"HULPIN EEJLTer Ne™' Tandarts MEIER Mond- en Tandsiekten, PAUWEN-EIEREN Finale uitroeiing van Wandgedierte. KLAVERRUiTERS Openfrare Verkooping. BOUWLAND HOEK. H O EH. r. P. Dielecnsn. Zuid-Limburg, tihmm en Luiik^ Landbouffiberlchten. Stamboekkeuringen in Zeelaai De glimlach op de Hppen het lichaani gepljnigd. lioogwatergetsj te Ter Neuzen A D V E R I E N T E N. Margretha Johanna de Groot, Tarweg ties, Tarwegrind, Tarwebloem (00), Mais en Schepmeel. Specialist voor bij ABR. DE KGEiJER, Sluiskil. F. H. v. d. PEIJL, Ter Neuzen. H. H. Landbouwers Voorradig: prima afgewerkte VOORHM DEN Een gids voor Toeristen Firma P.J. van de Sande, lif. Een W00NHUIS 8 Hectaren 99 Area,60 Gentiaren De zaak Wiimapt. RECHTSZAKEti. Posit, ie der Stoomschepen. MARIA MAGDALENA DE PUTTER, DAGEN. Voorm. Nam. Op Zaterdag 13 Juni a. s. zal het de dag zijn dat THOMAS BRUGGEMAN, 2de Secretaris van //Hulp in Nood" te Ter Neuzen, 20 Ja&r" Bestuurslid is. Dat hij nog lang ruoge medewerken tot eroei en Donderdag 11 Juni '.'rijdag 12 Zaterdag 13 Zondag 14 3.31 4.18 5.4 eyef'ie i 3.54 4.40 5.29 J zeu J?® j ins dag 16 te Biervliet, Uendrik Woensdag 17 ^MUUano te Uzen- bloei der vereeniging is de wensch van ZIJNE MEDE-BESTUURSLEDEN. Zij, die iets te vorderen hebben van wijlen den heer ABRAHAM VAN OVERBEEKE, in leven fotograaf te Ter Neuzen, aldaar overleden den 6 Juni 1914, worden verzocht daarvan ten spoe- digste opgave te doen ten mijnen kantore. Notaris VAN DER MOER. Aanvang 6 ure. Opkomst gevvenscht. HET BESTUUR. alsook voor valsche tassden. te bekomen a 1,00 per stuli, v Uiterst concurreerenden prijs. TER HEUZE8L Prijs @8 cents. met toebehooren en het recht van erfpacht tot erf met 31 Dec. 1914 op den grond, aan den W a 1 g a n g te Ter Neuzen, kadaster sectie L nommer 1587 (vroeger 1518), groot 40 ceutiaren, zijnde de grond eigendom der gemeente Ter Neuzen, aan welke, nadat hij opnieuw in erfpacht is ver- kregen, een jaarlijksche erfpachtscanon van 3,60 zal verschuldigd zijn. (20 Gem. 57 Roeden) INSTEL op Woensdag 24 Juni 13i4, namiddags 2 uur, bij Mej. de Wed. P. van Geijt t# Kapellebrug, Clinge. VERBLIJF op Woensdag 8 Juli 1914, namiddags 2 uur, bij den heer Am. van Geijt, aan het station te Hulst. nGods work op Boeroe" J. Mets, Zende- ling op Halmakeira „\k zal werken wie zal liefc keeren Ds. J. Sybesma, van Zierikzee,/Jafeth in Sems tenteu" Ds. J. tl. Lammertsma, van Axel,/Bemoedigen- de teebenen op het Zeeuwsche Zendingsveld te Magalang" Ds. Job. Rauws, Zendings- directeur te Rotterdam „Een tijd als nooit te voren" Ds. W. W. Meijnen, van Dor drecht, Slotrede over: ffHet ideaal van den Middelaar". Maandag werd te Borssele aanbesteed het uitvoeren eener steenbestorting tot ver- dediging van den oever voor den Noordnol, van het waterschap Borssele. Het maken van dit werk is gegund aan den laagsten inschrijver, den heer J. de Bree Ez. te Ter Neuzen voor f 5348. Yerder werd ingeschreven door de heereu R. Yerschelling voor 5831, M. van den Hoeb voor 5794, en J. Tollenaar Sr. voor 5430. In de maand Mei werd in Zeeland slechts een geval van besmettelijke veeziekte geconstateerd en wel van vlekziekte bij een varken toebehoorende aan iemand te's Heer Arendskerke. Maandag vergaderden, volgens de Midd. Crt., ingelauden van den Oranjepolder te Biervliet. De rekening en begrooting werden vastgesteld en het