ill n f Dameshandtasschen, de nieuwste modellen, vanaf 34 cent. Kinderhandtascly es, vanaf 20 cent. Enortne keuze in Dames-, Heeren- en Kinderportemonnaies. iedige SCHOENDOOZEN, Dokter C. DE DECKER AntwerpensBouw-enHypotheekbank. 1. Spaarboekjes aan 3.60 3.75 2. Kasbons op naam aan 4 3. Grondpandelijke Obligation aan 4 vrij van belasting. eon paar nieuwe Veeren, J. F. k CooMeps, Prachtige Amerikaansclie OEGELS A. S. J. BEKKER, Goes. m - ONTVANGE Steeds verkrijgbaar: Kapitaal 5.000.000 frank. Zetel: ANTWERPER, Twaalf Maandenstraat 13, naast de Bears. PACKARD-ORGEL De Wereldberoemde a 4 en 6 cents per stuk. Firma P. J. VAN DE SANDE, Grootste sorteering in BAMBOU-HENGELS uit een stuk, van af 7 cent. JAPANSCHE-, BAMBOU- en RIETEN SLUITHENGELS van af 17 cent. Verder alle soorten "Vissol^erijtiliLeleil., alles aan uiterst lage prijzen. fplllllAiH-Artikplpn. TOILETSPIEGELS, haarpumten. sponsenhangers, zeepdoozen, HOEDENSPELDEN VIUIU1UIU IIACIVU. EN TANDENB0RSTELSTAN0ER3, haar- en kleerborstels, enz. enz. Xrtuse Eenig adres voor K.H. Werferverkoopers VAN AKEN S Purgeer- Het voordeeligste adres voor wederverkoopers. tyUb GEL A. MOGGRE, Electrische Reparatie-inrichting, TER NEUZEN. Post Check Rekening 019. Mr. Guill. Minnebo, Gemeente-ontvanger. Mr, Ear el Galle-Vinck, Koster-Orgelist. Mr. Rene Dehaeck, kandel.-verzekeraar, Markt. Mr. Victor Baecke, Handelaar. Mr. Em. Van Hecke-Besa liter, gem.-ontv. Mr. Constant Be Smedt, koster en seer. TE KOOP: en een paar gebruikte Veeren. Vlechtwerk, Punt- en Gladdraad PH. A. KNIJFF, Zaamslag. In het Modemagazijn van Overhemden, Fronts, Boorden, Manchetten (Linnen, Gummi, Papier). Dassen, Zelfstrikkers. Hoeden en Petten. WIELRIJDERS(STERS) verlangt nu van Uwen leverancier^^ TER NEUZEN. Boekhandel. l/yflj B® i® ANKER^V PAIN EXPELLER 1 iF.Ad.RiCHTER&Qs, Rotterdam.' Te Ter Neuzen bijP. SIMON8b- TAN DER PEIJL, J. J. KENSE, A. v. OYER BEE KE - LEUNIS. Weigert beslist Pain-Expeller in Duitsehe verpakking. INSTiTUUT AMSTERDAM Ottogracht 17 (bij de Yrijdagiaarkt)Gent. Raadplegingen van 8 tot 5 tire, behalve des Donderdagsmorgens. Behandeling zonder pijn. Alle soorten van Kunsttanden. en Bloedzuiverende Pillen, zijn de eenigste die het bloed zuiveren en verkloeken. Ze maken zich meester van gal en slijmen en alle slechte vochten, die de oorzaak zijn van vele ziekten zij zijn het zekerste behoed- middel tegen Influenza. Z\j brengen niet de minste stoornis teweeg, werken zacht en zonder pijn, vereiscben geen bijzonderen leefregel en is de beste en goedkoopste remedie om altijd de gezondheid te bewaren. A1 wie ze beproeft is gelukkig zulk een voortreffelijk purgeermiddel ge- vonden te hebben. Slechts 50 cent de doos. Verkrijgbaar en Gros te Ter Neuzen, bij J. J. KENSE en verder bij alle soliede drogisten en verkoopers van I geneesmiddelen. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ. Voorzitter Graaf R. van der Stegen de Scbrieck. Beheerders Baron van der Gracht d'Eeghera. Valere Danaux, advocaat te Zoningen. Leopold Vlytsam, koopman te Antwerpen. -Afgevaardigd Beheerder Jos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. Kollegie van Kommissarissen M.M. Florent Boeynaems, notaris te Antwerpen. Jos. Scholler, advokaat te Antwerpen. Glem. Thiry, Rekenplichtige te Gent. Door toedoen der agenten mag men ook Boll. Guldens (alleen papier) sparen en de terugbetalingen geschieden dan ook, op aanvraag, in Holl. Gld. (alleen papier) zonder verlies. Leeningen op vaste goederen in eersten rang van hypotheek. Voor nadere inlichtingen wende men zich te Wateri-OudemanMr. J. Van Hijfte-Be Raets. waterviietMr. Aug. Van Hijfte, Rentenier. Gunstig gekende en ijverige agenten gevraagd in elke stad of dorp, nog niet vertegenwoordigd. Assenede Balgerlioeke Bouchaute Capr i)die St. Laureijns Ste-Marguerite draagvermogen 1300 K.G. Te bevragen Vlooswijkstraat 22. aan concurreerenden prijs, ruim in voor- raad bij vindt ge de nicest nitgebreide sorteering Laatste inodellen. Lage prijzen. Minzaam aanbevelend. GEN. DEPOT HANN. GUMMIWERKE EXCELSIOR" FRED.PLEIN 29 Telef. Interc. 5518 N. AMSTERDAM zijn in SO a 60 soorten voorradig. Allerlei beroemde fabrikaten zijn daarbij. En inzonderheid het is in tal van stijlen met en zonder spiegeltop in ruime keuze ver tegenwoordigd. tomm I'V f-:,v I- - HEIGELSPOBT ASTIEELEH TEGEN RHEUMATIEK EN VERKOUDHEDEN Ruim 35 jaar door millioenen JICHT-EN RHEUMATIEKLIJDERS j, MET SUCCES GEBRUIKT IVERKRUGBAAR IN FLESSCHEN VAN 80c. Jen ti,30bij H.H. Apothekers en Drogisten PROSPECTUS GRATIS BRIEFOPLEIDIMG VOOR BOUl^UINDE-UERMUIGKUrSDE ELEGTROTECHTIEIFHArDELSKEriniS BOEKHOUDEM-EXAMEMS M.Q Specialist Tandifieesfei*, Nieuwstrsat. Ten Heuzen, ZCELSIOE BANDE V olksvliegenvangers

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 4