ALGE^EEN NIEU¥/S- EN ADVERTENTIEBLAD YOOE ZEEUWSCh'-YLAANDEREN. No. 6133. Dinsdag 13 October 1914. 54e Jaargatig. De Oorlog. ABONNEJWENT ADVERTENT1EN Telefoosi Bit BM verschljiit Maaadag-, Woensdag- en Yrydagavoad, uitgezonderd oil Feestdagen, Islj de Flrma P. J. VAN BE 8ANBE te Ter Renzen. B I N N E L A N 0. Het bombardement van Antwerpen Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika y 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij diireete opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor I Mill® op den dag der uitgave. Op het Loo is bericht ontvangen, dat in den slag aan de Aisne aan Duitsche zijde is gesneuveid de beer E. Ritseher, hofjager van Z. K. H, Prins Hendrik. (N. R. Ort.) lidad van Voogdij. Bij Kon. Besl. van 30 Sept. (St.bl. no. 466) is, in plaats van nu wijien Jbr. Mr. J. R6ell benoemd tot lid van den Raad van Voogdij over den minderjarigen koning (wet van 2 April 1909 St.bl. no. 89) Mr. P. A. V. baron van Harinxtna tboe Slooten, Commis- saris der Eoningin in Friesland. (St.-Ct.) Verboden van uitvoer. Het St.bl. no. 476 bevat bet Kon. besluit van 9 dezer, houdende verbod van uitvoer van koper. Het St.bl. no. 477 bevat bet Kon. besluit van 9 dezer, houdende verbod van uitvoer van ruwe en gewasschen wol, schapevachten en wollen garens. De uitvoer is verboden van den dag der afkondiging van dit besluit. De Kroon behoudt zicb voor, deze verboden tijdelijk op te beffen of in bijzondere gevallen daarvan ontheffing te 'doen verleenen. larwe en rogge in de provincie Qroningen Het Kamerlid de beer Teenstra heeft de volgende schriftelijke vraag gerioht tot den Minister van Landbosw, Nijverheid en Handel Is de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bereid, aan de Kamer nader in bijzonderheden de feiten mede te deelen, naar aanleiding waarvan voor de provincie 'Groningen speciale maatregelen werden ge- nomen, door inbeslagnemiug van de aan- wezige tarwe en rogge De Schelde open voor het lloode Krais. Er liepen Vrijdag te Amsterdam hard- nekkige geruchten, dat de Engelsche regee- ring de onze geraadpleegd had inzake het vrij laten passeeren van Engelsche schepen naar Antwerpen. In verband biermee heeft de //Tel." zicb tot het Engelsche gezantschap gewend, waar werd meegedeeld dat de Engelsche regeering de toestemming gevraagd bad om hospit&al- schepen onder de Roode Kruis-vlag naar Antwerpen te zenden, om daar gewonden te halen. Dit verzoek werd door onze Regeering onmiddellijk ingewilligd. (R. Crt.) Steun aan slachtojffers. Mr. Th. Stuart, voorzitter van het Neder- landsche comite tot steun van Belgische en andere slachtoffers te Amsterdam, heeft den volgenden brief ontvangen Mijnheer. Zwaar is de last, welke aan de Nederlanden door dezen verschrikkelijken oorlog is op- gelegd. De zorg voor de onschuldige en hulpelooze vlucbtelingen nit Belgie is een menschenlievende taak in welker uitvoering ik van ganscber barte met u medegevoel. Wilt u mijne bijdrage van 1000 tot steun van dit werk aannemen. Hoogacbtend, HENRY VAN DYKE, Amerikaansche gezant. Postverkeer met Antwerpen. Tot nadere mededeeling zal geen ver- zending van brieven en andere stukken voor Belgie uit Nederland naar Antwerpen plaats vinden. („St. Ct.") Verkeer met Belgie. Er worden de laatste dagen aangeboden nieuwe Belgische bankbiljetten tot zelfs van 1000 frank toe, alle met de beeltenis van Koning Leopold I. Niemand kent ze, zelfs de consul niet en daar men zou denken, dat nieuwe Belgische bankbiljetten stellig de beeltenis van Koning Albert zonden dragen, wordt bezwaar ge- maakt ze aan te nemen. Het verkeer met hun land wordt voor de Belgen bijna onmogelijk. De Duitsche vice- consul te Maastricht mag geen retourpassen meer afgeven aan Belgen. Dus er in mogen ze wel, maar er uit niet meer. Dit is een bevel van de commandantur uit Luik. Onze onzijdigheid. Een bizondere correspondent van de Times heeft den 4en dezer aan zijn blad geschreven over onze onzijdigheid. Bij zegt