ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6145. Dinsdag 10 November 1914. 54e Jaargang. b i n n De Oorlog ABONNEMENT ABVERTENTIEN Feestdagen, bij Bit BM vsrschljnt Maandag', Wosnsdag" en Yrjjdagayond, mtgezonderd DE 8ANDE te Ter Neuzen. Per 3 maanden binnen de stad/1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amenka j 1.6-, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij aile Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUr op den dag der uitgave. crewest verstonden ,naar Eerste Earner. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is tegen Woensdag 18 Nov., des namid- dags te 1,30 weer in openbare vergadering bijeengeroepen. Mahomedanen in Ned.-Indie. Reuter seint uifc Batavia aan de door hem bediende bladen, dat de verscheidene millioenen tellende muzelmansche bevolking onverschillig is ten aanzien van Turkije's actie. Wei zijn er enkeie Turkschgezinde Arabieren, maar men verwacht dat zij ver- standig genoeg zullen zijn om, Nederland's onzpdigheid te eerbiedigen. Terloven aan militairen. Door het Tweede-Kamerlid Duymaer van Twist is de volgende vraag tot den Minister van Oorlog gericht Acht de Minister den algemeenen toe- stand niet zoo gewijzigd, dat de mogelijk- heid kan overwogen worden om verloven aan militairen op ruimer schaal te verleenen dan tot heden plaats heeft Zoo ja, is de Minister dan bereid een regeling te treffen, waarbij zooveel mogelijk rekening gehouden wordt met de maat- schappelijke belangen van hen, die met de mobilisatie onder de wapenen zijn ge- komen Verbod uitvoer chilisalpeter, kalk- salpeter, kalkstikstof en stikstofkalk. Het Stbl. no. 522 bevat een Kon. besluit van den 6den dezer, waarbij de uitvoer van chilisalpeter, kalksalpeter, kalkstikstof en stikstofkalk wordt verboden van den dag der afkondiging van dit besluit. Bij Kon. besluit kan dit verbod tijdelijk worden opgeheven of in bijzondere gevallen ontheffing daarvan worden verleend. Tijdelijke ophefflng verbod uitvoer cokes. Het Stbl. no. 523 bevat een Kon. besluit van den 6den dezer, houdende tijdelijke op- heffing van het verbod van uitvoer van cokes. Vit Hissing en. In eenige bladen is vermeld, dat op 5 dezer op de van bier naar Engeland ver- trekkende mailboot, op last van de mili- taire autoriteiten, een onderzoek is inge- steld en dat een aantal personen zijn aangehouden op vermoeden van het voor- nemen bij het Belgische leger in dienst te treden. Yan bevoegde zijde wordt thans meege- deeld, dat dit onderzoek op een misvatting berustte en dat aan de aangehouden per sonen is vergund met de eerstvolgende gelegenheid bun voorgenomen reis te volbrengen. Wittebrood. Te beginnen met heden Maandag 9 Nov. zal weder gebuild meel bij de meelfabri- kanten verkrijgbaar zijn, doch slechts in beperkte hoeveelheid. leder, die 100 K.G. meel koopt, ontvangt daarvoor minstens 50 K.G. ongebuild meel. Het is te hopen, dat verbruikers zullen medewerken om de uitvoering van dezen maatregel tot een goeden uitslagte brengen. Mocht deze poging tot gedeeltelijke be- schikbaarstelling van bloem falen, dan zal waarschijnlijk weder teruggegaan moeten worden tot het thans geldende voorschrift, waarbij uitsluitend ongebuild meel was te verkrijgen. (K- N.) behoudens moreele of materieele onmogelijk- heid te hervatten. De maehtiging, zich in Duitschen dienst te stellen, wordt geweigerd aan spoorweg- ambtenaren, aan die bij de posterijen, telegraaf en telephoon, evenals aan de ambtenaren ressorteerende onder bet mi nisterie van publieke werken. Wat de staats-ambtenaren in het alge- meen betreft, behalve de magistraten, be- dienaren van den godsdienst, de leeraren en onderwijzers, die hun functies uitoefenen binnen de' versterkte stad Antwerpen, van hen wordt verwacht dat zij, aangezien hun posities noch zeker, noch waardig zouden zijn, hun ambten pas op een nader te bepalen tijdstip zullen aanvaarden. Conform aan de voorschriften zijn de beambten, die hun functies weer aanvaarden, gemachtigd tot het teekenen van de vol