ALGEMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6116. Donderdag 3 September 1914. 54e Jaargang. DRANKWET. Publicatie. De Oorlog A B 0 N N E M E N T ADVERTENTlfiN: TeleSoosi 25. nit RlaS verschiint MaandatK Woensilag- en VrUflagavond, nitpzonierd op Feestdagen, hU de Firma P. J. YAH DE SAHDE te Ter Nenzen. geen September-kermis BINNENLAND. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika J 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De Burgemeester van KOEWACHT maakt bekend, dat in verband met de ernstige tijdsomstandigheden, dit jaar in deze ge- meente zal gehouden worden. Koewacht, 81 Aug. 1914. A. D1ER1CK. TWEEDE KAMER. Yergadering van Maandag 81 Augustus, half twee. Herdenking verjaardag van de Koningin. De VOORZITTER, Mr. Goeman Bor- gesius, zeide dat nu de Tweede Kamer onder de buitengewone omstandigheid ver- keert dat zij bijeenkomt op den verjaardag van H. M. de Koningin, de vergadering niet mag aanvangen zonder dit feit te herdenken. Hedenochtend heeft spr. reeds gelegenheid gehad H. M. zijn gelukwenschen aan te bieden, waarbij de Koningin ver- klaarde dat Zij het bijzonderlijk waardeerde dat de Tweede Kamer in deze moeilijke dagen een groote eendrachteneensgezindheid onder alle partijen haren arbeid verricht en zulks voor Haar te grooter aansporing was om hare plichten te vervullen en de belangen van het dierbare Nederlandsche volk te bebartigen. De Voorzitter achtte zich de tolk van de geheele Kamer wanneer hij verklaarde dat deze Koninklijke ver- klaring groote waardeering bij de Kamer vindt. A1 is op verzoek van de Koningin deze 31 Augustus niet tot een openbare feestdag gemaakt, toch gevoelen wy, meer dan anders nog, hoezeer een band tusschen ons Volk en ons Vorstenhuis en Koningin Wilhelmina in het bijzonder bestaat, een band, die en dbor de zorgen die Zij met ons deelt en door de wijze van haar optreden nog nauwer wordt toegehaald. De VOORZITTER wees er verder op dat wij erkentelykelijkheid betoonen en trotsch er op zijn, niet slechts omdat wij gespaard zijn geworden voor de oorlogsverschrikkingen al gevoelen ook wij de gevolgen van het wapengeweld maar ook omdat wij aan 't hoofd van ons land hebben eene Vorstin die Haar Volk voorgaat in leniging van rampen en rond zich weet te vereenigen mannen en vrouwen, met een zelfden geest bezield. Spreker eindigde met te hopen dat de bede der Koningin in vervulling moge gaan en de vrede spoedig moge wederkeeren en sprak den wensch uit. dat Nederland nog lange jaren door Koningin Wilhelmina mocht geregeerd worden. Met een „Leve de Koningin" besloot spreker, waarna de vergadering en alle aanwezige Ministers als een man een drie werf leve de Koningin aanhief. De MINISTER VAN B1NNENLAND- SCHE ZAKEN, Mr. Cort Van der Linden, tijdelijk Voorzitter van den Ministerraad ,sloot zich van harte gaarne aan bij deze woorden des Voorzitters. Niemand beter zeide hij dat de regeering kan beseffen wclke onwaardeerbare zegen het is voor ons Vaderland, dat onze Vorstin door Haar hooge plichtsbetrachting en Haar trouwe liefde van het Nederlandsche volk een voor beeld is voor ons alien. De regeering sluit zich volkomen aan bij den wensch dat de Koningin nog vele jaren en onder betere tijdsomstandigheden voor ons land gespaard mocht blijven. (Toejuiching.) Hierna w*rd de vergadering twin tig J minuten geschorst, teneinde in de afdee- lingen te onderzoeken het wetsontwerp betreffende amnestie voor koloniale desertie. Na heropening der vergadering werd eindverslag uitgebracht over bedoeldontwerp, tegen hetwelk geen bezwaren werden inge- bracht in de afdeelingen, waarna dit wets ontwerp, nadat de Regeering er nog een redactiewyziging in had aaugebracht, aan- genomen werd zonder debat of stem ming. Hierna kwam in behandeling de Beurs- w e t, hoofdzakelijk beoogend het tot nader stellen der beurzen van koopbandel, voor zoover zij bekend zijn voor den geld- en effectenhandel, onder toezicbt van den MINISTER VAN LANDBOUW