o. a. //Wat de Nederlandscbe koopman niet ten voile inziet, is dat op bet oogen'blik de menschen, die van de onzijdigheid partij trekken, zijn ten eerste de Duitschers, die kracbtens de Rijnakten tenminste iets krijgen van wat zij noodig hebben en ten tweede het Nederlandscbe volk, dat nog wat handel kan drijven en zeker ontkomt aan al de verschrikking van den oodog. Zij die zoo goed als geen voordeel bij de onzijdigheid hebben zijn de Engelscben. Een pogenblik nadenken leert, dat, bij het ophouden Van die onzijdigheid, doordat Nederbmd de zijde van Duitschland kiest, ook alle aanvoer voor Nederland, dien Engeland nu cm de Nederlanders ter wille te zijn doorlaat, dadelijk ophoudt, aaDgezien Engeland dien aanstonds zou stoppen. Houdt daarentegen de onzijdigheid op, doordat Nederland de zjjde van Engeland kiest, dan zou de Engel sche regeering haar eigen maatregelen treffen om Nederland te voorzien. Beide gevallen zouden Engeland beter voegen, maar des- ondanks is het er met zorg op bedaeht om een middel te vinden teneind.e de Neder landers in staat te stellen ten minste een deel van hun handel te drijven. Volgens bevoegde beooraeelaars moet het voor een oud handeldrijvend land als Nederland niet moeilijk zijn om, wanneer het zekere markten geslotea vindt, zijn handel naar andere landen te leiden." De schrijver gaat dan verder betoogen, dat een overwinning van Engeland en zijn bondgenootenen voor Nederland een gtooter voordeel is dan van Duitschland. Wint Engeland c.s. dan komt er een einde aan de wapesingen, die ook Nederland zooveel kosten, wint Duitschland dan wordt Neder land stellig vroeg of laat Duitsch. Van Duitschen kant, gaat de schrfjver voort, wordt er hard gewerkt om de srmphatie van de Nederlanders te verwerven vooral in Rotterdam, meent hij, is dat erg. Maar wij Hollanders zijn snugger en nuchter van geest. De handel is ons voornaamste bezig- heid, en wij. spreken bijna aldoor over zaken doen. Oppervlakkig beschouwd zou men zeggen, dat wij in niets anders beiang stellen maar, meent de schrgver, die indruk zou volkomen verkeerd zijn, Diep in ons hart ligt een brou van vader- landsliefde en trots op onze geechiedenis, en als het noodig wordt zullen trouw en zel'fopoffering rijkelijk vloeien. Spreekt men van het buis van Oranje en van ooze kolonien, dan komt er glans in onze oogen En om die kolonien niet te verliezen, be- danken wij er voor met Engeland in oorlog te komen. Er mcgen er dan enkelen zijn zoo besluit de schrijver bij wie het tijdelijk gewin zwaarder weegt dan de belofte van een Toemrijke toekomst, zij zijn niet te vinden hij heeft ze tenminste niet kunnen ontdekken in de trotsche stad Amsterdam met zijn wereldhandel, zijn groote over- leveringen, zijn gesehiedenis als Neerland's hoofdstad. Daar voor bet minst leeft nog het ideaal van 's lands vrijheid en onaf- hankelijkheid, niet te verkwanselen voor een schotel liuzen of een handvol zilver of goud. Daar voor bet minst brandt nog het vuur van een zuivere vaderlandsliefde, die uitziet naar een toekomst, waarin de Nederlanden weer hun plaatst zullen innemen onder de groote mogendheden van Europa. Missebien zal bet den schrijver goed doen te vernemen, dat dat ideaal en die vaderlandsliefde bier en daar ook buiten Amsterdam nog voorkomen. (N. R. Crt.) Regeerin gsma'is. De van Regeeringswege aangekochte ma'is, voor zoover die te Rotterdam wordt inge- voerd, zal naar de H. Crt. meldt, door bet bestuur van het comite van Graanhandelaren aldaar bij inscbrijving uitsluitend worden verkocht aan in Nederland gevestigde graan- importeurs, die bij dat bestuur als zoodanig bekend zijn en alleen voor den inschrijver zelf. Voor de inschrijvers wordt door de Re geering een maximum-verkoopprijs vast- gesteld. De importeurs, die bij minsteus 100 en hoogstens 500 ton moeten inschrijven, mogen alleen aan in Nederland gevestigden verkoopen of leveren. Zij zijn voorts ver- plicht aan Cooperatieve landbouwvereeni- gingen te