I TdTertentien. Laatste Bariohten. BIECHAM'S P1 U£N Loop der hevolkinp van Ter Neuzen. Ernstige scheepsramp in Canada. Aandoeningen der huid. 1889 - 2 Juni - 1914. W. J. van Leuven, schipper, aan boord, naar Dordrecht. GEMEENTERAAD VAN SAS VAN GENT. PAUL! II KftmOE®, Gertrouwd P1ETER JOHANNES VAN DEN OUDFN tijding toegediend, omdat ze hem plaagden en voor en na schooltijd zongen het bekende liedje //Toen Troelstra naar het Loo toeging," Het 0. M. eischte 25 boete, subsidiair 25 dagen hechtenis. De verdediger pleitte vrijspraak, op grond dat die tuchtiging viel binnen de grenzen eener geoorloofde kas- tjjding. (Hbl.) Voor de rechtbank te Middelburg werd heden tegen een drietal agenten van de Tydgeest te Ylissingen en een te Middel burg, die van vonnissen van den kanton- rechter te Middelburg in appel waren ge- komen 3000 of 50 dagen geeischt, met bevestiging der vonnissen vanwat de gronden betreft. De gemacktigde van deze beklaagden, Mr. Van Zanten uit Rotterdam, wees op het berhaaldelijk ontlsaan van rechtsvervolging door kantonrechters en rechtbanken. Pleiter wees er op dat eerst op 22Juni de Hoogeraad de eerste uitspraak zal doen in verband met de inval op 12 Januari en het dus beter is thans wel een principieele beslissing te nemen, rnaar niet zulk een zware straf op te leggen. Pleiter zette op de bekende gronden uiteen, dat hier geen sprake is van loten doch van obligaties in een premieleening. Ook meende spreker dat beklaagden zich aan geen strafbare feiten hebben schuldig gemaakt. Ook tegen F. te Goes, werd /"3000 of 50 dagen geeischt. Gedurende de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: J. S. v. d. Velde, dienstbode, O 172, uit Ermelo. P. Stuart, zonder beroep, Noordstraat 41, uit Bloemendaal. J. de Putter, zonder beroep, Markt 19, uit Hoek. P. Bazen, schilder, Baandijk 36, uit Graauw. E. M. Muller, dienstbode, Grenulaan 27, uit Dordrecht. A. M. Verras, dienstbode, Q 244, uit Antwerpen. Yertrokken: J. Willemsen, smid, Korte Dijkstraat 7, naar Kruiningen. E. J. Dekker, zonder beroep, O 170, naar Sas van Gent. C. A. Rijken, zonder beroep, Yan Boven- straat 40, naar Antwerpen. J. G. J. Tonnaer, opzichter, Lange Kerk- straat 31, naar Vught. R. Harms, bankwerker, P 13, naar Amsterdam. H. Heeffer, timmerman, Baandijk 75, naar Sas van Gent. Th. van Loock, scheepsmeter, Lange Kerkstraat 92, naar Antwerpen. M. L. Flerlage, dienstbode, Korte Kerk straat 22, naar Westdorpe. C. J. v. d. Klooster, zonder beroep, Noordstraat 15, naar Dordrecht. J. Mieras, dienstbode, Heerengracht 15, naar Axel. A. Meeusen, zonder beroep, 1 N, naar Axel. P. Rosendaal, smidsknecht, Schoolweg 11, naar Koudekerke. A. de Bokx, zonder beroep, O 48, naar Zaamslag. J. Sol, dienstbode, O 56, naar Groede. 's Gravenhage. Blij ens een bij de Regeering ingekomen telegram zijn in Indie by een overval van een inlandsche patrouilie in het achterland van Matam de kapitein van het Indisch leger en 2 Amboineesche fuseliers verwond. TWEEDE KAMER. De heer Spiekman zette zijne gisteren aangevangen repliek voort en betoogde, dat de Minister Treub, zijn eigen principes van vroeger overboord werpt. Daardoor hebben de arbeiders aan dezen radicalen Minister even weinig als aan een conservatieven. De heer Nierstrasz, repliceerende ver- dedigde zich, herhaaldelijk door de sociaal- democraten gei'nterrumpeerd, tegen den aan- val van den heer Spiekman, wiens holle woorden, naar spreker overtnigd was,bestemd waren verbittering onder de arbeiders te kweeken, doch voor hen steenen voor brood zijn. Spreker verklaarde bewondering en geen minachting voor arbeiders te hebben, maar wel verachting voor hen, die terrorisme uitoefenen op goedgezinde arbeiders en vooral