ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6123. Zaterdag 19 September 1914. 54e Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT ADVERTENTIfiN Telefoon 25. Sit 8!aa Terschjjat Maandag^, Woeesflag- en YrijiiagaToM, ultpzosderA op Feestdagen, h(j ds Firma P. J. VAN BE SAHDE te TerNanzen. BINNENLAND. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland y 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij aile Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. *-~v Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij cSirectes opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. TWEEDE KAMER. In de vergadering van j.l. Woensdag hielc de tijdelijke voorzitter, de beer Lieftinck, ter installatie van den benoemden voorzitter, ongeveer de volgende rede Hooggeachte heer Borgesius De wijze waarop de Kamer u als nummer een op de voordracht voor bet presidium h<?eft geplaatst, beeft doen zien hoe de Kamer over uw presidium in het afgeloopen zittingjaar denkt. In zeldzame eenstemmig- heid heeft de plaatsing als eerste op de voordracht plaats gehad. Zeer zeker is dat vereerend voor u en ten bewijze hoe de Kamer uw werkzaamheden in de afgeloopen periode heeft gewaardeerd. Van verschillende kanten heeft men u in de Kamer en in het land gekend in uw verschillende werkzaamheden gadege slagenin uw vol arbeid besteed leven hebt gij getoond wie gij waart, maar men had u nog niet gezien als president. Men kende u als Volksvertegenwoordiger, als Minister, als Kabinetsformateur, als warm partijleider. Maar men kende u nog niet als voorzitter der Tweede Kamer. Maar ook als zoodarig hebt gij getoond, de man te zijn van wien verwacht werd energie en karakter. Gij hebt het presi dium bekleed op een wijze, die verre boven mijn lof verheven is. Er worden aan den voorzitter der Tweede Kamer hooge eischen van intellect en karakter gesteld. Gij hebt getoond in mime mate die eigenschappen te bezitten. Gij hebt met onverdroten ijver en met de scherp- zinnigheid en kennis, u eigen, onze ver- gaderingen geleid. En niemand onzer zal ontkennen, dat gij steeds de grootste onpartijdigheid bij de leiding der debatten hebt getoond. Wij danken u voor hetgeen gij gedaan ,"bt en wij bevelen ons aan voor hetgeen gy verder doen zult. Een moeilijk jaar licht achter ons, moei- Iijk in dubbelen zin voor u als leider. L-nge, zeer lange dagen en avonden liggen acnter ons, en ik hoop, dat dit. jaar, wat den duur betreft, althans wat gemakkelijker voor u zal zijn. Ik kan mij niet denken, dat de Kamer, kans zal zien, het record van het vorig jaar te slaan. Ik kan mij niet voorstellen, dat de Kamer ook nu weer tot Maart aan het werk zal blijven. Ik hoop dat u kracht, moed en gezond- heid geschonken mogen worden aan ijver ontbreekt het u niet om ook dit jaar ons weer te leiden in goede banen, tot heil c zegen van het vaderland. (Bravo's). De heer Goeman Borgesius neemt den voorzitterszetel in en zegt ongeveer het volgende Mijne Heeren Voor de tweede maal op voordracht van uwe vergadering door H. M. de Koningin aangewezen om het voorzitterschap der Tweede Kamer' waar te nemen, betuig ik mijn erkentelijkheid voor het in mij gesteld vertrouwen. Bet wordt door mij op hoogen prijs gesteld uit de voordracht te mogen zien, dat mijn streven om een onpartijdig voor zitter uwer beraadslagingen te wezen. wordt gewaardeerd. Ik hoop met den tijdelijken voorzitter, dat mij de kracht zal worden geschonken uwe vergadering naar behooren te leiden en eenigermate te voldoen aan de goede verwachtingen, die de tijdelijke voorzitter, wien ik bij deze voor zijn al te waardeerende woorden dank breng, omtrent mijn beleid verklaarde te koesteren. Ik weet, dat mij ook dit jaar weer onder deze ernstige omstandigheden, als voorzitter een moeilijke taak wacht. Ik heb echter gemeend, de mij opnieuw aangeboden functie te moeten aanvaarden omdat ik meen tp mogen rekenen op uw aller steun en mede- werking, die ik zoo dringend noodig heb en waarop ik ook het vorige jaar niet te vergeefs een beroep heb gedaan. Nooit