enz. Algemeene beschouwingen werden over dat ontwerp niet gevoerd en de eerste vijf artikelen werden zonder debat goedgekeurd. Bij art. 6, handelende over herbeleening bij prolongaties, opperde de heer MAR- CHANT na waardeerende hulde te hebben gebracht aan het beleid en aan de werk- kracht van MINISTER TREUB, bezwaren van practischen aard tegen dit artikel. Door die herbeleening kunnen door speculanten solide onderpanden gebezigd worden om onderpand van anderen te dekken. Spreker weerspreekt dat het een algemeene usance is, die herbeleening. Er zijn tal van financieele zaken in ons land die deze bevoegheid niet verleenen. Het in pand geven van fondsen bij een bankier is een zaak van vertrouwen en als de bankier zijn handen slaat aan bet hem toevertrouwde pand, ten einde dekking te geven voor eigen schulden, wordt dat goed vertrouwen geschonden. De bevoegdheid die dau bij de onderhavige wet wordt verleend kan spreker niet anders karakteriseeren dan als een wettelijke sanctie van schending van goede trouw. Er werd een feitelijke ont- eigening gescbapen, ten bate van slechts enkelen, maar ten nadeele van het algemeen. En zoodoende wordt de onderhavige regeling, die bedoeld was om geldgevers en geld- nemers te omvatten, slechts een eenzijdige regeling, schier gebeel ten voordeele van geldschieters. Spreker zal nooit medewerken aan een wet die de goede trouw kwetst, onrecht sanctionueert en die als geoorloofd stem pelt, datgene wat misdadig is. De beer RUTGERS meent dat de formu- leering van bet regeerings-artikel een te wijde strekking heeft en vereenigt zich over het algemeen met bet betoog van den beer Marchant. De heer VAN N1SPEN (Rheden) drong bij den Minister aan op maatregelen tegen te hooge rente bij verlenging eener prolon gate. De heer LOHMAN stapt over de bezwaren been, die ook hij heeft tegen de slechte usantie van herbeleening, omdat bet hier betreft bet helpen in een noodtoestand, een lequi- datie regeling onder de huidige omstandig- beden. Toch drong hij op enkele wijzigingen aan o.a. dat vervallen zal de herleening, welke voor de inwerkingtreding van de wet had plaats gehad, zonder toestemming. MINISTER TREUB verdedigde het artikel, als des zelfs bedoeling onderstellende dat als in onderpand zijn gegeven een zeker aantal eflecten van een bepaalde soort, by de afwikkeling der zaak de pandhouder een gelijk aantal effecten van de zelfde soort moet verantwoorden. Maar de pandgever kan niet eisehen, dat hem de stukken van dezelfde nummers, als in onderpand zijn gegeven, worden teruggeven. Dat is alleen verplicbt ten aanzien van premieloten en obligaties. De rente zal in den aanvang zeer hoog moeten zijn en ongeveer overeen moeten komen met de koers welke de stukken hadden bij bet in onderpand geven. Geleidelijk zal een verlaging echter volgen. Naar aanleiding van de opmerkingen van den heer Lohman brengt de Minister een wijziging aau waardoor de bevoegdheid tot herbeleening ten aanzien van fondsen, in pand gegeven ria het in werking treden van de wet alleen geldt wanneer de bevoegd heid tot herbeleening in de pandovereen- komst is voorbehouden. Tegenover den heer Marchant erkende de Minister een deel van diens bezwaren in gewone normale omstandigheden. Maar bier betrof het een hoogst moeielijke zaak, waarbij honderden millioenen betrokken zijn. En den geldgevers, in wier belang inderdaad het artikel 6 is, moest een middel in handen worden gegeven in den vorm van herbeleening, om ingeval van nood, gild los te kunnen maken. Ten slotte zette de Minister uitvoerig uiteen dat de goede trouw nergens geschonden is en de juridische revolutie, door den heer Marchant gevreesd, niet bestaat. Na replieken, waarbij debeer MA RCHANT verklaarde geen stemming te zullen vragen, maar de voile verantwoordelijkheid voor de maatregelen aan de regeering te laten, werd het ontwerp-Beurswet, (nadat er door den heer Roodhuyzen stemming over ge- vraagd was, en de heer MARCHANT nu echter verklaard had voor