algemeen nieuws- en advertentieblad voor zeeuwsch-vlaanderen. No. 7000. Dinsdag 28 Juli 1914. 54e J aargang. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Teleloon 25„ Bit Blad verscliijnt Maandag-, Woecsdag- en Ynjtiagavond, uitgezonderd ep Feestdagen, bij dB Firma P. J. YAH DE SANDEte Ter Maiizen. Per 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. Bi] vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 WUf op den dag der uitgave. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Vergadering van Donderdag 23 Juli 1914. Voorzitter de heer J. Huizinga, burge meester. Aanwezig de heeren Visser, Dees, Moggre, R. Scheele, Lensen, De Feijter, Eijke, D. Scheele; later ook de heer De Bruijne. Afwezig de heeren Wieland, Donze en Van Borssum Waalkes. (Vervolg.) 14. Voorslel tot het verleenen van eervol ontslag aan F. D. de Soet. Ingekomen is een adres van F. D. de Soet, waarin deze verzoekt hem, met ingang van 7 Sept. 1914 eervol ontslag te willen ver leenen uit zijne betrekking van leeraar in de Engelsche taal en letterkunde en plaats- vervangend directeur aan de gemeentelijke hoogere burgerschool te Ter Neuzen. De voorzitter stelt namens burgemeester en wethouders voor, in verband met in- gewonnen adviezen, aan adressant met ingang van 1 September a.s. eervol ontslag te verleenen, daar dit gemakkelijker regelt met de uitbetaling van het salaris; de be- trokkene heeft daartegen blijkens ingewonnen informatie, ook geen bezwaar. In antwoord op eene vraag of tijdigzal kunnen worden voorzien in de ontstaande vacature, antwoordt de voorzitter, dat dit vermoedelijk wel zal kunnen. Krachtens hunne bevoegdheid hebben burgemeester en wethouders reeds sollicitanten opgeroepen en er zijn reeds 5 sollicitaties ingekomen, waaronder van enkelen die terstond in dienstt kunnen treden. Het voornemen bestaat om over 14 dagen weer te vergaderen. Mogelijk kan dan wel- licht reeds eene benoeming plaats hebben. Den 27sten Juli a.s. is de tennijn vo^. inzending van stukken gesloten. De heer Lensen informeert Wie over de sollicitaties advies moet geven. De voorzitter antwoordt, dat de directeur der school, de inspecteur over het middel- baar onderwijs en de commissie van toe- zicht de stukken krijgen. De heer Lensen betwijfelt, na dit ant woordt, of er over 14 dagen reeds eene aanbeveling voor de benoeming in den raad aanhangig zal kunnen worden gemaakt. Met algemeene stemmen wordt hiernahet voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van eervol ontslag aan den heer De Soet, met ingang van 1 September a.s. aangenomen. 15. Benoeming van een leeraar in het boekhouden en de staatswelenschappen. De voorzitter herinnert, dat de heer B. J. Krijgsman van Rotterdam, voor den afge- loopen cursus van de H. B. S. was benoemd tot buitengewoon leeraar in het boekhouden en de staatswetenschappen. Namens burge meester en wethouders stelt bij voor, in afwijking met het ontvangen advies, deR heer Krijgsman opnieuw, en onder dezelfde voorwaarden weder voor den tijd van 1 jaar te benoemen tot leeraar aan de ge meente H. B. S., in de voornoemde rakken. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. 16. Wijziging begrooting voor 1914. De voorzitter stelt namens burgemeester en wethouders voor, de begrooting voor 1914 te wijzigen als volgt: onder de ontvangsten op te nemen een nieuwen post: „geldleening ter voorziening in de kosten van aanschaffen eener motor brandspuit" 3000 en te verhoogen den post „inkomsten van verschillenden aard" met 4593,96, (zijnde de rijksbijdrage ad 25 pro- cent in de kosten van stichting eener nieuwe school voor M. U. L. O., die nog over 1913 is ontvangen), samen j 7593,96; onder de uitgaven te verhoogen de posten „schrijfloonen" met /25, „aanschaffing en onderhoud van brandbluschmiddelen" met 