voor leiders, die achter de schermen blij ven. Voorts repliceerden o. a. de heeren Van der Voort van der Zijp, Yan Nispen (Nij- megen) en Schaper. Laatstgenoemde critiseerde op heftige wijze dat de heer Nierstrasz de leiders der vak- organisatie als giftmengers heeft afgeschil- derd. Hij vergeleek de redevoering van den heer Nierstrasz met een societeits-praatje, waarin op cynische, vaak ploertige wjjze, over de arbeiders wordt gesproken. Vervolgens dupliceerde de Minister Treub, die zich principieel bleef verzetten tegen opneming van een minimumloon in de wet en het binden van het stuwadoorsbedrijf aan de bepaling van toelating van overheids- wege. Geen principieel bezwaar had de Minister tegen wettelijke beperking van den arbeidstijd. Father Point. Op de St. Laurensrivier heeft een aanvaring plaats gehad tusschen het stoomschip Empress of Ireland, van de Canadian Pacific Railwaycompagnie en een kolenboot, aldus wordt ons geseind, Uit den verderen inhoud van het telegram meenen wij te moeten afleiden dat genoemd stoomschip is gezonken. Genoemd stoomschip is in 1906 te Glas gow gebouwd en was voorzien van een toestel voor draadlooze telegrafie en onder- waterkloksignaal. Het voer in geregelden dienst, voor boven- genoemde maatschappij, tusschen Europa en Amerika. Het is den 15den Mei van Liverpool afgevaren, met bestemming naar Quebec (Montreal) dat aan de St. Laurens rivier is gelegen, waar het den 22 Mei arriveerde. Het schip was dus nu op de terugreis en de aanvaring moet hebben plaats ge had ongeveer 12 uren na het vertrek, in aanmerking genomen de plaats van herkomst van het bericht en de plaats waar schip- breukelingen zijn aangebrachtRimouski, ook aan de St. Laurensrivier gelegen. Aan boord waren 90 eerste klasse passa- giers, 250 der tweede klasse en 650 tusschen- dekspassagiers, benevens de uit 432 personen bestaande bemanning. Te Rimouski zijn 420 personen aan land gebracht, nieest vrouweu en kinderen, in zeer ellendigen toestand verkeerende. Men vreest dat niet minder dan 1000 personen zijn omgekomen. De kapitein is gered. Onze correspondent seint, vernomen te hebben, dat ook enkele Nederlandsche families aan boord waren. Vergadering van Donderdag 28 Mei 1914. Voorzitter de heer P. Wauters, Burge meester-raadslid. Aanwezig de heeren Oole, Pauwels, Hame lynck, Buijsse en De Vleeschhouwer. Afwezig de heer Malotaux. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering goedgekeurd De heeren Hamelynck en Buijsse maken evenwel ieder voor zich een aanmerking op een onjuistheid in het officieel verslag, welke worden erkend en gewijzigd. Daarna komt aan de orde: I 1. Mededeeling ingekomen stukken. a. Bericht van Gedep. Staten, dat is goedgekeurd het raadsbesluit tot onder- handschen verkoop van gemeenlegrond aan de Zeeuwsch-VIaamsclie tramwegmaat- schappij. Aangenomen voor kennisgeving. b. Het kohier van den hoofdelijken om slag voor het jaar 1914, voorzien van het bewijs der goedkeuring door Gedep. Staten Aangenomen voor kennisgeving. 2. Aanbieding verslag toestand gemeente Door den Voorzitter 'wordt namens Burg en Weth. aangeboden het verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1913. Dit wordt voor de leden ter visie gelegd 3. Vaststelling rekening Burgerlijk Arm bestuur over 1913. De Voorzitter verzoekt de Commissie, die belast is met het onderzoek der rekening van het Burgerlijk Armbestuur, de heeren Hamelynck, Buijsse en De Vleeschhouwer, daaromtrent rapport te willen uitbrengen De heer Buijsse deelt namens de Com missie mede, dat zij de rekening hebben onderzocht en accoord bevonden. De ont- vangsten hebben bedragen f 2229,951/2 en de uitgaven J 1810,03y2, zoodat het goed slot bedraagt 