te zullen stemmen, omdat het ontwerp in den zin die de beer Lohman bad gewenscht, gewijzigd is) aan- genomen met algemeene, 76, stemmen. Hierna kwam aan de orde het wetsont werp, strekkende om den rechter de ge legenheid te geven dadelijke uitwinning te voorkomen naar aanleiding van geldelyke moeilijkheden tengevolge van de tegen- woordige buitengewone omstandigheden. De heer MEN DELS meent dat het ont werp in de locale behoeften niet voldoende voorziet en vraagt daarom den Minister van Justitie spoedig na aanueming van het ontwerp, een wijzigingswet in te dienen waardoor beter aan de locale eisehen zal worden tegemoet gekomen. Zoo wraakt spreker het dat huisschuld gelijk gesteld wordt met elke andere geld- schuld en geeft een middel aan ter voor- koming dat de kleine luiden, die door de tegen woordige omstandigheden absoluut hun huur niet kunnen voldoen, op straat kunnen worden gezet, zulks o. a. door bijdrage van den Staat in de huishuur. De heer LIMBURG Wijst op de nood- zakelijkheid om als de ongewone tijden lang duren aan het verloopen van eenige fatale termijnen in het procesrecht voor- komende, zooals het aanteekenen van cassatie enz. enz. geen rechtsgevolgen te verbinden, indien den rechter overtuigend blijkt dat het verstrijken van den termijnen te wijten is aan de buitengewone tijds omstandigheden. De MINISTER VAN JUSTITIE beloott dat er reeds voldoende gewaakt wordt bij dit ontwerp en ook bij de bestaande wet, tegen uitzettingen uit woningen op groote schaal om de buitengewone omstandigheden. De opmerking van den heer Limburg zal spreker met den Minister van Lanbouw onder de oogen zien. Het wetsontwerp wordt z. h. st. aange- nomen, waarna de vergadering tot nadere bijeenroeping gescheiden wordt. De Belgen en onze Koningin. Aan H. M. de Koningin is toegezonden het volgend telegram Tweehonderd vier en dertig Belgische vluchtelingen, ten diepste ontroerd over de gevoelens van deelneming hun bewezen gedurende hunne reis van Eysden tot Olde- broek en hunne ontvangst en goede huis- vesting aldaar, nemen de eerbiedige vryheid om Hare Majesteit hunne gevoelens van algemeene hoogste dankbaarheid uit te drukken. J. DREES, Belgisch Pastoor uit Mouland, thans te Oldebroek in het vluchtoord onder Doctor Hendrik Mulder. Amerika en onze Koningin. Aan H. M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, is gisteren uit de legatie van de Vereenigde Staten van Amerika de volgende in het Engelsch gestelde brief gericht Mevrouw, De vele Amerikanen, die veilig en ge- lukkig zijn in Uwer Majesteits land in deze moeilijke tijden, wenschen hun erkentelijk- heid te betuigen voor de vriendelijke gast- vrijheid, welke zij in het onzijdige Nederland genieten. Zij bieden Uwe Majesteit hunne oprechte en diepgevoelde goede wenschen aan bij gelegenheid, dat Uwer Majesteits geboortedag met zooveel getrouwheid en trots door geheel de bevolking des lands wordt herdacht en zij bidden, dat God Uwe Majesteit en uw vrij land in vrede en voorspoed en eere moge bewaren. (w.g.) HENRY VAN DYKE. Amerikaansch gezaot in Nederland. Steuncomite voor de binnen- schipperij. Te Amsterdam is een steuncomite voor de schipperij opgerieht, hetwelk zich ten doel stelt Nederlandsche sehippers, die door de oorlogstoestanden raad, hulp of steun noodig mochten hebben, voor zooverre moge- lijk, by te staan. Het comite bestaat voorloopig uit de volgende heeren J. H. Bergmann, Amster dam M. C. E. Bongaerts, Goes; W. C. Camman, Lobith J.J. van Cappelle, Wees- percarspel L. F. Duymar van 1 wist, 's Gravenbage H. Dykstra, Amsterdam A. J. Hoek, SommelsdykV. Koopmans, MedemblikK. H. Koster, Hoogeveen E van Laar, De venterjhr. R. R. L. de Muralt, s Gravenhage J. H. Olberding, Amsterdam mr. R. J. H. Patyo, 's Gfavenhage J. H. A. Schaper, Rijswijkmr. H. Smeenge, Amsterdam; G. S-Vlieger, idem R. Vliet- stra, HarlingenJ. van IJzerlooy, Dordrecht, terwijl meer belangstellenden in de binnen- vaart nog zijn aangeschreven. Het voor