Laatste Beriuhten. BINNENLAND. De wonder visch. Onlangs bevatte de ,/Dordr. Ct." een bericht aangaande een vreemdsoortige visch, die te Scheveningen, 10 mijlen van de kust was gevangen. Het lichaam van het dier, dat ongeveer 1 M. lang was, was verdeeld in 17 zwaarden en van ondejen geheel met haar begroeid. Voorts hadien zich overal aan het lichaam Heine schelpjes afgezet. Oogen waren niet niet te zien. De visscher had het beest naar den visch- haDdelaar J. P-. van den Heuvel te Dord recht gezonden, maar daar deze evenmin den visch wist thuis te brengen, zond hij hem aan de Heidemaatschappij te Arnhern. Het vervolg van het bericht vonden wij in #Onze zoetwatervisscherij", orgaan der evenzoo genaanide afdeeling van de Heide maatschappij. Het werd door tal van bladen uit de ,/Dordr. Ct." overgenomen. Nauwelijks was dit geschied, of van alle kanten kwamen belangstellende vragen bij de Heidemaat schappij. En aan al die menschen moest worden uitgelegd, dat die wondervisch een wal- vischkaak was met 17 baleinplaten, die een poos op den bodem der zee had gelegen, waar er zich kleine schelpdiertjes op afzetten. Geen enkele kiezer opgekomen De Haarlemsche berichtgever van de Tel. meldt M aan dag had te Haarlem de verkiezing plaats voor de Kamer van Arbeid voor de Drukkersbedrijven. Drie leden moesten ge- kozen worden. Toen om 5 uur Maandagmiddag de stem- bus sloot, was geen enkele der 32 kiezers opgekomen. Het stembureau moest dus onverrichter- zake huiswaarts gaan. Zaterdagmiddag had, naar de Tel. meldt, te Vught een twist plaats tusschen jongens van ongeveer 14 jaar. Twee voogdij- kinderen werden door Vughtsche jongens afgerost. Het is onder de jeugd te Vught n.l. een eigenaardig gebruik, om nieuwe daar gevestigde dorpskinderen zoogenaamd te groenen. Op een zeker oogenblik stak de zoon van Van D. K. met mes een der voogdijkinderen driemaal in den rug. Dr. Hillen verleende geneeskundige hulp en constateerde twee ernstige verwondingen, waarvan een bijna de longen raakte. De politie stelt een onderzoek in. Gemakkelijk behaald pensioen. Te Maurik woont een man, die langer dan 40 jaren elken Zondagmorgen gedurende ongeveer 3 minuten de torenklok luidde en daarvoor met Nieuwjaar een rijksdaalder als loon ontving. De man geniet nu voor dien arbeid een ouderdomsrente van 2 per week, dat is meer dan 4000 percent. Nog een ander geval speelt in de Betuwe. Te Ommeren leefde (of leeft misschien nog) een familie, die elken dag een liter jenever verorberde. Die drank werd elken dag te Lienden of te Ingen in een herberg gehaald door een oude vrouw, die nu voor dien arbeid ouderdomsrente geniet. (N. v. d. D.) Vreemde vogels Sedert eenigen tijd vliegen, volgens de H. Crt., te Gennep vreemdsoortige vogels rondterwijl de een beweert, dathetjonge paradijsvogels zijn, zegt een ander dat 't pestvogels zijn. Het geval is echter anders. Eeuige jon gens hadden een tiental musschen gevangen. Fluks trok men hen een ander pakje aan, de eene werd blauw, een andere groen, een derde rood, een vierde geel geverfd, kortom alle kleuren van den regenboog waren ver- tegenwoordigd. Om de pret te vofmaken werd het kopje der vogels met lijm besmeerd en daarop een papieren hoedje geplaatst. Dat men zich suf peinsde, waar die mooie diertjes vandaan kwamen, laat zich begrijpen. Het musschenkorps schijnt zich in de nieuwe kleedij tamelijk goed te schikken, althans zij komen nog dagelijks de moes- tuinen met een bezoek vereeren. Voorheen en thaus. In den goeden ouden tijd het is wel heel lang geleden maakte een dienstmeisje dat per advertentie een betrekking zocht, daarbij bekend dat zij van goede getuigen voorzien was. Nu gaat het net anders nu kiezen de meisjes en zetten de mevrouwen haar beste beentje voor. En het verwonderde