3000, „jaarwedden der onderwijzers, pen- sioensbijdragen" 583,331/2, „onderhoud van gebouwen en meubelen" 50, „aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer- middelen en schoolbehoeften" 50, „toe lage aan de vereeniging „De vereenigde handi werkslieden" voor het geven van onderwijs in bouwkundig lijn- en handteekenen, mate- rialenkennis enz." /20; en als nieuwe posten op te nemen: gratificatie aan den gemeentebode A Sonnevijlle 20, „gratificatie aan den assistent ter gemeente-secretarie I. A. Koene' 12, „gratificatie aan den inspecteur en de agenten van politic" 165, „gratificatie aan den gemeentebouwmeester" /40, „ge- deelte der kosten van het stichten en in- richten van eene gemeente hoogere burger- school" 1200, „advertentien betreffende het middelbaar onderwijs" 75, „verdere kosten betreffende het middelbaar onderwijs" 50 samen j 5290,331/2. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. 17. Vaslsielling verordening hefting en invordering stoepengeld. De voorzitter deelt mede, dat, ingevolgq bet door den raad genomen besluit om ge meentegrond in gebruik als stoep, nietmeer in erfpacht uit te geven, omdat die door het publiek wordt gebruikt, doch daarvoor eene retributie te heffen, burgemeester en wet houders voorstellen vast te stellen de volgende VERORDENING tot heffing van een recht voor het in gebruik hebben van gemeentegrond tot gemeenen dienst van alien bestemd, als stoep. Artikel 1. Er zal ten behoeve der gemeente onder de benaming van stoepengeld een recht wor den geheven voor het in gebruik hebben van gemeentegrond, tot den gemeenen dienst van alien bestemd, als stoep, voor zoover die niet in erfpacht is uitgegeven. Het stoepengeld bedraagt jaarlijks 5 cent per M2. ingenomen grond; gedeelten van een M2. worden voor een M2. in rebelling gebracht. Het is verscbuldigd door den eigenaar! van de woning, het gebouw of getimmerte, waarvoor de stoep is gelegen. Ligt de stoep voor een onbebouwd perceel dan is het recht verschuldigd door den gebruiker van dat perceel. Art. 2. Vergunningen tot bet in gebruik nemen van gemeentegrond tot den gemeenen dienst van alien bestemd, als stoep, worden schrif- telijk verleend door burgemeester en wet houders, onder de door hen te stellen voor waarden. Art. 3. De invordering dezer belasting geschiedt overeenkomstig de verordening op de in vordering van heden. Art, 4. Deze verordening treedt in werking den lsten .Tanuari 1915. De heer D. Scheele daclit, dat stoepen, die niet door een bekwerk van den weg werden afgesloten, geheel vrij, zonder daar voor eenig recht te moeten betalen, in ges bruik gegeven zouden worden. De voorzitter geeft te kennen, dat ditj niet in de bedoeling, althans zeker niet die van burgemeester en wethouders heeft gelegen. Wel zijn zij er voor om voor de stoepen, omdat die ook voor pu bliek gebruik dienen, een klein recht te vor- deren, maar zij meenen, dat het genot van het bezit van den grond om daarop een stoep te hebben tocli wel een kleinigheic^ waard is, daar de stoep in verschillende op- zichten dient voor bescherming van de woningen, tegen aanrijdingen van rij- of voertuigen, maar bovendien ook tot ver- fraaiing strekt. Er is daarom gezegd, laten. we in plaats van voor stoepen een wisse- lend recht van 8 tot 10 cent te heffen, daarvoor een gelijk recht stellen, dat voor niemand een bezwaar kan zijn en, dat dan tevens dient voor erkenning van het eigendom der gemeente. De heer D. Scheele zou alleen willen laten betalen voor die stoepen, welke door een hekwerk van de publieke straat zijn afge sloten, maar de andere vrij stellen. De voorzitter geeft te kennen, dat dit niet zou kunnen. De heer D. Scheele vraagt wat er dan gebeuren moet, als de menschen verklaren de stoepen niet meer in gebruik te willen nemen. De voorzitter