en bofstees (hoeven) en vrouwen en kinderen en oude mensen, die zoo wreed vele afgezien bebben, dat 't al gauw vrede ware en ons gewone leven en wij weer te sameu nietwaar be minde man en ik ga u eens komen bezoeken, 't mag zooveel kosten als 't wil. en veel voor u meedoen, en nu wel duizend kussen van de kinderen en van mij, uw beminde vrouw N.N. Dat is een stem, niet van geleerde mannen, maar van een vrouw, een moeder uit't zoo zwaar beproefde Belgische volk Spreekt er haat uit dien brief Neen, maar liefde tot 't land, plichtsgevoel en een heftig verlangen naar vrede. Docb ook vertrouwen in de toekomt En bad die vrouw te Veurne den intocht van Y lie en 12e regiment aanscbouwd, ze zou ook geweend, maar eveneens gejuicbt bebben. De naamdag van Koning Albertos\ Men schrijft van Vlaamsche zijde aan de Telegraaf: In Belgie viert men meer den naatndag: dan den verjaardag't Is een oud ge bruik, in eere gebleven. 's Avonds voor den dag is de ,/besteek". Dan krp'gt de gevierde zijn geschenken. De naamdag van Belgie's koning is'een nationale feestdag. Vroeger was dat de 18e November... Maar twee jaar geleden werd die feest- een rouwdag, door den dood van 's konings moeder, de gravin van Vlaanderen. Docb, zooals gemeld werd, ,/Om dejeugd toch den vrijendag en de soldaten het ge- bruikelpke feestje te verleenen", koos de koning tot zijn naamlag 15 November, dien van Leopold want Leopold is een der voornamen van Belgffi's vorst. Op 's koniogs naamdag was bet revue, werd er een Te Deubi gezongen, dan werden de soldaten ontbaald en kregen de school- kinderen een vrijen d-rg. En welk een omtnekeer sedert dien laat- sten naamdag We hebben andere revue's gezien dan de feestelpke te Brussel, Annv. rpeu of in andere gartiizoensplaatsen. Boeveei jonge mannen, die verleden jaar nog fier in de rangen stapten, verbeugd al om 't feestje straks in de kazerne, slapen nu in h-q te vroeg gedolven graf, of zijn voor altijd verminkt in plaats van Te Deum's zijn in de laatste weken veel boete- on smeekd'ensten gehouden en kwamen duizenden vrouwen en moeders in kerken tn kapellen ruste zoeken voor 't overbezwaarde gemoed. I Hill niWMHiwiiH mi I in De Burgemeester van TER NEUZEN maakt in overleg met de Militaire maeht bekend, dat er bij gelegenheid van de Jaarmarkt, geen toestemming wordt verleend _voor het geven van muziek en dans. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. o O Een intocht te Veurne. Brief van een vrouw aan een soldaat. O, t ruischen van 'tranke riet, O, wist ik toch u-w droevig lied!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1