dijkgeschot van 4,50 per H.A. gebracht op 5,20. De outvanger-griffier is in bezoldiging verhoogd van 60 tot 75 gulden, terwijl die van het bestuur van 85 tot 100 gulden werd verhoogd. De heer B. van der Slikke, als gezworene aftredende, werd, omdat hi] uit den Oranje polder verhuisde, vervangen door den heer J. de Ruijscher met 11 stemmen, terwijl de heer J. van Hoeve 8 stemmen verkreeg. Als afgevaardigde bij het waterschap werd de heer W. de Blaeij met 18 stemmen herkozen, 2 stemmen bianco. Besloten werd cm met den Geertruida- polder te onderhandelen om voor gezamen- lijke rekening 200 M. grintweg aan te leggen langs den dijk bij den heer Quist. Maandag is voor de 9e strafkamer van het gerechtshof te Brussel aangevangen met de behandeling van het proces tegen Nestor Wilmart, dat, naar vermoed wordt, zes weken zal duren. De beklaagde bevindt zich nu reeds 14 maanden in voorarrest, begin Maart 1913 is hij te Rheims gearresteerd, nadat hij den 8sten October op de vlucht was gegaan. Naar schatting beloopen de door hem verduisterde bedragen 17 millioen francs, welke som, volgens zijn zeggen, grootendeels heeft gediend om tekorten te dekken van de spoorwegmaatschappij GentTer Neuzen. Wat daarvan zij, zal nu wellicht voor het gerechtshof wel blijken. Bekend is het, dat zijn weelderige levenswijs zeer de aati- dacht. trok en men niet kon begrijpen waar hij de middelen daarvoor vandaan haalde. Het proces tegen Nestor Wilmart en zijn medebeklaagden heeft, naar de N. R. Crt. meldt, tot dusverre de vele belang- stellenden teleurgesteld en de toeloojf van nieuwsgierigen is reeds aanmerkelijk afge- nomen. Aan de beschuldigden wordt ten laste gelegd Wilmart en Rasquin 1. Namaak van 3 pets, schuldbrieven van de spoorwegmaatschappij Gent Ter Neuzen 2. Namaak van coupons derzelfde schuld brieven 3. Namaak van preferente aandeelen 4. Namaak van de coupons d:er aan deelen 5. Uitgave van hetgeen aaugehaald onder nr. 1, 2, 3 en 4; 6. Yalschheid in geschriften en gebruik daarvan in de geschriften der maatschappij en in de balans. Waechter, voor hetgeen aangehaaid onder nrs. 1, 2, 3 en 4. Ithier en Demaret, onder nrs. 1 en 2. Dethier en Van Hentenrijck onder nr. 1. Uit de uiteenzetting van der rechter van instructie is gebleken, dat Wilmart voor 3.200.000 frank val^he aandeelen heeft geplaatst, terwijl Waechter er voor 7.800.000 frank en Rasquin voor 9.500.000 aan den man hebben gebracht. Waechter heeft 800.000 fr. ontvangen als commissieloon en de andere beschuldigden sommen kleiner dan 140.000 frank. De Hooge Raad verwierp Maandag het eassatieberoep van D. H., agent van de ffTijdgeest" te Ter Neuzen, door bet gerechts hof te Amsterdam na tweede verwijzing door den Hoogen ltaad, veroordeela tot f 1 boete of 1 dag heehtwegens overtreding der loterijwet. Voor de a. s. premiekeuriugen van merries van 3 tot 13 jaar welke in Juni en Juli gehouden zulien worden in de g 'meenten Oostburg, IJzendijke, Middelburg, Goes, Cortgene, Zierikzee, St. Philipsland, St. Maartensdijk, Kruiningen, Hulst, Axel en Ter Neuzen, zijn aangegeven 171 drie- jarige, 375 vier- tot achtjarige en 70 negen- tot dertienjarige merries. (Midd. Crt.) Van den 18den Mei tot den 29sten dier maand zijn, blijkens het Zeeuwsch Land- bouwblad, achtereenvolgens keuringen voor opneming van paarden in het stamboek gehouden te Oostburg, IJzendijke, Middel