ons dan ook niet, zegt het ,/Vad.", toen we in een advertentie, waarbij een dienstbode (door bijzoudere omstandigheden) voor haar me- vrouw een keuken-werkmeisje zocht, de toevoeging vondendat goede referentien haar (d.w.z. de mevrouw) ten dienste staan Een minne streek Te Midlum (Friesland) bemerkte de land- bouwer J. B., dat de hond van zijn vader erg onrustig deed. Het dier liep met schuim op den bek, wat B. deed vermoeden, dat de bond dol was, en waarom hij hem dan ook onmid- dellijk dood schoot. Achteraf bleek, dat het beest op een lafhartige manier met bijtende stof was begoten. De zaak werd in handen der politie ge- steld en het gevolg is, dat proces-verbaal is opgemaakt tegen een vrachtrijder die het feit reeds heeft bekend. (R. N.) Haagsche chique 1 Men weet, dat een vioolkist big een jonge dame in Den Haag dienst heeft gedaan om aardappelen bij den groentenboer te halen, schrijft het R. N. Maar nu nog wat anders Twee jonge dametjes kwamen aangereden per rijwieleen van haar draagt een keurig net pakje, zorgvuldig met een fraai ge- kleurd touwtje of was 't wellicht 'n lin- tje vastgemaakt De wind blies guur en 't dametje had al haar krachten noodig op het rijwiel teblijven. Had zij daardoor wellicht 't pakje te krampachtig vastgehouden Wie weet 't Keurig touwtje breekt en het nette pakje rol over 't Bezuidenhout geheel open. 't Dametje springt met een gilletje al, maar als zij den gebroken inhoud ziet, maakt zij zich fluks met 't andere dametje uit de voeten. De omstanders lachten om de brok- stukken van 'n paar... bruinkoolbriketten Een zware wolkbreuk heeft boven Napels en omgeving groote verwoestingen aangericht. Groote massa's water werden door middel van afvoerbuizen naar zee geleid. Dertieu arbeiders, die daarbij werk- zaam waren, werden door een groote hoe- veelheid water naar zee gedreven. Acht verdronken, de vijf overigeu werden gered. Gisterenmiddag is te Antwerpen de 27jarige kruideniersbedieude Joseph de Vos, van de tweede galerij van den O. L. Vrou- wentoren, ter hoogte van 91 meters, naar beneden gesprongen. De jonge man was terstond een lijk. De macht van het geld Hoe uitgeslapen onze bruine broeders in Indie zijn, als het er op aankomt een duit- je te verdienen, blijkt zelfs bij de pokken- bestrijding in den kampong. Men gaat zicb uitgeven voor „besmet" en sluit zich aan bij de bewoners van een huis dat besmet is verklaard. Zij worden dan met andere >besmetten" naar de barakken gebracht, eten er gratis en bouden van de dagelijks per persoon uitgetrokken 25 cents nog over ook. Naar men ons meedeelt vormen deze slim- merds ware kongsies (bonden) leggen botje bij botje en deelen ten slotte alles eerlijk. (Bat. Nbl.j Ernstig ballon-ongeluk in Frankrijk. Bij Sezanne-en-Brie barstte Zondag vol gens een Reuter telegram een ballon uit elkaar, waardoor 60 personen gewond werden, van wie 3 ernstig. Er moesten 25 personen naar het gasthuis worden vervoerd. Bovendien werden nog ongeveer 40 anderen licht gekwetst. Door een hevigen wervelwind aange- grepen, werd de ballon herhaalde malen naar beneden geslingerd. Een groote scheur ontstond en eenige seconden later volgde een hevige ontploffing, die Sezanne-en-Brie op een afstand van verscheidene kilometers werd gehoord. De eerste rij van toeschou- wers werd letterlijk weggemaaid. Op het- zelfde oogenblik verhief de ballon zich weer in de lucht, om daarna geheel in brand naar beneden te komen. Dit veroorzaakte onder de menigte een panischen schrik en er gingen eenige oogenblikken vau ont- steltenis voorbij voor men een hand tot redding uitstak. De luehtschipper Leprince genaamd, werd onder het brandende om- hulsel van den ballon uitgehaald. Zijn toestand was wanhopig. Verscheidene vreem- delingen werden in de barakken