Sanguinose V Opsnhare Verkooping. Id Mopping 18 Poonfit HOFSTEDE puik DEKRIET, .50 Aanbesteding. Bouwen. Slooperij. Machinale-Breierij. Een WOONHUIS, Dokter C. DE DECKER Burgers E. N. R. IJsfabriek „Walcheren" te Mil Logement en Cafe, een Me WERKPLAATS, 1 1 1 I J Ont De Wereldberoemde A 4 en 6 cents per stuk. Firma P. J. VAF DE SANDE, Een CHAUFFEUR. een Bakkersleerling. eenflinke Loopjongen, een net MEISJE, Messen, Lepels, Vorken, Scharen, enz., enz. S L dirpfB U. VOORHANOEN: LEW Eenige HU1SH0UDELIJKE GOEDEREN o ]|p xi tl. en dubbel Harnas met koper gemonteerd. Geneeskundige verklaringen aangaande de Sanguinose. zuiver plantaardig tonicum Bouw- en Weiland, TE KOOP: aan te besteden Het verbouwen der open- bare lagere school bij de Veerstraat onder deze gemeente. Urine-Organen. Geheime Ziektsn-Nieren. G. J. Verlinde—Donze, Rijwielen, Rijwielonderdeelen en Naairaa- chines, Complete Rijwielen yanaf f32,50. A. J. FAA8, Rijwielhandel, Sluiskil. T E KOOP: Agent te Ter NeuzenP. DIELEMAN-KOOLE. J. A. DONZE. Ter overname aangeboden Terstond te huur of te koop Firma Gebr. RIBBEN8, Te koop voor blllUkea prijs Het voordeeligstp school te vwedervarkoopers. GEVRAAGD: Terstond gevraagd: Wordt gevraagd Er biedt zich aan: Groote voorraad prima kwaliteit en coneurreerende prijzen, in D. E. WOLFERT Hz. -%-• p. De resultaten die ik verkregen heb met awe Sanguinose zijn uitmuntend, zoodat ik niet aarzelen zal dit voortref- felijke middel aan alle zwakken en her- stellenden voor te schrijven. Brussel. Dr. Aug. Alexandre. flet zal mij aangenaam zijn uwe San guinose te recommandeeren. De lijders aan bloedarmoede kunnen er hun voordeel mee doen. Grand Menil. Dr. Palem. Ik beb de Sanguinose aangewend in zeer verschillende gevallen bij klierach- tige kinderen by bloedarmenbij zenuw- hoofdpiju en zenuwzwaktebij ouder- domszwakte bij jonge moeders; bij her- stellenden van typheuze koortsenin gevallen van verzwakte hartswerking. Ik kan niet anders dan de uitmuntende uitwerking roemen. De Sanguinose is een krachtig tonicum en een degelijk versterkingsmiddel. Ik heb geen enkel geval gehad waarbij het werkeloos bleef. Haeltert-Brussel. Dr. P. Demade. het beste middel in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte Malaria (binnenkoorts), slapeloos- beid, gebrek aan kracht en energie Tal van personen die bloedarm waren en geen Staal konden vor- dragen, liebben door de SANGUI NOSE nieuwe levenslust gekregen. Verkrijgb. bij Apothekers en Drogisten. SANGUINOSE kost 1.50 de flacon van 300 gram 6 -fl. 8, 12 fl. 15,-. Tweemaal daags een lepei is voldoende. WACHT U VOOR N A.MAAK. VAN DAM Co., Den Haag. Bloedarmoede, Slapte, Verval van kracliten. Mejuffrouw C. ROCKWlTZ,geb. BOON- STOPPEL, Dordrecht, Houttuinen 4, schrijft ons eene dankbetuiging wegens de Sanguinose. »Ik ben lijdende geweest aan bloedar moede en verval van krachten, maar door de Sanguinose ben ik weer gebeel beter geworden en thans weer zoo gezond en frisch als voorheen. A1 bij gebruik van de eerste flesch kon ik beterschap bespeuren. U moogt dit gerust publiek maken; ik hoop dat nog velen hier nota van zullen nemen." Grij hunt het weten I Gij kunt het zelf wel weten of ook gij door de algemeene kwaal van onze dagen aange- tast zijt. De zenuwzwakte is //de" kwaal van onzen tijd. Slapeloosheid gedurige vermoeidheid gebrek aan eetlusthoofd- pijn die op vaste tijden wederkeert; suizen in het hoofd suizen in de ooren angst, zenuwachtigheid en prikkelbaarheid zijn alles verschijnselen van zwakke zenuwen. Die zenuwzwakte maakt uw leven