ALGEMEEN NIEUWS- EN ADYERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. GELDLEENING No. 6089. Donderdag 2 Juli 1914. 54e Jaargang. Aanbesteding. BLAIOA'S IIIIIM. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Telefoon 25. Dit Blad versehijnt Maandacp, Woensdag- en Vrijdagavend, uitgezonderd op Feesidagen, bij de Firma P. J. YAN DE 8ANDE te Ter Reuzen. Gemeente Sas van Gent. FEIJILLETON. BUITENLAND. De moord op aartshertog Frans Ferdi' nand en zijn Gemalin. BINNENLAND. Per 3 maanden binnen de stad f\—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Klaandag 13 Juli 1914, des namiddags 3 uur, ten gemeente- huize in het openbaar aanbesteden het verrichten van werkzaam- heden en leveringen ten behoeve van de gebouiven en andere gemeente-eigendommen in twee perceelen le perceel Verf-englaswerk te Ter Neuzen. 2e perceel ~Werkzaamhedeite Sluiskil. Het bestek ligt vanaf 6 Juli 1914 ter gemeente-secretarie ter inzage, terwijl verdere inlichtingen te verkrijgen zijn bij den Gemeentebouwmeester. Ter Neuzen, 29 Juni 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en We houders van SAS VAN GENT, brengen ter openbare kennis, dat tot en met Dinsda14 Juli 1914, is opengesteld de inschrijving op de vol- gende geldleeningen dier gemeente Iste. Geldleening Schoolbouw, groot f 26000.rentende 41/, >s jaars in aandeelen van f 400 met a flossing van minstens 2 aandeelen op 1 Augustus van ieder jaar, volgens loting. 2de. Geldleening aankoop Motor- brandspuit, groot f 3000 rentende 41/3 °/0's jaars in aan deelen van f500, met a flossing van minstens 1 aandeel op 1 Augustus van ieder jaar, vol gens loting. De inschrijvingsbiljetten moeten op ge- noemd tijdstip vrachtvrij ten gemeente- huize in een daartoe bestemde bus zijn ontvangen. Op -den omslag te vermelden »Inschrij- vingsbiljet geldleening schoolbouw" of „In- schrijvingsbiljet geldleening brandspuit". De storting van het bedrag der aange- nomen inschrijving moet geschieden op 1 Augustus 1914, ten kantore van den gemeente-ontvanger. Burgemeester en Wethouders van Sas van Gent, De Burgemeester, P WAUTERS. De Secretaris, F. STUBBfi. HOOFDSTUK XXXII. Het was te Londen verstikkend warm op den avond van zekeren mooien dag in de maand Juli. Niet verre van de stad stond een landliuis; waarvan de vensters open- stonden om het zachte Zuidenwindje toe- gang te verleenen. In de voorkamer zaten twee dames. De oudste las uit een boek voor, terwijl de andere ijverig de naald hanteerde. Het licht der lamp viel op beider gelaat, waarop de kommer van vele jaren zijn stem pel had gedrukt. Beiden waren in rouwgewaad. Nu en dan keek de eene of de andere op de klok aan den wand. Blijkbaar verwacht- ten zij iemand, die niet kwam. Het waren lady Carley en Blanca Norton. „Aclit uur!" zeide de oudste dame en legde het boek ter zijde. „Als hij plan had gehad den nacht thuis te zijn, dan had hij reeds hier moeten wezen!" „Ik geef de hoop nog niet op", antwoordde Blanca. „Hij is dikwijls nog later gekomen. Ons gezelschap is voor hem zoo prettig niet... zonder haar! Arrne Victor! Het is hard, zeer hard voor hem!" „Ik begin te gelooven, dat hij Bertha nooit Uit de verhalen van ooggetuigen van den dubbelen moord te Serajewo blijkt, zoo schrijft de H. Crt., dat de moordenaar Prinzip van zeer dichtbij de schoten heeft afgevuurd. Toen de auto van den regee- ringscommissaris, die voorop reed, in snelle vaart voorbij gegaan was, kwam de auto, waarin het aartshertogelijk paar met den gouverneur Potiorek. De auto reed kort langs het trottoir, waar Prinzip stond. Het eerste schot drong door de rechterwand van de auto en trof den aartshertog in de rechterzijde van den hals het tweede schot trof de hertogin in de rechterzijde van het lichaam. Toen het eerste schot viel sloeg de her togin, die zich buitengewoon flink hield, de armen om haar gemaal en wenkte het publiek toe. Daarop vielen de andere schoten en kwamen er van alle kanten