antwoordt, dat ze dan hunne steenen, die op die ruimte liggen, moeten opruimen en de strook voor hunne woning met de straat gelijk moet gemaakt worden. Wanneer zich zoo'n geval eens voordeed zou juist bet eigendomsrecht van de ge meente meer uitkomen. De heer D. Scheele dacht, dat de stoepen niet meer in erfpacht werden gegeven, opdat de hekjes voor de huizen zouden verdwij nen, om daardoor de straat wat breeder te krijgen. Hij acht het diet fullijk Ide menschen te laten betalen voor een gebruik, waar ze voor zichzelf eigenlijk niets aan hebben, omdat bet bij de openbare straat gerekend wordt te behooren. De heer Lensen merkt op, dat er vroeger toch erfpachtsreclit voor betaald is. De voorzitter stemt daarmede in, en merkt op, dat er nu een gering recht gevraagd zal worden, meer ter erkenning van bet eigendomsrecht van de gemeente. Trouwens de bedragen zullen tegen 5 cent per M2. over bet algemeen niet liooger loopen dan van 40 tot 50 cent. De heer D. Scheele blijft er bij, dat, voor zoover er geen hek rondom de stoepen staat, alle ingez-etenen er, voor passage, gebruik van kunnen maken. Hij zou hen daarom van betaling willen vrij stellen. De heer Lensen ziet er geen bezwaar in. dat voor bet gebruik van stoepen eene ro- tributie betaald wordt, waar anderen eene retributie moeten betalen voor het leggen van een buis onder gemeentegrond. De beer De Bruijne wijst er op, dat, waar vroeger voor stoepen erfpachtsreclit betaald wordt, de gebruikers van de nu voorgestelde regeling voordeel zullen genieten. De voorzitter stemt dat toe, en verklaarl dat de stoepen van de erfpacht uitgeschaf keld zijn, omdat men het niet billijk achtte dat daarvoor evenveel recht zou worden j betaald als voor de woningen met erf. De heer D. Scheele blijft zich tegen de regeling verklaren, maar zal geen hoofde- lijke stemming vragen over de verordening. De voorgestelde verordening wordt alsnu met algemeene stemmen goedgekeurd. Eveneens wordt met algemeene stemmen goedgekeurd de navolgende VERORDENING op de invordering van bet reclit voor bet in gebruik hebben van gemeentegrond tot den gemeenen dienst van alien bestemd, als stoep. Artikel 1. Het recht moet ieder jaar uiterlijkop den 31sten December worden voldaan ten kan- tore van den gemeente-ontvanger tegen kwitantie. Art. 2. De in gebruik genomen oppervlakten wor den door burgemeester en wethouders vast- gesteld. Art. 3. De artt. 258—262 der gemeentewet zijn op de invordering van dit recht van toepassing. Art. 4. Deze verordening treedt in werking den lsten Januari 1915. 18. Adres B. P. de Boij wijziging erf- pachtscanon. De voorzitter brengt in behandeling het om bericht en raad in handen van burge meester en wethouders gestelde adres van B. P. de Boij, herbergier, wonende te Ter Neuzen, die zich bezwaart acht door de voor zijn perceel grond aan de Dijkstraat, sectie L, nommer 1574, groot 2 aren 13 centiaren, vastgestelden nieuwen erfpachts- canon, ad 15 cent per centiare, en verklaart niet te kunnen begrijpen waarom hij hooger recht moet betalen dan zijne buren en andere bewoners der Dijkstraat, die slechts 10 cent per centiare zullen hebben te voldoen. De voorzitter vraagt den heer Lensen, lid der commissie voor den regeling der erf- pachten, te willen mededeelen het advies) dier commissie. De beer Lensen deelt mede, dat de com missie op verzoek van den voorzitter heeft vergaderd, om ic zake ingekomen adres- sen te besprel De heer Waalkes was verhinderd de vergadering bij te wonen. Spreker heeft dus met den heer De Jager vergaderd. Hij kan mededeelen, dat de com missie eenstemmig was in baar advies, om voor te stellen, de genomen beslissing te handhaven, en dus zoowel dit, als bet vol- gend adres, af te wijzen. De voorzitter deelt mede, dat burge meester en wethouders reeds