loopig bestuur is samengesteld uit de heeren mr. H. Smeenge, voorzitter, G. S. Vlieger secretaris, J. J. van Capelle, penningmeester, Het secretariaat wordt gehouden in het Binnenscheepsvaarthuis, Prins Hendrikkade 106, te Amsterdam. JEng eland en de neutrale Staten. De Engelsche //Economist" van 29 dezer bevat volgens het Hbl. een artikel over ,/Onze (d. w. z. Engelands) houding tegen over neutrale staten", waarin opmerkingen van groot belang voorkomen. Hetinvloed- rijke Engelsche blad wijst er op, dat Enge- land den oorlog is begonnen wegens schen ding der Belgische neutraliteit door Duitseh- land en dat Groot-Brittannie er dus ook zorgvuldig voor dient te waken dat-niet om redenen van militaire noodzakelijkheid het slechte Duitsche voorbeeld wordt gevolgd ten aanzien der houding tegenover neutrale staten. Het blad vervolgt daarop//Het doet ons om deze reden zeer veel genoegen dat Minister Asquith in het Lagerhuis heeft verklaard dat de regeering van plan is vast te houden aan de verklaring van Parijs, die ons (Engeland) zell goed van pas is gekomen als neutrale staat in alle buiten landsche oorlogen die sinds 1857 hebben plaats gevonden". Het Parlementslid Bowles had de meening uitgesproken dat Engeland zich niet aan de bepalingen dier acte diende te houden, doch zich in den handel der neutralen diende te mengen, indien hierdoor extra scbade kon worden toegebracht aan den handel der vijanden. De /Economist" keurt deze uiting sterk at en vervolgt dan//Van andere zyde wordt aaugevoerd dat wij inbreuk dienen te maken op de rechten van neutrale landen als Nederland of Denemarken, door hen te verbinderen voedsel of koopwaren aan Duitschland te leveren. Het is echter vol komen duidelyk, dat Groot-Brittannie door aldus te handelen veel meer aan moreel prestige in de geheele wereld zou verliezen dan het aan den anderen kant zou kunnen winnen. Er zijn echter ook zuiver mate- rieele bezwaren tegen zulke een handelswijze. Indien wy b.v. eenigermate maatregel namen waardoor de legitieme handel der Vereenigde Staten met Scandinavie ot Nederland werd belemmerd, dan zou de stemming in de Vereenigde Staten zich dadelyk tegen Engeland keeren en zouden wij gevaar loopen voor retorsie-maatregelen op handelsgebied, die gemakkelyk de fabrie- ken in Lancashire tot stilstani zouden kunnen doemen. Bovendien is het echter van groot belang voor Engeland, dat meer dan eenige andere staat afhankelijk is van de handelsbeweging der geheele wereld voor de inkomsten van zijn eigen burgers en van de regeering, voor het versehaflen van werk aan zijn bevolking en voor de verzekering van zijn handelspositie, dat de handel met en tusschen de neutrale Staten kan worden voortgezet. De handel kan niet leven van oorlog en de oorlog kan niet voortgezet worden zonder handel en crediet. Wil Londen geleidelijk weder de positie gaan innemen waarvan het door het uit- breken van den oorlog is beroofd, dan is het van essentieel belang dat Engelands kandelspolitiek tegenover neutralen zoo liberaal moet zijn als overeen is te brengen met een goeden voortgang der krijgsbe- drijven. Er is echter nog een andere over weging, waarvoor niemand met staatsmans- gaven blind kan zijn. Niet slechts Zwit- serland, doch ook Nederland en Denemarken, lijden zwaar door den oorlog. Zij zijn financieel ernstig getroffen, hun scheepvaart en visscherij zijn tot stilstand gebracht of hall geruineerd (zoo ernstig is het nu gelukkig wel niet. Red. Hbld door drijvende mijuen en andere vreeselijke gevaren van den mo- dernen oorlog. De Nederlanders en waarschynlijk ook de Denen, hebben zeer groote kosten te maken voor mobilisatie als voorzichtigheids- maatregel met het oog op de defensie. Indien Engeland tracht hun handel vol komen te ruineeren door zeer krachtige uitoefening van het recht van onder- zoek der ladingen en door te trachten hen te dwingen alleen met Engeland en de met dezen staat verboDden mogend- heden handel te drijven, dan kan Groot- Britannie