officieren, agenten en gendarmes en ook menschen uit het publiek op den dader toegeloopen en sloegen op hem los. De gouverneur Potiorek had den indruk dat de aanslag was mislukt, wilde echter in ieder geval den rit door de stad afbreken. Hij beval daarom den chauffeur naar den konak te rijden. De hertogin zonk tegen den rechterarm van haar gemaal. Potiorek meende dat zij van den schrik in onmacbt was gevallen. In deze meening werd hij versterkt, door- dien het echtpaar zachtjes eenige woorden wisselde. Eerst nadat het landshoofd aan den chauffeur, die den weg niet kende, een aanwijzing had gegeven en zich weer naar den troonopvolger toekeerde, zag hij bloed in zijn nu geopenden mond. De aartshertog zat nog steeds rechtop. Toen de auto voor den konak stil hield, was de hertogin volslagen bewusteloos. Toen men haar optilde, stortte oois de aartsher tog op den vloer van de auto ineen. De doktoren waren terstond ter plaatse, maar konden niets meer uitrichten. Naon- geveer een kwartier bleek de aartshertog overleden. Weinige minuten later stierf de hertogin, zonder weer bij bewustzijn te zijn gekomen. In allerijl werd een Franciscaner geestelijke gehaald, die de stervenden de laatste sacramenten toediende. De lijken van den aartshertog en zijn gemalin zijn nog dienzelfden nacht gebal- semd door twee doktoren. Bij de balseming van den aartshertog werd geconstateerd, dat de rechterlong, slagader en de luchtpijp geheel doorboord waren. Bij de hertogin was het buikvlies geheel verscheurd. De dood der slachtoffers was spoedig ingetreden, tengevolge van een inwendige verbloeding. Bij de hertogin werd de geheel onbeschadigd gebleven kogel in de buikholte teruggevon- den. Bij den hertog werd de kogel niet gevonden, omdat deze in de wervelkolom was blijven steken. De balseming, die 's avords om 10 uur begon, was gister- zal vinden", sprak lady Carley met een zucht. „Neen, dat geloof ik niet! Tegenwoordig verdwijnt een rnensch niet zonder een spoor na te laten. Men zal haar vinden, als „Nu?" „AIs zij nog leeft!" „Zij leeft, beweerde lady Carley, „daar ben ik zeker van. Je hebt haar niet gekend, zooals ik haar gekend heb. Ze heeft een krachtige gezondheid en om de hand aan zich zelf te slaan daartoe bezat zij te veel tmoed en wilskracht." „Misschien! de strijd om het bestaan heeft wel meer den sterksten wit gebroken!" „Daar is onze arme Victor het Ievend be- wijs van. Ik wilde, dat hij haar yond." „Het zou niet moeilijk zijn haar te vin den, als Victor van het gewone middel get- bruik Wilde maken en door de politie ori- derzoek naar haar liet doen", zeide Blanca. „Maar hij houdt vast aan zijn idee om haar alleen te vinden en daarbij zet hij zijn eigen leven op het spel. Het is liartver- scheurend!" Het luinhek was opengegaan en weerge- sloten. Men hoorde het geratel van een wegrollend rijtuig, toen voetstappen op de trap, in de gang en daar stond graaf Victor Norton voor de beide dames. Er moest iets gebeurd zijn, dat bemerkten ze dadelijk aan zijn schitterende oogen. Tante Elisabeth legde het boek in haar school. Blanca stond op en keek hern in spanning aan. „Tante Blanca zij is gevonden!" riep hij met lieesche stem. Tante Elisabeth gaf een gil, terwijl de ochtend om 0 mc beeindigd. Voor de balseming werden de doodenmaskers door den beeldhouwer Dalic genomen. In den laatsten tijd zoo wordt tbans be- kend, had de troonopvolger een voorgevoel, dat hij vermoord zou worden Zijn testa ment, dat zich in een kluis in de Prager- bank bevindt, bevat de bepaling dat hij zal bijgezet worden te Artstetten, waar de aartshertog een familiegraf heeft laten bouwen. In hofkringen te Weenen werpt men de schuld van het onheil op den gouverneur Potiorek. De hertogin was na den eersten mislukten aanslag vreeselijk opgewonden en wilde in geen geval dat de aartshertog opnieuw de auto besteeg en door de slecht bewaakte straten reed. Maar Potiorek zei,/Thans is alles voor bij, meer dan den moordenaar