te voren in de gelegenheid waren, van dit advies kennis te nemen en dat zij er mede accoordgaan, waarom zij voorstellen het verzoek van adressant af te wijzen. De beer D. Scheele vraagt, de gronden te mogen vernemen waarop de commissie haar afwijzend advies grondt. De heer Lensen geeft naar aanleiding dezer vraag te kennen, dat in de eerste plaats de woning van den heer De Boij officieel wordt geacht te staan in de Korte Kerk- straat. Voorts wijst spreker er op, dat do commissie, als de leden het zich herinneren in haar oorspronkelijk advies heeft medege- deeld, dat bij haar voorstel tot hetregelen der erfpachten, rekening was gehoudenmet de ligging van elk perceel afzonderlijk. Het kwam der commissie, afgescheiden van de vraag of het perceel van den heerDe Boij behoort tot de Korte Kerkstraat of tot de Dijksh-aat voor, dat de ligging van dit per ceel niet gelijk gerekend mag worden met een perceel, dat b.V. in het midden der, Dijkstraat staat. De ligging van het perceel van adressant is beslist gunstiger. De heer D. Scheele verklaart zich door deze toelichting voldaan. Met algemeene stemmen wordt het ver zoek van adressant afgewezen. 19. Adres L. J. J. J. L. de Smid« wijziging erfpaclitscanon. De voorzitter brengt in behandeling het om bericht en raad in handen van burge meester -en wethouders gestelde adres van Li J. J. J. L. de Smidt, die daarin ver- zoeken den canon van den bij haar in erfpacht zijnden grond zoodanig te willen wijzigen, dat de grond van het woonhuis berekend wordt als Nieuwstraat en de grond van den tuin als Roeiersgang, omdat de grond van den tuin geheel is ingebouwd, waardoor ze nimmer als bouwgrond kan worden gebruikt en nooit dezelfde waarde kan vertegenwoordigen als de grond in de Nieuwstraat. In overeenstemming met het advies der commissie stelt de voorzitter namens burge meester en wethouders voor, ook dit veiJ- zoelc af te wijzen. De heer D. Scheele kan daarmede niet instemmen; hij meent, dat er onderscheid, zou moeten worden gemaakt tusschen be bouwd en onbebouwd terrein. De voorzitter meent, dat er geen motief kan zijn, om aan het verlangen van adres- santen te voldoen; de grond achter hunne woning behoort ontegensprekelijk aan het in de Nieuwstraat uitkomend perceel. lets anders zou het nog zijn, als die grond aan den Roeiersgang was gelegen en daaraan woningen konden worden gebouwd. Ware het niet, dat burgemeester en wethouders hadden voorgesteld om aan de erfpachts- perceelen het recht van uitgang te verzeke- ren, dan zouden adressanten zelfs in het geheel geen uitweg langs den achterkant behouden, daar die loopt over het perceel bij den heer Begheijn in gebruik. Met 7 stemmen tegen 1 wordt het af wijzend voorstel van burgemeester en wet houders aangenomen. Voor stemmen de heeren Dees, Moggre, R. Scheele, Lensen, De Feijter, De Bruijne en Visser; tegen stemjt de heer D. Scheele. 20. Adres A. de Witt'e uitgifte gemeente grond in erfpacht. Omtrent het in handen van burgemeester en wethouders pm bericht en raad ge stelde adres van Arie de Witte, bakker te Ter Neuzen, waarin deze te kennen geeft, dat zijn perceel aan de Dijkstraat, sectie L numrner 1600 gedeeltelijk in erfpacht wordt bezeten tot den eersten Januari 1915 en gedeeltelijk, voor wat betreft 6 centiaren, tot 1 Januari 1920, en verzoekt de erfpacht van die 6 centiaren te willen vernieuwen onder dezelfde voorwaarden als de erfpacht van zijn perceel dat eindigt op 1 Januari 1915, waardoor dan de erfpacht van zijn geheel perceel zal eindigen op hetzelfde tijdstip, stellen burgemeester en wethouders voor aan het verzoek van adressant te vol doen en daarmede tegelegenertijd rekening te houden. De heer Lensen deelt mede, dat de com missie geen enkel bezwaar heeft, om aan bet verlangen van adressant tegem-oet te komen. Met