389,92. De Commissie ad viseert dus tot goedkeuring der rekening. Zij wenscht echter eenige inlichtingen. Zij heeft gezien, dat op de lijst voorkomt de vrouw van Pol de Grof. Hoe staat dat? De Voorzitter: O, die onbestorven we- duwe? De Voorzitter van het Armbestuur, de heer Oole zal daaromtrent wellicht wel inlichtingen kunnen geven. De heer Oole deelt mede, dat door de leden van het Armbestuur, in liunne ver gadering van 13 Dec. 1913 is besloten, dat alleen zal worden geantwoord op bemerkin- gen die schriftelijk te liunner kennis worden gebracht. Zij zullen dan schriftelijk ook antwoord geven. Een andere wijze van be handeling is niet wel mogelijk. Toevallig is ook nog een lid van den Raad, de heer Malotaux, ook lid van het Armbestuur, an- ders zou spreker alleen in de gelegenheid zijn, zich hier te verantwoorden. Dat is niet de goede weg, hij zal daarom thans op de gesteldevraag niet ingaan, en ver zoekt de bemerking schriftelijk aan hun college te willen inzenden. De heer Buijsse geeft te kennen, dat dit dan maar moet gescliieden en voegt daaraan toe, dat de Commissie ook bemerkt heeft, dat Vereecken maar op 15 daarin voor- koml als bijdrage in de verplegingskosten van zijn zoontje, terwijl hier besloten was, dat dit /25 zou zijn. De Commissie meent, dat hij best betalen lean, bovendien was hier bij de bespreking er al op geweizen, dat 25 eigenlijk te weinig wasdaar is dan echter genoegen mede genomen. Nu meent hij, dat het niet aangaat om dat be- drag weer te verminderen, in strijd met het genomen besluit. (De heer Oole verzoekt, dat dan ook schrif telijk mede te deelen, wat de heer Buijsse toezegt. ,De rekening wordt daarna met algemeene slemmen goedgekeuifd. 4. Mededeeling gunning schoolbouw. De Voorzitter deelt mede, dat het bouwen der schoolbouw, overeenkomstig de door den Raad aan Burg, en Weth. gegevenmach- tiging, is gegund aan de heeren P. L. Buiten- dijlc en J. M. van Riet, te Goes, voor de som van 31.969. .'Hij wenscht liierbij te verklaren, dat de reden, waarom het werk niet aan de laagste insqhrijvers is gegund, niet gelegen zijn in mindere soliditeit dier laagste inschrijvers. Het daaromtrent door Burg, en Weth. in,- gestelde onderzoek was niet ongunstig. Er zijn echter andere omstandigheden die Burg, en Weth. lot hun besluft hebben geleid. Zoo- als de leden weten is er bij de besteding nogal wat gebeurd, en dat is de oorzaak. !De heer Pauwels merkt op, dat toch in in geheime vergadering hieromlrent reeds voldoende is gesproken. De Voorzitter stemt dat toe, maar meent dat het toch noodig is, in het belang der laagste inschrijvers, hier te verklaren, dat de niet-gunning van het werk, niet zijn oorzaak vindt in onsoliditeit. 5. Aangaan geldleening voor aankoop motorbrandspuit. |De Voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor ter bestrijdlng van de kosten voor het aankoopen der motorbrandspuit over te gaan tot het sluiten eener leening van 3CXX1, tegen eene rente van ten hoogste 41/2 procent. De heer Hamelynck merkt op, dat daar niets tegen te doen is, het moet gescliieden, doch het is jammer, dat die aankoop niet met het geld der gemeente mag worden betaald. Wat de aan den tram verkochte grond heeft opgebracht was dan voldoende. De Voorzitter stemt dat toe, maar zegt ook, dat het niet anders kan, omdat niet wordt toegelaten, dat het eigen kapitaal daarvoor wordt gebruikt. Het voorstel wordt aangenomen met al gem eene stemmen. 