hebben wij niet in Serajewo. Er zullen nu niets dan symphathie-betoogingen plaats hebben. Er is geen r-eden voor meerdere bezorgdheid." Volgens de ffNeue Freie Presse" heeft de aartshertog, toen hij doodelijk was getrof- fen, nog gezegd ^Sophie, blijf leven voor onze kinderen." Den dag voor zijn dood nog, voor hij van Ilidze naar Serajewo ging, had de aarts hertog nog een telegram aan zijn kinderen gezonden, waarin hij de gebeurtenissen van Zaterdag vertelde. Het telegram eindigde met de volgende woorden ,/Veei groeten en kussen van Pappi en Mam mi." Gravin Choteck, een zuster van de aarts- hertogin, had de pjjulijke taak op zich genomen de kinderei. den dood der ouders mee te deeleu. Aaufankelijk sprak zij van een auto-ongeluk en de kinderen schrokken zoo, dat men er van af zag aanstonds de waarheid te zeggen. De oudste, de 13jarige prinses Sophie, die zeer schrander is, merkte aan de omgeving, dat er iets heel ergs was gebeurd, en Maandagochtend is der kinderen de voile waarheid gezegd. Hun ontzetting was verschrikkelijk. Met moeite gelukte het de oudste twee kinderen zoover tot kalmte te brengen, dat men zich niet meer ongerust behoefde te maken. Zij zijn zich den omvang van het ongeluk vol- komen bewust. Nu moeten ze rustiger geworden zijn en te-midden van de naaste bloedverwanten der moeder zitten ze stil te weenen. Het vervoer der lijken zal over zee plaats hebben. Gister-avond werden zij naar Met- kowits aan de kust gebracht, waar zij door een eskader worden gehaald dat Donder- dagochtend te TriSst zal aankomen. Van daar zullen de lijken onmiddellijk naar Weenen worden overgebracht, waar zij Donderdagavond zullen aankomen. Vrij- dagochtend tusschen acht en twaalf uur zullen de lijken in de Hofburg-kapel op- gebaard worden. Des middags om vier uur zal de inzegening plaats hebben. De Duitsche keizer komt de begrafenis bijwonen en men verwacht tevens de konin- gen van Beieren, Saksen, Spanje en koning George van Engeland. De aartshertog droeg een voor kogels graaf als verlamd op een stoel neerzonk' en met de hand naar zijn borst greep, waar zijn hand met dubbele slagen klopte. Haastig reikte Blanca hem een glas vuri- gen wijn. Die dronk verkwikte hem hij sloeg de oogen weer op, maar nog altijd liijgde hij naar adem, terwijl de beide darnels hem angstig gadesloegen. Eindelijk was hij weer zoover liersteld, dat hij zijn ontmoeting kon mededeelen, hoe hij Bertha in een modemagazijn ontdekt had en haar gevolgd was, toen zij dit verliet. Een aanval van liartkramp had hem verhin- derd om uit te vorschen, waar zij lieen- ging. Hij had zich toen per rijtuig naar huis laten brengen, hij moest aan de vreugde van zijln hart lucht geven. „Nu", riep hij plotseling uit, „lieeft geen van beiden iets te zeggen? Is het u zoo onVerschillig, dat Bertha na zooveel maan den zoekens gevonden is? Eindelijk zagik haar weder in armoede. O, diegedachte berooft me bijna van mijn verstand! Ik kan het niet verduren!" Hij was opgesprongen en liep zoo opge wonden in de kamer heen en weer, alsof hij ^erkelijk niet goed bij het hoofd was. „Blijf bcdaard, Victor", sprak lady Car- ley. „Het is niet goed, dat je je zoo op- windt. Wij zijn natuurlijk bijna even ver- heugd als je zelf bent. God zij dank, datje haar Ievend en gezond hebt teruggevonden. Wat moet er nu gedaan worden?" „Wat?" riep hij vertvonderd uit. „Wel wat anders dan morgen naar dat modemaga zijn gaan en haar halen!" „Haar halen, mijn kind? En waarheen dan? Naar hier?" vroeg lady Carley zacht. ondoordringbaar vest. Maar het doodelijk schot trof hem in den hals. De Hongaren vreezen dat de moord hun kan3 op volledige zelfbestuur en onafhanke- lijkheid van Oostenrijk doet vervliegen. Daar de aartshertog Frans Ferdinand morganatisch gehuwd was, verscheen de aankondiging van den dood der hertogin in een niet-officieel bij blad van de Staats- courant. lntusschen had Frans Ferdinand maatregelen getroffen dat hij niet bij zijn