heeft de Tweede Kamer hare werk zaamheden in een nieuw zittingjaar aange- vangen onder zoo abnormale omstandig heden als ditmaal. Om ons heen in een groot deel van Europa ellende en ver- woesting, binnen onze grenzen wel geen oorlog, maar bezorgdheid, economische en financieele druk, gepaard aan een noodza- kelijke mobilisatie, die nog moet geband- haafd blijven, maar een druk waarover niet wordt geklaagd, Diet wordt gemopperd door een volk dat bereid is om, als het moet, tegen elken aanval zijn neutraliteit en zijn zelfstandigheid te verdedigen. Maar die abnormale omstandigheden zij zullen naar alle waarschijnlijkbeid, vooral als de oorlogstoestand geruimen tijd duurt, en er is helaas nog zoo weinig uitzicht dat het spoedig anders worden zal die abnormale omstandigheden zullen ook van invloed zijn op onzen arbeid. Wij hebben dit reeds gevoeld in Augustus 1.1., toen wij, nadat de gewone wetgevende arbeid was afgeloopen en wij op zomerreces waren, werden bijeengeroepen voor de be- handeling van wetsontwerpen, die geen uitstel gedoogden. Waarschijnlijk zal ook nu weer spoedeischend werk van onsgevraagd worden, dat wij weten het niettemin hoogst belangrijk kan zijn, maar waarbij de groote hervormingen die in voorbereiding zijn en die in gewonen tijd van ons verwacht worden, eenigermate op den achtergrond geraken. Maar hoe dit ook zij en welke voorstellen wij ook mogen behandelen, ik vertrouw dat dezelfde geest waarvan in den laatsten tijd de Kamer zoo overtuigend blijk geeft gegeven, ook in de periode die voor ons ligt, ons alien zal bezielen. En ook ons volk ik meen het te mogen uitspreken het zal, vereenigd met H. M. de Koningin, zooveel mogelijk het vaderland trachten te dienen. En de een- dracht die zich alom in den lande heeft geopenbaard, zij zal ongetwijfeld tot den einde worden volgehouden. Zoo zij het(Bravo's). Be millioenennota. De Minister van Financien wijst er, volgens de fl. Crt., in zijn //millioenennota" reeds dadelijk op, dat wat de begrooting voor 1915 betreft, omtrent dedaarop voorkomende cijfers de voornaamste beslissingen reeds waren genomen en aan de toelichting nog slechts de laatste hand moest worden gelegd, toen de gebeurtenissen plaats grepen, welker politieke en economische gevoigen sedert dien alle aandacht van de Regeering hebben gevorderd. Het lijdt wel niet den gering- sten twijfel of de tegenwoordige crisis en de zeer groote buitengewone uitgaven, welke zij medebrengt, zullen er toe nopen den financieelen toestaud geheel opnieuw onder de oogen te zien, en de cijfers, zoo van uitgaaf als van ontvang, aan een algeheele herziening te onderwerpen. In verband hiermede wordt er met nadruk op gewezen, dat de ingediende ontwerpen niet meer dan een formeele beteekenis heb ben, en dat bepaaldelijk de daarop voor komende traktementsverhoogiDgen niet kunnen worden gehandhaafd. De dienst 1912. Het dienstjaar 1912 leverde een nadeelig saldo op dengeheelen dienst van /ll,264,233, en een voordeelig saldo op den gewonen dienst van f 3.312.560, hetgeen gunstiger is dan ten vorigen jare verwacht werd op den geheelen dienst 2.116.855 eD op den gewonen dienst 2.067.706. De dienst 1913. Volgens de voorloopige gegevens zal de totaaldienst 1913 een tekort opleveren van 12.432.761, doch de gewonen dienst een overschot van 3.082.849. Dat het op 9.753.140 geraamde tekort op den gewonen dienst van dit dienstjaar ten slotte voor bovengenoemd overschot heeft plaatsgemaakt, is geheel het gevolg van den grooten opbrengst der middelen. Omtrent de vermoedelijke uitkomsten van het loopende dienstjaar 1914 zijn tengevolge van de bijzondere omstandigheden ditmaal nog minder dan anders ramingen te maken, welke ook maar eenige waarde hebben. De Minister beperkt zich tot een opgave van de tot heden toegestane en bereids aan- gevraagde kredieten. De oorspronkelijke begrooting had een eindcijfer van f 254.561.823 (waarvan buitengewoon 20.953.600) sedert zijn hoofdstukken verhoogd waardoor het eind cijfer stijgt tot 320.300 638. De dienst 1915. In verband met het hierboven