ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6076. Zaterdag 30 Mei 1914. 54e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTlEN sr^F5^ wcgcnshctpmk- sterfeest zal a. s. Telefoon 25. Bit Blad verschijat liaaMag-, Wososdag- ea YnjdagavoM, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAM BE SANDE te Ter Neuzen. :,"H3 IISIRvSTTO BL.A.D. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. GEMENQDE BERSCHTEN. Per 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij Cfireete opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor S tiiii* op den dag der uitgave. De bejaarde vrouw A. B. te Drachten die door een stoof erge brandwonden aan de beenen kveeg, is aan de gevolgen overleden. Bij iemand onder Winterswijk, zoogt een kat 6 jonge hazen. De pleegmoeder is zeer bezorgd voor haar kroost. De beurtscbipper De Bloeme te Oud- dorp had het ongeluk, toen bij met zijn geladen schuit uit Dordrecht kwam, dut nabg Zuidland de schuit zonk. Schipper en knecht wisten zich met veel moeite te redden. De B. was niet verzekerd. Een vrouw in een waterscbaps- bestuur. (led. Staten van Friesland hebben, naar de L. Ct. meldt, o. m. benoemd tot lid van het voorloopig bestuur van het op te richten waterschap de Luts, in Gaaster- land en Hemelumer Oldephaert en Noerd- wolde, mevrouw A. W. Posthumes Meijes - Star Numan te Oudemirdum. Wroeging? Te Euimer-Compaseuiim is door den veldwachter Schoenmaker 't lijk gevonden van den 35jarigen arbeider J. N vroeger wegens moord tot 15 jaren gevangenisstraf veroordeeld, wien echter wegens zijn goed gedrag 2 jaren kwijtschelding van straf werd toegekend. In de maatscbappij teruggekeerd, paste hij goed op, doch na 'n ruzie zag men hem niet terugop het graf van zijn slacht- offer vond men hem dood. (R. N.) Kind uit den trein gerallen De sneltrein van Zwolle naar Leeuwarden passeerde Dinsdagmiddag met ongewoon groote vaart de brug over de Veenscheiding te Heerenveen. Een tijdje daarna werd, volgens het R. N., door den brugwachter Oppenhuizen op eenige meters afstands van een wissel iets naast de rails ontdekt. Hij snelde toe, denkend, dat iemand overreden was. Het bleek, dat een onbekend 5jarig knaapje op den groud laghet had een bloedend wondje aan het hoofd. Direct vroeg het ventje naar zijn moeder al spoedig kwamen van het station te Hee renveen 2 heeren loopen, die het kind van den brugwachter overnamen. De knaap had met zijn moeder in den trein gezeten, was door het portier, dat door onbekende oorzaak openging, gevallen en op den grond terecht gekomen. De knaap had slechts een niet ernstig blessuur aan het hoofd. In den namiddag kon de jongen de reis vervolgen. Naar men zegt hebben reizigers tot 2 maal toe aan de noodrem getrokken, zon- der dat de trein stopte. Op de Waal, te Ochten, zijn de visschers B. en v. W,, uit Druten, aan een ernstig gevaar ontkomen. Bij het huis- waarts keeren hadden zij hun boot aan bet achterste schip van een opvarende sleep verbonden. Plotseling brak het touw, waardoor de boot omsloeg en onder den vlieger van het schip in de diepte verdween. Een der drenkelingen wist zich aan het touw te grijpen en werd met moeite gered. De andere wist zich aan den vlieger van het schip vast te klampen, waardoor hij ook werd gered. De gezonken ijzeren boot is weder opgenaald. De //Goudsche Pijpen"-fabricage Naar de Goudsche Ct. verneemt, heeft de firma P. v. d. Want G.zoon, te Gouda besloten de afdeeling /Goudsche pijpen- fabricage" van