voorvaderen in 't Habsburgsche familiegraf in de Capucijnergroeve te Weenen, maar in een eigen graftombe, ook bestemd voor zijn gemalin zou worden bijgezet. Zes jaren geleden heeft de aartshertog voor zich en zijn gezin op 't schilderachtig aan den Donau gelegen slot Artstetten, een graf tombe laten bouwen. Deze tombe is in den vorm van een krypta beneden de kapel van het slot in den hoogen rotsoever van den Donau gemaakt. Het was een moeilijk en duur werk, daar de groeve in de rotsen moet worden gehouwen. Men kon, met't oog op de hooger gelegen slotkapel, de rots niet te laten springen. Het gewelf biedt ruimte voor twaalf sarcofagen en is een der romantische vorstengrafkelders ter wereld. In het gewelf rust reeds een doodgeboren kind van het aartshertogelijk paar. Van den bomaanslag wordt gemeld dat de bom afkomstig zou zijn uit de Servische munitie-fabriek te Kragoejewats. Er zaten ook spijkers en stukjes lood in de glazen bom, die met groote hevigheid ontplofte. Ongeveer 20 personen werden verwond, mtest onbeteekenende kwetsurer.. Met den zwaar gewonden vleugel-adjudant overste Merizzi, gaat het goed hij is buiten gevaar. Oostenrijksche en Duitsche bladen stellen Servie verantwoordeliik voor den moord. In een officieuse verklaring van de Oosten rijksche regeering wordt gezegd dat de moord te Serajewo sporen van buitenlandschen invloed vertoont. De Bosnische bevolking is loyaal. De regeeringspolitiek zal in Bosnie en flerzegowina niet veranderen. Men zal zich berinneren dat daar een beter bewind met een Landdag is ingesteld. Voorloopig is tengevolge van de opwin- ding en betoogingen te Serajewo en omge ving de staat van beleg ingesteld. Maandag zijn te Serajewo weer tweebommen geworpen, die geen schade hebben aange- richt. Een persoon is licht gekwetst, De dader is niet gevonden men vermoedt dat het een medeplichtige van Prinzip en Cabrinovic is. Thans is de stad volkome i rustig. Het officieele Servie tracht natuurlijk den schijn te bewaren alsof het van den moord en de groot-Servische agitatie niets afweet. De *Neue Freie Presse" schrijft: De diepere oorzaken van den aanslag liggen ongetwijfeld in de niets ontziende nationa- listische propaganda, die van uit Servie wordt aangewakkerd, en in een zeer sterke groep van de Servische bevolking van Bosnie wortel heeft geschoten. Te Serajewo hadden Maandag groote anti- Zijn bleek gelaat werd nog bleeker, hij zonk weder op een stoel neer en de tranen sprongen hem uit de oogen. „Vergeef het me, Victor! Ik had dit niet moeten vragen. Ik weet, dat dit toch nooit kan gebeuren, ik heb het niet zoo gemeend. Ik zal alles doen wat je wilt. Ik zal haar gaan spreken en haar hier brengen, als zij wil." „Waarom zou zij niet willen?" vroeg hij onstuimig. „Waarom dat woordje „als?"Zij is mijn wettige huisvrouw zij is gravin Norton! Denkt u, dat ik haar broodeloos en alleen aan haar lot zou overlaten? U moet haar overreden, zij moet meekomen naar hier!" Zijn vreeselijke opgewondenheid verselirik- te lady Carley nog meer, dan al het overige. In haar vertwijfeling keek zij radeloos naar haar nicht Blanca, die haar dadelijk te hulp kwam met haar zelfverloochening, die door jarenlang lijden geoefend was. „Blijf toch vooral bedaard, Victor", sprak zij op bijna gebiedenden toon, „maak je zenuwen nu niet meer van streek met zoo te spreken. Het Imaakt je Kick en onbekwaam voor verdere stappen. Wat je vrouw be- treft, alles zal gebeuren, wat je maar be- geert, doch vergeet niet, dat je volstrekt geen gezag meer over haar hebt. Dat hield op in hetzelfde oogenblik, dat je haar ver liet. Reeds eenmaal weigerde Bertha alien bijstand, dien je haar aanboodt. Ook thans zal zij alles afwijzen, als de strijd om het bestaan haar niet toegevender heeft gemaakt." „Ga niet voort; u weet niet, wat iklijd! O, was de dag maar aangebroken, dat zij alles weten mag, dan Servische betoogingen plaats. Een portret van keizer Frans Jozef werd door de