opgemerkte wordt op de details van de begrooting voor let dienstjaar 1915 minder diep ingegaan dan gewooDlijk. De uitgaven zijn in totaal geraamd op 255.112.854. Een zeer belangrijk deel van de stijging der uitgaven is het gevolg van bestaande wetten en organisaties, waarvan verschillende verhoogingen tot het voile bedrag onver mijdelijk zijn, zoolang de betrokken rege- lingen ongewijzigd blijven. Stelt men de ramingen van ontvaDgsten en uitgaven tegenover elkander, dan vindt men dat geraamd wordt in uitgaafgeheele dienst 255.112.854, gewone dienst 226.745.793 in ont vang f 216.206.805 - (geheele dienst) en 205.968.565 (gewone dienst), latende een tekort van f 38 906.049, op den geheelen dienst en f 20.777.228 op den gewonen dienst. Ter verkrijging van de middelen tot dekking van het tekort waren door den Minister wetsontwerpen in gereedheid ge- bracht of, voorbereid tot verhooging van de opbrengst van verschillende belastingen Het behoeft echter geen betoog zegt de Nota dat deze ontwerpen thans een belangryke wijziging zullen moeten onder- gaan. Ondanks de in de begrooting aan te brengen bezuinigingen, zal met de ontworpen verhooging en uitbreiding der bestaande belastingen thans niet meer kunnen worden volstaan. De groote eischen welke aan de schatkist zijn en nog verder worden gesteld, zullen, in verband met de lagere opbrengst, welke tengevolge van de crisis van de meeste der bestaande middelen is te verwachten, noodzaken van de natie grootere offers te vragen. Zoodra, al is 't slechts bij benade- ring, zal zijn te bepalen met welk bedrag de middelen versterking behoeven, zullen daartoe de noodige voorstellen worden aan geboden. Engeland en onze handel. In verband met een natuurlijke bezorgd heid, dat Duitschland zou worden gebaat door invoer van artikelen, die laatstelijk of oorspronkelijk uit EDgeland komen be- toogt The Globe dat het zaken doen on- mogelijk moet worden gemaakt aan maatschappijen in Engeland ingeschreven die inderdaad werktuigen zijn van Duitsche kooplieden of financiers wonend in Duitsch land, of welker aandeelen voor de meer- derheid in handen zijn van Duitschers. Het blad wil daartoe het zijne doen door het geven van publiciteit. Ook de handel over Nederland of aDdere neutrale landen langs indirecten weg dus met Duitschland moet onmogelijk worden gemaakt. Er zijn artikelen zooals bij v. koper, die geen contrabande zijn en die toch voor een oorlogvoerend land van beteekenis zijn. Het geval wil, dat plotseling tal van aan- vragen gedaan worden uit Rotterdam, daar in ligt een aanwijzing, dat men wil pogen over die haven handel te drijven naar Duitschland. Dan acht het blad een soort van handels censuur noodig, op de wijze van het toezicht, dat wordt geoefend op de Engelsche filialen van Duitsche banken. Controle zou moeten worden geoefend over alle contracten door dergelijke maatschappijen gesloten, die om geldig te zijn het visum van den Board of Trade zouden moeten hebben. Uitklaringen naar Nederland door Duitschers, die onder een Engelsch masker handelen, moeten on mogelijk worden gemaakt. Als straf zou 'n ontneming van de license handel te drijven, kunnen dienen. Het middel dat in het Lagerhuis 1.1. werd aangekondigd, n.l. het verleenen van het recht de boeken in te zien, gaat som- migen niet ver genoeg, maar zegt The Globe, het zal heel wat consternatie kunnen veroorzaken in bepaalde kringen in de city, vooral als aan dit recht terugwerkende kracht wordt verleend tot 4 Augustus. De mededeeling in het Lagerhuis van de regeeringsbanken zegt Handel drijven met den vijand is naar het gemeene recht een misdaad. Geen be- talingen mogen worden gedaan aan vijanden zelfs niet als de betaling volgt uit contracten gemaakt voor den oorlog. De Board of Trade moeten worden ge- machtigd zich te wenden tot den recbter om een volmacht tot onderzoek van de boeken en beseheiden van firma's en maat schappijen tegen welke redelijke grond voor verdeuking bestaan. Als een firma of maatschappij in hoofd- zaak in relatie staat tot een vijandig land