gende verklaring//Ik, ondergeteekende, beloof hierbij, dat ik, conform aan de cnnventie van Den Haag van 18 October 1907, op nauwgezette en loyale wijze zal voortgaan met het vervullen van mijn functies, niets te ondernemen en alles na te laten wat zou kunnen schaden aan de Duitsche administratie op Belgisch grond- gebied." Het is nadrukkelijk verboden, den eed van trouw te zweren aan de thans heer sehende mogendheid. Belgische vluchtelingen. Men meldt aan de Nieuwe Ot., dat het aantal Belgische vluchtelingen in ons land in de laatste dagen vermeerderd is met nieuwe categorie, n.l. van personen aan, een nieuwe categorie, n.i. van perbuueu, die noch wegens vernieling van hun woningen, noch wegens vrees voor levens- gevaar, reden tot vluchten hebben, maar eenvoudig hierheen komen, omdat zij in Belgie geen werk vinden en dus niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Visscherij op de Noordzee. Naar de Nieuwe Ct. verneemt, heeft onze regeering van de Engelsche regeering de meest geruststellende verzekeringen ont- vangen nopens het ongemoeid laten van onze visscherij op de Noordzee, ondanks de verklaring van die zee tot //militair gebied". De hoofdinspecteur der vissohe- rijen, de heer Bottemanne, is dezer dagen te Londen geweest ter bespreking van onze visscherij-belangen. Van Duinkerken tot Calais. Bourbourg. Grevelingen. De Bel- gen. Calais. Belgische aewonden aldaar. schrijft van Vlaamsche zijde aan Belgische Staatsambtenaren. Het Belgische Consulaat te Amsterdam maakt het volgende bekend De ambtenaren, ressorteerende onder het ministerie van financien, worden gemachtigd hun functies weer te aanvaarden, op de voorwaarden, die in de circulaire van het Ministerie van Financien, gedateerd 1 Sep tember, zijn vastgesteld. Dezelfde maehtiging geldt voor de be ambten ressorteerende onder het ministerie van binnenlandsche zaken, op de voor waarden vastgesteld, in de circulaire van dat ministerie aan de gemeentelijke en pro vinciate administrates, gedateerd 1 Augustus. Leeraren en onderwijzers moeten zich ter beschikking hpuden van de plaatselijke autoriteiten, onder wie zij ressorteeren. De beambten van het ministerie van justitie worden uitgenoodigd, hun betrekkingen Men de Tel. We zouden dus een vlug uitstapje doen van Duinkerken tot Calais. Een spoor- lijn verbindt beide kustplaatsen. Nurijden er veel treinen over met Belgische en Fransche gewonden, die te Calais, Boulogne, elders in Noord-Frankrijk of zelfs in Enge land verpleegd worden. Tusschen Duinkerken en Calais willen we even stilhouden te Bourbourg en Greve lingen. Er liggen daar veel eigenaardige dorpen, waar we in gewonen tijd wel eens zouden poozen, bijvoorbeeld te Mardycke, waar de visschers nog hun eigenaardige kleedij dragen, te Spycker, waar we een bezoek konden brengen bij pastoor Des- camps, die ons veel zou vertellen van Vlaamsch leven in Frankrijk. Maar pastoor Descamps zal nu ook aan andere aangelegenheden denken We stappen dus even af te Bourbourg; de Vlaamsche naam is welsprekender Broekburg, Burg in de broeken, in de moe- ren, moerassen Moesten de Duitschers bij Yperen door- breken en in Z.O, richting naar Duinkerken willen optrekken, dan zullen ze hier weer als aan den Yser kennis maken met het land der //broeken", nu wel veranderd in vruchtbare akkers, maar in dit seizoen vooral zeer drassig toch. Als men van't station Bourbourg nadert, maakt dit stadje een vriendelijken indruk. Boven de roode daken steekt de kloeke kerktoren op met de beiaard half buiten, half binnen de galmgaten. Water omringt de oude veste en over ophaalbruggen, gelijk in sommige Nederlandsche stedekes, stapt men in de eerste, lange straat, waar' de bewoners den vreemdeling nieuwsgierig aankijken. Ik sprak er eenige vrouwen 't Vlaamsch me niet. in Bourbourg-ville was het Vlaamsch uitgestorven, niet in Bourbourg-campagne, zeiden ze. En meiden, die van t land naai de stad kwamen dienen en sommige oude menschen spraken ook nog veel Vlaamsch. Bourbourg heeft van den