onderge- bracht, die door de explosie werden omver- geworpen. In het geheel zijn er 60 menschen ge kwetst, werden er 25 naar het hospitaal werden vervoerd. In de „Voss. Ztg." schrijft de bekende wereldreiziger V. Hesse Wartegg over de scheepvaart op de St. Lawrencerivier. Hij wijst er, volgens het Hbl. op, dat ongelukken op de St. Lawrencerivier in dit jaargetijde wel maimer te vermijden zullen zijn, integen- deel meent hij, het is te verwondcren, dat ze niet meer voorkomen. Tientallen en tien- tallen van schepen zijn in den loop der ecu- wen hier te gronde gegaan, ten gevolge van de dichte voorjaarsnevels, die voor de scheep vaart zoo noodlottig zijn. De oorzaken van dezen nevel zijn bekend: het samentreffen van de noordelijke ijzig koude Poolstroom met de warme Golfstroom, die uit deWest- Indische wateren komend, langs de kust van Noord-Amerika naar het noorden stroomt. Vooral in lret noordelijk deel van de St. Lawrence-golf en in de straat van Belle Isle (noordelijk van New'-Foundland), duren stormen en nevel tot einde Juli en in Juni zijn zij het ergst. Daar, waar de botsing van de „Empress of Ireland" met de „Storstad", plaats had, is de St. Lawrence meer dan veertig kilo meter breed. De schepen zouden wegens den korleren afstand de zuidzijde, gaan dus langs de kust van het schiereiland Gaspe, dat in |het \bhmenland .iiiOg haast onbewoond en onderzocht is. Slechts langs de kusten liggen een aantal vestigingen en stadjes, door de Franschen in de zestiende en zeventiende eeuw gesticht. Ook Rimouski, in welks nabijheid het on- geluk plaats had, is een Fransch plaatsje, dat in de zomermaanden uitspanningsoord is voor Amerikanen en Canadeezcn. De in- lercolonial-spoorweg gaat van Quebec langs de St. Laurens nog Rimouski voorbij om 100 kilometer verder Matana te bereiken. In acht uren is Rimouski per spoor van Quebec uit te bereiken. Voor de monding van de St. Laurens ligt het vrij wel onbe- woonde eiland Anticosti, echter nog op groo- ten afstand van de plaats dfes otnheils, zoodat de hoop, dat wellicht nog schipbreukelingen hierheen zouden zijn gedreven, wel ijdel zal blijken. De Canadeesehe regeering heeft ter ter beveiliging van het vaarwater het stroom- bed van de St. Laurens tot Anticosti rijkelijk met vuurtorens en boeien afgebakend. Ook des nachls is het vaarwater verlicht. Maar al deze voorzorgsmaatregelen kunnen niet baten als de* dichte nevels opkomen. Om deze nevels te bestrijden is, naar V. Hesse Wartegg meedeelt, in den laatsten tijd ernstig het denkbeeld opgeworpen om de straat van Belle Isle door een geweldigen dam geheel en al af te sluiten. Dan zoude deijzige stroom uit de Poolzee met de meegevoerde ijsbergen geen onmiddellijken toegang meer hebben tot de St. Laurens-golf. Het warmere water van den Golfstroom zoumethetkoude water niet meer in aanraking komen en in stede van nevel zou zonneschijn heersclien. De voornaamsle bepleiter van dit plan is de heer Baillairge te Quebec, die ook voor het klimaat en voor de kolonisatie van Labrador van zulk een dam de schoonste verwach- tingen koestert. Zou nu deze geweldige ramp wellicht dit denkbeeld, waarvan de uitvoering slechts negen millioen dollars heet te kosten, in nieuwe overweging brengen? Aan het gebotiw van het provinciaal bestuur in Zeeland te Middelburg is heden aanbesteed het uitvoeren van keibestratingen op de dijken van het zijkanaal naar de Axelsche Sas3ing en van het zijkanaal naar Hulst, behoorende tot de werken van het kanaal van Ter Neuzen. Raming 8000. Inschrijvers de heeren J. F. Adriaansens te Hontenisse voor 7449 R. Verschelling te Ter Neuzen voor 7335 W. Adriaan sens te Hontenisse voor 7250 F. J. J. Kieboom te Sas van Gent voor 6820 G. J. Balkenstein Jr. te Ter Neuzen voor y 6775 D. Tholens te