algemeen nieuws- en adyertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen. No. 6118. Dinsdag 8 September 1914. 54e Jaargang. ADVERTENTlfiN ABONNEMENT B1NNENLAND. Telefoon 25. Bit Blad verschijnt Maandag^, Woensdag^ en Yrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. kostelooze vaccinatle en revaceinatie, Benedictus XV. pmona Per 3 maanden binnen de stad /l—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 tlUl* op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders der gemeenteZAAMSLAG maken bekend dat op Woensdag 9 en 16 Sept. a. s., telkens des namiddags te 2 tirenten Raadhuize de gelegenheid zal zijn opengesteld tot Tan de ingezetenen die zich daartoe ten gemeentehuize kunnen aanmelden, met medebrengiDg van de z. g. trouwboekjes. Zaamslag, 7 Sept. 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J, STOLE Lz., Secretaris. Postverbinding met Belgie. Volgens bericht van bet postbestuur te Antwerpen kunnen naar Belgie alleen brieven en andere stukken worden verzonden met bestemming naar plaatsen gelegen in de prov. Antwerpen, O.- en W.-Vlaanderen en in het noordelijk gedeelte van Belgiscb Limburg. (//St.-Ct.") Vitvoer van rijst verboden. Bij koninklijk besluit is de uitvoer van rijst verboden van den dag der afkondiging van dit besluit (3 Sept.) totdat hieromtrent nader zal worden beslist. Om graan te svaren. Door bet Tweede Kamerlid den heer Gerhard werden de volgende vragen gericht tot den Minister van Landbouw 1. Yerdient het naar het oordeel van den Minister geen ernstige overweging om het verbruik van granen en andere voe- dingsmiddelen voor de vervaardiging van alcoholische dranken te verbieden voor den geheelen duur der huidige buitenge- wone omstandigheden 2. Is de Minister bereid ten deze onmid dellijk de noodige maatregelen te treffen Minister Treub anlwoordt 1. Het verdient naar de meening van den ondergeteekende geen aanbeveling, om het verbruik van granen en andere voediDgs- middelen voor de vervaardiging van alco holische dranken te verbieden, aangezien daardoor de gistproductie onmogelijk zou worden. Bovendien is de Minister van meening, dat niet meer dan strikt nood- zakelijk is, in het economisch leven be- hoort te worden ingegrepen. 2. Op grond van het bovenstaande is de Minister niet voornemens eenige maat regelen terzake te treffen. Zorg voor den winter. De voedingscommissie van het Steun- comite te Haarlem heeft, volgens het R. N., na het voorschot f 50,000 door den Raad verstrekt, voedingsmiddelen ingekocht, ten- einde later behoeftige gezinnen te kunnen helpen aan een maaityd, bestaande uit aardappelen en groenten. Daarvoor zijn nu ingeslagen onder meer 30,000 pond heereboonen, groote hoeveel- heden snij boonen en andijvie, verder erwten, boonen, koolrapen, uien, wortelen en tarwe. A1 de gekochte groenten laat men inmaken en bergt men in de reusachtige kelders van de daarvoor afgestane brouwerij't Scheepje aan het Spaarne. De commissie heeft het voornemen met de uitreiking der voeding niet voor November aan te vangen en dat dan te doen in twee distributielokalen, midden in de stad. Vrij vervoer voor militairen. Door den Minister van Oorlog is de volgende regeling betreffende het militair vervoer over de spoorwegen en de tram- wegen ter kennis gebracht van de autori- teiten der landmacht lo. Een voor den militair kosteloos vervoerbewijs, voor spoor, tramweg of stoomboot kan worden verstrekt aan de onder de wapens zijnde gezinshoofden, mits de aanvrage daartoe door elken belang- hebbende geschiedt onder mededeeling, dat zijn beperkte geldmiddelen hem niet toe- staan zijn reis te bekostigen. 2o. Dat ter beoordeeling van den on- middelijken chef in denzelfden zin een ver voerbewijs kan worden afgegeven aan niet gt zinshoofden, wanneer het bepaald onbillijk zou zyn deze niet bet voorrecht van gezins hoofden te doen deelen, in verband met zeer bijzondere omstandigheden, waarin zij verkeeren. 