O M. "fc De Wereldberoerade a 4 en 6 cents per stuk. Firma P. J. VA1T DE SANDE, VOOHHANDEN s Landbouwbsrichten. Hoogwatergetlj te Ter Neuzen Sunlight Vereeniging „Groene Kruis" Rijwielen, Rijiielonderdeelen ea Naaima- chines, Complete Rijwielen vanaf f32,50. A. J. FAAS, Ruwielhandel, Sluiskil. TER NEUZEN. Boekhandel. HandeSsbsrichteo. 8URGERUJKEN STAND. De gevolgen van sSechte spijsvertering. ADVERTENTIE N. Zeep „Voor Vaderland en Koning" Hat voordeeiigste adres voor wederverkoopers. t L mej. Van Prooye, ingeleid door den voor- zitter der afdeeling, den heer Ph. J. van Dixhoorn, eene leziDg gehouden over de landbouwhuishoudcursussen en hetgeen daarraede in verband staat. In den breede zette mej. Van Prooye in het licht, wat daarop voor de meisjes in den landbouwers- stand valt te leeren, en boe zij, na bet met vrucbt volgen van een dergelijken cursus beter toegerust zij a om de taak die haar zal ten deel vallen te verricbten. Deze lezing bad tot resultaat dat zich een bevredigend aantal laudbouwersdochters aanmeldden voor het volgen van een cursus Deze zal alhier in den aanstaanden winter plaats hebben, gedurende een 15ta! weken, terwijl de lessen ongeveer 3 uren zullen duren. Aan bet einde dankte de voorzitter de spreekster voor hare lezing en de opgekomen dames en heeren voor huune betoonde be- langstelling. Vrijdagavond werd, onder leiding van den heer Huzinga, burgemeester, in bet gymnastieklokaal der hoogere burgerschool aihier, eene vergadering gehouden welke werd bijgewoond door eenige leden van den gemeenteraad, van de commissie van toe- ziebt op het lager en ruiddelbaar onderwijs, eenige boofden van seholen en onderwijze- ressen en onderwijzers. De voorzitter gaf te kennen dat het doel dezer vergadering was, te bespreken het nut van en de behoefte aan licbamelijke opvoeding der jeugd, welke in de laatste jaren meer en meer bevorderd wordt en wat op dit gebied in ons land daarvoor wordt gedaan. Hij gaf vervolgens het woord aan den heer Ballort, inspecteur in de tweede af deeling voor de licbamelijke opvoeding, die zich bereid had verkiaard over d;t onder- werp te komen spreken. De heer Balfort begon met te betoogen, dat, nevens de geestelijke ontwikkeling, voor de kinderen en jongelieden ook zeer noodig is de ontwikkeling van het lichaam, opdat de geest zal wonen in een gezond en krachtig lichaam, daar de licbamelijke ontwikkdliug de industrieele werkkracbt van den meriscb verhoogt. Door het ontwikkelen van het lichaam wordt bevorderd het vormen van een krach- tigen wil, een flink karakter en tegen woor- digbeid van geest. Spreker wees op de Grieken, bij wie de gymnastiek een der hoofdvakken van bet onderwijs is, vervolgens op Engeland, waar de lichamelijke opvoeding op zoo'n hoog peil staat, door de beoefening van open- luchtspelen enz, in welke kampstrijden men leert moeilijkheden te overwinnen, zicb oefent, op welke wijze men bet best zijn tegenstander kan bestrijden. Aan die ontwikkeling van bet lichaam is bet volgens spreker toe te schrijven, dat de Engelsche natie zicb over de gebeele wereld een overwicht heeft weten te ver- zekeren. En al is het ook, dat de geeste lijke ontwikkeling daar minder in aanzien is, zoo neemt dat tocb niet weg dat ook uit deze natie vele