algemeene stemmen wordt overeen komstig het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 21. Adres P. Millenaar omtrent uitweg over gemeentegrond. Naar aanleiding van het in hunne handen om bericht en raad gestelde adres van Pieter Millenaar, klompenmaker te Ter Neuzen, die daarin verzoekt hem voor zijn perceel sec tie L, nummer 1572, aan de Dijkstraat te Ter Neuzen, aan de achterzijde grenzende aan een gang, eigendom van de gemeente en welke gang uitkomt in het straatje „Achter- om", dodr dien gang naar dat straatje uit- w«(g te verleenen, stellen burgemeester en wethouders voor aan liet verzoek van adres sant te voldoen. De heer Lensen deelt mede, dat de com missie meent, dat het 't best zou zijn, dien gang, waarover naar het scliijnt kwestie be staat, terug te nemen, om in de gelegenheid te zijn ook andere perceelen, die daaraan uitkomen, desverlangd het recht van uit weg daarover te kunnen verleenen. De voorzitter geeft te kennen, dien wenk der commissie aan burgemeester en wet houders te zullen overbrengen, die daarvan te gelegenertijd gebruik zullen maken. Het verzoek van adressant wordt hierna ingewilligd met algemeene stemmen. 22. Onderhandsche verpachting vangras- gewas aan J. P. Vercoutcren. De voorzitter herinnert, dat onlangs van wege de gemeente gevraagd is, om het gras- gewas van bastion' I en II der voormalige vesting, te mogen pachten. Door de admini- stratie der domeinen is op dat verzoelj gunstig beschikt en het contract daaromk trent is reeds geteekend, Burgemeester en wethouders stellen nu voor het grasgewas van dat terrein onderhandsch te verpachten aan J. P. Vercouteren, op dezelfde voor waarden waaronder deze het van 's rijks domein in pacht had, n.l. tegen 200'sjaars, en voorts onder beding, dat er een wandel- pad beschikbaar zal zijn voor het publiek, over den dijk, van af de hoogere burger- school tot aan de aanlegplaats der provin ciate boot. Met algemeene stemmen wordt dit voor stel aangenomen. 23. Vastsleliing kohier schoolgeld lager onderwijs 3de kwartaal. De voorzitter stelt namens burgemeester en wethouders voor, het kohier van het schoolgeld voor het openbaar lager onder wijs, voor het derde kwartaal 1914, vast te stellen op een bedrag van 669,82. Met algemeene stemmen wordt dienover- eenkpmstig besloten. 24. Aanstelling gemeenlewerkman in vas ten dienst te Sluiskil. De voorzitter herinnert, dat voor eenigen tijd de raad zich in beginsel lieeft vereenigd met een voorstel van burgemeester en wet houders, om, naar aanleiding van een adres van inwoners van de buurt Sluiskil, hun college te machtigen maatregelen te nemen de beerruiming aldaar op dezelfde wijze te doen geschieden als in de kom der gemeente Bij nader onderzoek is aan burgemeester en wethouders ecliter gebleken dat lietvoor- alsnog Jiiet doenlijk is om aan dat voor nemen uitvoering te geven, omdat er in Sluiskil te weinig putten zijn die met de machine zouden kunnen worden geledigd. Het reinigen der beerputten zal aldaar dus; voorloopig moeten blijven geschieden op de tot hiertoe gevolgde wijze: door het leeg- scheppen der putten. Er zal daarvoor dus iemand moeten wor den aangesteld. Voorts is er iemand te Sluiskil belast met het onderhoud der be- graafplaats, waarvoor 75 wordt betaald. Voor het ontsteken en blussclien der straat- verlichting wordt 200 betaald en voor het ophalen der vuilnis, dat driemaal per week geschieden moet ontvangt de daarmede be- laste persoon 3 per week, wat beslist te weinig is. Dan moet er ook nog wel eens een of ander werk gebeuren, waarvoor dan menschen van liier gezonden moeten wor den, wat ook uitgaven veroorzaakt. Burgemeester en wethouders stellen daar om voor, de menschen die thans metdiei verschillende werkzaamheden belast zijn, van hun taak te ontheffen, en een