6. Sluiten geldleening voor schoolbouw De Voorzitter stelt namens Burg, en Weth. voor ter bestrijding der kosten van schoolbouw en het aanschaffen van meu- belen aan te gaan eene leening van 26.000, tegen eene rente van ten hoogste 41/2 procent, in aandeelen van 500, en elk jaar twee aandeelen af te lossen. De heer Buijsse maakt bezwaar tegen de voorgestelde aflossing; 1000 'sjaars af- lossen is nog al veel. De leening zou dan in 26 jaar afgelost zijn, wat hij wel wat vlug noemt; hij meent, dat er niets tegen is, om het nageslacht ook wat te laten be talen. De heer Hamelynck is het met den heer Buijsse eens. De heer Pauwels vqelt ook wel wat voor een langeren termijn, zoodat er jaarlijks wat minder kan afgelost worden. De Voorzitter zou daar ook geen bezwaar tegen hebben, maar meent, dat Gedep. Staten geen langeren termijn dan 26 jaar zullen toestaan. Hij wijst op een gelijk geval in een gemeente uit Zuid-Holland, die een termijn van 30 jaar wenschte, wat door Gedep. Staten dier provincie niet werd goed gekeurd. Spreker brengt ter tafel het week blad voor Burgerlijke Administratie waarin is opgenomen een Kon. besluit, waarbij, na behandeling dier zaalc voor den Raad van State, het raadsbesluit om de aflossing op 30 jaren te bepalen, wordt goedgekeurd, uit overweging, dat de daar gebouwde school, naar het zich laat voorzien, over 30 jaar ook no;g zal voldoen in de belioefte. De heer Buijsse merkt op, dat die Raad dus gelijk heeft gekregen. De Voorzitter erkent dat, maar merkt op, dat dit veel moeite heeft gekost, en dat het motief kon worden aangevoerd, dat die school over 30 jaren nog zou voldoen. Hoe dat hier loopen zal, kan men niet zeggen. De heer Buijsse meent, dat men toch ook kan probeeren een langeren termijn te krij gen. Als het niet mag, kan men nog anders handelen. De heer Pauwels geeft in overweging aan deelen te maken van 400 en er dan jaar lijks 2 ^.f te lossen. In 32 jaar is dan de leening afgelost. Wil men later meer af- lossen, dan kan dit altijd geschieden. Een denkbeeld van den heer Hamelynck, om aandeelen te nemen vanj f 250 en er dan 3 af te lossen, ontraadt hij. Voor een lee ning tot een dergelijk bedrag kan men z. i. geen kleinere aandeelen dan f 400 nemen. Na nog eenige opme'-kingen, wordt over overeenkomstig het voorstel van den heer Pauwels besLoten. De inschrijving voor de leening zal per adverlentie worden opengesteld. 7. Wijziging der gemeentebegrooling voor 1914. De Voorzitter stelt namens Burg, en Weill, voor de gemeentebegroo ling voor 1914 te wijzigen, door onder de ontvangsten op te nemen /8000 als rijks-subsidie voor den schoolbouw, f 26000 als opbrengst der leening daarvoor, /3000 als opbrengst der leening voor den tram en 3431,25 als op brengst der aan de Zeeuwsch-VIaamsclie tramwegmaatschappij verkochte gemeenle grond. En onder de uitgaven op te nemen: voor aankoop van eene molorbrandspuit/3100, bouwen der openbare school 32000, aan schaffing van schoolmeubelen j 2000, eene inschrijving op het Grootboek der N. W. Schuld /3000, /5 voor grondlasten, ./500 voor onderhoud van gebouwen (herstelling post- en lelegraafkantoor) en den post voor onvoorziene uitgaven te verhoogen met 173,75, 0111 de begrooting siuitend le maken. Hij voegt daaraan toe,, dat het de bedoe- ling is, om te trachlen vergunning te krijgen het bedrag waarmede de opbrengst van den aan den tramwegmaatschappij verkochten genreentegrond de 3000 te boven gaat, te niogen gebruiken voor het betalen van de herstelling aan het post- en telegraafkantoor, wat een productieve uitgaaf is. De heer Hamelynck betreurt, dat de ge meente haar kapitaal op het| Grootboek moet zetten, waarvoor maar 2i/2 procent rente wordt verkregen, terwijl zij zelf tegen 41/2 procent moet gaan leenen. De heer Pauwels en de Voorzitter wijzen er op, dat men op het Grootboek, in ver band met den koers van inschrijving, in werkelijkheid meer rente krijgt. Dat komt uit op ongeveer 4 procent. De heer Buijsse wijst er op, dat