ALGEMEEN NIEUWS- EN AQ.VERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Aanbesteding. No. 6109 Dinsdag 18 Augustus 1914. 54e Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN Telefoon 25, Dit Blad verschijnt Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Kenzen. Gedeputeerde Staten van Zeeland BINNNENLAD. Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUf op den dag der uitgave. maken bekend 1. dat bij hun College eene aanvraag is in- gekomen, om vergunning tot het leggen van spoorstaven in verschillende wegen, ten dienste van den aanleg van een stoomtramweg van Dr*ie-Schou» wen (gemeente Axel) naar Kloos- terzande en van Neuzen naar Zaamslag II. dat dagelijks op de werkuren ter Pro- vinciale Griffle inzage en tegen betaling der kosten afschritt of uit- treksel der stukken kan worden bekomen door hen, die bij de aanvraag belang hebben III. dat binnen drie weken, te rekenen van 21 Augustus 1914, sehriftelijk bezwaren bij hun College kunnen worden inge- diend. Middelburg, 14 Augustus 1914. DIJCKMEESTER, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. Burgemeester en Wethouders van ZA AM- SLAG zullen op Dinsdag den 25 Augustus 1914, des voormiddags 91/s ure, ten Raadhuize dier gemeente in het openbaar trachten aan te besteden de lever untie van de voor het jaar 1915 door de verschillende Openbare Lagere Scholen be- noodigde Schoolbehoeften. Voorwaarden der aanbesteding en lijsten van benoodigde schoolbehoeften zijn ter Secretarie op aanvrage verkrijgbaar. Zaamslag, den 13 Augustus 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Bezuinigingen aan het Uof. De Koningin heeft volgens de H. Ct. last gegeven tot aanzienlijke bezuinigingen op haar hofhouding en huishouden, (met behoud van het geheele personeel), teneinde later ruimer te kunnen bijdragen in de leniging van den te verwachten nood. Daartoe zal het vorstelijk echtpaar voor eenigen tijd op meer bescheiden voet leven, en is voor dit jaar reeds afgezien van een verder verblijf op //het Loo," en van het jaarlijksche bezoek aan Amsterdam, terwijl de gebruikelijke feesten in den winter van 1915 ten hove niet .zullen worden gegeven. H.M. wenscht dat door haar later in het land te brengen bezoeken, niet als officieel zullen worden aangemerkt. Be Minister van Justitie wenscht geenerlei opschorting van be taling enkele uitzonderingen voorbehouden. De Minister van Justitie heeft thans weer aan den Hoogen Raad, de gerechts- hoven, rechtbanken en kantongerechten, het openbaar ministerie bij de recbtscolleges en aan heeren advocaten, procureurs en notarissen, het volgende schrijven gericht z/Naar mij van verschillende zijden en vooral uit kringen van den handel wordt medegedeeld, heeft mijn circulaire van 5 dezer bij een deel van het publiek tot een misvatting van mijn bedoeling aanleiding gegeven, welke in het belang van een gunstig verloop van de tegen woordige economischg. crisis zoo spoedig mogelijk behoort te verdwijnen. Terwijl dezerzijds daarin werd aange- drongen om zooveel mogelijk een gedragslijn te willen volgen, welke er toe zou kunnen leiden, dat niet dadelijk tot maatregelen van uitwinniDg wordt overgegaan, wanneer de schuldenaar niet aan zijn verplicbtingen voldoet, daartoe gedwongen door de buiten- gewone tijdsomstandigheden, schijnen som migen daaruit de gevolgtrekking te maken, dat in het algemeen de ver- plichting tot betaling praktisch als opgeschort moet worden beschouwd. Het behoeft nauwelijks betoog, dat het tegendeel in de bedoeling was gelegen, waar een zoodanige gevolgtrekking feitelijk zou leiden tot een moratorium, hetwelk de Regee- thans blijkens den aanhef van evenbedoelde circulaire juist zeer onraadzaam oordeelt. Personen, die om redenen van eigenbaat, met het oog op mogelijke stagnation in