3o. Dergelijke vervoerbewijzen voor de heen- en terugreis worden uitsluitend ge- geven naar de woonplaats of tydelijke verblijfplaats van het gezin of naar het daar naastbijgelegen station, dan wel voor hen, bedoeld onder 2o naar de plaats waar aanwezigheid noodzakelyk is. 4o. Bedoelde vervoerbewijzen hebben alleen betrekking op verloven overeenkomstig de door den opperbevelhebber van land- en zeemacht gegeven orders nopens verlof, Het vergaan van de stoomschepen Alice H." en „Houtd\jk". De vorige week zyn uit Hamburg te Rotterdam aangekomen de geredden van de stoomschepen Alice H." en //Houtdjjk", die, zooals we reeds vroeger meldden, in den nacht van den 20sten Augustus in de Finsche golf op mynen geloopen en ge- zonken zyn. Naar de Tel. meldt heeft zich, blykens de scheepsverklaring, door de heeren T. Terwiel, lste-officier van de Alice H.", en H. Kuiken, kapitein van de ,/Houtdijk", voor den Nederlandschen consul te Reval afgelegd, de ramp als volgt toege- dragen Op den 18den Augustus, 's morgens 8 uur, verlieten beide stoomschepen Petersburg met orders voor Helsingborg. Zij waren zeewaardig. Een uur later bereikte men Kroonstadt, waar men een geleide van het havenbestuur kreeg tot het passeeren van het Russisch oorlogsschip. Te 1 uur 's middags verliet men Kroonstadt begeleid door een Russischen loods en met een marine-officier aan boord, welke de schepen tusschen de mijnen door zou brengen. Te 2 uur verliet de loods de schepen by het eerste wachtschip en onder geleide van een loodsstoomschip werd de vaart vervolgd. Om halfzes namiddags vertrok het loods stoomschip en kon men zonder gevaar verder stoomen. Op den 19den Augustus, 's morgens half zes, werden de schepen door een Russische gouvernementsstoomboot aangehouden en werd last gegeven onmiddellijk de Papen- wickbocht binnen te loopen en daar verdere orders af te wachten. 's Morgens om acht uur ging men in die bocht voor anker en om elf uur heesch het gouvernementsstoom- schip de vlag en gaf het signaal om te volgen. Om twaalf uur's middags verlieten beide stoomschepen met nog 11 andere de Papenwickbocht, begeleid door de gouver- nementsstoom boot. Om tien minuten voor zeven bracht deze stoomboot alle schepen bij het eiland Nargon en werd medegedeeld, dat men zich nu buiten het mijnenrayon bevond en ieder schip zonder gevaar de reis kon voortzetten. Tot zoover zijn de scheepsverklaringen van de heeren Terwiel en Kuiken gelijk- luidend. Die van den heer Terwiel /Alice H.") luidt dan verder Wy zetten koers op Helsingborg. Om 8 uur 's avonds peilden wij Surop Zuid 76 gr. Oost en Packerort Zuid 5 gr. West. Van daar stuurden wij West half Zuid 27 mijlen en dan nog West 18 mijlen. Om een uur 's nacht van den 20sten stiet het schip op een myn en het geheele voor- schip werd uiteengeslagen. Het stoomschip zonk niet. Wij stopten dadelijk en lieten de booten halverwege neder, in afwachting van wat verder gebeuren zou. Te 1 uur 25 minuten stiet het schip op een tweede mijn die onder de machinekamer kwam en ont- plofte. Nu begon het stoomschip onmid dellijk te zinken. De geheele bemanning ging in de booten en men maakte, dat men weg kwam. Toen men in de booten was, ontplofte eeD derde myn onder het achter- schip. Tegelijk met het stoomschip zonk ook de stuurboordsreddingsboot, waarin zich de kapitein J. R. Smit met zijn vrouw en een gedeelte van de bemanning bevonden. Twee uren bleef men nog in de omgeving van de plaats, waar het stoomschip ge- zonken was en slaagde men er in den 2en officier Ch. Currie en den donkeyman A. van der Windt, die op stukken hout ronddreven en zich van zwemvesten voorzien hadden, te redden. De heer Ourrie had bijna twee uur in zee gelegen. Beiden hadden in de stuurboords-reddingboot gezeten, die ver- moedelijk door de zuiging van het zinkende stoomschip in de diepte verdwenen was. Van de tien andere menschen uit deze reddingboot is geen spoor meer gezien. Om vier uur in den morgen is men, zeilende van de plaats des onheils