ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. I 6128. Donderdag 1 October 1914. 54e Jaaxgang. IIJIKITBBMB Bekendmaking'. JAOHT. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Telefoofi 25. BINNENLAND. Bit Blad verschpt Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavend, nitgezonderd op Feestdagen, j de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alie Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor I UlSl* op den dag der uitgave. De Koningin in het kamp. Met schrijft aan het Hbl. Zondagmorgen bracht de Koningin, ver- gezeld van Prins Hendrik, een bezoek aan bet kamp alhier. De Vorstin wilde tegen- woordig zijn bij de eerste godsdienstoefening, die daar gehouden werd door den veldpre- diker Ds. Scbolte van Rotterdam. In twee auto's verschenen de vorstelijke personen met hun gevolg, onder wie generaal Buijze, inspecteur der infanterie, een paar adjuda ten van H. M. en de bevelhebbers van bet kamp. Een eigenaardig gezicht was heteen predikant in unifolm van een 2de luitenant met den Roode-Kruis-band om den arm, dan vlak tegenover hem de Koningin, veel hoofdofficieren in groot uniform en vele honderden soldaten in een kring daarom- been. Na den kampeommandant eenige vriende- lijke w.oorden te hebben toegesproken, ver- trok H M. met gevolg onder bet donderend gejuich der manscbappen. He Koningin en de soldaat. Een autoriteit, die er zelf getuige van was, verbaalt aan de Mejjerijsche Ct. het volsrende van het bezoek van onze Koningin aan een Limburgsche gemeente Na de scbouwing der troepen begaf H. M. zich naar een afgelegen schuur waar een soldaat op wacht stond. Dat was toevallig een Eindhovensche jongen. Op de vraag van H. M. op welke manier Zij zich naar boven kon begeven, moest de wachtpost antwoorden, dat de eenige weg ging over een primitief smal laddertje, soort kippenladder. De Koningin aarzelde geen oogenblik en klom, zich schragend en vastboudend aan de balken, naar omhoog. Boven was het kwartier van een aantal soldaten. Toen zij eensklaps de Koningin voor zich zagen en haar hoorde vragen ,/Berj jullie tevreden, jongens toen was er geen een in staat direct te antwoorden, zoo versteld stonden ze alien. Maar de stoutste van bet troepje stond dra in de houding en zeide Goed, Majesteit. En hoe is het eten Zeer goed, Majesteit. En overigens 't Begint wat koud te worden, Majesteit. De Koningin keek eens naar het pannen- dak boven haar, dat allerminst luchtdicht was en Zij liet zich ontvallen //Het is geen wonder ook". Dan, zich tot iemand van Haar gevolg wendend, die balverwege bet laddertje op- geklommen was //Dat moet morgenavond veranderd zijn". En is de ligging warm genoeg vroeg de Koningin verder. Er mocht wel wat meer deken zijn, Majesteit, antwoordde flink de soldaat, die zich blijkbaar geheel op zijn gemak begon te gevoelen. Opnieuw keerde de Vorstin zich om en beval dat morgenavond meer dekens aan de soldaten zouden verscbaft worden. Na dit vertrouwelijk onderboud is de Koningin langs hetzelfde min-solide laddertje weer beneden gekomen, zicbtbaar voldaan dat Zij Haar soldaten van dienst had kunnen zijn. Majoor Verhulst en kapitein Beimers. Majoor Verhulst en kapitein Reimers zijn uit bun gevangenschap in Albanie in Den Haag aangekomen en beb'oen bij den Minister van Oorlog een bezoek gebracht. Bevordering vaandrigs. De inspecteur der infanterie heelt, volgens de M. Crt., ter kennis van de kcrpsen van bet wapen gebracht, dat in verband met den bestaanden toestand met de indiening van de voordrachten van vaandrigs tot reserve-tweede-luitenant dit jaar niet be- boeft gewacbt te worden tot den vastgestelden datum van 1 November, doch dat die voor drachten van vaandrigs, die aan de eischen van practische geschiktheid voldoen, zoodra doenlijk kunnen worden ingediend. Nciar Nederland uitgeweken vluchtelingen. De