het handelsverkeer in de naaste toekomst, uit te ver gedreven voorzichtigheid, of om welke redenen ook, betaling van hun schulden weigeren, hoezeer zjj de daarvoor benoodigde gelden hebben of op eenige wijze kunnen verkrijgen, handelen in lijnrechten strijd met 's Lands belang, verergeren noodeloos de economische toestanden, en zijn aanleidiDg, dat anderen, goedgezinden gedwongen worden met betaling in gebreke te blijven, en op hun beurt weer de bronnen voor nood- zakelijk levensonderhoud van derden ver- stoppen. Een dergelijke handel wijze verdient niet slechts afkeuring, doch behoort ook aan leiding te geven om in het algemeen belang tegen zoodanigen de wet in al haar gestreng- heid te passen. Het verleenen van de gunst van uitstel kan slechts zijn bedoeld ten aanzien van ben, die, hoezeer in het algemeen solvabel, uit onmacht tengevolge van de thans heer- schende crisis niet dadelijk aan hun ver- plichtingen voldoen, en van wie kan worden aangenomen, dat zij binnen niet te langen tijd wederom regelmatig hun verplichtingen zullen nakomen. Bijzonder uitstel aan hen, die tot betaling niet geheel onmachtig zijn, wier onmacht niet een dadelijk gevolg is van den oorlogstoestand, of die binnen redelijken termijn toch niet kunnen worden verwacht zich finantieel te zullen herstellen, is noch billijk noch wenachelijk integendeel zouden daardoor de rechtmatige aanspraken van anderen, de zekerheid van hunne be- langen en het algemeen verkeer noodeloos worden geschaad. Hoezeer overtuigd, dat door u aan den inhoud van mijn meergenoemde circulaire geen andere strekking dan de hierboven uiteengezette zal zijn toegekend, en door u de noodige waardeering van de motieven, voor verzoeken om uitstel aangevoerd, in ieder bijzonder geval reeds geschiedt, meende ik goed te doen bij de algemeene bekend- heid, welke aan de circulaire is gegeven, de juiste bedoeling der Regeering te dezen aanzien nogmaals in het licht te stellen. Ik heb de eer u beleefd te verzoeken, voor zooveel noodig, te willen bevorderen, dat daarmede in reehtspraak en praktijk worde rekening gehouden." Boorvoer van wapenen, levens- middelen enz. naar de oorlog- voerende partijen. Van officieele zjjde wordt plaatsing ver- zocht van het volgende In het dagblad //De Telegraaf" van Don- derdag 13 dezer komt voor een ingezonden stuk over den uitvoer van levensmiddelen. Hierin wordt o. a. gesproken over den" uitvoer van aardappelen e. d. uit Nederland naar Duitschland en wordt zulks een groote schennis der neutraliteit genoemd. Dit is volkomen onjuist. Het bewaren van een strikte neutrale houding sluit in, dat men tegenover geen der in het conflict zijnde partijen uitzonderingsmaatregelen toepast. Zoo luidt dan ook art. 6 van het „\er- drag nopens de rechten en verplichtingen der onzijdige mogeudheden en personen in geval van oorlog te land" (Stbl. no. 73, 1910)//Een onzijdige mogendheid is niet gehouden te beletten den uit- of doorvoor voor rekening van een der oorlogvoerenden van wapenen, munitie en in het algemeen van al wat voor een leger of vloot dienstig kan zijn." Dat de handel in levensmiddelen van de onderdanen van een neutralen staat met die van een oorlogvoerenden staat geen schennis der neutraliteit is, behoeft alzoo geen toelichting. Erkentelykheid van Buitsche zijde. Van officieel Duitsche zijde wordt aan het Hbl. het volgende gemeld: z/De werkelijk groote humaniteit, waar- mede de vele duizenden in Nederland zijn behandeld, die hals over kop uit Frankrijk en Belgie werden verbannen, heeft op het Duitsche volk uiterst weldadig gewerkt. De bladen van alle schakeeringen zijn vol lof over de Nederlandsche gastvrijheid en de voorzorg, waarmede van de zijde der Nederlandsche regeering voor het transport van de vluchtelingen aan de grenzen is