werkmanin vasten dienst der gemeente benoemen, op een jaarw edde zo o als die welke aan de werklieden der gemeente alhier betaald wordt, en die dan die verschillende werkt- zaamheden op te dragen. De heer D. Scheele vraagt, of die man al dat werk zal afkunnen, want de voor zitter noemt zoo nogal heel wat op. De voorzitter geeft te kennen dat, zooals burgemeester en wethouders zich de zaak voorstellen, een man gerust dat werk zal kunnen vervullen en dan nog tijd over- houden. Er wordt nu twee dagen per week be- steed aan het ophalen), zoodat er dan nog 5 dagen overschieten. De grafdelver heeft daar gemiddeld nog niet een graf per week te maken, terwijl het onderhoud der begraaf- plaats aldaar niet veel tijd vordert. vullen der straatlantaarns zal de man morgens in dienst der gemeente doen, het ontsteken en blusschen der lantaarns zal in zijn eigen tijd moeten geschieden. Spreker meent, dat er echter nog wel wat tijd voor den te benoemen werkman zal overblijven, om op de wegen en straten voor de ge meente nog wat te verrichlen, waarvoor hij dan atleen een schop en rekel zal hebben aan te schaffen. Na deze toelichting wordt liet voorstel met algemeene stemmen aangenomen. 25. Omvraag. a. De voorzitter wenscht op het oogenblilc in openbare vergadering eene officieele vraag te stellen, waarover hij, indien de raader in beginsel mede instemt, straks benevens over andere zaken, ook nadere bijzonder- heden zal mededeelen. De inspecteur der rijks belastingen alhier heeft hem namelijk de vraag gesteld, of de gemeente bcrcid zou zijn 6 (ambtenaarswoningen te bouwen, onder garantie van huur, vanwege het rijk, gedu- rende 20 jaren, met het doel hier ook ge- huwde commiezen te kunnen benoemen, wat nu niet geschieden kan, omdat deze hier geen woningen kunnen liuren. Spreker meent dat het aanbeveling verdient om daarop in te gaan, aangezien er een zeer geschikte plaats is, om die woningen te bouwen. Ilij vraagt, of de raad bereid is, die aan- vraag te overwegen. De heer Lensen meent, dat tegen het over wegen dier vraag geen bezwaar kan zijn, of men eventueel er op in zal gaan, is een kwestie van de cijfers. Met algemeene stemmen verklaart dc raad zich bereid de gestelde vraag nader te over wegen. b. De heer D. Scheele wijst op den grint- weg van af de Vischmarkt, achtcrom de woning van het hoofd van school A naar de Zandstraat, die over het algemeen in een zeer slechten toestand verkcert. Hij vraagt of dat ook niet eens zou kunnen worden verbeterd. De voorzitter erkent, dat dit gedeclle weg te wenschen overlaat; het behoort echter niet geheel aan de gemeente, maar ook voor een deel aan den rijks walerstaat. Yerbetcring ligt echter in het voornemen van burgemeester en wethouders; hij meent, dat de steenen er al voor klaar liggen. c. De heer Dees wijst op liet voornemen van de Zeeuwsch-Vlaamsclie tramwegmaat- schappij om dc direclic te verleggen van hier naar de Drie Schouwen, omdat daar liet cen trum van de tramlijn komt. Ilij acht het jammer, dat de zetel dezer maatschappij niet te Ter Neuzen bewaard kan blijven en zou daarom gaarne zien, dat ook van wege den gemeenteraad nog pogingen werden aange- wend om het bcsluur der maatschappij op haar vioornemen tc doen terug komen. De voorzitter wijst er op, dat in eene on langs gchouden vergadering van de aandeel- houders der maatschappij deze kwestie ook is ter sprake gekomen en dat locn eene defi- nitieve beslissing nog is aangehouden. Wanneer het bestuur der maatschappij het in het belang der maatschappij acht, om dc directie tc vestigen in bet centrum der lijn, wanneer zij meent, dat dit voor haar belang beslist een voordeel is, valt er weinig tegen haar voornemen te zeggen. Men zou dan S^2E^Sj?22SiZ2S3affiS33f NEUZENSCHE COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1