haar bedrijf op te hefien op grond van de ongunstige uitkomsten, die de fabricage van het oude Goudsche artikel oplevert. De oorzaken daarvan zijn de onvoldoende werkkrachten, waardoor geen groote quantiteiten kunnen worden ver- vaardigd en geen geregelde aflevering van inkomende orders kan geschieden en daar- naast de ernstige concurrentie, die't,artikel in het buitenland ondervindt. Het aantal werklieden in het pijpmakersvak neemt gestadig af, nieuwe krachteu komen daar niet in, zoodat dit vak dat eertijds het bestaan vormde voor een groot deel der bevolking gedoemd zal zijn op den duur te verdwijnen. In verband met dit besluit heeft ge- noemde firma zich genoodzaakt gezien zijn bij de ,/Goudsche pijpeu"-fabricage be- tvokken personeel hun ontslag aan te zeggen. De fabricage van geemailleerde en plat- teelpijpen alsook van kunstaardewerk zal thans worden uitgebreid. Aan boord van het stoomschip „Gier", liggende aan boei 19, op de rivier voor Rotterdam, brak bij het omzwaaicn de haak, waardoor de bak met ijzererts op het dek neerstortte, juist op de plaats waar de ertswerker C. de Bruin zich bevond. Deze werd aan het hoofd getroffen en was op slag dood. Het gebroken materieel is in beslag ge- nomen. Een 18jarig meisje uit St. Annen. dienstbode bij den landbouwer J. Ondman, bij het Kardingeimaar (Gr.), is, volgens de Tel., terwijl zij bezig was te meiken, door de wildheid van een koe in een sloot geraakt. en verdronken. In de St. Josephkerk te Breda is, volgens de G. Crt., onder de stille mis zekere J. v. G., een 22jarig tuinman uit Teterin- gen, in de biechtstoel plotseling waauzinnig gewordeu. Hij rende door de kerk naar het altaar en ging daarbij zeer woest te werk. Met groote moeite slaagde men or in, hem te overmannen, Met behulp der politie werd hij daarop naar een gesticht vervoerd. Hondentrouw 11. beschrijft het volgeud staaltje van hondendankbaarheid. Op een kouden wintermorgen in 1912 vond ik op een stoep voor niiju huisdeur een hond liggen. Het beest, dat uit een wond aan den linkervoorpoot hevig bloedde, had blijkbaar geruimen tijd daar vertoefd en rilde van koude. Uit medelijdeu met zijn lot nam ik den hond in huis, gaf hem wat te eten, wasc'nte zijn gewonden poot en verbond dien zoo goed mogelijk, waarvoor het dier zich zoo dankbaar betoonde, dat ik besloot hem bij mij te houden tot hij hersteld zou zijn. Na eenige weken was zijn wond genezen en aangezien geen eigenaar kwam opdagen, ook niet nadat ik een advertentie had ge- plaatst en ik zeif ook het dier onmogelijk langer kon houden, besloot ik hem te geven aan een keunis in Utrecht, van wien ik zeker wist, dat hij goed voor hem zou zijn. Per trein werd hij naar de plaats van be- stemming getransporteerd, maar reeds twee dagen later stond hij weer aan mijn deur te blaffen, te voet was hij van Utrecht naar hier een afstand van 5 uur en gescheiden door de vrij breede rivier de Lek teruggekomen. Hij werd terugge- zonden en eenige weken vastgehouden, om aan zijn Dieuwe omgeving te gewennen, maar de eerste maal dat hij los kwam, ging hij er weer vandoor en kwam opnienw naar hier. Weer werd hij tcruggebracht en nu voorgoed vastgelegd, om wegloopen te beletten. Eenigen tijd daarop verhuisde zijn nieuwe baas van Utrecht naar Den Haag en met hem de hond. Daar durfde men het wel wagen hem vrij rond te laten loopen en hoewel hij in het begin nog wel eens voor eenige dagen verdween, toch kwam hij geregeld weer terug en naar