geleerden en uitvinders van naam zijn voortgekomen. Ook onze regeering wil het bouden van openluchtspelen bevorderen, de aanstaande miliciens worden in de gelegenheid gesteld een diploma van licbamelijke geoefendheid te verwerven, waardoor ze dan korter onder de wapenen verblijven. Voor de onder wijzers die in het bezit zijn van de aide voor vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek wordt de gelegenheid opengesteld tot bet bebalen van diploma A, waardoor ze kunnen optreden als leider van openluchtspelen voor jongelieden tot den leeftijd van 20 jaar. Verder deelt spreker mede de voorwaar- den waaraan moet voldaan worden, om den leider van dergelijke spelen eene toelage van wege bet Rijk te verzekeren. Hij deed een beroep, vooral op de medewerking der jongere onderwijzers, om te trachten dat diploma te verwerven en als leider der openluchtspelen op te treden. Hij voegde hieraan toe, dat de beer Duizendstra, leeraar aan de hoogere burgerschool, zicb bereid verkiaard heeft, een cursus voor het bebalen van bet diploma te houden. Van de gelegenheid om vragen te stellen werd gebruik gemaakt door den heer De Groot, hoofd van school C, om naar aan- leiding der rede er op te wijzen, dat de gelegenheid voor het geregeld geven van de vrije- en ordeoefeningen alhier door gemis van een gymnastieklokaal bij de seholen, geheel ontbreekt. Daar dit onder wijs in de openlucht moet worden gegeven, moet het in verband met het jaargetijde of de weersgesteldheid, dikwijls achterwege blijven. Hij meent, dat het een grooten stap zou zijn in de richtiug van lichame lijke opvoeding, wanneer geregeld door een voiledig bevoegde onderwijs in de gymnastiek aan de kinderen zou kunnen woiden gegeven. Dit zou als een voorbereiding kunnen dieuen voor het onderwijs aan jongelieden, door den heer Balfort besproken. Zou het niet mogelijk zijn, zoo vroeg hij, om, al was het maar de twee hoogste klassen der lagere seholen, ter plaatse waar deze vergadering gehouden werd, dat onderwijs te doen ge- nieten onder leiding van den heer Duizend stra Het daarvoor noodig financieel offer, zou het resultaat wel waard zijn. Er zou ook op te rekenen vallen, dat voor een aantal kinderen zou moeten gezorgd worden voor schoolpantoffels. De burgemeester verklaarde, naar aan- leiding dezer woorden, voor zoover hij daarop invloed kan uitoefenen, het mogelijke te willen aanwenden, om het gymnastiek- onderwijs alhier te willen bevorderen. De heer Bartels zou eene regeling van het gymnastiekonderwijs, als door den heer De Groot gevraagd, zeer toejuichen, en meende, namens de vergadering, dank te moeten brengen aan den burgemeester, voor de welwillende woorden, waarmede deze dat verzoek had ontvangen. Met een woord van dank aan den spreker van dezen avond en aan de opgekomenen voor hunne belangstelling, werd de ver gadering gesloten. Gisteren trok de voetbalclub Sparta" van bier, vergezeld van een aantal belang- stellenden naar Temsche om weder tekampen in den bekerwedstrijd, waarvoor zij heeft ingeschreven en reeds een paar malen als overwinnaar terugkeerde. Ditmaal had zij te karnpen tegen Bell Telephone" van Hoboken. De beide kam- pioenen bleken aan elkaar gewaagd. Yoor de rust werd 1 punt gemaakt, op het eind, en evenzoo werd