door de regeeriug ingestelde commissie tot bebartiging van de belangen van naar Nederland uitgeweken vluchtelingen heeft, volgens dl? N. R. C., haar eerste vergadering te 's Gravenhage gehouden, waarbij het plan van werkzaamheden is vastgesteld. In boofdzaak zal worden samengewerkt met de reeds bestaande plaatselijke en provinciale commissies, terwijl de opricbting van provin ciale steuncomites door de regeering zal worden aangemoedigd. Om zooveel mogelijk eenbeid te verkrijgen, sluiten de plaatselijke commissies zich bij de provinciale aan, en met deze stelt de centrale commissie zich voor, direct te kunnen werken. De cen trale commissie is in twee sub-comites gesplitst, eene tot behartiging van de be langen der onvermogenden en eene voor de vermogende uitgewekenen. Het ligt in de bedoeling een bevolkings- register aan te leggen van alle naar Neder land uitgewekenen, ten einde op deze wijze te tracbten familieleden bij elkander te brengen en een volledig overzicbt te verkrijgen. Het secretariaat der commissie, waarheen men alle correspondentie gelieve te ricbten, is gevestigd Lange Voorhout 45 te 's Gravenhage. Beleening bij de Nederlandsche bank. Bij besluit van de directie der Neder- landsche Bank is ingetrokken de op 1 Aug. 1.1. gemaakte bepaling, dat bij het sluiten eener beleening slechts de helft der beleening- som in contanten wordt uitbetaald en de andere helft in rekening-courant wordt goedgeschreven. Van heden af wordt dus weder als vroeger de geheele beleening-som dadelijk in con tanten uitbetaald. Verbod uitvoer van paarden. Het Bestuur van het Ned. Landbouw- Comite heeft, naar het Nederl. Landb. Wkbl. meldt, de aandacht van den directeur- generaal van den Landbouw gevestigd op bet feit. dat door bet verbod van uitvoer van paarden, ouder dan 1 jaar, de belang- rijke bandel in l'/„jarige paarden geheel is gestremd en verzocbt nader te willen overwegen, of bet niet mogelijk zal zijn het verbod ouder de noodige voorwaarden, te beperken tot paarden ouder dan 11/3 jaar. Yerloven ambtenaren. Een aantal ambtenaren der posterijen en telegrafie heeft zich tot dendirecteur-generaal van dit, dienstvak gericht met het verzoek, vergoeding te mogen ontvangen van het derven der verlofdagen in 1914. Dat zich tbans omstandigheden voordoen, die bet ge- ven der normale verloven belemmeren, wordt ten zeerste betreurd, maar verwacht werd, dat de ambtenaren het derven van verlof als eene noodzakelijkheid zouden aanvaarden, De directeur-generaal der P. en T, vindt bet pijnlijk te moeten ervaren, dat vele ambtenaren bierin weer een welkome ge- legenbeid meenen te zien om van de admini- stratie wat geld los te krijgen. W aar mogelijk, zal bet reglementaire verlof nog worden verleend, doch vergoeding wegens niet ge- noten verlof is buitengesloten, terwijl over- brenging van het tekorl aan verlof in dit jaar op het volgend jaar, op practiscbe be- zwaren zal stuiten. (H.bl.) Nederlanders en Duitschers. Men schrijft ons van de Pruisiscbegrenzen; De vriendschappelijke verstandhouding tusschen de Duitscbe en Hollandsche grens- bewoners is sedert het begin van den oorlog zeer afgekoeld, doordien de Pruisen meenen, dat de Hollanders meer Fransch dan Duitscb gezind zijn. Op Pruisisch gebied is men begonnen de namen der Hollanders, die men Fransch gezind acht, op te teekenen, met de bedoeling bun dit later betaald te (N. v. d. D.) zetten. Graanaanvoer. Regeering is met niet genoeg te ijver bezig om voorraden graan, Onze prijzen pver bezig om mais enz. aan te vullen. Dit is geen gemakklijke taak, daar, zooals men weet, Engeland steeds in zorg verkeert, dat voorraden van bier in Duitsch- land zouden kunnen belanden. Naar wij vernemen, zou onze Regeering waarborgen bebben verstrekt, die voldoende worden geacht. Deze bestaan bierinde voorraden worden aan onze