Hedenavond OPENING der Nienwe Zaak. Moordstraat No. 53. FA VOERMAN-DE PAUW. ALBERT ST AND AERY S BUVIELEI en NAAIHAGHINES Opsnlare Verkooping. Ben WOONHUIS, Openkre Verkooping. TIVOLI" Aanbesteding1. Berilaats voor Fietsea. Rijwielen vanaf fl, 27,50 tot 350 gulden. Enorme voorraad Onderdeelen: &'Asitelled^unr,enenzKee^.nIS STANDAERT, H.H. Visschers! Hengelsport- iw JACS DE KOK, Ter Neuzen Firma VOERMAN-DE PAUW. iers-Ioveiitaris 8811 Werkmanswoonliiiis, Een I ooa- on WinMlnis, Bouwen J. de Kok Ter Neuzen. J.F. 81 M BoiwLIislititleflfirlaii EEN STOKER. flinke DIENSTBODE, Een Dagmeisje, Coop. RoomMerfabriek Hontenisse blijven de Gedurende de Pinksterdagen CONCOURS-HIPPIQUE eat de Banden vanaf 75 cent. iiddelen van vervoer. «r B' Wegens zwakte te koop aaogeboden Hit d8 hand te koop: Gevraagd te Gent, Belgi'e, Gevraagd tegen 4 Juni a,s. Prima RG0MBGTER, uitsluitend onder Rijkscontrole a 1,40 per K.G. Geregelde voorraad *9 Het buitengoed Bergplaats voor Rijwielen, bij C. BEHDEGEiYfi. pl,m. 200 Machines van Engelsche, Nederlandsche, Duitsche, Fransche merken. Koopt geen Bijwiel of Naaimachine aivorens een bezoek te brengen aan mijn Magazijn. Ooncurrentle beslist onmogelijb:. Oemakkelijke betaliogs-conditien por week of per maanl Speciale werkplaatsen voor het vervaardigen van nieuwe Rijwielen, opnieuw Lakken en Vernikkelen. Reparatie-inrichting bekend. l*to kias afwerking, spoedig, biliijk. Mefcanicien-Constructeur, TEE NETJZEN. IN MODES, Noordstraat 53. Dames- Artikelen, Ter Neuzen. hd Heeren-Artikelen. m Kinder-Artikelen. W TE KOOP: Jacs de Kok, Terneuzen. Sigarenhandel (Noordstraat 75) Vraagt proef(Kwaliteiten gewaarborgd). IMPORT MANILLAIMPORT HAVANA Bloemen, Veeren, Linten, Garnituren. ARNHEM. Onderwbs per correspondentie GEVRAAGD aoieert tot nadei bericht, Be Birecteur P. J. E. DAMSTE. De Notaris J, A. Dregmans te Axel zai ten yerzoeke van den heer J. VAN BENDEGEM, landbouwer te Hengstdijk, in het cafe van Sal. Dieleman Wz. te Axel, op Dondepdag fl iiini S9!4, in plants van op Vrijdag 5 Juni 1914zooals eerst was geannonceerd, des namiddags 2 lire, verkoopen Schuur en Erf, tot alle doeleinden geschikt, aan den Nieuwendijk te Axel, kadastraal aldaar bekend in sectie G, nommer 2445, groot 2 aren 19 cen- tiaren. Het hi lis met erf en de schuur zullen afzonderlijk en in massa worden geveild. Aanvaarden bij de betaling, zijnde 2 maanden na de toewijzing. De Notarissen Dumoleyn te Honte- nisse en Hmnendt te Sint-Nicolaas, zullen ten verzoeke van de Erven van wijlen den WelEd. Heer FLORIMOND VERDLR- MEN, te Sint-Nicolaas overleden, in het openbaar verkoopen gunstig gelegen nabij Hulst, aan den Provincialen weg Hulst-Walsoorden, met boomgaard eniuingron* den, in de gemeenten Hulst, Hon- tenisse en Stoppeldijk, verdeeld in vier koopen KOOP I. Met buitengoed TI VOLT zijnde woonhuis met bijgebouwen, serre, vijver, lusttuin met mooie opgaande boomen en kreupelhout, en eenige weg, ter grootte van 69 aren, kadastraal bekend gemeente Hulst in Sectie B nummers 469 en 17bis, en gemeente Stoppeldijk in sectie F nummers 109a en 109b. INGESTELD op 4050.