Ter Neuzen voor 6722 en J. P. de Yos te Ter Neuzen voor 6650. TWEEDE KAMER. Bij de voortgezette behandeling der Stuwadoorswet ontspon zich heden een breedvoerig juridisch debat, over de door den Minister bij nota van wijziging i artikel 14 opgenomeD bepaling, om de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomsten in het havenbedrijf, met betrekking tot de uitkeering van het bedongen loon, door een strafrechterlijke sanctie te bevorderen. De heer Van Nispen geeft een amende- ment voorgesteld om deze bepaling te schrap-' pen. De door den Minister voorgestelde bepaling werd bestreden door de heeren Rutgers, Lohman en Van Nispen, die betoogden, dat Talma's stelsel en dus ook het amendemeut van den heer Van der Voort van der Zij p, om de Zondagsrust te bevorderen, door aan de arbeiders een verhoogd Zondagsloon te verzekeren, geheel iets anders inhoudt dan het voorstel van dezen Minister. Ook de heeren Van Doorn en Visser van IJzendoorn waren tegen eene straf rechterlijke sanctie. De heer Limburg verdedigde het regee- ringsartikel. Bij de regeling der werkzaamheden werd besloten ook morgenavond en Maandag middag te vergaderen. Op voorstel van den heer Heeres is met 47 tegen 17 stem-men teruggekomen op het besluit van de vorige week, om Dinsdag a. s., behalve het ontwerp strafvordering, ook de onderwijswetten in de afdeelingen te onderzoeken. Het amendement van den heer Van Nispen is ten slotte nangenomen met 38 tegen 27 stemmen, zoodat de bepaling van strafbaar- stelling der handelingen in afwijking met collectieve arbeidscontracten wordt geschrapt. Bij Kon. besluit is benoemd tot ont- vanger van 's Rijks belastingen te Aarden- burg dhr. F. Greidanus, thans te Amstenrade, en te Oostburg de heer W. Weve, suruu- merair te Utrecht. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag. Stuwadoorswet. In behandeling kwam volgens de II. Crt. nu artikel 8, regelende de uitreiking van de arbeidskaart. iDe. heer Nierstrasz verdedigt een amende ment, strekkende om uitreiking van een nieuw exemplaar voor een verloren arbeids kaart te vergemakkelijken, welk amende ment door den Minister wordt overgenomen. Art. 9 bepaalt, dat de hoofden of be- stuurders eener stuwadoorsonderneming verplich I zijn te zorgen, dat in hun onder- neming door havenarbeiders geen arbeid wordt verricht in strijd met de bepalingen ten aanzien van hun arbeids- en rusttijden, bij algemeenen maatregel van bestuur ge- steld. En voorts, dat binnen 5 jaar, na het in werking treden der wet, een wetsonlwerp wordt ingediend, waarbij dit artikel wordt herzien. De heer Spiekman ontwikkelt op dit ar tikel een amendement, bepalende a. dat ha venarbeiders per etmaal niet langer arbeiden mogen dan 10 uur, behoudens uitzondering voor bepaalde groepen, in verband metbe- paalde werkzaamheden; b. dat de haven arbeiders, behoorende tot bovenbedoelde be paalde groepen, niet langer mogen arbeiden dan 24 uren aehtereen, met inbegrip van rusttijden van zes uren en minder; c. dat de havenarbeiders van Maandagvoormiddag 6 uur tot Zalerdagnamiddag 6 uur in geen geval langer arbeiden mogen dan 60 uren. Spreker betoogt het gewenschle van vast- legging in de wet van deze uiterste gren- zen van den werktijd per etmaal en per week, ten einde aan de werkelijk onmensche- lijke werktijden in het stuwadoorsbedrijf een einde te maken. De werkgevers zelf zien het noodzakelijke daarvan in. Het amende ment heeft niet ten doel om nu maar eens gelijk te krijgen, maar het houdt wel degelijk rekening met de bij zonderheden van liel bedrijf. De heer Van der Voort van Zijp verdedigt "een amendement, bedoelende te bepalen, dat de hoofden der stuwadoorsonderneming niet langer dan 60 uren per week mogen laten arbeiden. De heer Nierstrasz betoogt, dat de lange