Regeering ge- consigneerd en deze verdeelt de voorraden onmiddellijk onder de cooperatieve vereeni- gingen, die ze op haar beurt onder de boeren brengen. Dat de boer, eenmaal in bez'it van zijn veevoeder, (mais enz.) dit niet meer loslaat, vertrouwt men in Londen ook wel. Op deze wijze zou de Regeering ook contracten van particulieren voor leveranties kunnen overnemen en zij is daartoe bereid. Er bestaat dus gegronde hoop, dat de van Regeeringswege in Amerika opgekochte voorraden graan, mais en andere voedings- en voer-artikelen ons ook bereiken zullen. Dit neemt evenwel niet weg, dat de uiterste zuinigheid te betrachten zij. (Vad.) Conserveering van vleeseh door middel van suiker. In het gBulletin de 1'Association des Cbimistes de Sucrerie" wordt door Vaisseux voor het conserveeren van vleeseh suiker aanbevolen, omdat suiker vrij is van schade- lijke bacterien en niet te miskennen anti- septische eigenschappen bezit. Zij oefent een soort looiende werking op bet vleeseh, dat door haar invloed verbardt, zonder zijn eigenschappen te verliezen en daarbij tot een hard brok inkrimpt. In dezen toestand kan men bet vleeseh langen tijd onveranderd bewaren zonder dat dure in- ricbtingen of verdere behandeliugen noodig zijn. De bewerking bestaat hoofdzakelijkdaarin, dat men versch geslacht vleeseh onder poeder van suiker legt. Gedurende de eerste 34 dagen absorbeert de suiker water uit bet vleeseh en gaat daarbij in een geconceutreerde stroop over, die als zoodanig door menscben kan worden gebruikt of waaruit men door verdamping en kristallisatie de suiker kan terugwinnen. Na 3 of 4 dagen laat men de stroop van bet vleeseh afloopen en legt dit in een nieuwe hoeveelheid poedersuiker. Hierdoor vindt een sterke onttrekking van water plaats, terwijl de bestanddeelen van het bloed terugblijven, zoodat het vleeseh hard wordt, zonder zijn eigenschappen te ver liezen, en tegelijk uitstekend geconserveerdis. In dezen toestand kan bet vleescb in stukken worden gesneden en verbruikt, terwijl het overblij vende voor langer bewaren geschikt blijft. Op deze wijze wordt een oplossing verkregen van de zoo moeilijke vraag der approviandeering van troepen te velde, daar men het vleeschrantsoen voor verscbeidene dagen tegelijk kan uitreiken en betgeen met benoodigd is steeds goed blijft. Op gelijke wijze kunnen ook visschen en zelfa alierhande vruchten worden gecon- serveerd. Het aldus geprepareerde voediugs- middel is gemakkelijk van de suiker te bevrijden door het met water uit te trekken. Reeds gedurende het beleg van Parijs 1870/71 werd vleescb met suiker gecon- serveerd en hield zich eenige maanden on veranderd goed. (z/De Suiker".) Tarwemeel. Naar het Centrum verneemt is het vrij zeker, dat met eenige dagen de voorraden tarwe en tarwemeel van alle tarwemeel- fabrieken in ons land door de regeering zullen worden onteigend. Voortaan zullen de meelfabrieken dan de tarwe van de regeering ontvangen en voor haar vermalen. De distributie van bet tarwemeel zal dan verder van regeeringswege geschieden. Belgische vluchtelingen. Uit Eindhoven meldt men aan de N. R. Ct. Den ganschen dag, van den vroegen ochtend af voert de Meierijsche tram van de Belgische grens groote massa's Belgische vluchtelingen hierheen. Uit Baarle-Nassau wordt aan bet Dgbl. v. Nbr. gemeld Er worden ernstige dingen in de Kempen verwacht, tallooze vluchtelingen komen hier aan. Bij honderden trekken zij met bun karretjes en huisraad langs de wegen en zoeken veiligheid in het gastvrije Nederland. Zij vertellen, dat de Duitschers, die plan schijnen te hebben op Antwerpen aan te rukken, begonnen zijn de Kempen en heel Noord-Belgie schoon te vegen zij worden te Turnhout elken dag verwacht. De zusters van bet 11. Graf uit Turnhout zijn naar hier gevlucbt. De krankzinnigen uit Gbeel bebben ook de vlueht genomen. Alle