vroegeren bloei- tjjd want deze plaats is grooter geweest dan ze nu is een schoone kerk overge- bouden. Voor honderden menschen uit den omtrek heeft in dezen tempel een Maria- beeld de meeste aantrekkingskracht. De Moeder des Heeren is er liggend voorgesteld en heet daarom Notre-Dame couchee". Twee vrouwtjes, die de kerk moesten vegen, maar een praatje hielden, wezen mij dadelijk 't beroemde beeld aan, dat ook aan oorlogstijd herinnert Bp 'n inneming der stad door Engelsche troe- pen, had een ruwe soldaat de gouden kroon van Maria willen stelen, maar toen hij de hand naar 't juweel uitstrekte, viel bij dood neer, terwijl het beeld zich omkeerde. Een ander, die zich door dit wonder met liet afschrikken, voelde zijn begeerlust op- gesvekt door het vergnldsel van Maria's kleed. Hp poogde het er met zijn lans af te schilveren, maar maakte zoo een wonde waaruit 't bloed vloeide De klokken der kerk begonnen plots te luiden. Een vrouw snelde toe en ving 't bloed op in een doek, die nog bewaard wordtDe soldaat had intusschen een vreeselijke be- roerte gekregen. v Er was dus een goede reden, om Bour- bourg's Maria-beeld wija en zpd in de ver- eering van 't landvolk aan te bevelen. Legenden langs de gansche kust 't Begint met Maria van Breedenebij Ostende, dan hebben we Onze Lieve Vrouw van Lombardzijde, van Nieuwpoort, aan de dui- nen te Duinkerken en eindelijk //Notre Dame couchee" van Bourbourg En we herhalen hetin die legende spelen ruwe soldaten een rol en dat alies werd geacht als onvereenigbaar met onzen tijd. Zal men in Bourbourg's tempel ook mannen leggen, gelijk in dien van Dudzeele bij Brugge of er paarden stallen, gelijk in de St. Michielskerk van Rousselaere en in 't bedehuis van Aerschot Zal //Notre Dame couchee" rustig blijven liggen in haar nis? We denken aan de onthoofde heiligebeelden in die kloosterkapel te Dendermonde. Van Bourbourg wandelden we naar Gra- velines, vroeger Grevelingen en nog vroeger 't Graven linge (denk maar aan de Betuwsche Linge). We waren nu in Bourbourg-cam pagne en ja, daar konden we onze moeder- tal gebruiken. Een kloeke boer, die't gliiu- mend kouter door den vettigen poldergrond joeg, antwoordde ons in 't Vlaamsch en wees met breed handgebaar de hoeven aan waar 't Vlaamsch en die, waar tFransch de taal was Vlamingen komen hier veelal t zwaarste landwerk verricbten. We stonden er d&n toch aan de grens van ons taalgebied in Frankrijk. St. George, dat door zijn toren aan Damme herinnert, is reeds Fransch. Langs een omweg vanwege de wallen en poorten traden we het versterkte Grevelingen (Gravelines) binnen, maar niet zonder met ontroering de groote vlakte te hebben aangestaard, waar Egmont in de 16e eeuw voor zijn koning de belangrijke zege bevocht, waarvoor hp maar slecht beloond werd op de Groote Markt te Brussel. Historisehe herinneringen weeral. Maar nog kan de vlakte van Grevelingen een bloedig slagveld worden. Wee dan dien grooten schoonen hoeven, welke ik me nog zoo levendig voorstel in dat weelderige, vette land. Maar ook hier zal het veld drassig zijn, want we zijn er nog steeds in de polders Grevelingen ligt aan de rivier de 4. Nederlandsche naam ook weer Het belfort rijst boven de meestal kleine woningen als de getuige van een rijke geschiedenis. De haven met den hoogen vuurtoren bereikt men van de stad na een wandel een half uur. Daar en ook binnen de veste wonen de stoutmoedige visschers, waarvan velen nog op de kabeljauwvangst naar Usland waren. Angstige uren worden bij stormweer dan ook in die hutten doorge- bracht en menige Grevelinger liet in dat verre barre oord 't leven. Oorlogswee is echter nog vreeselijker, en moesten de Duitschers waarlijk naar Calais oprukken. dan kipgt Gravelines weer zijn deel, te wijten als voorheen aan zijn ligging tusschen twee belangrijke steden. Maar //Le Nord Maritime", Le Reveil du Nord", en andere bladen uit dat zullen nu wel met groote letters meiden, dat althans bij Nieuwpoort de opmarsch der Duitschers is gestuit, dank ook aan de heldhaftigheid