vertrokken, koers zettende naar het eiland Dago. Om twaalf uur 's middags landde men in de buitenhaven van dit eiland. Na het vertrek by het eiland Nargon luidt de scheepsverklaring van kapitein Kuiken (Houtdjjk) als volgt Om acht uur passeerden wy Packerort 8V» Engelsche myl op koers west */4 zuid magnetisch. Nadat wij 39 mijl afgelegd hadden, stieten wij 20 Augustus 12 uur 50 minuten des nachts pp een mijn, die in het voorruim van het schip een groot gat sloeg, zoodat dit langzaam begon te zinken. Wy streken direct twee reddingbooten, die bemand werden. Kapitein Kuiken verliet het laatst bet schip. Om 1 uur 5 minuten is het stoomschip op een tweede myn ge- stooten, die onder het ketelruim ontplofte en het geheele schip stuksloeg dadelijk daarop ontplofte een derde myn onder de machinekamer. Om 1 uur 7 minuten verdween de Houtdjjk" in de golven en door de zuiging tegelijk een van de reddingbooten met alien, die zich er in bevonden. Men had nog opgemerkt, dat de vrouw van den len machinist F. Verkammen het schip niet zonder haar man, die naar de machinekamer was gesneld, wilde verlaten. Men heeft hen niet weder gezien. Uit de reddingboot, waarmede kapitein Kuiken en elf anderen behouden van het zinkende schip kwamen, is nog overboord geslagen en verdronken de kok W. J. de Korte. Twee uren heeft men nog ter plaatse rondgeroeid, om zoo mogelijk hulp te verleenen, maar men hoorde of zag niets meer. Daar wind en zeegaug sterker werden, heeft men, voor den wind zeilende, eindelijk in den morgen van den 20en Augustus, om half elf, de buitenhaven van het eiland Dago bereikt. Een van de bemanning, die licht gekwetst werd, is sedert geheei hersteld. Aan boord van de //Alice H." heeft men niets van het onheil, dat de Houtdijk" over- kwam, bemerkt, en omgekeerd evenmin. Voor de nagelaten betrekkin- gen van de slachtoffers van de jrHoutdijk" en de //Alice H". Het Kamerlid de heer Spiekman heeft de volgende vragen gesteld aan de Regeering 1°. Is de Regeering bereid, voor de na gelaten betrekkingen van de om het leven gekomen leden der bemanning van de Rotter- damsche stoomschepen //Alice H." en //Hout dijk", die door de oorlogsmaatregelen van vreemde staten te gronde zijn gegaan voorzoover door de betrokken reederijen niet blijvend in hun nood wordt voorzien, iets te doen 2o. Is de Regeering bereid, om voor de nagelaten betrekkingen der bemanningen van zeevaartuigen, die gedurende den oor- logstoestand tengevolge der oorlogsmaat regelen ter zee, te gronde gaan, of als vermist worden aangeslagen, blijvend eenige zorg op zich te Demen, voorzoover daarin van andere zyde niet wordt voorzien De Minister van Landbouw enz., de neer Treub, heeft hierop het volgende geant- woord Ad. lum. Thans kan naar zyn meening nog niet worden nagegaan, in hoeverre een voorziening als wordt bedoeld, noodig zijn zal en tot welke consequentie zulk een voor- zienii g zou kunnen voeren. Nadat de zee- oorlog zal beeindigd zijn, zal worden over- wogen in hoever er voor de Regeering aan- leiding bestaat in deze op te treden. Ad. Ilum. Hieromtrent kan geen toe- zegging worden gedaan. Werd op dit oogen- blik eenige toezegging gedaan, dan zou daar- aan bovendien het groote bezwaarzijn ver- bonden, dat dit lichtvaardigheid in de hand zou kunnen werken. Zooals reeds onder I wordt meegedeeld, zal later kunnen worden overwogen, of er van Regeeringswege iets, en zoo ja, wat er gedaan moet worden. Nieuw soort brood. Door het Station voor Maalderij en Bak- kerij te Wageningen zyn met het oog op de tijdsomstandigheden bakproeven uitge- voerd, om na te gaan of naast tarwebloem ook andere grondstoffen voor het gebuilde brood zouden kunnen dienen. Die proeven werden ook deels genomen op verzoek van den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Omtrent de resultaten kan worden mede gedeeld Een vermenging van 3/4 deelen tarwe bloem en 1/4 aardappelmeel laat zich zeer goed verdedigen, daar het daarmede ver- kregen