vluchtelingen, die hier aaukomen, worden gevaccineerd. Te veel neutraliteit Het gaat Noorwegen al net als ons, het kan bet niemand naar den zin maken z/Morgenbladet" deelt een brief mee, dien bet blad ontving van een koopman, die veel zaken met Engeland doet. De Engelsche fabrikanten scbreven den koopman in Cbris- tiania, dat de houding van Zweden en Noor wegen in dezen oorlog in Engeland ernstig wantrouwen wekt. En bet blad voegt daar- aan toe Soortgelijke brieven krijgen onze handels- buizen van Engelsche en van Duitscbe zijde. Men verlangt van ons neutraliteit, maar als wij dan met de grootste zorg neutraal zijn, ons van oordeelen onthouden, en de berichten van beide zijden opnemen, dan zeggen beide mogendheden //Zoudt gij als 't u belieft niet wat minder neutraal willen wezen Maar dat gaat nu eenmaat niet. Want neutraal is neutraal (Hbl.) De strijdbare Duitsche jeugd. Niet alleen Engeland, maar ook Duitsch- laud bereidt zich, volgens het N. v. d. D., voor op een langen duur van den oorlog. Dit bljjkt uit den kenbaar gemaakten wensch van het Ministerie van Oorlog, dat de leerlingen van de scholen voor Meer Uit- gebreid Lager Onderwijs en van de Middel- bare Scholen zich in den wapenhandel zul len oefenen. In deze //Jugend-Wehrkom- pagnien" moeten de jongens van alle stan- den schouder aan scbouder staan, om later klaar te zijn bet geweer te kunnen han- teeren. De leerlingen van elke school zul len twee middagen in de week exerceeren. De verliezen aan officieren. De militaire medewerker van de //Times" schrijft Vele goede en ervaren Engelsche officieren zoowel in bet land als bij bet leger in Frankrijk, bebben geen groot vertrouwen in de legers, die thans gevormd worden, niet omdat zij 't goede materiaal, waaruit zij samengesteld zijn, of den geest, waar- mee zij bezield zijn, betwijfelen, maar een- voudig omdat zij niet gelooven, dat zij geschikt zullen zijn, in het veld te vechten, tegenover moderne artillerie te staan voor er ongeveer achttien maanden verloopen zijn en nog slechts dan, wanneer zij goed geoefend zijn door beroepsofficieren, wier aantal niet alleen beperkt is, maar ook voortdurend achteruitgaat door verliezen in het gevecht. Het officieren-vraagstuk wordt ernstig. De meeste menscben hebben wel brieven gelezen van Duitsche soldaten aan bun verwanten, waarin zij de verschrikkelijke verliezen aan officieren beschrijven. Som- mige regimenten blijken nog slecbis vijf of zes officieren te hebben en enkele bataljons bebben er geen een meer. De Duitsche legermachine is zeer aihankelijk van haar officierenkorps, dat zich zelf niet spaart, en als deze stand van zaken ingetreden is, na slechts een maand vechten, dan zal weldra de tijd komen, dat de Duitsche legermachine onklaar is geworden. Blijkbaar gesehiedt hetzelfde in bet Oostenrijksche leger, dat een ontzettend groot aantal officieren ver- loren heeft in de gevechten met de Russen en de Serviers, inderdaad zooveel, dat een bericht uit Petersburg beden de Oosten- rijkscbe rangen, volgens het getuigenis van gevangenen, beschrijft als bijna totaal be- roofd van officieren. Dit moet wel zoo zijn, daar de leiding bij de officieren berust. De Engelschen hebben ook veel geleden. Een beschouwing van de lijsten der slacht- oflers toont, dat na een maand vechten de Engelschen ongeveer 1000 officieren als gedood, gewond of vermist verloren, aan welk getal nog een deel zieken toegevoegd moet worden. Weinig meer dan vijf tig divisies zijn in bet gevecht geweest, en daar iedere divisie ongeveer 600 officieren heeft, verloren de Gngelschen bijna twee officieren op de vijf in een maand oorlog. In 't veld worden officieren uit het regi ment gehaald, om verschillende opdrachten uit te voeren, die niet tot de taak van bet regiment hehooren. Verschillende batal jons bebben nog slechts vijf