arbeidslijden ontslaan eensdeels uit den wensch der arbeiders zelf om het werk voort te zetten, anderdeels uit den wensch der werkgevers, wanneer er geen andere arbei ders ter vervanging beschikbaar zijn. Minister Treub betoogt, dat het uitsluitend om practische reden wenschelijk is, bepa lingen omtrent den arbeidsduur niet in de wet, doch in een maatregel van bestuur op te nemen. Wordt immers de arbeidsduur in de wet opgenomen, dan worden alle ha vens over een kam geschoren, terwijl men bij regeling bij Kon. besluit rekening kan liouden met de verscliillende toestanden in de verscliillende havens. Voorts is het boot- werkersbedrijf niet het aangewezen bedrijf om een algemeenen lOurigen arbeidsdag in te voeren. De bedoeling des Ministers is echter om in den maatregel van bestuur een maximum arbeidsduur van 12 uren per dag fost te stellen. Maar er zullen natuurlijk eenige uitzonderingen moeten in acht ge- nomen worden, ten einde niet te verplich ten voor enkele uren overwerk een nieuwe ploeg in dienst te stellen. Doch voor die uitzonderingen wenscht de Minister dan tocli een maximum arbeidstijd van 24 uren voor te schrijven. Voor de vaststelling van den bestuursmaatregel zal intussehen alien belanghebbenden om advies gevraagd worden. Zoodra omtrent den ar beidsduur mec-rdere practische ervaring zal zijn verkregen, kan de zaak nader bij de wet geregeld worden, waartoe dan ook ge- legenheid bestaat door de in het onderliavige artikel opgenomen verplichting, dat binnen 5 jaar een wetsonlwerp lot wijziging van dit artikel moel worden ingediend. De Minister ontraadt dus aanneming der beide amende- menten. Voor de pauze deelde de Voorzitter mede, een voorstel te zullen doen tot het verga deren op a.s. Donderdagavond en op Maan dagmiddag d.a.v. Na de pauze handhaafde de heer Spiek man zijn amendement. De heer Van der Voort van Zijp deed ins- gelijks, doch verklaarde zicli bereid zijn amendement in dien zin te wijzigen, dat daarbij de arbeidstijd per week niet op 60, maar op 66 uren wordt bepaald, indienzulks den Minister gunstiger omtrent het amende ment zou stemmen. De heer Schaper wijzigde liel amendement- Spiekman in overeensteniming met den voor- steller in dien zin, dat thans ruimte wordt gelaten 0111 liaast den lOurigen arbeidsdag in bijzondere gevallep, behoudens vergun- ning, overwerk te verrichten. Na verder debat brengt de heer Schaper, op aanwijzing van den Minister, nog eenige wijzigingen in het amendement-Spiekman, dat daardoor aldus komt te luiden, dat de havenarbeiders in het tijdvak van Maandag, des voomiiddags 6 uur, tot Zaterdag te mid- dernacht, in geen geval langer arbeid mogen verrichten dan 60 uren, behoudens vergun- ning voor overwerk in speciale gevallen. De heer Rutgers meende, dat nu in het amendement-Spiekman geen rekening is gehouden met beperking van de Zondags rust, wat door den heer Schaper wordt ont- kend, omdat in het amendement gesproken wordt van 10 uur per etmaal. Dat geldtook voor den Zondag. De heer Lohman bestrijdt bij voorbaat een verlenging en den wekelijksclien maximalen arbeidsduur tot 66 uur, waarop de heer Van der Voort van Zijp zinspeelde. De heer Van der Voort van Zijp trokna de Wijzigingen, in het amendement-Spiekman gebracht, zijn amendement in. Hierna wordt het gewijzigde amendement- Spiekman door den Minister overgenomen, en art. 9 zonder hoofdelijke stemming aan- genomen. De heer Ter Laan (Rotterdam) verdedigt nu een soc.