burg, Goes, Cortgene, Zierikzee, St. Philips- land, St. Maartensdijk, Wilhelminadorp, Kruiningen, 's Heerenhoek, Ter Neuzen, Axel, Hulst en Kloosterzande. Aangegeven waren 880 paarden, opge- uomen zijn er 387. De keuringen waren nauwkeurig geregeld, de belanghebbenden verschenen met hunne paarden op den juisten tijd en alles bad een geregeld verloop. Te Oostburg en IJzendijke waren zeer veel paarden aangegeven n.l. 187, maar vele vielen niet mede. Beengebreken waren niet zeldzaam en ook de stand, vooral van voren, liet te wenscben over. Wellicht is de oorzaak hiervan te zoeken of bij te vroegen en te zwaren arbeid, 5f* wel bij te slappe voeding, of bij beide. Overigens vond men op beide plaatsen nog een paar paarden van te weinig type. Het s/s gedeelte kon slechts worden opgenomen. In Middelburg kwam van de 10 voorge- brachte paarden slechts een in aanmerking voor het stamboek. In Goes was vooruitgang waar te nemen type er, grofte lieten bij vele te wenschen over. Van de paarden te Cortgene kan nagenoeg hetzelfde gezegd worden. Vele paarden kwamen daar voor met gebreken te weinig type en te fijn van beenwerk kwam voor bij ingevoerde dieren, waartegen in't vervolg dient gewaakt te worden. Zierikzee en St. Philipsland gaven zeer goede paarden te zieu, de groote helft der voorgebrachten werd in het stamboek opge nomen. Jammer dat in deze beide keurings- plaatsen niet door meer personen met hunne paarden aan de keuring werd deel- genomen. St. Maartensdijk biijft bij enkele uit- zonderingen zeer stationnair. Bij den aankoop van fokmateriaal moet hier ernstig gelet worden op type en grofte en gewaakt worden tegen beengebreken, tegen welke laatste daar men in Belgie in het stamboek inschrijft volgens geboorterecht de beste papieren niet waarschuwen. Te Wilhelminadorp, waar een paar paarden te fijn waren, waren de meeste goed en van voldoend zelfs zeer goed type. Te Kruiningen kwamen eenige zeer goede paarden voor vele leden aan beengebreken en ook het type liet bij sommige te wenschen over. Te 's Heerenhoek werd voor de eerste maal gekeurd. Van de 63 aangeboden paarden konden er 27 worden opgtnomeu. Bij enkele paarden kon men zien, dat men type en qualiteit gezocht bad in het vet- maken. Bij herhaatde keuring te dezer plaatse is groote vooruitgang te wachten. Te Ter Neuzen kwamen vrrj goede paarden, maar bij enkele had men type en qualiteit, evenzeer als tj 's Heerenhoek, gezocht in het vette uiterlijkenkele paarden waren blijkbaar overvoederd. Te Axel kwamen vele vrij goede, zelis goede paarden. Jammer dat enkele goede geweigerd moesten worden wegens beenge breken, vooral bazenhakken. Jammer van zulke paarden, maar aan wie de schuld Zouden dekhengsten daarvan de oorzaak kunnen zijn Hulst vertoonde vele groote, grove paaden, wel niet alle van even goede qualiteit, maar toch merries, waarvan men bij goede teelt- keuze beste veulens kan verkrijgen van groote waarde. Kloosterzande leverde evenals het vorig jaar vrrj goede paarden het s/5 deel der aangebodene kan worden opgenomen het tijdsverloop van een jaar is nog te kort om over vooruitgang te kunnen oordeeleu. De vrouwen die werken zijn in het bij - zonder blootgesteld aan lijden en veeltijds aan verborgen storingen. Het meest worden zij aangetast, die verplicht zijn te blijven staan van den morgen tot den avond