in het voorstel tot wijziging der begrooting gelezen is „bouwen van schoollokalen en onder- wijzerswoningen." De voorgestelde post is toch niet voldoende om daarvoor ook de woning te bouwen. De Voorzitter wijst er op, dat de omL schrijving van dien post aldus in de begroo ting voorkomt. Met een woning is men nog zoover niet. De heer Buijsse merkt op, dal besloten is een woning te bouwen. De Voorzitter stemt dat toe, maar geeft te kennen, dat later besloten is, dat nog wat uit te stellen. De heer Buijsse weerspreekt dat, de Voor zitter heeft dat wel gezegd, maar daar is niet toe besloten. Echter, dat doet niets af aan dit besluit. De Secretaris merkt op, dat, wanneer tot den bouw van eene woning in dit jaar zou worden overgegaan, de thans op j 32000 geraamde post, met het bedrag voor de woning zou moeten worden verhoogd. Na nog enkele opmerkingen, wordt het voorstel aangenomen. 8. Aanleg nieuwe straat. De Voorzitter vraagt voor Burg, en Weth. machtiging de noodige maatregelen te nemen tot het aanleggen van eene nieuwe straat, welke achter den Molenberg zou loopen lot de Kerkhoflaan. De bedoeling is, die straat maar aan eene zijde te bebouwen, daar dit wegens de nabijheid der begraafplaats niet anders kan. Met algemeene stemmen wordt na korte bespreking de gevraagde machtiging verleend 9. Verzoekschrift wed L. Vermoet, om gemeentegrond in erfpaclit. De Voorzitter deelt mede, dat van dewed. Vermoet een schrijven is ingekomen, waarin zij vraagt een beslissing te nemen omtrent haar verzoekschrift, tot het in erfpaclit ver- krijgen van gemeentegrond, aan de Verlengde Sclioolstraat, voor het bouwen van 6 ambte- naarswoningen. Daar de weg die de tram nemen zal, nu te zien is, meent de Voorzitter, dat er wel een beslissing op het verzoek kan genomen worden. Het beste zal zijn te informeeren hoe ver men van de trambaan moet afblijven. Van daar af, tot een diepte van 25 meters zou spreker de grond tot de gevraagde breedte willen uitgeven. De plaats waar met bouwen begonnen mag worden, kan dan later door Burg, en Weth. worden aangegeven. De heer Hamelynck vestigt er de aandaclit op, dat de trambaan daar een bocht maakt. De huizen zullen haaks op de straat ge bouwd worden. Moet nu, vraagt hij, de wed. Vermoet de grond nemen van af de trambaan? Dus ook die schuine hoeken? Dat acht hij niet billijk. De Voorzitter vraagt wie die overschie- tende stukjes grond dan moet nemen. De gemeente heeft er natuurlijk niets meer aan. De heer Hamelynck meent, dat de tram- maatschappij verplicht is die slrook over eene regelmatige breedte geheel te nemen. Die kan het bovendien ook beter betalen dan de wed. Vermoet. De Voorzitter betwijfelt of men die maat schappij daartoe wel verplichten kan. Het kan geprobeerd worden of zij er toe ge negen is. De heer Pauwels meent zeker te weten, dat bij de voorwaarden van verkoop be- paald is, dat de tram de overschietende onregelmatige stukjes grond ook moest koopen. De Voorzitter stemt toe, dat wel van een dier schuine stukjes gesproken is. De thans besprokene zijn daar niet onder begrepen. De koopacte is echter nog niet gepasseerd, zoodat er over te spreken valt. De heer Pauwels lioudt vol, dat alle on regelmatige stukjes in den verkoop moeten begrepen worden. Na nog eenige discussie wordt op voor stel van den Voorzitter besloten aan de verzoekster de gevraagde breedte grond in erfpaclit te geven op eene diepte van 25 meter, gemeten van af de grens van den door de Zeeuwsch-VIaamsclie tram benoo- noodigden grond, en verder onder de ge- wone voorwaarden. De betaling van het erfpaclitsrecht zal ingaan 1 Januari 1915. 