wordt deze bevoegdheid verleend zonder bijzondere volmacht. Het is niet geoorloofd handel te drijven met een filiaal in een neutraal land van een firma of een maatschappij gevestigd in Duitschland of Oostenrijk. Het verdient de aandacht zegfThe Globe, dat de procureur-generaal noganderestappen aankondigt waar het in Engeland inge schreven maatschappijen geldt, die bijna geheel in handen zijn van of bestuurd worden door Duitsche onderdanen. Financial News gaat nog een stap verder en maakt op in't oog vallende plaats gewag van een stuk van zekeren heer Jane, die iu Land and Water den oorlog ter zee besprekenc zegt, dat men als men den oorlog spoedig ten einde wil hebben maar liever //oorlog moet verklaren aan alle neutralen, die op 't oogenblik Duitschland van levensmiddelen voorzien. Men moest Duitschland door honger tot overgave dwingen. Van de Britsche vloot en daarvan alleen hangt de einduitslag af. Als die de vrije hand kreeg zou zij in staat zijn Duitsch land binnen een maand door honger tot overgave te dwingen. Gelukkig zijn er geen teekenen voegt de Nieuwe Ct. hieraan toe die erop wijzen dat de Engelsche regeering al schijnt zij dan vastbesloten om elken toe- voer naar Duitschland voorzoover die van haar afhangt, af te snijden naar zulke heetboofden zou luisteren. Invaliditeitsrente. De nog voortdurend inkomende aanvragen om rente krachtens artikel 369 der Invalidi- teitswet doen het bestuur der Rijksverzeke- ringsbank onderstellen, dat voor het loopende jaar op een uitgaaf van /11.000.000 moet worden gerekend voor renten krachtens de artikelen 369 en 370 dier wet toegekend. 40,000 Briefkaarten van dankbe- tuiging aan onze Koningin. Het zijn wel eigenaardige gelukwenschen die H. M. onze Koningin op Haar laatsten verjaardag ontving, schrijft hetR N. Zonden de Belgen uit het vluchtoord een hartelijk telegram, niet minder warm is een van Duitsche zijde ontvangen gelukwensch. De redactie van de //Miinsterische Anzeiger" gaf uit naam van 40,000 abonne's, die gedeeltelijk vlak bij de Nederlandsche grens wonen, ter eere van Hr. Ms. verjaardag uiting aan hun blijdschap over dit heuglijk feit en dankte Haar verder voor de liefde- volle behandeling van zoovele uit Belgie naar Nederland gevluchte Duitschers. Het telegram zal gevolgd worden door een pakket van ongeveer 40,000 briefkaarten, waarop de genoemde abonne's hun instem- ming met de gezonden gelukwenschen betuigen. Graanprijzen. De prijs, waarvoor her. buitenlandsche graan, dat voor regeeringsrekening is aange- kocht, ter beschikking zal worden gesteld van meelfabrikanten en molenaars, is naar wij vernemen' nog niet vastgesteld, maar indien deze prijs zoo hoog zou moeten zijn, dat de bepaling van het prijsmaximum voo; tarwemeel zou moeten worden verhoogd, zou dit voor de regeering geen reden kunnen zijn om eigenaars van voorraden binnenland- sche tarwe, onversehillig of die voorraden in handen zijn van handelaars of van graan- boeren, toe te staan de prijzen er van zoo hoog te stellen, dat deze categorie van ingezetenen buitengewone winsten zou beha- len op kosten van b£t broodetend pnbliek. (N. R. Crt.) Be suikerqnaestie. In verband met het bericht in het Avond- blad van Woensdag, dat de Minister van Landbouw, Nijverbeiden Handel overweegt, voor de oplossing van de moeilijkheden inzake de suiker, mede met het oog op het tegengaan van opdrijving van de suiker- prijzen, gebruik te maken van de bevoegd heid, welke de Levensmiddellenwet geeft, tot inbezitneming van de Suikervoorraden, leeft de Minister gistereu meegedeeld, dat ret zijn voornemen is, bij de uitvoering van dezen (maatregel zooveel mogelijk rekening te houden met de verschillende lona-fide-overeenkomsten inzake koop en verkoop van ruwe of geraffineerde suiker, welke voordat het vorige bericht bekend werd, zijn gesloten, maar dat met contracten, die van gisteren af gesloten zijn, geenerlei rekening zal worden gehouden. (N. R. C.) Vrij vervoer voor militairen. Op een schriftelijke vraag van het Kamer- id den heer Ter Laan (Den Haag), of vrij