deze neutrale staten allicht van zich vervreemden en hen in de armen van Duitschland dryven. Tot zulk een dwaasheid achten wij onze regeering (het is de Engelsche /Economist" die aan het woord is) niet in staat, al zijn er in de Engelsche pers artikelen verschenen waaruit afgeleid zou kunnen worden dat personen van invloed bij de autoriteiten op zulk een politiek aandringen." Wy achten het van belang op deze uiting van het invloedryke Engelsche blad de aandacht te vestigen. Voor den Neder- landschen handel is het te hopen, dat deze zienswijze ook die der Engelsche regeering zal blijken. Iutusschenzou belemmering van doorvoer naar Duitschland gelijk staan met schending der neutraliteit tegenover dit land Maar dan het vrijlaten van den doorvoer, zou dat niet de neutraliteit schen- den aan de andere zyde Geen van beide ligt natuurlijk in de bedoeling van onze bevolking of van onze regeering. Het is te hopen dat wij niet voor het dilemma geplaatst zullen worden. Mocht dit te eenigertijd wel bet geval zijn, dan zal onze regeering, die getoond heeft zoo goed voor haar taak te zijn berekend, zeker wel rekening weten te houden met de feiten zooals zij zich op dat oogenblik zullen voordoen, alvorens in deze uiterste moeilijke quaestie een beslissing te nemen. Het Conclaaf. Zondagavond te 5 ure kwamen alle kardi- nalen te Rome op het Vaticaan aan, waar zich prins Ohigi, de maarscbalk van het conclave en monseigneur Miseiattelli reeds aanwezig waren. In de groote zalen van bet Vaticaan ging het zeer geanimeerd toe tusschen de bardinalen prelaten, dignitarissen en het personeel, dat hun was toegevoegd. De kardinalen kwamen in de Paulynsehe kapel bijeen, waar een plechtig *Veni Creator" gezongen werd. Vervolgens begaven de kardinalen zich in processie, voorafgegaan door een kruis door de ,/Sala Regia" naar de Sixtynsche kapel, die tot verkiezingszaal is ingericnt. Langs de wanden zyn troneu aaugebracht voor alle kardinalen, die er plaats nemen volgens orde van hun ancienniteit. De eerste kardinaal, die binnentreedt, is Cera- phino van Otelli en de laatste Lega. De garde noble brengt hen de gebruikelijke eerbewyzen. Onmiddellyk nadat de kardi nalen de kapel zyn binnengetreden, leggen zij achtereenvolgens den eed af, wat ook prins Cbigi doet. Het voorbytrekken der kardinalen, te zamen met de conclavisten en dignitarissen, als ook de plechtige eeds- aflegging, vormde een indrukwekkende plechtigheid, die op de aanwezigen een diepen indruk maakte. Nadat de eed was afgelegd, hadden de formaliteiten, betreffende de afsluiting van bet conclave, plaats. Alle telefoondraden, die de kapel, waar het conclave gehouden wordt, met de buiten- wereld verbinden, werden doorgesneden. Het gebeurde te Luik en Leuven. Onze Middelburgsche correspondent had gisteren een onderhoud met een Nederlander, die reeds jaren in Belgie woonde en die te Leuven de verschrikkelijke dagen van 25 en 26 Augustus medemaakte. Deze heer gaf een nieuwe kijk op de zaak. Hij wees er namelyk op dat zoowel te Luik als te Leuven het eerst ongeregelheden voorkwamen in de buurten waar de meestePoolscheen Russische studenten, die in groote getale de academies daar bezoeken, wonen. Daar onder deze i studenten tal van revolutionnaire elementen zijn, meende de Leuvenaar in die richting de eerste aanleiding tot het bericht dat er door Belgen geschoten zou zijn te moeten zoeW. Ook deelde deze vluchteiing m. ue Belgen thans onverschillig zijn over bew4^, verder zal gebeuren, zij verwyten ISE!SBaEKZE03E3H!raSEra!ZSZEE7S3Era TER NEUZENSCHE CO U RANT Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37 in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dau sterken drank van PODLUS MEERTENS werkman, wonende te Ter Neuzen in het midden- lokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 38 en gelegen aan den Baandijk. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 31 Augustus 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1