der Belgen vLe Petit Beige", het klonk vroeger zoo beschermend, als van 'n grooten broer tot een kleioen. Maar nu is //le petit Beige" hoog en kloek van gestalte geworden. Bij Luik heeft het Belgisch leger, in die uiting van verontwaardigingover geschonden rechten, met heerlijken moed den toegang tot Belgie betwist aan den machtigen vijand Bij St. Truiden, Diest, Leuven, Aarschot, Mechelen was het David tegen Goliath, zonder dat de eerste den wonderbaren slinger met de gladde keien uit de beek hanteeren mochtDe val van Antwerpen moest ontmoedigend werken, zou men meenen En ziet, bij den Yser met koning Albertus, den jongen vorst, aan 't hoofd, hebben Vlamingen en Walen, gesteund door de verbondenen te land, de Engelschen ter zee, 't overtrekken van den laatsten morzel grond want Veurne Ambacht is klein aan Duitschland verboden Uit Berlijn werd het bekend Maar ten koste van veel bloed Hier langs Grevelingen werden er ver- leden Maandag eenige duizenden gewonden vervoerd. Maandag, op Allerzielen, toen er in Ylaan- deren voor de rust der dooden, maar ook voor het welzijn der afwezigeu, van wie men geen mare kreeg, zoo vurig gebeden werd in de met zwarte draperieen behangen kerken En hoe velen zijn ter ruste gelegd in den drassigen bodem langs den Yser. Daarom als we hooren van zege aan den Yser, juichen wij, Vlamingen, niet, en luiden we evenmin, als na Antwerpen's val te Keulen gebeurde, de klokken, de klokken der laatste onbezette dorpen. Neen, we buigen ons ontroerd en weemoedig voor de gevallenen, vervloekend den wreeden krpg, die zooveel ledige plaatsen maakt in huizen, waar voorheen tevredenheid en geluk woon- de En wij, Belgen, zijn onzen strijders dankbaarMaar juichen, neen, we kunnen, we mogen niet juichen, als zooveel vrouwen en kinderen en moeders en vaders en zusters en verloofden weenenwe zpn stille dankbaar. En ook van Grevelingen zal men nu weer in spanning staren naar leperen, waar thans Amerika, dat zooveel schonkaan die//Armee' Wonderlijke mentaliteiten toch Nu is 't waar, moet men zich niet om juiste inlich- tingen tot soldaten zelf wenden. Toen ik Belgische troepen bezocht, was de eerste vraag altijd //Hoe is het met den oorlog?" Tusschen de oude en nieuwe stad staat 't station Calaisville. Een groote loods van dit gebouw is nu van .bestemming veranderd. Er staan lange tafels in. En als de treinen met gewonden biuuengereden zijn, worden de getroffen soldaten op die tafels neergelegd en nader onderzocht. Som mige arme jongens sterven daar. Anderen liggen zacht te kreunen. Weer anderen uiten hun smart in heftige kreten. Toen ik in dit station, niet ver van die loods, met Vlaamsche arbeiders stond te praten over 't harde lot van hen die in Frankrijk den zwaarsten arbeid moesten verrichten, vermoedden we niet, dat veel erger ramp duizenden landgenooten zou treffen. Op 't kerkhof van Calais sluimeren al veel Belgen. Een kruis met hun naam dekt de groeve. Zondag, met Allerheiligen, hadden vriendelijke handen erChrysanthemen opgelegd. Hulde aan de gevallen strijders. Maar als ik me weer Calais voorstel, met zijn vreedzame drukte, met de blauwe lucht en watten wolkjes boven de stede en de zee, en dan aan d:e loods denk, waar- binnen zoo geleden wordt, en aan de graven op 't kerkhof en aan al die neergeschoten of neergestoken jonge mannen en 't ver- goten, verkuiste kostbaar bloed, om aan den Yzer een weg naar Calais te banen, roep ik weer uitAfschuwelijke oorlog, die zooveel ontelbare wooden slaat, gansch Europa door Niet ver van Calais ziet men nog de in vervai geraakte werken van de tunnel, die men voornemens was naar Engeland te graven. Was 't goed, was 't verkeerd, dat werk te staken Zal Calais andere oor- logsdrukte beleven, dan 't ontschepen van soldaten, paarden, krijgsmateriaal of't insche- pen van gewonden Vragen nog. En we staren naar leperen, uit welke richting we heden kanongebulder hoorden hvee Uollandsche visschers door een mijn verongelukt. Door den stoomtrawler //jkr. Karel Her man van