zorg gedragen. Speciaal wordt dankbaar gewezen op de door de regeering georga- niseerde actie tot leniging van den nood bij deze lieden, van wie velen sedert 24 uur zonder spijs en drank waren gebleven. Niet alleen de Italiaansche kolonie te Berlijn, maar ook de Grieksche en Deen- sche kolonie hebben oproepen gepubliceerd, waarin tot collectes voor het Duitsche Roode Kruis wordt opgewekt. Deze houding van burgers van neutrale landen heeft in de kringen der Berlijnsche bevolking des te dankbaarder sympathieen gewekt daar de politieke gezindheid dier volken vroeger niet juist door al te groote liefde voor Duitschland had uitgemunt. Mo lestverzekering Naar het Hbl. verneemt, bedraagt de extra premie voor molestverzekering op goederen naarLondon 3 pet. onder Ned. vlag en 4 pet. Eng. vlag naar Kopenhagen, New-York en Spanje onder Ned. vlag 5 pet. Oproeping van officieren en onder- officieren van den Landstorm. De officieren en onderofflcieren, behoorende tot den landstorm, zullen a. s. Dinsdag onder de wapenen moeten komen. De manschappen niet. (H. Crt.) Besertie en insubordinatie. Van bevoegde zijde wordt, volgens de H. Crt., de aandacht er op gevestigd, dat, nu de militie buittjngfwoon onder de wa penen is geroepen, in verband met art. 87 Wetboek van Strafrecht, wat betreft de toepassing van het crimineel wetboek //tijd van oorlog" wordt aanwezig geacht, zoodat de zeer strenge strafbepalingen van dat wetboek, voor den oorlog geldende, ook thans reeds van kracht zijn. Een militair is dus na 24 uur onwettige afwezigheid reeds deserteur, terwijl insu bordinatie door feitelijkheden met den dood kan worden gestraft. Het is gewenscht, dat een en ander on der de aandacht van het leger wordt ge- bracht, omdat met grond mag worden on- dersteld, dat de wetenschap van deze zaak niet algemeen zal zijn. Onwillige debiteuren. De kamer van koophandel te Deventer heeft een adres aan den Minister van Justitie gezonden naar aanleiding van het groote misbruik, dat debiteuren maken van de ernstige tijdsomstandigheden. Verzocht wordt, maatregelen te nemen ter bescherming van crediteuren tegen onwillige debiteuren, bijvoorbeeld door instelling van plaatselijke raden, welke de bevoegdheid hebben uitstel te verleenen en bij gebleken onwil tevens van advies moeten dieneu bij den rechter, welke, na gehoord advies, dan met terzijde- stelling van tijdroovende formaliteiten, de betreffende onwilligen tot betaling kan dwingen. Middenstandskredietbank te Utrecht. De Utrechtsche Handelsvereeniging heeft, met het oog op de ernstige omstandigheden, besloten, terstond over te gaan tot de op- richting van een middenstandskredietbank, met een voorloopig kapitaal van 500.000, in aandeelen van 1000, met een dadelijke stcrting van 10 pCt. Bedevaartg angers. De 800 bedevaartgangers naar Lourdes zijn door de goede zorgen der Fransche regeering, op verzoek der Nederlandsche regeering verleend, Vrijdag te Roosendaal aangekomen. Toen de trein des morgens aldaar aan- kwam moesten de ambulancewagens waarin 100 patienten waren vervoerd onmiddellijk worden teruggezonden naar de Belgische slagvelden waar zij, naar men verzekerde dienst zouden moeten doen voor het ver- voeren van 700 gewonden. De bedevaartgangers, die met den trein medekwamen waren zeer vermoeid en ver- klaarden, dat de reis erg moeilijk was ge- weest. Het steenkolen-vraagstuk. Men meldt uit Den Haag aan de Tele graaf Aan het departement van Handel zijn uitvoerige besprekingen gevoerd met belang- hebbenden ten aanzien van middelen, die kunnen leiden tot een herstel van den haDdel, I voor zoover zulks onder de bestaande om standigheden mogelijk is. Met name is thans van veel belang de vraag, of de regeering geneigd zou zijn het molest-risico op zich te nemen voor schepen, die steenkolen