op het laatst van de tweede helft 1 punt gemaakt door de club van Hoboken. De scheidsrechter besliste toen, dat er een verlenging zou plaats hebben deze bleef zonder resultaat. Toen werd tot een nieuwe verlenging besloten in welken tijd de club van Hoboken een goal maakte. Als uitslag werd toen vast- gesteld 2 1, ten voordee'e van u Bell Tele phone". Naar wij vernemeu is door //Sparta" in verband met volgens haar gepleegde in- formaliteiten een bezwaar tegen dezen wedstrijd ingediend. In de week van 13 tot en met 19 Mei kwamen uit Zeeland ter kennis van den centralen gezondheidsraad 1 geval van rood- vonk te Hontenisse en te Vlissingen en 1 geval van diphteritis te Hulst. De toelating van Mr. A. H. Lijdsman, te Hulst, als privaat docent aan de Rijks- universiteit te Utrecht, om onderwijs te geven in notariaat en fiscaal recht, is, op zijn verzoek, ingetrokken. (St. Ct.) Vrijdagj.l. werd de slager L. te Ter Neuzen, gelegen in zijn met paard bespannen kar, te Othene aangetroffen. Dr. W. J. Assies ontboden, constateerde dat L. door een be- roerte was getroffen en oordeelde overbren- ging naar het ziekenhuis noodzakelijk. Tot dat doel werd gebruik gemaakt van de ou- langs door de vereeniging //Het Groene Kruis" te Zaamslag aangtkochte rijwiel- brancard. Zooals uit achterstaande advertentie blijkt, stelt de afdeeling //Het Groene Kruis" te Zaamslag ook voor personen builtn de gemeente woonachtig, haar rijwielbrancard beschikbaar. Bij de keuring Donderdag gehouden te Uzendijke werden van de 45 aangegeven merries 16 aangenomen in het statu boek, wasronder drie, die van stamboek-ouders afstammen. Te Middelburg werden er van de 13 aangebodene een aangenomen van stam- boekouders en dienzelfden avond werden te Goes 8 van de 16 aangenomen waar- onder ook een van slamboek ouders. Te Goes werden van de 49 aangegeven paarden 18 aangenomen. Van deze 18 staan er 5 in het veulenboek. Te Cortgene werden er van de 56 paarden 20 aangenomen. (M. Crt.) D A G E N. Voorm. Nam Dinsdag 26 Mei 2.15 2.32 Woensdag 27 2 49 3.6 Donderdag 28 3.24 3.43 Vrijdag 29 4.1 4.22 Zaterdag 30 4.45 5.9 Zondag 31 u 5.34 6.3 Maandag 1 Juni 6.35 7.8 Rotterdam, 25 Mei. Binnenl. Granen. In tarwe werd hoofd- zakelijk handel gedreven en prijshoudend verkocht. Bruine Boonen zijn schaarsch, zoodat zij iets hooger noteeren. Rogge, gerst en haver kleine aanvoer. Meel. De buitenlandsche markt was vast gestemd en noteering iets hooger. Zaken niet groot. In Amerik. soorteu werd op lateren termijn nog al gehandeld. Men noteert: Goede Tarwe per hectol. van 80 kilo 8,a /8,50; mindere 6,50 a 7,50; Essex per 100 kilo van 10,— a 12,25; Puike Wilhelmina van 10,25 a 10,50overige soorten van f 9,— a 9,50. Rogge per hectol. 6,— a 6,25 en per 100 kilo 8,— a 8,25. Wintergerst per hectol. 