10. Omvraag. a. De heer Pauwels vraagt, wanneer de motorspuit nog eens zal geprobeerd worden. De Voorzitter zou indienmendat wenscht, zulks de volgende week willen doen. De heer Hamelynck brengt het aanstellen van personeel voor de spuit ter sprake. Zij die voorloopig met de bediening belast zijn, zouden, naar hij gemerkt heeft, gaarnede finitief aangesteld worden. De heer Pauwels deelt mede, dat nog nidmand is aangesteld. Hij zou het beter achten, dat Burg, en Weth. door ervaring bij beproeving op eigen hand konden nar gaan hoeveel manschappen er noodig zijn, 0111 daarna hieromtrent een voorstel bij den raad te doen. In den Raad blij kt verder een strooming te bestaan, die het aanstellen van bezoldigd personeel het meest verkieslijkst acht. Besloten wordt de voorstellen van Burg, af te wachten. Ook blijkt, dat de leden over het alge- meen van oordeel zijn dat, als er met twee straalpijpen moet gewerkt worden, de be schikbare slangenvoorraad te gering wordt geacht om alle punten der gemeente, in verband met het verkrijgen van water, te bestrijken. h. De heer Buijsse komt thans terug op zijn voorstel omtrent het bouwen van een onderwijzerswoning, dat in de vergadering van 25 Juli van het vorig jaar is aangeno men. Hij zou wenschen voor te stellen nog dit jaar uitvoering aan dat besluit te geven, daar het volgens hem voordeeliger zal zijn, als die bouw gelijktijdig met die der school kan plaats hebben. De Voorzitter acht het beter daarmede nog te wachten, het is nu druk genoeg. Bo vendien, voordeel zit er niet in. Het moest toch afzonderlijk besteed worden. Hij blijft er ook bij, dat de vollallige raad in het laatst van het vorig jaar goed vond, met dien bouw te wachten. De heer Buijsse stemt toe, dat er ge noegen mede genomen Werd er in het vorig jaar niet op door te gaan, naar aanleiding van het betoog van den Voorzitter, dat het gewenscht was voort te gaan met de school, met het oog op het aanvragen der subsidie. Nu behoeft er niet meer gewacht te worden. De heer Pauwels betoog't, dat er geen voor deel in is, om dat werk dit jaar nog te doen. Integendeel, het is voor de gemeente nadeelig, daar zij dat eerder een uitgaaf van ongeveer 400 'sjaars voor die woning zal moeten doen, terwijl zij er nu met 150 aflcomt. Genoemde sprekers verdedigen hun stand- punt nader. De heer Buijsse handhaaft daarbij zijn voorstel. Dit wordt aangenomen, met 3 tegen 2 stemmen en 1 onthouding. Voor stemmen de heeren Buijsse, Oole en Hame lynck; tegen stemt de heer Pauwels en de Voorzitter; de heer De Vleeschhouwer houdt zich buiten stemming, zeggende niet van deze zaak op de hoogte te zijn. De Voorzitter merkt op, dat de beslissing dus in denzelfden zin als vroeger is uit- gevallen en dal er nu werk van gemaakt zal moeten worden. c. De heer Pauwels herinnert, dat de heer Buijsse vroeger ter sprake heeft ge bracht het verleggen van de rails van het spoor van de meelfabriek, in verband met den schoolbouw. Staat hij er nog op dat dit gebeurd? Er is van den aannemer een desbetreffend verzoek. llij meent echter, dat het geen juist slandpunt is, om, ter vergemakkelijking van het bouwen der school door een vreemden aannemer, een plaatselijke fabriek te bemoeilijken. De heer Buijsse geeft te kennen, dat denk beeld vroeger alleen te hebben ter sprake gebracht met het oog op de schoolkinderen. Blijkt het daarvoor noodig te zijn, dan kan zulks altijd nog geschieden. Thans wenscht hij, met het oog op het bouwen der school, er niet op terug te komen. Genoemde heer geeft nog te kennen, dat hij voor de onderwijzerswoning een plan zou wenschen, dat op zeven ft achtduizend gulden komt. De Voorzitter sluit de vergadering. De huid is blootgesteld aan tal van aan doeningen, welke door de jeuk en pijn het leven van den patient haast ondraaglijk