den Brandele" is Vrpdagmorgen de erond dreunt onder de vreeselijke oorlogs- I te IJmuiden binnengesleept de^ laardingsche I i emr» schokken Gezellig zijn de meestal nauwe straten van Grevelingen niet. Maar in welke kleine vesting is 't gezellig Na even yerpoosd te hebben op 't vierkante marktplein met zpn kerktoren en belfort, begaven we ons naar 't onoogeljjk, houten stationnetje en stapten daar op den trein voor Calais. De Vlamingen en ook veel Fransehen in Fransch-Vlaanderen noemen deze stad Kales. De nieuwe wijken Calais-St. Pierre, zijn modern aangelegd, maar daarvoor kwamen we niet hier. We moesten in de oude stad zijn, met haar nauwe kronkelende straten en kleine huizen met de eerbiedwaardige gebouwen, wel geteekend door den tijd, maar er niet onder bezweken, met haar eigeuaardigen uitkijktoren, den grpzen tem pel en dan de visschersstegen, nog zoo veel zeggend //Courgain" genoemd. Court gaen immers, korte of kleine winst, doelend op den harden visschersarbeid, waarmee men geen fortuin maakt. Aan 't eind van de oude stad rijst de hooge, nieuwe vuurtoren op, van hier onderscheidt men met een goeden kijker de Engelsche kust. Wat verder staat het haveustation. waar in gewone tijden sneltreinen van of naar Brussel. Parijs en andere voorname steden de reizigers naar of van de boot vervoeren. De booten van of voor Dover legg n vlak bij 't station aan en doen den overtocht van //le pas de Calais" of, zooals wij in Vlaanderen zeggen, „'tNauw van Kales' in ongeveer een uur. Ca!a's bezit ook een pier, een strandboulevard, een Casino, maar men peinst nu ook daar over andere dingen dan over genoegens. 't Is voor de Duitschers nog een lange moeilijke weg tot Calais, waar ze hun zwaar geschut zouden willen stellen. z/Wir gehen nun nach Calais", zei me enkeie dagen geleden een Pruisisch soldaat. ,/Dunkerk haben wir gestern eingenommen Hij zei het met voile overtuiging. Maar even beslist vertelde hp mij ook, dat hij en zpn makkers het in Belgie zoo goed hadden gehad, //viel essen und Wein und Zigarren", dank aan de mildheid van logger //Fievo 1' Het schip was gistermiddag op de hoogte van Lowestoft door het ontploffen van een mijn in het net aan den voorsteven zwaar beschadigd en eenigszins lek. Toen de schipper bemerkte dat er een mijn in het net zat, poogde hij met een stuurman de vleet te kappen, doch plotse- ling ontplofte de mijn, waarbij de schipper en de stuurman over boord sloegen en verdronken. De stoomtrawler, die in de buurt was, nam toen den logger op sleep- touw en bracht hem te IJmuiden binnen. Een der opvarenden van dit schip, dat Zaterdag te Vlaardingen is binnengeloopen, deelt ons over dit ongeluk het volgende mee Maandag 2 November hadden we met heel goed weer, om ongeveer 3 uur, de netten in zee uitgezet, op ongeveer 30 Engelsche mijlen ten Oosten van Lowestoft. Daar het goed weer was, ging 's avonds omstreeks half negen de eerste wacht op. Bij het einde van de tweede wacht circa half elf, voelden we een geweldigen schok door het schip, alsof het uit elkander barstte en daarna hoorden we een vreeselijken knal, de kruitdamp vloog hoog de lucht in. Dit gebeurde op ongeveer 30 meters van een schip af. We zagen dat het 't werk van een mijn was. Onze heele vleet was verdwenen. Terwijl we onze mast en zeilen in orde brachten, om zoo gauw mogelijk de plaat te poetsen, voelden we eensklaps weer een ontzettende rilling door het schip, opnieuw gevolgd door een ontploffinwi. Dit gebeurde nog di'chter hp ons schip. Wij alien dachten dat we vertoren waren, doch de explosie scheen ons /-chip niet ge troffen te hebben. In korten tijd volgden nog een tiental mijnen, welke alle met donderend geweld ontploften. Kolossale wolkeu kruitdamp teekenden zich af tegen het heldere maaalicht. Terwijl wij met ons schip vluchtten, hoorden wij nog talrijke ontploffingen. Ook andere visschersvaartuigen moeten crroote schade bekomen hebben. in SpctllLilLl£J siciicLi uaai I tuau ran c

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1