-demokratisch amendement 0111 een nieuw artikel 9bis op te nemen, ^trek- kende te bepalen, dat de sioomwineh zoo- lang deze wordt gebruikt, bediend moet wor den door een liavenarbeider in den zin der wet. Alleen een Nederlander, die zich ver- staanbaar kan maken, kan 't werk verrichten zonder ongelukken te veroorzaken, zegt de heer Ter Laan. De Minister verzekcrde, in den bestuurs maatregel een bepaling te zullen opnemen, waardoor aan dat bezwaar wordt tegemoet gekomen. Na deze toezegging trok de heer Ter Laan het amendement in. In verband met een aangenomen voorstel des Voorzitters worden nu de artikelen 10, 11 en 12 lijdelijk voorbijgegaan, en komt in behandeling art. 14, dat dezer dagen door den Minister nader getwijzigd is in dien zin, dat de stuwadoorspatreons, die gebonden zijn door een collectieve aVbeidsqvereen- kornst, geen havenarbeiders in hun "dienst mogen nemen of houden onder bedingen, strijdig met dat collectieve contract, en dat zij verplicht zijn te zorgen, dat niet minder loon wordt uitbetaahl, dan het bedrag, dat volgens de collectieve arbeidsovereenkolnst verschuldigd is. De heer Nierstrasz lichtte een amende ment toe om mogelijk te maken, dat uitbe- taling van loon ook aan gemachligden van arbeiders kan worden gedaan. De heeren Rutgers, Lohman en van Nis pen (Nijmegen) bestreden de Regeeringswij- ziging op Staaisrechtelijke gronden, oordee- lende zij eenparig dat een collectieve arbeids- overeenkomst nog te veel vraagpunten open laat, en nog te duistere zaak is, om in een wet op te nemen een verplichting voor de patroons, verband houdende met de bepa lingen van zulk een contract. Laatstgenoem- de spreker vreesde bovendien, dat de pa troons door deze bepaling zullen weerhou- den worden collectieve arbeidsovereenkoms ten aan te gaan. In verband met een en ander stelde spreker bij amendement voor de aanvulling van het artikel te doen ver- vallen. De heer Spiekman meent ook, dat door de Regeeringswijziging niels bereikt zal wor den tegenover werkgevers die weigeren een collectief arbeidscontract te sluiten. Overigens oordeelt hij de toestanden in het havenbedrijf nog niet rijp voor wette- lijke regeling van de collectieve arbeidsover- eenkomst. Daarom zou spreker, voor zich althans, lerugneming van de Regeeringswij ziging geen ramp achten. De heer Mendels weerspreekt het juri disch betoog van den heer Lohman. De Minister verdedigt de Regeeringsaan- vulling. En waar nu het bezwaar geopperd is, dat de bepaling patroons zal weerhouden tot het aangaan van een collectief contract, dan geeft de Minister de voorkeur aan het niet gemakkelijk maken van het sluiten van een dergelijlc contract, boven een contract, dat niet wordt nageleefd. J£en onderivyzer voor de Prinses. Naar aanleiding van het aan //DeStan- daard" ontleende bericht, dat de Koningin aan den heer Jan Ligthart, hoofd eener school te 's-Gravenhage, het geven van het onderwijs heeft opgedragen dat Prinses Juliana eerlang zal hebben te ontvangen, wordt aan het Haagsche Correspondentie- bureau van de best ingelichte zijde medege- deeld dat het koninkiijk ouderenpaar den heer Jan Ligthart advies heeft gevraagd in zake het onderwijs aan Prinses Juliana dat de heer Jan Ligthart zich bereid heeft ver klaard te zijner tijd advies daaromtrent uit te brengen dat er uit den aard der zaak tot nu toen geen keuze is gedaan wat be- treft den persoon van onderwijzer of onder- wijzeres, die deze opdracht zal ontvangen. j De ouderdomsrente. In parlementaire kringen bestaat de vrij vaste evertuiging, dat Minister Treub be sloten heeft de bedeelden in het ontwerp- ouderdomsrente op te nemen. Het Ubl." merkt hierbij op, dat hier- omtrent nog niets is beslist, en dat de Minister zich met de heele zaak zelfs nog niet ernstig heeft kunnen bezighouden, waaruit hij afleidt dat, aangezien de Tweede Kamer het ontwerp dus niet meer voor het najaar kan behandelen, en van de meer- derheid der Eerste Kamer vermoedelijk niet veel medewerking tot spoedbehandeling is te wachten, de werking van art. 369 der wet-Talma op 1 Januari 1915 niet zal zijn