5,50 a 6,— Zomergerst 5,~ a 5,25 Chevalier 6,a f 6,75 Gerst per 100 kilo 9, a y* 10,50 Chevalier 11,50 a 12,50. Haver per heelol. lange 4,75 a 5, dikke 5,25 a 5,75. Haver per 100 iilo f 8,20 a 8,75Paardenboonen 9,50 a 10,— Witte Boonen f 14,50 16,Bruine Boonen 11,a y* 13,80 Kookerwten /ll,a 12,50; Voedersoorten 6,75 a 7,25; Kanarie- zaad Friesch 16,— a 18,— en per 100 kilo 22,50 a 2+,—. Buitenl. Granen. Tarwe bleef vast onder den invloed van stijgendc N. Amerik. markten. Rogge vast en hooger. Gerst met tamelijken handel. Ma'is vast vooral stoomeud. Grutten kalm. Tarwe per 2400 kilo 220 a 240 Rogge per 2100 kilo Helena 168 a /170 Taganrog f 160; Gerst Zwarte Zee 138 a 140 Amerik. Mais 145 Galfox 135 gele La Plata 139 a 140 grove Donau f 135 per 2000 kilo Boekweit 190 Dito Grutten 275 per 2100 kilo. Haver 7,25 a 7,50 per 100 kilo. Meel. Prima inl. en prima Belgisch 12,50 a/13,lesoort/ll,50a/12, Zeeuwseho Tarwebloem patent 13, Prima Duitsch 12,50 a 12,75; prima Fransch 11,75 a 12,Extra puik Hongaarscb 20,a 21,Middel soorten 17,a 18,— Prima Amerik. patent 13, - a 13,75; lesoort 12,25 a /12,75 2e soort Bakers 11,25a/11,75; Roggebloem 9,25 a 11,per 100 kilo. Veemarkt. Runderprijzen 78 a 86 Ossen 74 a 84 Stieren 66 a 74 Kalveren 100 a 120Schapen 54 a 60Varkens 43 a 48 licht soort 50 a 52 cents per kilo. Melkkoeien 165 a 285 Kail koeien 180 a 310; Stieren 140 a 270; Vaarzen 125 a 195; vette Kalveren 70 a 90 Pinken 90 a 120 Fokkalveren /18 a 25 nuchtere 10 a 14 Biggen 10 a 15 alles per stuk. Aardappelen. Zeeuwsche blauwe 3,50 a 4,—Eigenheimers 3,75 Friesche 3,25 Bravo's puike 4,50 a 5,Magnum Bonnm /2,80 Duitsche 2,50 per mud. Maltha Spring 11. a 13,oude 9 a 10 cents per kilo. Boterprijzen in vaten /48a/54, stukken van 1/3 kilo 70 a 75 cent. Zoetemelksche kaas 25, a 32,per 50 kilo. Leidsche kaas le soort 29, a 31,— 2e 25,- a 28, -. Zeeuwsche eieren /3,60 a /3,80. Veilingseieren f 3,60 a f 4,50. Buitenl. 3,a 3,15 per 100 stuks. V I a s. Blauw Holl. 1,80 a 2,50. Holl. geel 2,Zeeuwsch wit J,70 per steen. L ij n z a a d 11,50. Karwijzaad 15,75 a 16,25 per 50 kilo. Amerik. Petroleum loco per 100 kilo 13,50; Antwerpen 221 /2 fr. Per kan 9 a 9Y2 cent. J ava-koffie in balen gewone soorten 40Yj cent. Beste Santos per half kilo 32'/j cents. Beetwortel-Suiker 117/a- Geraffineerde lh1^. Ter Neuzen, 25 Mei. Boter per 1/2 K.G. 0,571/2. Eieren per 26 stuks 0,85. Axel, 23 Mei. Veilingseieren V. P.N. Kipeieren 4,021/s, eendeieren 4,25 per 104 stuks. Aanvoer 5000 stuks. Antwerpen, 23 Mei. Chili-Sal peter vast; loco fr. 23,70, Mei fr. 23,70, Juui/Juli fr. 23,70, Jan./Maart fr. 24,90. VEEHANDEL IN BELGIE. De goede stalbeesten golden gemiddeld van fr. 1,80 tot fr. 1,90 per kilo, geslacht vleeschkalveren van fr. 2,30 tot fr. 2,60 per kilo geslacht vleeschschapen van fr. 1,70 tot fr. 1,90 per kilo, geslacht vleesch varkens, van 70 tot 100 kilo en daarboven, levend gewogen, golden van fr. 0,95 tot fr. 1,02 volgens kwaliteit. Het bloed wordt gevormd door het voedsel, dat wij tot ons nemen, en indien de maag, gal en ingewanden behoorlijk werken, wordt let voedsel omgezet in rijk, leven-gevend bloed. Gezond en krachtig bloed geeft een gezond en krachtig lichaam. Doca wanneer het voedsel niet behoorlijk verteerd wordt, gaat het gisten en er vormen zich schadelijke stoffen, die in het bloed worden opgenoineu en zoodoende tal van twalen met zich brengen. Gij gevoelt u gedrukt en krijgt last van hoofdpiju. Uw tong wordt beslagen, gij krijgt een onaan- genamen smaak in den mond, en last van brakingen en hartwater. Uw eetlust wordt gering, omdat uw voedsel u bindcrt en maagpijn bezorgt. Uw huid wordt geel, uw ever werkt niet meer behoorlijk en gjj hebt hinder van de gal en gij gevoelt u ten slotte ellendig. Door een kuur met Foster's Maagpillen woiden alle spijsverterings-organen ver- sterkt en gereinigd. Hun werking is zacht en weldadig en zij zijn de best-bokende medicijn voor alle ongesteldheden der maag, lever en ingewanden. Zij bezorgen u een gezonden eetlust en rrgelen de vloei'ing der gal, die uw voedsel verteert en gezond en krachtig bloed maakt. Foster'sMaagpillenzijnte Ter Neuzen verkrijgb. bij A.vanOverbeeke- Leunis, W.