hier komen deed hij niet meer. Yerleden Zondag bracht ik mijn keonis in Den Llaag een bezoek en zag ik mijn ouden patient weer, die mij nog niet ver- geten bleek te hebben. Vroolrjk blaffend en kwispelstaartend sprong hij tegen mij op, lekte mijn handen en was den geheelen dag niet onder mijn stoel weg te krijgen. Toen ik 's avonds naar den trein werd ge- bracht, vergezelde de hond ons. Voor de openstaande coupedeur werd nog eenige oogenblikkeu gepraat en toen de tijd van vertrek was aangebroken, wilde ik den hond nog eens tot afscheid streelen, maar Pluto was nergeus te zien. Er werd geroepen en gefloteu, alles evenwei zonder resuitaat, hij bleef zoek. De trein vertrok en ik was van meening, dat Pluto wel hier of daar in het station zou rondsnuffelen en zich vanzelf weer bij zijn baas zou voegen. Men stelle zich dus rnijn verbazing voor toen ik, in Utrecht gekomen, den hond achter mij uit de coupe zie komen Zeker was hij in Den Haag heimelijk onder een bank gekropen en had zoo de I geheele reis, in elkaar gedoken liggend op eenige verwarmingsbuizen, meegemaakt. k moest hem toen wel verder meenemen en heb besloten het trcawe dier nu maar voor goed bij mij te houden. (Yolk.) De krankzinnige jongeman te Gro- ningen nog niet herkend. Zooals men zich zal herinneren, wilde in het begin van April een jongmensch bij een apotheker te Groningen zuringzout koopen. Deapothe- rer gaf hem bruispoeder en bet jonge meusch werd in het ziekenhuis opgenomen waar bleek dat hij krankzinnig was. Tot nog toe is het, naar het //Gron. Dbl." meedeelt, niet mogen geiukken, de familie van dezen ongelukkige op te sporen. Een vreemdsoortige visch. Te Scheveningen is dezer dagen, ongeveer 10 mijlen van de kust, naar de H. Cit. meldt, door een visscher een zeer vreemdsoortige visch gevangen. Het lichaam van het dier, dat ongeveer 1 meter lang is, is verdeeld in 17 zwaar- den en is van onderen geheel met haar begroeid Voorts hebben zich overal aan iet lichaam kleine scbelpjes afgezet. Oogen zijn niet te zien. De visscher stuurde het beest naar den ieer J. P. van den Heuvel, vischhande- aar te Dordrecht. Daar deze evenmin den visch wist thuis te brengen, heeft de aatste hem gister aan de Heidemaatschappij te Arnhem opgezonden. Dinsdagmiddag werd vo!gen3 het R. N. brand ontdekt op den zolder van het pak- luispand Dordrecht", Oud-En repotdok te Amsterdam. Dit perceel is eigendom der gemeente en bij de firma Willemsz en Godefroy handelende in rotting, in hour. De brand werd ontdekt na den schafttijd der werklieden en breidde zieh snel uit. De derde verdiepitig van het perceel, evenals de zolder tot berging dienende van een grooten rottingvoorraad, werd vrij spoe dig eveneens door het vuur aangetast. De brandweer verscheen met groot mate- riaal. De rivierspuiten die ligplaat3 genomen ladden in de vaart voor het Entrepot, wierpen breede waterstralen in het perceel. Dat de brandweer op het vuurterrein won, bewezen de dikke rookwoiken, die uit het perceel opsfegen. Het gclukte binnen een uur den brand tot het perceel te beperken. Aangaande de oorzaak van den brand vernam men, dat een jongen bij zijn werk op een der zolders een brandende kaars iad gebruikt. Toen hij de werkplaats verliet vergat hij de kaars uit te blazen. De iuhoud van het pakhuis is op beurs- polis tegen brandschade verzekerd. Dat de blussching niet gemakkelijk was Dewijst wel het feit, dat herhaaldelijk brand- weerlieden onpasselijk werden. Door het werken