-. KOOP II, 68,80 aren boomgaard, wissebosch en kaphout, naast koop I, kadastraal bekend gemeente Hulst in sectie B nutnmer 14 en gemeente Hontenisse in sectie G numtner 647. Boomprijs fl. 232,50. INGESTELD op 800.-. KOOP III. 46,39 aren tuingrond met tuinhuis aan den Provincialen weg, kadastraal bekend gemeente Hulst in sectie B nummers 263 en 48 en ge meente Hontenisse in sectie G nummers 1006, 1007 en 1010, met daarbij be- hoorend recht van uitplant. Boomprijs fl, 150. In pacht voor-zooveel de tuingrond betreft bij Jos. van de Walle tot Kerstmis 1916 ad fl. 63,75 'sjaars. INGESTELD op 1800.—. KOOP IV. 48,60 aren tuingrond, palende koop 111 en Noordeiijk Gebr. Moens, kadastraal bekend gemeente Hontenisse in sectie G nummers 1102 en 1103, met daarbij beboorend recht van uitplant. In pacht bij Aug. Kramers ad fl. 60 'sjaars. INGESTELD op 920.-. Betaling koopsom 1 Augustus 1914. Onkosten 8 °/0. Gelag ljt °/0. YERBLIJF op Sinsdag 9 Juni 1914, des namiddags 4 uur, in Hotel //Het Bonte flert" bij dhr. Brand te Hulst. Nadere inlichtingen ten kantore van ge- noemde notarissen. Ondergeteekende zal op Woensdag 10 Juni 1914, des nam. 5 uur, ten verzoeke van mej. de wed. DU1JM, te Axel, in het cafe ,/De Reisduif" bij dhr. F. Dieleman, trachten aan te besteden Het bouwen en verbouwen van een Woonhuis, aan de Walstraat te Axel, in drie perceelena. metselwerk, b. timmerwerk enz. en c, schil- der- en glaswerk. Bestek en teekening van af heden ter inzage in voornoemd cafe, alwaar plaatse- lijke aanwijs zal geschieden op Maandag 8 Juni, des nam. 4 uur. Axel, 29 Mei 1914. C. VAN DEN BROEKE, Bouwkundige. Cafe ,,SEL£aE", Westkolkstraat. Ter Neuzen. BONDEYYEL-TOLLENAAR, te AXEL, Op het t e r r e i n is een zeer goede De geheete collectie Jiuitengewone sorteering is voorradig. Maa af I KSei. Spoorweg Ter Neuzen—Gent. Rijke- keuze in 3 Jabots, en FRONT LACE Kanten, Batisten Stoffen Mouseline Blouses. Corsetten van de goedkoopste tot de beste soorten. Alle elegante modellen. Dames witte en gekleurde Boezelaars. Gekleurde en witte Onderrokken, Cor- setlijfjes, Hemden, Pantalons en Nachthemden, Korte en lange Ilandschoenen. Zwarte en gekleurde Glace's. Wollen en katoenen P'antasiekousen. Voorts Kanten, Galons, Bruidsbloemen, Knoopen en verder alles wat tot het modevak behoort. p Gpoofs keuze in s Dassen, Boorden, Manchetten. Fijne zwarte gekleurde Stoffen en glace Handschoenen, 00k zeer geschikt voor militairen. De nieuwste modellen Heeren- en Jongens-Petten en Baretten. Sokken en Sokkenophouders, enz. Hoedjes, Kapjes, Manteltjes. Bonte en witte Schortjes. Kindercorcetten en Rechthouders. Tricot Jongenspakjes en alle verdere Kinderbenoodigdheden. Aanbevelend. p. CD m Speciale inrichting voor Dames- en Kinder bleeding. P.S. IPrachtigre ^taalcolleetie voorlianden, i Sas van Gent^^ fa 9>40 fa Ter Neuzen—Brussel over Lokeren. Spoorweg Ter Neuzen—Meelielen. als Leder, Leest, een nieuwe Stikmachine, Gereedschappen en alle Materialen. Te bevragen bij F. J. DE KFIJZEB, Schoenmaker, Hoek (Zeeland). s t a a n (1 o te Hoek. Informaties bij Notaris ZIJLSTRA en bij F. DE KRIJGER, Oudelande, lJzendijke. ingericht, voor gi'o&libskksrij, enz., staande in de Kerkhoflaan te Ter Neuzen. Br. fr. lett. W, Bureau Ter Neuzensche Courant. „The Flysac" en „The Viper" zijn de beste. e Wie een Di'Oog en Qoedkocp huis wil bouwen, gebruike metselsteen van de Axelsche vlakte. Monsters en prijzen franco op aanvrage. Stoomsteenbakkery Axelsche vlakte. Levert steeds de meest bekende gedeponeerde merken Sigaren in verschillende prijzen en melanges. Nieuwstraat 28. TER NEUZEN1! Ontvangen eenc rijke keuze - Minzaam aanbevelend. in alle bouwkundige, werktuigkun- dige en electrotechnische vakken Mondelinge en schriftelijke inlichtingen bij den correspondent, J. 13. WI?SO te Westdorpe. Yraagt prospectus. aan de Stoomwassclierij „DE VLIJT", Ter Neuzen in een protestantsch Hollandsch gezin eene als nieid alleen, kunnende koken en huiswerk verrichten. Zonder goede getuigen, onnoodig zich aan te melden. Hoog loon. AdresCoupure 173. uiet benedon de 16 jaar. Brieven onder letter H, bureau dezer CouraDt. Van Ter Neuzen over St. Nicolaas n. Gent Van Gent over St. Nicolaas n. Ter Neuzen Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door S. VAN REES, R. St'HEELE Hzn., J. D. THIELMAN-EAUWENS en W. KOSTER. Stooin tram weg Hulst—Walsoorden. Amsterdamsche tijd. Ter Neuzen n. Gent 5,56 8,52 12,19 5,21 5,29 5,32 5,36 5,45 8,35 8,43 8,46 8,50 8,59 j Selzaete CD o t— 1 Hi ►-4 O sa. P 1 Sluiskil 6,04 9,00 12,27 Slaiskil (brug) 6,07 9,03 12,30 Philippine 6,11 9,07 12,34 y Sas van Gent 6,19 9,15 12,43 Greenwichtijd. Sfllz-ietfl (aackomst 6,04 9,00 12,28 selzaete (vertrek 616 907 12>41 Aank. te Gent (kl. at.) 6,50 9,38 te Gent (gr. st.) 7,04 9,50 1,24 6,36 9,41 Greenwichtijd. v. Gent(gr. st.) n. T.N. 5,10 8,19 11,50 Gent (kl. st.) 5,24 8,31 12,02 (aankomst 6,00 9,03 12,34 (vertrek 6,12 9,10 12,48 Amsterdamsche tijd. o n .(aank. 6,37 9,35 1,08 v. Philippine 6,50 9,48 1,23 Sluiskil (brug) 6,54 9,52 1,27 Slaiskil 6,57 9,55 1,30 Aank. te Ter Neuzen 7,05 10,03 1,38 COURESFONDENTIE. Gieenwiehtijd. v Selzaete n. Eecloo 6,13 9,10 12,38 5,50 9,00 u Ei.oloo n. Selzaete 5,11 8,12 11,38 4,52 7,05 Selzaete n. Moerbeke en I.okeren 6,09 9,12, 12,47, 5,49 en 9,2). (De trein van 9,2 I loopt niet verder dan Moerbeke). Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,03 7,18 11,58 5,00 8, i 6 j Gent n. Brussel 7,09 10,02 1,32 6,58 9,50 Brussel n. Gent 5,1 8 9,32 11,40 3,57 6,14 u Gent n. Ostende 8,31 11,03 11,07 1,34 7,22 10,10 Ostende n. Gent 6,34 8,48 11,02 11,34 3,20 5,40 Ter Neuzen 5,56 8,52 12,19 5,23 Am. T. V. Selzaete 6,09 9,12 12,47 5,49 Gr. 