van Engeland naar Nederland zouden kunnen brengen, daar vrees bestaat, dat, tenzij het verkeer met de Limburgsche mijnen spoedig hersteld wordt, de nijverheid gebrek zal krijgen aan stook-materiaal. Nieuwe steenkolen-aanvoer in Holland. Van de Tyne is naar Amsterdam ver- trokken het stoomschip ff01anda", van de Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappijen te Amsterdam, met een lading van ruim 3000 ton kolen. Van dezelfde maatsehappij zullen, volgens het //Hbl.", van Tyne naar Amsterdam vertrekken de stoomschepen //Zeeland" en z/Beijerland", elk met 1700 ton kolen. Waarschuwing. Men schrijft aan de Msb. Door de mobilisatie worden tal van ge- bouwen, zooals seminaria, scholen, gestichten enz. enz. door militairen in gebruik ge- nomen, hetzij als kazerne, als hospitaal, of voor andere doeleinden. Nu is het te vreezen dat vele besturen, aan welke die gebouweu toebehooren, er niet aan denken dat deze nu van aard en bestemming veranderen en dat zij verplicht zijn daarvan aan de maatschappijen, bij wie zij daarmede tegen brandschade verzekerd zijn, kennis te geven en nader moeten onder- handelen, daar zij anders gevaar loopen bij brand geene vergoeding te zullen erlangen. Buitsche vluchtelingen. Volgens de op last der Duitsche regee ring aan het grenskantoor te Hassum ge- voerde statistiek passeerden daar van 1 tot en met 8 Augustus, komende van Belgie en Engeland via BoxtelGennep, 38,600 Duitsche uitgewekenen. Benzine en petroleum. Men verzoekt ons mede te deelen, dat het op den voorraad benzine te Rotterdam ge- legd beslag, is opgeheven en dus aflevering naar het binnenland vrij isevenzoo die van petroleum. (Tel.) Bericht aan zeevarenden. Alle Russische lichten in de Oostzee zijn gebluscht. Volgens mededeeling van het ministerie van buitenlandsche zaken is de scheepvaart in de Finsche golf tijdelijk verboden. Op de betonning en op het branden van geleidelichten op de kusten van Jutland kan niet worden vertrouwd. Indien zeegaten voor de scheepvaart zijn versperd. door het leggen van mijnen, zullen de schepen daar voor worden gewaarschuwd door het naast- bijzijnde loodsstation. Burgerwacht in Noord-Brabant. In verschillende dorpen van Noord- Brabant, o.a. te Eerde en Liempde, werd eene vrijwillige burgerwacht ingesteld. Beurtelings houden de burgers en boeren 'snachts de wacht, de eene gewapend met een oud geweer, een ander met een scherp geslepen sabel zonder schede, een derde met een mestvork enz. De redeu voor dezen maatregel is niet zoozeer de vrees voor een overval, waartegen men met een dergelijke 'oewapening ook weinig zoude uitrichten, als wel om de burgerij te vrij waren tegen diefstal en inbraak door de vele zwervers, die het platteland onveilig maken. Te Uden werden reeds een vijftal personen, die van diefstal en inbraak verdacht worden gearresteerd en geboeid naar de gevangenis te's Hertogen- bosch getransporteerd. Een Engelsche torpedoboot over- stopmd. Het Nederlandsche stoomschip //Kinder- dijk", Zaterdagavond van Methil te lJmuiden aangekomen, rapporteert den vorigen nacht op de Noordzee te hebben overstoomd de Engelsche torpedoboot //Bullfence," die zoo goed als door midden gesneden werd. Ver- moedelijk zijn enkele opvarenden verdronken Een vijftal ernstig verwonden werden aan boord van de ,/Kinderdijk" verbonden en later overgegeven aan een andere torpedoboot die verdere assistentie verleende. De Kinder- dijk" bekwam lichte boegschade. De aan- varing wordt geweten aan een verkeerde manoeuvre van de //Bullfence". Beschuldigingen. Bij het doorlezen van telegrammen, be- richten, brievem en bladen, schrijft het Hbl., komt men somnjds in een zeer prikkelbare stemming, een stemming, waarin de vingers beginnen te jeuken, en men dadelijk naar het blauwe potlood van den