ver- drietig en ongelukkig. Wanneer gij die kwaal met vrucht wilt bestrijden, neem dan des morgens, dadelijk na uw ontbijt en des middags een uur voor den maal- tijd een eetlepal Sanguinose. Gij zult er al heel spoedig de goede ge- volgen van ondervinden. Leest de waarschuwing in de couranten tegen het gebleekte Belgische meel. Het meel der Stoommeelfabriek v./h. Wed. J. H. C. KAKEBEEKE Gz. te Middelburg, wordt op geen wijze gebleekt, heeft dus de natuurlijke kleur en bevat geen schade- lijke bestanddeelen. Te Ter Nenzen bij A. VAN OVERBEEKE-LEUNISte Axel bij JOZ. DE FEIJTER. De Notaris J. A. Dregmans te Axel zal ten verzoeke van LEVIN US DE GROOTE en anderen aan het huis bewoond door Jan de Groote, in de Oosterstraat te Axel, op Zaterdag den 20 Juni 1914, des namiddags 3 lire, verkoopen als2 Kasten, 2 Tafels, Stoelen, Kachel, Spiegel, Klokken, Wekker, Lam- pen, Stoven, Arbeidersgerief, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, enz. enz. Daarna aan het huis bewoond door JACOB DE BRUIJNE—DE POOTER Tafel, Stoelen, Kasten, Kleerkist, Vloer- zeilen, Matten, Kachel, 2 Varkeus, enz. enz. Koopen tot en met 3,kontant te betalen. Notaris D. van de Velde te Tholen zal, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den heer L. DE RIJKE Az., ge- woond hebbende en overleden te Poortvliet, op Dinsdag 16 Juni 1914, in de herberg van P. J. van der Slikke, 's na middags 2 uur precies, in het openbaar verkoopen Do zeer gunstig gelegen „HOOGERWERF", onder de gemeente Poortvliet, aan den Paaschdijk, met diverse perceelen onder de gemeenten Poortvliet en Scherpenisse, te zamen groot 50 Hect. 79 Aren 36 Centiareu, in 59 perceelen en diverse combination. Gedrukte notitien met kaart zijn ten kantore van bovengenoemden Notaris ver- krygbaar. eenige duizende bossen bij A. KERCKHAERT, Westdorpe. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van STOPPELDIJK zullen op Zaterdag 20 Juni 1914, des voormiddags 10 ure ten Raadhuize dier gemeente onder nadere goedkeuring trachten Bestek met twee teekeningen zijn te verkrijgen a 2,per stel ter secretarie van voormelde gemeente. Plaatselijke aanwijzing zal gedaan worden op Zaterdag 13 Juni a. s. des namiddags 3 uur. Inlichtingen zijn verder te bekomen bij den architect den heer J. J. COLSEN te Terhole. Burgemeester en Wethouders van Stoppeldijk, P. L DE WAEL, Burgemeester. H. F. VAN LEEUWE, Secretaris. ARNHEM. Onderwijs per correspondentie in alle bouwkundige, werktuigkun- dige en electrotechnische vakken. Mondelinge en schriftelijke inlichtingen bij den correspondent J. G. WIND te Westdorpe. Vraagt prospectus. Wie een Droog en Goedkoop huis wil bouwen, gebruike metselsteen van de Axelsche vlakte. Monsters en prijzen franco op aanvrage. Stoomsteenbakkerij Axelsche vlakte. Geneeskundig Cabinet te GENT 54 Savaeustraat 54. Raadpleging door Doktor specialist den Zoiulag, Dinsdag enVrijdagvan 9 tot 12 ure. Genezing van Fiier- en Blaasziekten, Troebel water en alle versche en verouderde geheime ziekten, verzwak- king, vrouwenziekten. Stationsweg. Ter Neuzen In- en Verkoop van afbraak enz. VOORHANDENs Een groote partij zwaar Hout, zeer ge- schikt voor bouwen van schuren, afbraak van schepen, Riga Sparren voor afheining en Steigerpalen, gezaagd Eikenhout, Trap- pen, Ladders, Deuren, Ramen, Kozijnen en een enorme partij ijzeren Baiken in ver schillende afmetingen en verschillende soorten ijzeren Buizen. Alle materialen zijn te huur, alsmede Karren, Keeten en Dekkleeden. Aanbevelend, P. PLATTEEDW. Schoolplein 19. Buitenbanden vanaf f 