op de donkere zolders tusschen de smeulende massa's rotting werd de brandmeester P. Oosterling bewusteloos hij moest worden weggedragen. Tegen een uur of tien des avonds, sloe- gen de vlammen opnieuw uit en werd weer versterking gerequireerd. Het dertig meter diepe gebouvv bleek over de geheele diepte wter in lichtelaaie te staan. De vlammen waren door de kalklaag op zij doorgebroken zoowel aan de voor- als aan de achterzijde is men daarop het vuur gaan bestrijden, de brandende plek geheel omsluitende. Voor lag de rivierspuit //Jason" met 12 stralen, terwijl er nog twee stralen van de stoomspniten op de brandende massa werden gericht, terwijl men aan de achterzijde met 14 stralen op de vechtleidirig werkte. Om I uur stond het pand van Willemsz en Godefroy, dat geheel met rotting gevuld was, nog in lichtelaaie. Den geheeleii nacht heeft men doorge- spoten, zoodat men tegen den morgen bet vuur weer meester was. Liebknecht, een bekend lid van den Duitschen Rijksdag, die onthullingen deed over Krupp, deelt nu mee, aldus meldt de H. Ort., dat er in Duitschland handel wordt gedreveu in lintj"S en titels. Hij publiceerde brieven van generaal von Liudenau, een gunsteling des Keizers, en van Dr. Ludwig, secretaris van het rijksverbond tegen de socialisten, waarin zij verzochten om den professorstitel voor een paar geneeshetrcn, die daarvoor bereid waren een sorn gelds te storten. Verschillende hooggeplaafste personen worden met name genoemd, die in het lintjesschandaal zijn betrokken. Liebknecht maakt ook 'n prijscourant van titels en orde- teekens openbaar. Zoo betaalt men voor de Pruisische orde van den rooden adelaar 4e klas 7200 gulden zij, die een academische opleiding genoten, kunnen ze voor 4800 guldeD krijgen. De tit el //handelsraad" kost 36.000 gulden, als er haast bij is, anders 30.000 gulden. De prijzen voor Hessen, Baden, Koburg zijn goedkooper dan die van Pruisen. Voor 15.000 gulden kan men Pruisisch professor worden 'n ideaal voor geneesheeren en kunstenaars. Hofiaverancier van den keizer of de kei- zerin te worden, kost 9000 pop, van den kroonprins 7200, waarbij men kan afdingen tot 6000, maar hofleverancier in Waldeck Pyrmont wordt men al voor 3000 gulden. Tiiel van consuls of consul-generaal zijn te krijgen van af 6000 tot 18000 gulden. Verbeffing in den Pruissischen adelstand is niet goedkoop, 180,000 tot 240,000 gulden, in Koburg kost ditl50,000 gulden. Om dus het burgermansbloed blauw te kleuren, moet men aardig in den zak tasten Een hongerkuur met doodeiijken af- loop. De lakeiifabrikant Henrich Maier te Schruns wilde veertig dagen achtereen vasten. Op den 33sten dag is de zonder- linge man echter gestorven. - Krokodiilenjager. Dat voor een jager als de heer J. J. er een is, nog wel krokodillen te schieten zouden zijn en het door hem bereikte resuitaat voor goed een einde maakt aan de praatjes der vele Zou- dagsjagers als zou er in Belawan niets meer te schieten zijn, blijkt zoo schrijft de Deli Crt. ten duidelijkste uit de volgende prestatie. Niet minder dan 32 van deze ongure beesteu werden van 1 Juhuari af tot heden door hem naar de andere wereld geholpen. Het bekende exemplaar, dat gewoonlijk zijn siesta bij de spoorbrug hield, is ook onder de slachtoffers. Het beest bad zoowaar een 7 m.M. volmantelkogel in den hals zitten, welke tegen den ijzer- sterken halswervel gestuit was. Vele Zon- dagsjagers zullen nu wel beweren dat deze kogel door hen afgezonden is. Het