leveren, wat deze znllen opgeven noodig te hebben, zoolang de voorraad strekt. Het bestuur van het voornoemd comite is belast met de controle over de juiste naleving ran de bepalingen, waaronder de inschrijving plaats vindt. Als eerste maat- regel bier voor dient, dat ieder inschrijver verplicht is dageljjks aan het bestuur schriftelijk op te geven boeveel, tot welken prijs en aan wien bij verkocht heeft. Bij overtrediug kan hij worden gestraft met uitsluiting bij verdere inschrijvingen en verder met verbeurdverklaring eener waar- borgsom ten bedrage van 10 pOt. van het bedrag, waarvoor door bem is verkocht. Opno vlig zal het zijii op ie merken, vats hoeveel belatlg het is voor he/a, die nog niet bij de bestaande landbouworganisaties zijn aangesloten, dat zij daartoe thans over- gaan. Reeds is door verscbillende dezer organisaties besloten om in deze moeilijke tijden ook aan niet aangeslotenen de be- hulpzame hand te bieden. Rijkssteun voor de vluchtelingen. De Minister van Biunenlandsche Zaken heeft op de begrooting voor dit jaar een post van 100 000 gebracht ter bestrijding van de kosten van onderhoud en verdere uitgaven van tengevolge van den oorlogs- toestand uit het buitenland van Nederland uitgewekenen, en van tengevolge van den oorlogstoestand behoef'tig geworden in Neder land verblijvende buitenlanders. In de toelichting tezen we z/De Europeesc'ne oorlog heeft vele, hier te lande wonende, gezinnen van buitenlan ders tot armoede gebracht, doordat de kost- winner in zijn geboorteland onder de wapenen moest komen. Bovendien komen de duizenden vktcbtingen uit Belgie in Nederland. Ten deele hebben dezen voldoende middelen van bestaan ten deele ook hebben zij onvol- doende middelen of "a zij van alle mid delen ontbksot. Het is voor Nederland, dat tot dusver buiten den verschrikkelijken strijd kon blijven, een plicht van menscbelijkheid, deze slachtoffers binnen zijn grenzen hulp en bgstand te verleenen. De particuliere liefdadigheid en gemeente- bestnren hebben tot dusver de Nederlandsche gastvrij heid j egens de ongelu kkige slachtoffers van den oorlog hoog gehouden en de Minister vertrouwt dat zij zicb ook in het vervolg niet zullen onttrekken aan de vrijwillig opgenomen taak. Rijkssteun is evenwel tea eenenmale onmisbaar. Gegevens voor den omvang van dien steun ontbreken echter, (H. Crt.) Men schrijft van Vlaamsche zijde 1.1. Donderdag aan de Tel. 't Is bijna middernacht. In een Waasche hoeve zit ik te schrijven, en, als ik door 't raam kijk, zie ik de vlammen opslaan boven Antwerpen. Vreeselijk, verschrikkelijk, ontzettend, gruwelijk Ons Antwerpen in brand In brand ge- schoten Moedwillig in brand geschoten door menschen De hemel staat over grooten afstand in fellen gloed. En hier aan den Westkant bij de forten Haasdonk, Steendorp, Beveren, die nog niet hebben gewerkt, blijft het landvolk op, angstig door de vuurzee gind9, angstig nog door booze geruchten van de nadering der Duitschers in 't Land van Waas. De vlammen boven Antwerpen stad van handel, kunst, hoofdstad ouzer Ylaamsche Beweging. O, de tranen springen me in de oogen. Ik moet schreien over die gruwelijke ver- woesting. En nog buldert het kanon, nog spuwt het bommen op de woningen vau een be- volking, die zoo gehecht is aan haar stad, die door 't werk en door kunst en weten- schap, haar bloei bevorderde Ik gevoel het, ik kan de woorden niet vinden om mijn vollen indruk weer te geven Ik zie telkens en telkens weer die vuur zee, die laaiende, lekkende vlammen En over den steeuweg langs de herberg boor ik gesleep van voeten nog duurt de uittochtvaart, die lange, overlange, droevige stoet van vluchtelingen Maar ik moet geregelder vertellen. Woensdagmorgen las de bevolking op plakkaten aan de muren en in de dagbladen, dat de Belgische militaire overheid haar waarschuwde voor T bombardement der stad. Zonder paspoort kan men heen gaan in Noordelijke of Westelijke riehting. Een der bladen stelde het wel voor, alsof men in den kelder zonder a' te veel vrees het bombardement kon afwachten. Duizenden hadden echter in die ver- maningen geen vertrouwen en Woensdag morgen reeds heerschte eeri paniek in de stad. 