'J. a. Brussel 10,04 12,41 3,31 9,16 y v. Brussel 5,25 10,15 2,02 6,20 v. Selzaete 9,10 12,43 5,52 8,59 a. Ter Neuzen 10,03 1.33 6,48 9,53 Am. T 5,30 5,50 5,04 5.16 5,48 5,52 6.17 6,25 6,33 6,37 6,40 6,48 8,44 8,59 8,03 8,15 8,47 8,50 9,24 9,30 9,38 9,42 9,45 9,53 Amsterdamsche tijd. Ter Neuzen 6,58 10,00 Slaiskil 7,05 10,08 Axel 7,13 10,17 Kpuit 7,19 10,26 Hulst 7,27 10,38 Greenwichtijd. V Clinge 7,20 10,36 St. Gillis 7,29 10,45 Aank. te St. Nicolaas 7,38 10,54 Vertr. u 8,22 10,57 Aank. te Mecbelon 9,17 11,54 Greenwichtijd. v. Mech. n. St. Nie. 6,34 10,32 St. Nic. n. T. N. 7,45 11,43 St. Gillis 7,54 11,55 y Clinge 8,03 12,07 Amsterdamsche tijd. 1,48 1,56 2,04 2,13 2,22- 2,18 2,26 2,35 3,00 3,57 Hulst 8,35 12,48 Kijkuit 8,42 12,55 Axel 8,49 1,02 it Sluiskil 8,56 1,09 Aank. te Tor Neuzen 9,04 1,16 1,29 3.05 3,16 3,26 3,58 4.06 4,14 4,22 4,28 6,12 6,20 6,29 6,37 6,46 6,42 6,51 7,02 7,14 8,1 i 6,01 7,15 7.26 7,35 8,C6 8,13 8,20 8.27 8,34 CORKESPONDENTIE. Greenwichtijd. v. St, Nicolaas n. Antwerpen 8,23 11,44 2,52 7,19 v. Antwerpen n. St, Nicolaas 6,46 11,32 2,06 6,16 y St. Gillis n. Moerbeke 7,59 11,20 3,26 7,30 v Moerbeke n. St. Gillis 6,45 9,59 11,15 1,20 6,15 y Mechelen n. Brussel 9,24 11,59 4,14 8,18 y Brussel n. Mechelen 5,59 9,30 12,36 5,33 Mechelen n. Leuven 9,31 12,36 4,19 10,29 y Leuven n. Mechelen 5,35 9,36 10,03 11,55 5,17 v. Ter Neuzen 6,58 10,00 1,48 6,12 Am. T. St. Nicolaas 8,19 11,32 2,49 7,18 Gr. T. Aank. te Gent (Waes) 9,09 12,41 3,35 8,26 n n y Gent (Zuid) 9,20 12,52 3,48 8,38 v. Gent (Zuid) 6,01 10,20 1,46 5,47 Gr. T. Gent (Waes) 6,27 10,33 2,03 6,01 i/ St. Nicolaas 7,45 11,43 3,05 7,15 y Aank. teTerNeuzen 9,04 1,16 4,28 8,34 Am. T. Amsterdamsche tijd. v. Hulst, Station 5,05 8,00 -{-10,45 {-2,25 5,30 8,05 Postknntoor 5,08 8,03 10,48 2,28 5,33 8,08 Dubb. JPoort 5,11 8,06 10,51 2,31 5,36 8,11 y Tivoli 5,14 8,09 10,54 2,34 5,39 8,14 Rustwat 5.20 8,15 11,00 2,40 5,45 8,20 y Terhole 5,25 8,20 11,05 2,45 5,50 8,25 Hoefkensduk 5,33 8,28 11,13 2,55 5,58 8.33 Kuitaart, Tol 5,38 8,33 11,18 2,53 6,03 8,38 Kloosterz. Tasdijk 5,46 8,41 11,26 3,06 6,11 8,46 y Dorp 6,49 8,44 11,29 3,09 6,14 8,49 Wals. Kruisweg 5,52 8,47 11,32 3,12 6,17 8,62 Aank. Wals., Dijk 6,00 8,55 11,40 3,20 6,25 9,00 t Vraehtg. worden slechts met deze treinen vervcerd v. Walsoorden, Dijk 6,10 f9,23 11,55 f3,45 6,40 Kruisweg 6,18 9,31 12,02 3,53 6,48 Kloosterz., Dorp 6,21 9,34 12,05 Tasd(jk 6,24 9,37 12,08 Kuitaart, Tol 6,32 9,45 12,15 Hoefkensdijk 6,37 9,50 12,20 Terhole 6,45 9,58 12,27 Rustwat 6,50 10,03 12,31 Hulst Tivoli 6,56 10,09 12,86 Dubb. poort 6,59 10,12 12,39 I'ostkantoor 7,02 10,15 12,42 Aank. Hulst, Station 7,05 10,18 12,45 9,25 9,82 3,56 6,51 9,35 3,59 6,54 9,38 4,07 7,02 9,45 4,12 7,07 9,50 4,20 7,15 9,57 4,25 7,20 10,01 4,31 7,26 10,06 4,34 7,29 10,09 4,37 7,32 10,12 4,40 7,35 10,15 Vraehtg. worden slechts met deze treinen vervoerd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 8