in de fabrieken, in de werkplaatsen, in de winkels, en ook zij die met de naaimachine werkzaam zijn. De werkster is dikwijls de broodwin- ster van het gezin. Of zij gezond of ziek is, of het regent of waait, zij moet aan haar werk zijn, zij moet een glimlach op de lippen hebben en zich aangenaam voordoen, terwijl het leed haar pijnigt in haar lichaam. De Pink Pillen bewijzen groote diensten aan de vrouwen van allerlei stand. Ze zijn een machtige wederbelever van het bloed, een volmaakte versterker van het zenuwstel- sel. Zij regelen de functies en vermijden voor de vrouw die storingen, die voor hon- derden iedere maand terugkomen en die zoo neerdrukkend zijn. De vrouwen en de jonge meisjes, bloidarm ten gevolge van vermoeiend werk, zij die zich afbeulen in werkplaatsen, waar de te zeer besloten lucht haar uitput, vinden een workelijken steun door van de Pink Pillen gebruik te maken. De Pink Pillen zjju verkrijgbaar a 1.75 per doos, en a f 9,— per zes doozen', bij het Hoofddepot der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam. Voor Ter Neuzen en om- streken bij A. van Overbeeke -Leunis, Westkolkstraat, voor Sas van Gent en om- streken bij Verhaak, drogist en verder bij verschillende apothekers en goede drogisten. INGEZONDEN STUKKEN. Ilet verkeer door onze straten. Neuzen, 6 Juni 1914. Aan de Redactie. Dal de voorschriflen der Motor-en Rijwiel- wet in onze gemeente, vooral in de kom, wat belreft snelheid, welke gevaar oplevert, en het behoorlijk waarschuwen, niet worden nageleefd, zooals behoort, kan ieder bijna dagelijks zien. Toezicht wordt daarop en ook op het besturen van automobielen door on- bevoegden blijkbaar niet uitgeoefend. Het wordt werkelijk tijd, dat de politie zich daarmede eens ernstig gaat bemoeien. Zoo neen, dan zulien de burgers zelf daar voor moeten gaan zorgen. Twee personen, die eene overtreding opmerken, kunnen pro- ces-verbaal doen opmaken. Waar het fietsen zonder licht, telkens en soms, in verhouding tot de overtreding, zwaar wordt gestral't, daar is veel meer reden om met kracbt op te treden tegen de bestuurders van automobielen, die er maar op los rijden. Vooral ergerlijk is dat in nauwe straten met veel verkeer. De voet- gangers moeten maar zien zich te bergen. In eene nauwe straat, vooral als daarop andere straten uitkomen, is het rijden met automobielen altijd gevaarlijk, veel meer nog als er niet tijdig wordt gewaarschuwd en als de snelheid meer bedraagt dan 150 meters per minuut. Dit nu is gemakkelijk te con- stateeren als men de lengte eener straal kent, Dat er hier eene regeling van liet verkeer bestaat is, afgaande op hetgeen men bijna elken dag kan zien, niet waarschijnlijk. Telkens kan men opmerken, dat zeer zwaar geladen voertuigen een voor de huizen ge vaarlijk en voor de bewoners onaangename dreuning veroorzaken. Het vervoer van zware boomen met malle- jans is uit den aard altijd gevaarlijk. Welnu, niet lang geleden kon men dat ver voer zien in de Noordstraat, eene straat, welke, al was het tnaar .alleen pm hetdrukke verkeer van voetgangers, zeer zeker voor dergelijk vervoer nioest gesloten zijn. Gevoelt geen enkel raadslid roeping om eens het initiatief te nemen voor eene be- hoorlijke regeling van het verkeer in onze slraten en over bruggen? Z. VOOR BELANGHEBBENDEN. Laatste Kwartier Maandag 15 Juni na- middag 2,39 uur. 11 