grootste beest mat 4 M. 60 c.M. Voor liefhebbers van krokodiiienhuiden is het huis van den heer J. een waar dorado, aangezien deze ook van elk geschoten beest de huid wist machtig to worden. Door dreggen ontging geen enkele krokodil hem. Zij, die meermalen op de krokodilleujacht geweest zijn, weten hoe vermoeiend dat is en hoe warm het op bet water kan zijn. Het is jammer voor den heer J., dat de premie op het dooden dezer dieren afge- schaft is. IJsgevaar in den Oceaan. Wij hebben dezer dagen, aldus schrijft het Hbl., melding gemaakt van het gevaar waarin de „Mauretania" had verkeerd om met een ijsberg in botsing te komen. De ijsbergen drijven weer ver zuidelijk af en dat is vooral in dezen tijd van bet jaar met de zware misten aan de kusten van Newfoundland een groot gevaar. Dat heeft de „Royal Edward", een schip van de Canadian Northern Line ondervonden. Dit is beschadigd in dezelfde omstandigheden die den ondergang van de Titanic" ten gevolge hadden. Een draadloos telegram van den gezag- voerder verzonden op ongeveer 110 mijlen Oostelijk van Kaap Race meldt, dat het schip met een grooten ijsberg in botsing kwam, in een zeer dichte mist. De voor- steveu is beschadigd. Gelukkig echter was er geen gevaar en zou het alleen noodig zijn het schip te dokken. De Royal Edward", die op 19 Mei Montreal verliet met 700 passagiers voor Avoninoutb is er dus goed afgekomen. De stoomboot ,/Andania" van de Cunardlijn heeft eveneeus ijs ontmoet en kwam een dag te laat te Plymouth aan. Men had nadat Kaap Race gepasseerd was, een zoo uitgestrekt ijs veld en zoo groote en vele ijsbergen ontmoet,' dat gedurende zestien uren de machines van het schip waren stopgezet. Kinderhandel. Het Napelsche blad //II Mattino" bevatte korten tijd geledeu opzienbarende berichten over een wijdvertakten kinderhandel in Italie. De zaak werd onderzocht en hierbij zijn, aldus meldt de Romeinsche correspon dent van de //National Zeitung" ergerlijke en bijna ongeloofelijke toestauden aan het licht gekomen. Zoo hadden personen van aanzien te Caserta een geheel korps agenten in dienst, die met groote sluwheid de be- paliugen van de wet, welke emigratie van minderjarige kinderen verbiedt, ontdoken. Den ouders van de slachtoflers werd een toelage beloofd van 200 lire per jaar de kinderen z®uden goede voeding en uit- nemende behandeling krijgen. De arme ouders meenden zulk een gelegenheid om hun kinderen in betere omstandigheden te plaatsen, niet te mogen laten voorbijgaan. De slachtoffers werden als schoolkinderen, die met hun onderwijzer een studiereisje maakten, over de grens gebracht. De be richten aan de ouders werden dan steeds apaarzamer en van geldzendingen was na- tuurlijk in het geheel geen sprake. De meeste kinderen moeten naar Noord- Amerika verscheept zijn. Maandag zal de ingenieur Pierre, die al sedert 4 Februari in voorarrest zit, ver- dacht den moord op den heer Cadiou, fabri- kant te Landerneau, gepleegd te hebben, in vrijheid gesteld worden. Gelijk men weet heeft de rechter van instructie in deze ge- hehnzinnige zaak, de heer Bidart de la Noe, den ingenieur laten gevangen nemen, omdat de vermoorde fabrikant het laatst in gezel- schap van Pierre, met wien hij niet op al te goeden voet stond, gezien was. Lang- zamerhand zijn echter alle bezwarende fei- ten, die tegen Pierre ingebracht konden worden, en alle beschuldigingen onhoudbaar gcbleken, zoodat de rechter van instructie wel tot het inzicht moest komen, dat