maken. Bovendien zijn zij dikwijls onooglijk en bieden zij hardnekkigen weerstand aan elke behandeling. Foster's Zalf geneest de huid door haar verzachtende, antiseptische en heelende eigenschappen. Zij gaat de ont- steking tegen en is bekend als een der beste geneesmiddelen tegen eczeem, huiduitslag, gordelroos, schurft, insectenbeten, winter- handen en voeten, netelroos, dauwworm en alle jeukende huidziekten. Foster's Zalf (let op den juisten naam) is te Ter Neuzen verkrjjgb. bij A. v. Over- beeke—Leunis, Westkolkstraat. Toezen- ding geschiedt franco na ontv. v. postwissel a 1.75 per doos. VOOR RELANGHEBBENDEN. J Eerste Kwartier Maandag 1 Juni na- ruiddag 2,22 uur 30 Mei Zon op 3,48, onder 8,6, uur. 11 3,47, u 8,7, 1 Juni n 3,47, 8,9, n De lantaarn voor wielrijders moet een half uur, die voor voerlieden een uur na Zonsondergang branden. ZEETIJD1NGEN. Van 27 tot en met 28 Mei. Ter Neuzen. Aangekomen 27 Mei. Nedert. s.s. RICHARD, 4850 kub. M., van St. Petersburg, bout. Engelseh s.s. RIVER THAMES, 2242 kub. M., van Londen, stukgoed. Engelseh s.s. PANDION, 3619 kub. M., van White haven, ijzer. 28 Mei. Engelseh s.s. EILDON, 3760 kub. M., van Leith, ijzer. Vertrokken: 28 Mei. Engelseh s.s. MONTREAL, 386 kub. M., naar Yarmouth, macadam. Engelseh s.s. RIVER THAMES, 2242 kub. M., naar Londen, stukgoed. Gent. Aangekomen 27 Mei. Zweedseh s.s. BORG, 5955 kub. M., van Wiborg, bout. Noorsch s.s. BARD, 2009 kub. M., van Nordmaling, hout. Deensch s.s. AVANCE, 3663 kub. M., van Windau, hovt. 28 Mei. Zweedseh s.s. SVENSKE, 1412 kub M., van Nieuwediep, ledig. Belgisch s.s. PRINCE CHARLES, 640 kub. M., van Ostende, ledig. Nedert. s.s. ZEEAREND, 1155 kub. M., van Neath Abbey, steenkolen. Duitsch s.s. KATE VICK, 1859 kub. M., van Rostock, graan. Engelseh s.s. SEA SERPENT, 2554 kub. M., van Londen, stukgoed. Engelseh s.s. WHARFE, 2586 kub. M., van Goole, stukgoed. Vertrokken: 27 Mei. Zweedseh s.s. WASA, 4653 kub. M., naar Dantzig, phosphaat. Deensch s.s. GAULATYR, 3488 kub. M., naarBlyth, ledig. Engelseh s.s. MERSEY', 3075 kub. M., naar Goole, stukgoed. Engelseh s.s. JUNO, 2562 kub. M., naar Hull, stukgoed. 28 Mei. Engelseh s.s. SEVEN SEAS, 3378 kub. M., naar Londen, stukgoed. Engelseh s.s. SERULA, 3927 kub. M., naar Belfast, stHkgoed. Russisch s.s. BALVA, 3301 kub. M., naar New-Castle, ledig. Belgisch s.s. IBIS VI, 412 kub. M., naar Ostende, ledig. Zweedseh s.s. GUSTAV E. PALCK, 959 kub. M., naar Yarmouth, phosphaat. Van 27 fot en met 28 Mei werden langs de Oostsluizen alhier 40 binnenvaartuigen op- en 36 afgeschut door de Middensluizen 19 op- en 39 afgeschut; door de Westsluizen 1 op- en 2 afgeschut. Positie der Stoomschepen. s.^ RICHARD in tossing te Ter Neuzen. s.s. ELISABETH in lading te St. Petersburg voor Brugge. s.s. HELENA van St. Petersburg naar Ter Neuzen passeerde 29 dezer des v.m. 7 uur Elseneur s.s. MAGDALENA in lading te St. Petersburg voor Gent. s.s. CORNELIS in lading te St. Petersburg voor Ter Neuzen. doen wonderen by gevallen van moeheid en overmatige herseu arbeid. Zij geven een gezonde en verkwikkende slaap. J KOERS VAN HE 1 G E 1, it. Belgisch per 100 fr. 47,75 a f 47,77s Engelseh per 12.— a 12. Den 2en Juni a.s. zal het 25 jaar worden, dat onze geachte Zuster, Bebuwdzuster en Tante, onafgebroken in dienst is, van Madame de Wed. D. van Rompu, Westkolkstraat alhier. Dat patrones en dienstbode nog tal van jaren mogen samen zijn is de wensch van EENIGE FAM(L1ELEDEN. EN MAARTJE VAN DER BENT. die, mede nameDS wederzijdsche familie, hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bljjken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden, Ter Neuzen, 29 Mei 1914.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 6