Juni Zon op 3,40, onder 8,19, uur. 12 u n a 3,40, 8,20, i, 13 h u n 3,40, 8,20, a De lantaaru voor wielrijders moet een haif uur, die voor voerlieden een uur na Zonsondergang branden. AANBESTEDI N G. Op Woensdag 24 Mei, de3 voormiddags ten 11 ure, aan bet gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, van Het bouwer, van een blok woningen voor personeel van den Rijkswaterstaat te llansweert, behoorende tot de werken voor den bouw van derde Schutsluizen voor het kanaal door Zuid-Bevelaud te Hansweert en Wemeldinge. (Raming 17900.) ZEETIJDINGEN. Van 8 tot en met 9 Juni. Ter Neuzen. Aangekomen: 8 Juni. Engelsch s.s.RIVER THAMES, 224-2 bub. M., van Louden, stukgoed. Deensch s.s. ULRIK HOLM, 4250 kub. M., van St. Petersburg, hout. V ert rokken: 8 Juni. Nederl. s.s. NEDERLAND, 5190 kub. M., naar Rotterdam, ledig. Gent. Aangekomen 8 Juni. Deenscb s s. ANNA MAERSK 3808 kub. M., van St. Petersburg, hout. Engelsch s.s. JUNO, 2562 kub. M., van Hull, stukgoed. Duitsch s.s. CAPELLA,-3248 kub. M., van Windau, hout. Noorsch s.s. ZEUS, 2778 kub. M., van Drontheim, erts. 9 Juni. Engelsch s.s. AVOCET, 3985 kub. M., van Liverpool, stukgoed. Vertrokken: 8 Juni. Deensch s.s. AVANCE, 3663 kub. M., flaar Neufahrwasser, phosphaat. 9 Juni. Engelsche sell. HELGOLAND, 626 knb. M., naar Southampton, phosphaat. Russisch s.s. GEN. SUWAROW, 5351 kub. M., naar Hull, ledig. Van 8 tot en met 9 Juni werden langs de Oostsluizen alhier 35 binnenvaartuigen op- en 24 afgeschut door de Middensluizen 18 op- en 19 afgeschut; door de Westsluizen 2 op- en 6 afgeschut. s.s. RICHARD wordt heden te Kroonstad verwacht. s.s. ELISABETH vertrok 4 dezer van St. Petersburg naar Duinkerken. s.s. HELENA in lading te Hull voor Kroonstad. s.s. MAGDALENA vertrekt heden van St. Petersburg naar Gent. s.s. CORNELIS in lossing te Ter Neuzen. Zoo de Heere wit en zij leven, hopen op Woensdag den 17 Juni onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, PIETER FAAS EN hunne 50jarige Eclitvereeniging te her- denken, dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkiuderen. Othene (Zaamslag). Maand arc 1 L Heden overleed tot onze diepe droefheid na een kortstondig lijden van slechts enkele dagen, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Wed. Fkanciscus van Driessex, in den ouderdom van bijna 77 jaar. P. v. DR1ESSEN. R. v. DRIESSEN—Baart. S. v. d WEGE v. Driessen. J. v. d, WEGE. A. v. DRIESSEN. A. v. HECKE. A. v. HECKE-v. d. Peijl Ter Neuzen 9 Juni 1914. Het Bestuur der bovengenoemde ver- eeniging maakt hare Leden en Donateurs bekend, dat de Jaarvergadering zal gehouden worden op Zaterdag 13 Juni a» s,, des avonds om 8 are, bij dep heer M. J. Adriaansen. Het Bestuur, J. DE KOEI.JER, Voorzitter. J. VAN GELDEREN, Secretaris. MUZIEKVEREENIGING „Elk naar zijn Krachten". ALGEMEENE VERGADERING vooT leden en dona'eurs op Zaterdag 13 Juni a. Sr, in 't Hotel ,/'s Lands Wel- varen, bij den heer A. DE KEUNING. Het bestuur der Ver. ^VO RU1TGANG IS ONS STREVEN", zal op a. s. Zater dag §3 Ju«is 's avonds om 7 wir, bij A. de Keuning, trachten aan te besteden, de levering van een part-ij Voorwaarden en inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar bij den Seer, der Vereeniging, L. KIEL. Hagnttenstraat 36, GE1NT. Advocaat en Procureur te Middelburg is elken ZATERDAG to AXEL te spreken bij J. v. d. BON, vroeger