u mm ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6124. Dinsdag 22 September 1914. 54e Jaargang. De BURGEMEESTER van TER NEUZEN ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN Telefooo 25. Pit Blad verschijnt Maandag^, Woensiiag^ en Yrydagavopd, uitgezondsrd op Feestdagen, hij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE ta Ter Nenzen. Gemeente TER NEUZEN. BINNENLAND. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij aile Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij cfirecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. maakt hierbij het voigende besluit bekend 1 September 1914 n°. 48. Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz., enz., enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 29 Augustus 1914, n°. 240, Afdeeling Waterstaat, tot aanwijzing van de perceelen in de gemeente Ter Neuzen, welke ingevolge de wet van 26 Februari 1914 {Staatsblad no. 55) moeten worden onteigend voor den aanleg van havenwerken aldaar Gelet op de artikelen 10 tot en met 15 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad n°. 125); Gezien het proces-verbaal van de zitting, welke de commissie uit Gedeputeerde Staten van ZeelaDd met den van wege het algemeen bestuur aangewezen ingenieur en het hoofd van het bestuur der betrokken gemeente, ingevolge artikel 10 der laatstge- noemde wet, binnen die gemeente heeft gehouden, ten einde de bezwaren van belanghebbenden tegen het plan van het werk aan°te hooren, nadat aan de bepalingen van de artikelen 11 en 12 dier wet was voldaan Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen, dat voor den aanleg van de bovenbedoelde havenwerken, ten algemeenen nutte en ten name van den Staat, ter uitvoering van de wet van 26 Februari 1914 Staatsblad n°. 55), zullen worden onteigend de eigendommen, aangeduid in het plan en de kaarten, welke iDgevolge art. 12 der wet van 28 Augustus 1851 Staatsblad no. 125) op de secretarie van genoemde gemeente ter inzage van een ieder hebben gelegen, als H. a a Te onteigenen grootte Van het perceel kadastraal bekend: als ter grootte van tc .2 a a a TEN NAME VAN: i 01 25 buis, kantoor en erf 22 16 F 663 Capitte, Mathilde Josephine, weduwe Boel, Gustave Andre, zonder beroep, te St. Josse ten Noode, en consorten. 42 03 staalfabriek en erf 2 1 12 63 14 737 Idem. 3 1 80 00 bouwland 1 80 00 662 Idem. 4 27 90 idem 27 90 579 Idem. 5 1 15 20 weiland 1 15 20 591 Idem. 6 66 00 boomgaard 66 00 590 Idem. 7 2 18 40 weiland 2 18 40 592 Idem. 8 12 10 tuin 12 10 593 Idem. 9 2 65 86 bouwland 2 65 86 659 Idem. 10 07 67 dyk 07 67 646 Idem. 11 06 97 weg 06 97 731 Onde Zevenaarpolder. 12 05 70 opslagplaats 05 70 727 MechelenTer Neuzen, de Spoorwegmaatschappij, en consort. 13 17 00 idem 17 00 729 Mede-eigenaarGentTer Neuzen, de Spoorwegmaatschappij. Idem. 14 02 30 dyk 02 30 733 Capitte, Mathilde Josephine, weduwe Boel, Gnstave Andre, 15 69 huis, schuur en erf zonder beroep, te St. Josse ten Noode, en consorten. 69 647 Idem. 16 68 idem 68 648 Idem. 17 68 idem 68 649 Idem. 18 68 idem 68 650 Idem. 19 69 idem 69 651 Idem. 20 70 idem 70 652 Idem. 21 70 idem 70 653 Idem. 22 69 idem 69 n 654 Idem. 23 69 idem 69 n 655 Idem. 24 69 idem 69 n 656 Idem. 25 68 idem 68 657 Idem. 26 70 idem 70 658 Idem. 27 24 bouwland 22 45 u 393 de Feyter, Jan Aarnoutszoon, landbouwer, te Neuzen. 28 15 97 idem 3 40 50 n 392 Idem. 29 44 58 idem 1 84 F 389 Idem. 30 28 29 weiland 91 60 n 388 Idem. 31 07 59 bouw- en weiland 24 30 u 386 de Feyter, Aarnout Janszoon, landbouwer, te Neuzen. 32 17 52 bouwland 1 14 20 n 383 Idem. 33 2R 70 idem 1 75 30 u 381 Klouwers, Geleyn Pieterszoon, koopman, te Neuzen. 34 14 80 dijk 14 80 K 81 Capitte, Mathilde Josephine, weduwe Boel, Gustave Andre, zonder beroep, te St. Josse ten Noode, en consorten. 35 11 90 weg 11 90 u 82 Oude Zevenaarpolder. 36 96 47 opslagplaats i 82 80 83 MechelenTer Neuzen, de Spoorwegmaatschappij en consort. 37 32 35 bouwland Mede-eigenaarGent Ter Neuzen, de Spoorwegmaatschappij 5 14 30 M 280 Meulenberg, Gerard, koopman, te Neuzen. 38 02 16 tuinland 02 96 n 279 Baert, Jacobus, spoorwegbeambte, te Neuzen. 