straten gedragen. In de Servische buizen en scholen zijn alle ruiten vernield. Ook werden bij den Servischen metropoliet (bisschop) de ruiten ingeslagen. Er is in Serajewo geen enkele Servische zaak, waar niet alles vernield en geplunderd is. Men drong de woningen van de Serviers binnen en sloeg den inboedel stuk. In het hotel Europa, dat aan een Servier toebehoort, werd alles stukgeslagen. Het hotel wordt nu door soldaten bewaakt. De betoogers gingen heen om elders het vernielingswerk voort te zetten. De //Daily Chronicle" schrijft o. a., dat aartshertog Frans Ferdinand een man was van sterken wil, die zich tegen Rusland durfde verzetten, en het blad wijst er op, dat bijna ieder, die in den nikuweren tijd zich op den Balkan een tegenstander van Rusland heeft getoond, door moordenaars- hand gevallen is. De moord op koning Alexander van Servie, op Stamboelof, de ontvoering van prins Alexander van Boel- garije, die zeker vermoord zou zijn, als hij niet was afgetreden, mogen alleen worden aangehaald uit de lange lijst van misdaden, en het zal onmogelijk zijn, het drama van Serajewo daarvan geheel los te maken. Over de gevolgen van den aanslag zegt het blad De tegenstrijdige nationaliteiten in Oos- tenrijk-Hongarije worden thans nog door keizer Frans Jozef bijeengehouden, maar deze kan spoedig sterven en niemand weet wat van den nieuwen troonopvolger te ver- wachten is. Het staat echter vast, dat, ten- zij hij zich geheel onverwachts als een genie ontpopt de kans op het uit elkaar spatten van de monarchic veel grooter is geworden. Het eenige wat de monarchie bijeenhoudt is de vrees voor Rusland. Hongarije zou zich morgen aan den dag wel willen afscheiden, maar met zijn 21 millioen inwoners, die voor meer dan de helft uit niet-Magyaren bestaan, zou het hul- peloos staan tegen den Slavischen kolossus. Hetzelfde geldt voor de sterkste Slavische nationaliteiten Tsiechen en Polen berusten alleen in de Oostenrijksche overheersching, ten-einde aan die van Rusland te ontkomen. Deze zonderlinge samenleving van natio naliteiten, die elkaar haten, en toch niet van elkaar durven gaan kan den staat, die in oppervlakte de tweede en in bevolking de derde van Europa is, misschien nog van uiteenvallen redden, maar daarvoor is noodig het beleid van een genie. Zal er morgen te Weenen en Boedapest een genie zijn Hoefijzerverbond. Tot 28 Juni is bij het Hoefijzerverbond ingekomen een bedrag van 65.933,596 gld. Voor deelname aan de Hoefijzerweek, 1 tot 3 Augustus, om bij toestemming van B. en W. de bekende speldjes te ver- koopen, hebben zich reeds aangemeld de navolgende plaatseu Zeist, Beemster, Goes, Hellevoetsluis, Castricum, Midwolda, Wateringen, Amster dam, IJselstein, Enkhuizen, Zuidland, Stave- nisse, Steenwijk, Andijk, Haarlem, Olde- berkoop, Scboonhoven, Scheemda, Aalsmeer, N unspeet, Elburg, Amstelveen, Baambrugge, Zaamslag, Meeden, Westzaan, Ruinerwold, Krommenie, Swichum, Den Haag, Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Oldebroek, Bergum, Oudkarspel, Rijsoord. Referendum te Almelo. In antwoord op een schriftelijke vraag van bet Kamerlid Beumer, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken meegedeeld, dat de gemeenteraad van Almelo den 19en Junj j 1., naar aanleiding van een tot dat college gericht verzoek om wederinvoering van de kermis op voorstel van B. en W. heeft besloten het vraagpunt aan een referendum te onderwerpen, in dien zien, dat, alvorens Tranen verstikten zijn stem, terwijl hij zijn gelaat met de handen bedekte. Er volgde een poos van stilte. „Victor", begon toen Blanca weer, „het zou beter zijn, als je mij liet gaan in plaats van tante Elisabeth. Ik vrees, dat haar kraehten het niet toelsiten en ik wil even gaarne als zij, mijn uiterste best doen om haar te overreden. Ik zal liet mogelijke doen om Bertha tot je terug te brengen maar hoopt niet te veel." (Wordt vervolgd.) NEUZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1