't Was een vreeselijk gedrang aan de treinen naar Esschen—Roosendaal, aan de booten, welke naar Vlissingen voeren, aan 't veer bij het Steen, aan't station van Waas, waar treinen in de riehting Gent Vertrokkeri. En duiz.ndea Ook verlieten te voet de veste, een wandeling van uren ver verkiezend boven 't angstig wachten. Maar 't grootste deel der bevolking bleef en 's avonds daalde men in den kelder, om daar te slapen als er tenminste iets van slapen zou komen. En even voor middernacht bulderde't eer ste schot en vloog met vreeselijk gesis de eerste bom over de stad. 't Bombardement was begonnen en werd met geweldige kracbt voortgezet tot Donder- dagnamiddag. O, in de kelders werd angst uitgestaan. Vol moed had men er zich heen begeven, velen gewapend met bijl, hamer, breekijzer, om, zoo de woning getroffen werd, en ineen- stortte, een opening in 't puin te kunnen maken. Maar dat afsehuwelijk gedonder, dat ont zettend gesis, die hevige ontploffingen grepen de zenuwen aan, daartegen was de kalmte niet bestand. Vlucbten weg uit de stad, waar dood en vernieling waarden en weldra vlammen laaidenals de dag kriekte, heen naar veiliger streken. En gejaagd werden pakken gemaakt en reeds spoedden duizenden menschen zich naar de stations of de ponton aan de Schelde. Op verschillende plaatsen woedde al brand. Lezer, meer en meer zullen ons allerlei vreeselijke bijzonderheden bekend worden. Nn moet ik me tot'de beschrijving van enkele tooneelen bepalen Het vuur woedde heftig in't Zuid-kwartier, de Losanna en omliggende straten. Ook Deurne en Borgerhout moesten den eersten schok doorstaan. Bommen sloegen op veel plaatsen de keien uit den grond en boorden diepe putten. Ramen barstten, daken vielen en muren waggelden. Een man toonde me drie stukken van een bom, die hem aan rug en been hadden getroffen. 't Projectiel was door bet dak en 't tweede verdiep terechtgekomen en de brokken kwetsten den man, die op de eerste verdieping te bed lag. 'n Meisje in zijn buurt werden de armen afgeslagen. Hij zag een vrouw stervend op straat. Maar beden zullen we wel meer bijzonder heden vernemen. Wie weet hoe Iang de lijst van dooden en gewonden wordt In de gevangenis aan de Begijnenstraat heerschte een ontzettend geweld. De opgeslotenen schreeuwden, tierden, builden, beukten de deuren, rukten aan de tralies Donderdagmorgen werden ze ten getale van 400 losgelaten. Met nog van angst verwrongen gezichten verdwenen ze in allerlei ricbtingen, plots in vrijheid, ja, maar nog bevend en rillend van de doorgestane verschrikking. De Belgen lieten in den voormiddag, om een groote ramp te vermijden, de vuur- werkscbool springen. Die ontploffing moet uren in 't ronde gehoord zijn. Ook werden de petroleumtanks in brand gestoken. Dien brand zag ik in den namiddag, van den anderen Scheldeoever. 'c Was indrukwekkend. Vijf reusachtige kolommen van zwarten rook, die den scboonen herfst- middag versomberden als op een grijzen regendag. Brandende planken dreven met 't opkomend tij de Schelde op en de rook- kolommen teekenden aldus van ver den loop van den stroom af. De sombere hemel, bet nu zwakker klinkend kanongebulder, en de zoelte van den waarljjk prachtigen berfstmiddag. Dat alles gaf den indruk van een dreigend onweer. De uittocht duurde voort. In den na middag fietste ik tot aan de Hollandsche grens en terug. Welnu, van 's Jansteen tot binnen den vestirggordel, dus over een aistand van bjjna 20 K. M. was het een onafgebroken rij van karren, wagens, rij- tuigen, fietsen, kruiwagens, terwijl aan weerskanten van de baan de voetgangers stapten. 