censor wil grijpeu of waar dit niet gaat, naar de pen, voor een^Jtegenspraak. Dat is, als de partijen die in den strijd betrokken zijn elkaar om beurten en met groote felheid beschuldigingen naar bet hoofd werpen beschuldigingen van leugen, laster, barbaarschheid, onmenschelijkheid, faande- lingen in strijd met de oorlogsgebruiken. Is nu de oorlog nog niet treurig genoeg, en is zijn nasleep vernieling, verwoesting, brand en moord, vernietiging van leven en goed, al niet erg genoeg Moet daarbij nu nog de goede naam van de strijdende partijen en van de regeeringen worden door het slijk gesleurd A.an die onbehrorlijke daad maken alle partijen zich schuldig. En het is met diep leedwezen, dat wij er op moeten wijzen, hoe weinig begrip van waardigheid daar uit blijkt. Officieuse berichten uit Parijs spreken van een Duitsche leugencampagneofficii eele berichten uit Berlijn wijzen op Fransche leugens., Het is of elk voor zich de waar- heid in pacht heeft, en of er aan de andere zijde geen waar woord wordt gesproken. Evenzoo gaat het met de beschuldigingen van barbaarsche handelingen, door landen en personen, die tot de beschaafde worden gerekend. Het is mogelijk, dat enkele personen, //qui voyaient rouge" in hun waanzin, in hun opwinding daden verricht hebben, die moeten worden veroordeeld of afgekeurd het gaat te ver daarvan de Duitsche of Belgische regeering een verwijt te maken. Laat men toch bedenken, in brieven en telegrammen, in kranten en berichten, dat zulke beschuldigingen gemakkelijk worden uitgesproken, maar moeilijk bewezen. En dat slechts zeer goed bewezen ge- vallen ten laste kunnen gebracht worden van den persoon, die ze verrichtte of er last toe gaf niet van de regeeringen, die het zeker diep betreuren, dat onderge- schikten zich aan onwaarheden, barbaarsch- heden of onwettige daden schuldig maakten. De strijd is erg en betreurenswaardig genoeg. Yergiftig dien niet, door onbewezen be schuldigingen, die tot wraak en represailles leiden moeten. Op zee. Zooals we reeds meedeelden is de Engel sche admiraliteit van oordeel, dat de wereld- zeeen volkomen voor den Engelschen handel open zijn, alleen wat de Noordzee betreft kan de admiraliteit geen verzekeringen ge ven, en waarschuwde zij zelfs de scheepvaart, wegens het gevaar dat de door Duitschers geplaatste drijvende mjjnen zouden kunnen opleveren. Niettemin schijnt de scheepvaart ook op de Noordzee te zullen herleven. De eerste schrik is bedaard. Dat blijkt uit een bericht uit Kopenhagen, meldende dat Woensdag besloten werd aan alle Deen- sche stoomschepen, die met landbouwpro- ducten ziin geladen, vergunning te geven naar Engelsche havens te vertrekken. De exporteurs en reeders nemen zelf de risico op zich. Uit Hull wordt gemeld, dat de diensten van die haven op Kopenhagen en Rotterdam zijn hervat. Uit Kopenhagen zijn eenige booten van de Wilson lijn vertrokken met boter, eieren enz., van Rotterdam vertrok een boot met groenten en fruit. Een Deensche boot van Esbjerg bracht boter aaneenige trawlers van IJsland en West-Schotland brachten visch te Hull. Ook tusschen Kopenhagen en Leith is de vaart hervat. Zoo wordt dus blijkbaar het vertrouwen in scheepvaartkringen weer geleidelijk her steld en de aanvoer van levensmiddelen in EDgeland zal naar men hoopt dus weldra weer vrijwel normaal kunnen zijn. Overigens komen er van verschillende zijden berichten over ontmoetingen op zee, over het buit maken van schepen, en over vermoedelijk geleverde zeegevechten, berich ten die niet altijd even betrouwbaar zijn. Daar is bij v. het verhaal van een corres pondent van de //Manchester Guardian" en //Daily Telegraph" (die een gezamenlijken oorlogsdienst hebben) te West-Hartlepool. gang uuajfa33grsr:2

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1