brood, zelfs met water en dus nog meer met melk, redelijk smakend kan worden genoemd. Gebruikt men van beide meelsoorten gelijke deelen, dan is het brood nog wel eetbaar. Samenhang ontbreekt echter, zoodat het zeer snel kruimelig wordt, uitdroogt en zich moeieljjk laat eten. De smaak is zco niet bepaald slecht, toch in geenen deele goed te noemen. Dergelijk brood schimmelt licht tenge volge van het zeer booge zetmeelgehalte. Zulks is bij bewaring van monsters al ge- bleken. Tevens dient men er rekening mede te houden, dat, vooral indien men voor de helft aardappelmeel gebruikt, het eiwit- gehalte van het brood uitermate laag is en de voedingsverhouding (zetmeel tot eiwit) veel te ruim wordt. Deze verhouding is in gewoon waterbrood pl.m. 6 1/2:1 en wordt ongeveer 12:1. De eiwitvoeding komt der- halve zeer veel te kort. Wat den smaak aangaat, is toevoeging van een geringe hoeveelheid roggemeel van bijzonder gunstigen invloed. Ook maakt dit het deeg taaier. Door bakproeven is vastgesteld, dat brood, bereid van 5/8' tarwebloem, 1/8 roggemeel en 1/4 aardappelmeel, zelfs als het met water bereid wordt, beslist smakelijk kan genoemd worden en zeer goed kan worden genuttigd. Met melk gebakken, blijft het ook voldoende lang smakelijk. Indien voor de bereiding 1/2 tarwemeel 1/8 roggemeel en 3/8 aardappelmeel gebruikt wordt en zelfs half melk en half water gebezigd wordt, is het gebak weinig smakelijk te noemen. Bij een mengsel van tarwemeel en rijstemeel waren de proefbrooden door toevoeging van 30 °/3 rijstmeel aan tarwe meel alleszins goed. Met water gebakken, kan men dit brood goed eetbaar acbten. Het eiwitgehalte is slechts weinig beneden dat van goed witte- brood. Wordt voor de bereiding gebruik gemaakt van melk, dan kan men uitgaan van 2/3 tarwemeel en 1/3 rijstemeel. Voedingsmiddelen in Oorlog stijd. Het komt o'ns wenschelijk voor in deze dagen, waarin getracht moet worden op de goedkoopste wijze in het meest voedzame en natuurlyk goed verteerbare menschelijke voedsel te voorzien, een overzicbt te geven van de samenstelling der voornaamste meel soorten, die voor een vereeniging van of vermening met tarwemeel in aanmerking zouden kunnen komen. Een belangryk vraagstuk voor fabrikanten en bakkers om een met tarwebrood het meest overeenkomend artikel te leveren Mogen zy nu bewijzen niet alleen fraai brood op tentoonstellingen te kunnen leveren doch ook aan de hand van wetenschappe- lyke gegevens, artikelen, die het vaderland in tijden van nood van het grootste nut kunnen zijn Gemiddelde samenstelling van eenige voor- name meelsoorten volgens het Standaard- werk van Prof. I. Konig. Eiwitstoffen Vet Zetmeel (in gewichtsprocenten op de stof als zoodanig berekend.) Tarwemeel 12.58 1.59 73.39 Rogge 9.62 1.44 73.84 Gerste 12.29 2.44 68.47 Haver 13.87 6.18 67.06 Mais 9.62 3.14 71.70 Boekweitmeel 8.28 1 49 74.58 Boonen 23.23 2.14 58.92 Erwten 25.72 1.78 57.18 Sojaboonenmeel 51.61 0.51 29.12 Bananen 3.94 1.03 77.90 Kastanje 6.80 3.40 75.77 Eikel 7.28 4.00 62.10 Aardappel n 3.61 0.30 75.16 Linzen 25.93 1.93 52.84 Rijst 6.56 0.20 77.36 Zooals we in ons vorig nummer meldden, werd tot Paus verkozen kardinaal Giacomo Delia Chiesa, welke eerst den 25sten Mei van dit jaar met bet kardinaalspurper werd bekleed. Na vijf stemmingen van het conclave, dus in 21/, dag, was, naar het R. N. meldt, de keuze volbracht. De gekozene stond als aartsbisschop van Bologna bekend als een man van gematigde denkwijze. Daar hij 21 November 1854 geboren is, is hij bijna 60 jaar. In 1878 werd hij tot priester gewijd, was eenigen tyd te Madrid secretaris van het pauselijk gezantschap en werd later te Rome aan het staats- secretariaat onder kardinaal Rampolla ver- bonden. In 1907 werd by aartsbisschop van Bologna. Donderdag ruim elf uur had de laatste verkiezing plaats. Te kwart over elf kreeg prins Chigi, de maarschalk van het con clave bericht van de verkiezing van kar dinaal Delia Chiesa. Om 11 uur 25 