L'EcluseMahu. onmisbaar bij het drogen van Hooi, Klaver, Lucerne, Haver, Erwten, Boonljes, enz. Aanbevelend, a DEES Jr., met wandelkaarten en plans. Ter Neuzen. Boekhandel. Notaris Van der Moer, zal op Dins- dag IS Juni 1314, des namiddags te 2 uurbij Mej. de Wed. Michielsrn, te Ter Neuzen, ten verzoeke van dhr. A. FAAS Pz., te Amsterdam, in het openbaar ver- koopen In huur bij Martinus Leunis, tegen 1,25 per week. Betaling koopsom 2 maanden. Oukosten 8 dagen. Grondlasten 1 Juli 1914. Aanvaarding 17 Augustus 1914. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hon- tenisse, zal ten verzoeke van den heer JOS. TH. VAN GEYT, landbouwer te Hontenisse, in het openbaar verkoopen en eenigf AVEILAND, in den Clingppolder, nabij de Witte Brug, in de gemeenten Sint-Jansteen en Clinge, verdeeld in 10 koopen, als volgt KOOP 1. 28.80 aren (194 roeden) WeiEand, langs den steenweg Hulst-Kapellebrug, gemeente Sint-Jansteen, kadastraal bekend in sectie C nummer 50. KOOP 2. 96.80 aren (2 gem. 52 r.) IBouwiand, uitkomende aan genoemden steenweg, ge meente Clinge, kadastraal bekend in sectie A nummers 63 en 64 en 62 Zuidelijk deel. KOOP 3. 1.80.00 hectare (4 gem. 12 r.) WeiEand, kadastraal bekend gemeente Clinge in sectie A nummer 62 Noordelijk deel en Westelijk deel van de perceelen sectie A nummers 60, 61 en 1913. KOOP 4. 75.20 aren (1 gem. 206 r.) BouwEand en eenig onderland, sectie A gemeente Clinge deelen van nummers 58, 60, 61 en 1913. KOOP 5. 67.10 aren (1 gem. 152 r.) Bouwiand en eenig onderland, sectie A gemeente Clinge deelen van nummers 58, 60 en 1913. KOOP 6. 68.95 aren (1 gem. 164 r.) Bouwland en eenig onderland, sectie A gemeente Clinge deelen van nummers 58, 60 en 1913. KOOP 7. 88.55 aren (1 gem. 297 r.) Bouwiand, gemeente Clinge sectie A nummer 1917 gebeel en Oostelijk deel van nummer 58. KOOP 8. 8-5.30 aren (1 gem. 274-r.) ESouwiand en eenig onderland, gemeente Clinge sectie A nummer 1915 geheel, Oostelijk deel van sectie A nummers 60 en 1913. KOOP 9. 83.30 aren(l gem. 2677a r0 BouWJSand en eenig weiland, vanaf den spoorweg tot de Waterstraat, gemeente Clinge sectie A nummers 57bis eu 1916 en Zuidelijk deel van nummer 53. KOOP 10. 1.24.60 hectare (2 gem. 239 r.) Bouw* land en eenig weiland, naast koop 9, kadastraal bekend gemeente Clinge sectie A nummers 54, 1912 en 1914 en Noordelijk deel van nummer 53. De goederen zijn in pacht Koop 1 met een deel van koop 8, samen 2 gem. 64 r., bij Jos. van Goetkem te Sint-Jansteen ad 46.60 'sjaars. Koopen 2 en 3 bij B. Picavet ad 146.55 'sjaars. Koop 4 bij P. van Looij ad 46.20 'sjaars. Koop 5 bij L. de Potter ad 45.'sjaars. Koop 6 bij A. Vergauwen ad 46.20 'sjaars. Koop 7 met een deel van koop 8, samen 2 gem. 187 r., bij weduwe Sehuerman ad 78.70 's jaars. Koop 8 gedeeltelijk bij weduwe Sehuerman en gedeeltelijk bij Jos. van Goethem, als voorscbreven. Koop 9 bij weduwe L. de PoTer ad f 59.80 'sjaars, en Koop 10 bij Aug. Cammaert ad 65, 'sjaars. Betaling koopsom 8 September 1914. De koopers moeten de loopende pacht- penningen tot 8 September bij de koopsom opleggen en hebben daartegenover recht op de voile pachtsom op den vervaldag. Lasten van af 1 October 1914 voor koopers rekening. Onkosten 8 °/0. Instel 1/3 Gelag V* °/o- Nadere inlic'ntingen ten kantore van ge noemden Notaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 3