39 01 39 huis en erf 01 39 K 80 Mechelen Neuzen, de naamlooze Internationale Spoorweg maatschappij, gevestigd te St. Nicolaas. 40 27 71 spoorwegterrein 7 57 08 a 213 Idem. 41 09 buis en erf 01 13 M 268 IJsebaert, Alfons, werkman, te Neuzen. 42 1 16 33 spoorweg 1 90 00 F 735 Mechelen Neuzen de naamlooze Internationale Spoorweg maatschappij, gevestigd te St. Nicolaas. Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Staatscourant, de Middelburgsche Courant en de Ter Neuzensche Courant zal worden geplaatst. 's Gravenhage, den 1 September 1914. De Minister van Waterstaat C. LELY. WILHELMINA. Ter Neuzen, 19 September 1914. De Burgemeester, J. HUIZINGA. Eerste EamerverMezing. Tot lid der Eerste Kamer in Friesland (vacature-Bloembergen) is gekozen de heer T. M. T. van Welderen baron Rengers, liberaal te Oenkerk, oud-lid van Gedeputeerde Staten en lid der Provinciale Staten voor Leeuwarden, met 26 stemmen. De heer L. W. de Vries (C.-H.) verkreeg een stem. In bianco 19 stemmen. Lotisico. Na de beprekingen, welke dezer dagen bebben plaats gehad vanwege het departe- ment van justitie en de directie van de Eerste Nederlandsche Maatschappij tot ver- zekering van risico in loterijen (Lotisico), betreffende de voorgenomen conversie van de polissen, heeft de directie dier maatschappij, volgens de N. R. Crt., aan de daartoe door den Minister van justitie aangewezen auto- riteit een uitvoerige memorie doen toekomen, waarin het standpunt van Lotisico, benevens een voor polishouder bevredigend geachte uitweg worden aangegeven, met breede moti- veering. Door dezen uitweg zouden tevens de minder gewenschte gevolven, voor Lotisico verbonden aan het bekende arrest van den Hooge Raad, waarbij werd beslist, dat slechts de serien A. B. en C. als wettig aangelegde loterijen zyn te beschouwen, voor de maat schappij vrijwel geheel worden weggenotnen. Tijd. opheffing uitvoerverbod op Cacao. Bij Eon. Besl. van 17 Sept. (St.bl. No. 454) is het verbod van uitvoer van cacao, uitgevaardigd bij K. B. van 7 Aug. (St.bl. No. 381) tijdelijk opgeheven. Verbod van uitvoer van graan- produeten. De Staatscourant (No. 221) bevat het voigende Kon. Besl. van 17 Sept. (St.bl. No. 453): De uitvoer van alle producten, afkomstig van haver, tarwe en spelt, rogge, gerst boekweit en mais is verboden van den dag der afkondiging van dit besluit. De Kroon behoudt zich voor dit verbod tijdelijk op te heffen of in bijzondere ge- vallen daarvan ontheffing te doen verleenen. De regeering en de suikerprijzen. In verband met het Woensdag ook door ons medegedeelde bericht, dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel overwogen wordt, voor de oplos- sing van de moeiljjkheden inzake de suiker, mede met het oog op het tegengaan van opdrijving der suikerprijzen, gebruik te maken van de bevoegdheid welke de Levens- middelenwet geeft, tot inbe?itneming der suikervoorraden, ontving het Haagsche Correspondentie-bureau van genoemden Minister de mededeeling, dat het zijn voor- nemen is, by de uitvoering van dezen maatregel zooveel mogelijk rekening te houden met de verschillende bonafide-over- komsten inzake koop en verkoop van ruwe of geraffineerde suiker, welke voordat het vorige bericht bekend werd, zijn gesloten, maar dat met contracten, die van heden af gesloten zijn, geer.erlei rekening zal worden gehouden. (Hbl.) Oorlogsbrood. Aan den heer G. J. v. Daalen, bakker te Dtrecht, is het gelukt na het nemen van verschillende proeven, een nieuw soort brood te bakken, dat volgens den vervaar- diger aan alle redelijk te stellen eischen voldoet. Het wordt vervaardigd voor 1/3 uit tar- wemeel, J/4 uit rijst, terwijl x/4 deel bestaat uit een graansoort dat den vervaardiger om diverse redenen nog geheim wenscht te houden. Aan Minister Treub zijn eenige monsters van dit brood opgezonden en tevens in- lichtingen gevraagd of van het ^onbekende". graan voldoende voorhandea is of aangevoerd kan worden. Aan burgemeester Fockema Andreae zijn eveneens monsters aangeboden, die door den geraeentelijken keuringsdienst thans de voedingswaarde doet onderzoeken, om daarna te overwegen wat in deze gedaan moet worden. (R. N.) Rogge en tarwe als veevoeder. Men schrijft aan de N. Ct. Bij ministerieel besluit is den burge- meesters de bevoegdheid verleend beslag te leggen op rogge en tarwe, indien de landbouwers te veel van deze producten aan vee en varkens voederen. In welk geval kan de burgemeester van deze be voegdheid gebruik maken Het begrip te veel is zoo rekbaar. Het is ons bekend, dat in vele gemeenten reeds druk rogge gevoederd wordt. 