hij zich op een verkeerd spoor bevond. Het hof te Rennes heeft thans ingegrepen en door den procureur van .de republiek te Brest de vrijlating van den ingenieur laten gelasten. Dezer dagen vond men, volgens het N. v. d. D., in een eerste-klasse-compartiment van den trein Florence-Arezzo een oude dame badend in haar bloed. Zij had een kogelwonde in het hoofd en voor zij stierf kon zij nog slechts enkele woorden stamelen, waaruit viel op te maken, dat zij door een jongen man aangevallen en beroofd was. Zaterdag heeft de politie te Florence den dader gearresteerd. Hij is een student, Pietro Rossi geheeten. Toen hij bij het kruisverhoor door de mand viel, heeft hij de volgende bekentenis afgelegd: „Ik ben student aan de academic van wetenschappen hier. Ik heb al mijn geld verspeeld en ik was op weg naar huis om mijn ouders alles te vertellen toen ik de oude dame in den trein zag zit ten. Die vrouw, dacht ik, staat al reeds met haar eenen voet in het graf en het geld, dat voor haar niets meer beteekenen kan, zou mij kunnen redden. Toch zou ik haar niet gedood hebben als zij niet zoo vreeselijk geschreeuwd had toen ik haar koffertje greep. Door dat spektakel verloor ik mijn! tegenwoordigheid van geest en toen vuurde ik mijn revolver af." Ilct testament van een Japansch aviateur. Korten tijd geleden had, naar gemeldwerd, de Japansche vlieger luitenant Schigematsu, met zijn machine een ongeval, dat liem het leven kostte. Thans wordt in de Japansche bladenhet testament, alsmede verscheidene nagelaten papieren gepubliceerd, waarmede vele Japan sche gewoonlen en eigenaardigheden aan het liclit komen. De sollicitatie-brief, dien Schi gematsu naar het Ministerie van Oorlog zond, met het verzoek om opname in het vlieger- corps, werd met zijn eigen bloed geschreven. In de onderdanigste bewoordingen verzoekt liij daarin den Minister van Oorlog, hem als officier in het vliegercorps op te nemen, zelfs wanneer hij bij licliamelijk onderzoek te zwak wordt bevonden. In een brief, die deze sollicitatie begeleidt en die met inkA is geschreven, verontschuldigt de luitenant zich, dat hij den eersten brief geschreven heeft met zijn bloed, dat hij gaarne bereid is, voor het Vaderland op te offeren. In zijn testament vermaakt luitenant Schi- gematszu zijn uniform aan zijn jongeren brooder, een portret van een Keizerlijken prins, dat zich in zijn bezit bevond, met een onderschrift van diens eigen hand zag hij gaarne, dat, als kostbare schat, het eigendom van zijn familie bleef. - Kan men de liefde een levensgevaarlijk bedrijf noemen? Op het oogenblik wordt, volgens het N. v. d. D., te Los Angeles een proces gevoerd door mevr. de weduwe Van Balen tegen een levensverzekeringmaatschap- pij, die weigert het hedrag van 12000 gulden, waarvoor het leven van haar echtgenoot verzekerd was, uit te keeren. Toen de heer Van Balen zijn leven ver- zekerde, heeft hij een door de maatschappij verlangd stuk onderteekend, waarin hij ver- klaarde, dat hij niet betrokken was bij eenig bedrijf, waardoor zijn leven gevaar liep. Nu wil het geval, dat genoemde heer in die dagen liefdesbetrekkingen onderhield met een jonge dame, die hem op een goeden dag met een revolver tegen den grond schoot. In het proces voert de verzekeringsmaatschappij thans aan, dat de verzekerde een valsche verklaring lieeft afgelegd, want zijn liefdes- verliouding bracht wel degelijk zijn leven in gevaar. COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1