beeindigd. llet Koninkiijk Echtpaar in Overijsel. Uit Balkbrug (bij Avereest) meldt men d.d. Zaterdag H. M. de Koningin en Z. K. II. Prins Hendrik hebben hedenmiddag een bezoek gebracht aan het Rijksopvoedingsgesticht Veldzicht, alhier. De Hooge Bezoekers werden verwelkomd door den directeur der inrichting, wiens dochtertje bloemen aanbood. De dag- en nachtverblijven, alsmede de godsdienst- en schoollokalen werden met belangstelling bezichtigd. In 't bijzonder werd de aandacht gevestigd op de teclmische en buitenbedrijven, waaraan in de stichting vele uren worden gewijd. Daarna begaf het Gezelschap Zich naar den schooltuin, terwijl eveneens de kleine expositie van huisvlijt en huisnijverheids- producten werd bezichtigd. Onder de tonen van vaderlandscheliederen, die door het fanfarekorps der verpleegden werden ten gehoore gebracht, verlieten de Koninklijke Gasten onder dankzegging voor het geziene de stichting. Daarna werden de reeds aangekondigde bezoeken aan de boerderijen gebracht. TER NEUZEN, 10 Juui 1914. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bilt van heden, luidt als volgt Hoogste barometerstand 770.6 Horta. Laagste barometerstand 749.8 Scilly. Verwachting tot den avond van 11 Juni: Zwakke tot nmtige oostelijke tot zuide- lijke wind, licht tot half bewolkt, droog behoudens geringe onweerskans, nog iets warmer. Voor eenigen tijd werd alhier door Burg, en Weth. voor de eerste maal een vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor gebruik ter plaatse van verkoop, ingetrokken, in verband met door den vervanger van den vergunning- houder beloopen veroordeelingen ter zake van overtreding der drankwet. Van dat besluit van Burg, en Weth. kwamen belanghebbenden in beroep bij Gedep. Staten van Zeeland, die dat, mede in ver band met een nader advies van Burg, en Weth. vernietigden, als zijude het besluit ten onrechte genomen. Naar we vernemen is echter in de laatst- gehouden vergadering van Burg, en Weth. in verband met een verder vonnis ten laste van belanghebbende wegens drankwttover- treding, opnieuw een besluit gtnomen, waar bij bedpelde vergunning wordt ingetrokken. Naar een correspondent ot.s schrijft is te St. Nicolaas door het vergaan van de //Empress of Ireland" een deftige familie in diepen rouw gedompeid In 1909 ver- trok uit, die stad de heer K. Verniers met echtgenoote en 4 kinderen naar Montreal, waar hem ten goede betrekking als musicus was aangeboden. V'oor eenige weken schretf hij aan zijne rnoeder mevrouw de wed. Verniers te St. Nicolaas, een brief, waariti hij meldde, dat hij met zijne vrouw en 6 kinderen haar zou komen opzoeken en hoopte, dat bij zijne mot der, broeders en zusters in goeden welstand zou mogen aan- treffen. Allen, helaas, vonden hun dood in de golven. Drie broeders van den ver dronken heer Verniers zijn priesters, een is officier, een is industrieel, alien zijn bekende musici. Twee zijner zusters zijn in het klooster. Met ingang van I Augustus is door den Commissaris der Koningin op verzoek eervol ontslag verleend .aan den heer K. J. A. G. baron Collot, d'Escuiy, te Honte nisse, als lid en voorzitter der Gezondbeids- commissie te Hulst. Bij Kon. besluit is herbenoeuid tot burgemeester van Siuis, de heer J. E. Bogaard. De Kon. Kantwerkschool Koningin Sophie te Sluis, zal aan H. M. Koningin Alexandrina van Denemarken een waaier aanbieden van Zeeuwsche kant, welke op die school vervaardigd is. (N. R. Crt.) Op Donderdag 18 Juni zal te Ax >1 het Zeeuwsch-Vlaamsch zendingsfeest wor den gehouden, waarin als sprekers zullen optreden Ds. J. J. Homburg, van Goes, Openings- rede over//De God der beloften"Ds. J. D. Wielenga, van Middelburg: ,/Luctor et Emergo"Ds. E. Raams, van Iloek U

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 2