't Was Antwerpen niet alleen, maar 't waven ook de omliggende dorpen Bornkera, Puers, Elversele U dat beschrijven, lezer? Ocb, ik zou iedere groep afzonderlijk moeten schilderen. zooveel andere nog. Hier een wagen hoog beladen met bedde- goed, kleederen en meu'oelen daarboven kinderen en vrouwen, stevig vastgebonden, om bij 't schokken er niet af te tuimelen. Een rijtuig, door den heer zelf gemetid, want binnen de met kussens bezette ruimte liggen ruw gemaakte pakken. En naasffden voornamen man zit zijn gade, deftig gekleed, maar bulp'oeboevend nu toch, als haar armste pacbter. Daar een heel dorp. Ik zie denzelfden plaatsnaam op de zeer verscbeiden voertuigen. De eerste wagen met allerlei goederen, hoog bepakt, voert ook den pastoor mee. Deze spreekt tot een schreiende vrouw, O, hij zal nu veel troost moeten geven Boeren en boerinuen, krom gewerkte arbeiders, afge- sloofde vrouwtjes, grgsaards en zuigelingen, frissche kinderen, als gegroeid uit Ylaan- derens weligen bodem, jeagdige en bejaarde kloosterzusters met haar bestedelingen, ouderwetsch doch deftig gekleede renteniers. Ja, 't gebeele dorp is op de vlucht. Een van ben vertelt me, dat het op raad van de krijgsoverkeid is. Een man leidt een fiets aan de hand. Op 't frame zijn kussens gebonden en daarop ligc een kindje te slapen. Slapende wicbten ook op kruiwagens en karren, in kinder- rijtuigjes. Ocb, de arme kleinen zijn dezen nacht immers wakker gemaakt, omdat 't alarm sloeg in't dorp, en vadc-r en moeder zeiden, dat ze moesten vlucbten voor //den Duitsch", want dat 't dorp beschoten zou worden. Deernis scbeurt u 't harte bij 't zien van een andere karavaan nonnen leiden wees- meisjes weg. De ouderlooze kinderen stappen snel voort, gekleed in bun zwart gewaad, op de lokken een zwarte hoed met breeden rand. Eenige wagens voeren bun have mee. z/Zuster, ft is toch erg, he," zeg ik tot de moeder-overste. //Ja, 'tis erg m'n jongen," klinkt bet in ft zoet Vlaamsch der Sebeldeboorden. ,/Men zegt, dat de Duitscher over den stroem in/* Yelen spreken van //hij^ hg is te Dendermonde hij is voor Temsche. ieder wee't wie »hij" is, de reus, die ft kleine volk uit dorpen en steden, uit hutten en hoeven verjaagd, brand sticht op snelle, methodische wjjze, die open plaatsen bombardeert en burgers neerschiet, altijd weer onder ft zelfde voorwendsel //Man hat geschossen". En de uittocht duurt voort Omwillekeurig denk ik aan ft protest der 93 geleerde Duitsche mannen. Nog zie ik dien kranken knaap in een kruiwagen, warm toegestopt, al straalt krachtig de zon Nog zie ik den Antwerpschen dokwerker een //pracbtkerel", zooals D. Rene Declercq hem heeft genoemd, in een zgner schoonste gedichtennog zie ik bem de gebalde vuist opheffen en boor ik hem ver wenschingen uiten, vol baat in zijn machtelooze woede. En dan stroomen tranen over zijn ruige wangen en tusschen snokken en snikken klinkt ,/En wij, die zoo'a plezant leven hadden in ons schoon en goed Ant werpen en den Duitsch bebandelden als een Belg En nuft Is een schande voor God en de menschen 1 Wat bad Belgie bem misdaan Boeren drijven bun koeien voort. Een meisje sukkelt met een onwillig varken. Een man draagt een korf met vette konjjnen en zegt nog schertsend ,/Ik zal in de eerste dagen toch eten hebben." De strcom vloeit voort. Ik zal er u meer van vertellen als ik rustiger zit dan hier, waar ik dikwijls de pen neerleg om naar die spelende vlammen te staren. Engelschen en Duitschers strijden nu buiten de tweede vestinglinie. Kanonnen bulderen weer. De Duitschers dringen in de dorpen. Contich, waarover ik scbreef, is verscbeidene malen gebombardeerd en ik boor, dat ft plat ligt. Onze afgestreden Belgische troepen trekken af en worden door Engelsche vervangen. Hedenavond ontmoette ik nog Belgische soldaten, doodop van vermoeienis bijna slapend, waar ze voortschreden. Treinen met gekwetsten en vluchtelingen stroomen weg. ft Volk zit zelfs op den kap der wagons Ja, we zagen vluchtelingen vastgeklampt op de buffers. De burgerwacht van Antwerpen is ont- bonden. Wat zal de uitslag zijn van den strijd tusschen Brit en Duitschers V ft

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1