't Is treurig, dat er nog zooveel rogge voor varkensvoer wordt gemalen, terwijl de bak- rogge reeds tot een prijs van f 12 is gestegen. De -landbouwer ziet niet in, dat hij met de rogge zeer spaarzaam moet omgaan en bij geeft liever deze graansoort aan zijn vee al is de handelswaarde dan ook nog zoo boog, dan dat hij voor ander veevoeder geld zal uitgeven en nog veel meer dan anders het geval is. De rogge heeft hy immers niet met zijn geld behoeven te betalen. Waar de uitvoer van rogge door de Regeering verboden is, ook al om den graanvoorraad in ons land niet noode- loos te verminderen, daar moet de land bouwer deze vermindering niet toch in de hand werken, door een zoo kostbaar en voor het menschdom zoo nuttig artikel noodeloos aan het vee of de varkens te n\ervoeren", alleen om op die wijze te ontkomen aan het koopen van de gebrui- kelijke veevoeders, die door de buitenge- wone tijdsomstandigheden hooger in prijs zijn geworden. Juist de landbouwenden stand, de klasse, die eigenlijk het minst van den oorlogtoe- stand te lijden heeft en gelijk vanzelf spreekt niet zoo'n financieel scbitterend jaar kan bebben als in de laatste jaren het geval was, hij mag onder deze omstandigheden wat meer altrui'sme bezitten en de maat- regelen der Regeering in de hand werken. Wil bedoelde maatregel inderdaad doel- treffend zijn, dan vaardige men het besluit uit, dat de landbouwer in bet geheel geen rogge als veevoeder mag bezigen. Men drage den burgemeesters op den oogstvoor- raad van rogge enz. te noteeren, doch tevens te controleeren, of daarvan meer gebruikt wordt, dan voor menschelijke behoefte noodig is. Op die wijze kan men den landbouwer ten minste nog noodzaken, iets ten algemeenen nutte te doen. Ons kwam ter oore, dat in enkele ge meenten door de burgemeesters reeds de roggevoorraad wordt nagegaan. Dit voor- beeld moge navolging vinden. (N. Ct.) Schandelijk. Een korenhandelaar te H uizen had dezer dagen van de boeren opgekocht ongeveer 80 H.L. rogge. Ingevolge machtiging van den Minister van Landbouw zou de burgemeester Woens dag deze rogge in beslag nemen. Daar gekomen, bemerkte deze, dat een knecht juist bezig was de rogge te ver- mengen met minderwaardige muffe tarwe en ander koren, bestemd voor veevoeder. Nog 12 H.L. was onvermengd. Deze boeveelheid heeft de burgemeester in be slag genomen. Bij het vervoer den volgenden dag bleek, dat de in beslag genomen rogge, die bij de taxatie goed was, nu overgoten was met petroleum. Om enkele guldens winst had deze handelaar dus 80 ILL. broodkoren ongeschikt gemaakt voor de consumptie. En dit nog wel in een dorp van bijna 6000 inwoners, waar vele arbeiders wonen, voor wie roggebrood bet hoofdbrood is. De burgemeester heeft reeds maatregelen genomen, zoodat den handelaar deze daad wel eens lang kan heugen. (Tel.) 1Ten Engelsche oorlogssloep Te Nieuwediep hebben vletterlieden, vol gens het R. N., een scheepssloep binnen- gebracbt, welke op zee was aangetroffen en waarin zich zwemvesten, sabels, revolvers enz. bevonden. De sloep, enkel met een A. gemerkt, is vermoedelijk van een Engelsch ooriogsschip afkomstig. Nederland en de wenschen der Duitschers I De Westminster Gazette vestigt volgens het R. N., de aandacbt op een boek van dr. Ernst Von Halle, professor aan de Berlijnsche universiteit, getiteld/rVolks- und Seewirthschaft", waarvan de Duitscbe Minister van Marine, Von Tirpitz, de op- dracht wel heeft willen aanvaarden en dat uitgegeven is bij de uitgevers van den Duitschen generalen staf, beide omstandig heden, die aan bet werk een officieus cachet geven. UZENSCHE a a T3 a o u ho A- <v -a a ce u <D ES a as O <X> ffl n 3 a O a o a "-3 a O m s 4 n V i/ V II II H II II II II H II II K II II ii ii ii

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1