of zes officieren. Een groot aantal gewonden zal, na genezen te zijn, naar bet front terugkeeren en vele vermisten zijn krijgsgevangen, maar het feit blijft bestaan, dat wij gedwongen zijn door het eene of andere middel te zorgen voor een gestadigen aanvoer van goede officieren, of de kans te loopen bet peil van bet leger te verlagen. Officieren, meer officieren en nog meer officieren, is de kreet van bet front, te zaraen met de waarschu- wing, dat slechts de besten gebruikt kunnen worden. Wij hebben verscbeidene honderden uit- gezonden, om de open plekken aan te vullen maar begrijpelijkerwijze kan dit niet onein- dig doorgaan, en iedere officier, dien wij uitzenden, is een instructeur minder voor de nieuwe legers en een moeilijkbeid meer, om deze nieuwe legers voor bun taak be rekend te maken. Om deze redenen zijn vele officieren van meening, dat, als de Engelschen slechts acht goede divisies in het veld brengen en houden, zij een meer voldoend instrument zullen bezitten, dan wanneer Churchill's 25 legerkorpsen naar Frankrijk zouden getransporteerd worden, een' legermacht, die niet zou kunnen bestaan tenzij de acht divisies van alles beroofd werden, wat zij aan krijgsvaardigheid dienen te bezitten. Het is vrij zeker, dat het leger in Frank rijk niet groote verwachtingen kan opwekken omdat het talrijk, maar omdat bet actief is, en wij moeten aannemen, dat het succes niet mag gegrond zijn op de kracht van een nieuw gevormd leger. Dit is evenwel een oorlog van massa's waaraan alle ge- zonde mannen van de oorlogvoerende par- tijen moeten meedoen, en hoewel wij in het algemeen de kwaliteit de voorkeur geven boven kwantiteit, zal tocb tin slotte de getalsterkte den doorslag geven en wij zijn bet met den minister eens, dat wij zoo spocdig mogelijk een millioen menschen in het veld moeten hebben. Dat is ons dilemma. Hoe kunnen wij dat ten uitvoer brengen In de eerste plaats is het noodzakelijk in de behoeften te voorzien van het thans te velde staande leger. Wij kunnen ons Indiscb leger en de territeriale troepen gebruiken voor aan- vulling van de leemten, die in ons leger, dat zich in Frankrijk bevindt ontstaan zijn, en wij zullen dat nog geruimen tijd kunnen doen. Maar de nieuwe legers, die nog gevormd moeten worden, zullen een ge ruimen tijd van voorbireiding behoeven, en wij moeten hen niet in het veld brengen, voor zij goed geoefend zijnwij kunnen onze eer slechts door goed-volleerde soldaten laten verdedigen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat eene Openbare Vergadering van den meenteraad zal worden gehouden op rijdagr Jen 3 October 1011, des voormid- dags ten 10 ure. Ter N an, den 29 September 1914. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat het lo suppletoir kohier van den Hoofaelijken omslag in deze gemeente voor 1914, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 29 September 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. f)e Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden dat hem bij missive van den beer Commissaris der Koningin in ZeeJand d.d. 25 dezer, A. No. 4133, 3e Afdeeling het vol- gende is medegedeeld. Zijne Excellentie de Minister van Binnenlandsche Zaken bericht mij dat in verband met de bijzondere tijdsomstandigked'en door hem in overleg met zijn Ambtgenoot van Financien is besloten"dat te zijner tijd de teruggave zal worden overwogen van de reco'gnitie van die Jachtacten, waarvan geen of slechts weinig gebruik gemaakt is kunnen worden, doch uitsluitend aan die personen, die hunne akte voor 1 October a. s. bij den Burge meester hunner woonplaats hebben ingeleverd. De betaalde zeggigelden zullen echter niet kunnen worden teruggegeven. Ter Neuzen, den 28 September 1914. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. CT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1