vervoer kan worden toegestaan aan degenen, die onder de wapenen zijn wegens de mobilisatie en die voor een dag of enkele dagen naar hun haardsteden mogen gaan, hebben de Ministers van Oorlog en van Marine eveneens schriftelijk geantwoord, dat vrij vervoer kan worden toegestaan aan gezinshoofden, die dit aanvragen en verklaren, dat hun beperkte geldmiddelen hun niet toestann, zelf de reis te bekostigen. Voorts kan het ook gegeven worden aan niet-gezinshoofden, wanneer ter beoor- deeling van den onmiddellijken chef het in verband met zeer bijzondere om standigheden bepaald onbillijk zou zijn, hen niet te doen deelen in het voorrecht van gezinshoofden. (N. R. C.) Eet varkensvleeseh Zou het niet 't wijst zijn om voorloopig weinig of geen rundvleesch te eten, maar eerst de varkens te consumeeren De varkens worden gemest met erwten en graansoorten, die wellicht nog kunnen dienen als voedsel voor de menschen. De koeien eten gras, dat nog in overvloed groeit, terwijl ook de hooibergen vol zitt< n met hooi. De boeren, die voor hun producten geen geld kunnen maken, willen hun varkens graag opruimen dan behoeven ze geen duur varkensvoeder meer te koopen. Zij zouden er dus in de eerste plaats meegeholpen zijn, als in den eerstkomenden tijd veel varkens- vleesch werd gegeten. En het verleenen van een ruggesteun aan de boeren is een n&tionaal belang. Maar door het sparen van erwten, rogge en ander koren, dat als varkensvoeder ge- bruikt wordt, ware t. o. i. ook in 'c belang van den minderen man, want het zou mee- werken om't graan goedkoop te doen blijven. (St. Ct.) Waar de teragtocht der Buitschers in Frankrijk tot staan kan komen. Men mag benieuwd zijn, wat het lot van den Duitschen kroonprins zal zijn in de Argonne schrijft het R. N. Hij is genood- zaakt geweest de algemeene teruggaande beweging van het Duitsche front mee te maken en is zijn terugtocht naar het noorden begonnen. Het bosch van Belnoue en Triaucourt is door de Franschen bezet. Blijkbaar heeft het leger van den kroon prins getracht een uitweg te vinden tusschen de keten van de forten van Verdun naar Toul door. Het fort Troyon, dat gedurende enkele dagen fel bestookt werd, heeft flink stand gehouden en de poging om laDgs dat fort een uitweg te vinden is door den kroon prins blijkbaar opgegeven. De opdrin- gende Franschen hebben het fort Troyon ontzet. Als nu de kroonprins westwaarts trekt, loopt hij groot gevaar. Hij is ten achter gebleven bij de Duitsche legers, die met zoo'n groote haast zijn teruggetrokken, dat zij de defensieve posities, achter hen in orde gebracht, hebben prijsgegeven. Zoodoende zijn ze niet in staat geweest stand te houden in de natuurlijke stelling, gevormd ten zuiden van Reims door den Montagne de Reims, doch zijn ze genoodzaakt geweest de fortenlinie ten noorden van Reims, die in gereedheid was gebracht voor een verdediging tegen de Franschen, te ontruimen. De nadering van de bond- genooten in deze richting bedreigt de Duitschers hier met een volkomen om- singeling, indien zij hun heil zoeken in de vlakten van Chalons. Het is mogelijk dat de kroonprins sterk genoeg is om de Argonne te houden en dat de Duitschers 'n geheele frontverandering beproeven door hun legers te laten draaien om de Argonne als as, zoodat zij in het Maasdal komen te staan. In dat geval zal echter generaal Von Kluck, wiens leger het meest westwaarts staat en bij den opmarsch rechtstreeks Parijs heeft bedreigd, zoo hard moeten loopen om de zwenking bij te louden (immers, hij staat aan den uitersten rand van den omzwaai), dat het de vraag is, of hij de frontverandering zal kunnen meemaken. De Duitschers op den linkervleugel der londgenooten hebben de verschanste posities moeten ontruimen, die langs de Aisne tusschen Compiegne en Soissons in gereed- leid waren gebracht. De strydkrachten, die van Amiens zijn teruggetrokken, zijn opgemarcheerd tot de lijn Peronne— St. Quentin, zoodat het er voor het oogen- ilik uitziet, alsof 't heele Duitsche leger jBUMwywiwTOg

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1