ver- scheen de ceremoniemeester, monseigneur Respighi, op het midden-balcon en liet het roode tapyt met gouden franje ontrollen. De menigte van vele duizenden hief een luid gejuich aan. Tien minuten later kwam kardinaal Delia Volpe, de deken van de orde der diakenen. Op 't balkon met mon seigneur Oapatasti aan zyn reehterhand en deelde op de gebruikelijke wijze de verkiezing mede van kardinaal Delia Chiesa tot Paushy voegde hieraan toe, dat deze den naam van Benedictus XV had aan- genomen. De menigte barstte opnieuw in gejuich uit en trad daarop het kerkgebouw binnen om den eersten zegen van den nieuwen Paus te ontvangen. Zoodra de stemming in het conclave was afgeloopen, werd Mgr. Boggiani, secretaris van het conclave, met den ceremoniemeester en den sacrista toegelaten in de Sixty nsche Kapel. De kardinaal-deken boog met de dekens van kardinalen-priesters en kardina- len-diakens voor den zetel van Delia Chiesa en vroeg hem volgens den gebruikelijken vorm of by het Pausschap aanvaardde. Toen daarop een bevestigend antwoord was gegeven, werden alle baldakijns boven de zetels van de kardinalen nedergelaten met uitzondering van die van Delia Chiesa. Mgr. Boggiani maakte daama met den oppereeremoniemeester de officieele acte op van de verkiezing en aanneming. Toen kwamen de conclavisten de kapel binnen en begeleidden zij den nieuwen Paus naar de kleedkamer, waar hij de witte kousen en de roode schoenen aandeed, het witte kleed, het koorhemd en de roode muts. Kardinaal Delia Volpe, deken der diakens deed hem de roode met goud geborduurde stolaom. Daarop ging de Paus weder naar de Sixtijnsche Kapel terug, nam plaats op den troon op de trede van het altaar voor de huldiging door de kardinalen, die hem hand en voet kusten en daarna door den Paus omarmd en gezegend werden Kardinaal Delia Volpe stak den nieuwen Paus den visschersring aan den vinger en deze stelde den ring daarna aan mgr. Demico ter hand om er zyn naam in te laten graveeren. De Paus, gevolgd door de kardinalen, verliet daarop de Sixtijnsche Kapel en begaf, zich naar zyn appartement en vervolgens naar het inwendige van de basiliek St. Pieter om den zegen uit te spreken. Onmiddellijk daarna keerde de Paus naar de Sixtij nsche Kapel terug, waar hij ten tweeden male de huldiging der kardinalen in ontvangst nam. Daarna trok de Paus zich weer in zijn vertrekken terug. Hij bewoont op de laatste verdieping van het Vaticaan de vertrekken, die ook Pius X bewoond heeft, en verleende gisteravond reeds eenige audienties. Hij was in een uitstekend hurueur en richtte tot iedereen welwillende woorden. De Osservatore Romano deelt mede, dat de Paus monseigneur Parolin, een neef van Pius X, benoemd heeft tot kanunnik van Sint-Pieter. Het wapen van den nieuwen Paus heeft den vorm van een Malthezer kruis, omdat de Paus behoort tot de Malthezer-orde. Doordat de Paus te Genua geboren is, heerscht er groote vreugde in die stad over zijn benoeming. De Paus heeft telegrafisch zijn zegen aan Bologna en Genua gezonden. Bij de keuze van een naam laten de nieuwe Pausen zich gewoonlijk leidendoor hun vereering van een hunner voorgangers. Dat mgr. Delia Chiesa den naam van Bene dictus XV aanvaardt, is wellicht toe te schrijven aan het feit, dat Benedictus XIV een der voortreffelykste Pausen, die de Roomsch-Katholieke kerk gehad heeft, ook als aartsbisschop van Bolongna tot Paus gekozen werd. Benedictus XIV werd in 1675 te Bologna geboren en behoorde tot het bekende geslacht Lambertini. Hij werd in 1731 tot aartsbisschop van zijn geboortestad be noemd en werd in 1740 tot Paus gekozen. Met schranderheid en overleg poogdehij 't aanzien van den Heiligen Stoel door inschikkelijkheid te handhaven, en hij wist niet alleen de Roomsch-Katholieke, maar ook de Pvof.estantsche Vorsten jtevreden te stellen. Hij trachtte d«m invloed der L zuie- ten te verminderen, terwijl by de Domini- TER uuuamjjmwb: COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1