2,Binnenbanden f 1,25, Pedalen f 0,90, Kettingen f 0,90, Broekveeren a f 0,027,, enz. enz. Alles aan coneurreerende prijzen. Tevens eenige gebruikte UIJAVIELEN, waaronder 3 DA IVIES RIJWIELEN, aan spotprijzen. Aanbevelend, staande te Othene. Te bevragen bij A. LF.UNIS, Kerkhoflaan 13. Specialist Tandmeester, Ottogracht 17 (bij de Vrijdagmarkt)Gent. Raadplegingen van 8 tot 5 ure, behalve des Donderdagsmorgens. Bekandeling zonder pijn. Alle soorten van Kunsttanden. In den zomer bemerkt men de gebreken van zijn rijwiel. Het rijwiel voor den zomer is omdat het zoo uiterst licht loopt. Vertegenwoordiger voor Ter Neuzen en omstreken Een te Ter Neuzen op eersten stand gelegen met gewaarborgde vergunning. Aanbiedingen franco onder letter B, aan het Bureau dezer. met groote bovenwcning, voor alle doeleinden geschikt. Te bevragen bij Ter Neuzen. van bekend huis bij P. PL&TTEEUW, Te bevragen Ter Neuzen. CYCLOTDE Het Grieksche woord Cycloide duidt op een rollende beweging zonder wrijving. Het Simplex Cycloide-Rijwiel verwezenlykt die gedachte, bet loopt dus door den aard van zijn constriictie lichter dan ieder ander rijwiel en is onverslytbaar. 70 °/o minder weerstand in trapas en naven. Geen conen, cups, spieen. Geen nastellen, geen slijtage. Vraagt geillustreerde Prijscourant. AMSTERDAM, Overtoom 271. Yertegenwoordiger PH. KNUFF, Zaamsiag. De twee lo. BALSE1PILLEN van H. VAN AKEN, Apotheker, Scheikundige te Sel- zaete, tegen hevige hoest, verkoudheid, aamborstigheid, asthma, bronchitis en alle ziekten der luchtpijpen en der borst. De doos 62S1/3 cent. Verkrijgbaar en gros te Ter Neuzen solide Drogisten en verkoopers van geneesmiddelen. BWMWIHIWa wereldberoemde Scmeu.it n. 2o. Bloedzuiverende PIliLEN van H. VAN AKEN, Apotheker, Scheikundige te Selzaete tegen moei]ijkenstoelgang, maag- zuur, gal en slijmen, speen, leverziekte, krevelingen, puisten, keeren der jaren, geraaktheid. De doos 50 cent. bij J. J. KENSE en verder bij alle TER NEUZEN. a, ^-"^khandel. den heer aan Brieven te richten onder letter D aan het Bureau van dit blad voor 17 Juni a. s. J. F. VAN STRIEN, Ter Neuzen. niet beneden 15 jaar. J. L. JURRIJ1I0EBE. voor dag en nacht, in een Christelijk gezin, goed kunnende werken en ook genegen met kinders om te gaan. Brieven letter Nl, bureau van dit blad. Ter Neuzen, Juni '14. In- en Verkoop. BergplaatsOostsluis naast het Schietplein bij Java. V003HA80ES: Een voorraad van 4000 Sparren van af 1,50 tot 7 M., geschikt voor afheining, eene partij Baiken, ronde en vierkante. Planken, Latteu, Keepers, Achterdeelen, geschaafde en geploegde Planken, Eiken hout, Kerrie, Groenhart en Vuren, alles op maat gezaagd en eene groote partjj zware eiken Palen, van 3 tot 11 Meter, een voorraad van 50 paar Kozijnen, Gas- buizen, van 21 /2 tot 1 duim wijdte, Ladders, Kruiwagens, Karren, Lieren, Vaten, VVasch- tobben, Winkelgerief, Zeiien, Kettingen, 1 Bierpomp, Pannen, Heipalen, Deuren, Schragen, Lautaarns, llandboomen, Rechters, Trappen, Spijkers, Krukken, Sloten, Hangen, Vlechtwerk, Schepen te huur en te koop, Basculen. Tevens zijn te huur; Karren, Lieren, Rechters, Kruiwage s, Zeiien, Manden, Schoppen, Booten, Schepen en Keeten. Alles voor een geringen prijs. Aanbevelend, Ter Neuzen. G. VAN EERDENBURG. onderwijs heel 9 rr A S A R rr ss. Brouwerijstraat (hoek Havenstr.) Ter Neuzen, is dagelijks te consulteeren van 912 en van -4 uur. Plaatsen van Kunsttandeo en Gebitten. Bebandelen van Mond- en Tandziekten. EE B&kkers! V olksvliegenvangers

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 4