-Kolkstraat, a 0,65 per flacon, of 3,60 per zerflacons. E'schtdeechte en weigertelkeflacon, die nietvoorzienisvan neven- staand handelsmerk. VOOR BE1ANGHEBBENDEN. Eerste Kwartier Maandag 1 Juni na- middag 2,22 uur 26 Mei Zon op 3,52, onder 8,1, uur. 27 v 3,51, 8,3, 28 3,50, 8,4, v De lantaarn voor wielrijders moet een half uur, die voor voerlieden een uur na Zonsondergang branden. ZEETIJDINGEN. Van 22 tot en met 24 Mei. Ter Neuzen. Aangekomen Vertrokken: Gent. Aangekomen Vertrokken: Sclzacle. V ertrokken Van 22 tot en met 24 Mei werden langs de Oostslnizen alhier 58 binnenvaartuigen op- en 61 afgesehut door de Middensluizen 26op-20 en afgesehut; door de Westsluizen 1L op- en 7 afgesehut. I'ositie der Stoomschepen. Op a. s. Donderdag 28 Mei, bopen onze geliefde Oudeis, Behuwd- en Grootouders J. H. UOUG H. H. W ISSE, hunne 40jarige Eclitverecniging te herdenken. Dat zij nog lang voor elkander rnogen gespaard blijven, worde bun toe- gewenscht door JACS. HOUG, Echtgenoote Axel. en Kinderen. De eenige uitdeelings- lijst in het faillissement van P. DE MEESTER, koopman te Hoek, is heden ter kostelooze inzage van de sehuld- eischers gelegd ter Grifiie van de Rteht- bank te Middelburg eu van bet Kanton- gerecht te Ter Neuzen. 22 Mei 1914. Mr. W. M. PAARDEKOOPER OVERMAN. Curator. Jammer het wasch- goed te vernielen met chloor en wasch- poeders, terwijl de Sunlight ons goed sneeuwwit reinigt zonder het in het minst te schaden zelfs koken is on- noodig. Yt Vergeet dus niet dat ons goed 1anger zal duren en geen onaan- gename lucht heeft wanneer de wasch gedaan wordt met Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondig doch ge- duldig lijden, onze innig geliefde Behuwdvader en Grootvader, de heer LEVI91US KOOLE, in leven rustend aannemer, in den ouderdom van ruim 84 jaren. Wed. C. KOOLE—Veeheijke. CATHARINA N. KOOLE. LEVINUS KOOLE. Ter Neuzen, den 25 Mei 1914. te ZA&iftSLAG, maakt bekend dat zij de in haar bezit zijnde Rij wiel- hrancard ook voorbuitengemeenten overeenkomstig vastgestelde bepalingen, be schikbaar stelt. Zaamslag, Mei 1914. Ds. G. VAN DIS, Voorzitter. J. STOLK Lzn., Secretaris. Scherpscltuttersvereeniging te Ter Neuzen. Aanvang der schietoefeningen Woensdagawond 27 Mei a. s. ten 51/2 uur op de schietbaan aan de Oostsluis alhier. De oefeningen zullen in het vervolg ge houden worden 's Woendagsavond van 51/,, uur tot 7V2 uur en Zondags van 11 uur v.m. tot 1 uur u.m. Wegens van hoogerhand ontvangen bevel is de schietbaan voor scherpe patronen No. 1 afgekeurd en mag er enkel geschoten worden met patronen scherp No. 7 (marga). Nieuwe leden kunnen zich aanmelden by het bestuur. Het Bestuur, J. A. VAN ROMPU, Voorzitter. G. TIMMERMAN, lste Secretaris. Buitenbanden vanaf f 2,Binnenbanden f 1,25, Pedalen f 0,90, Kettingen f 0,90, Broekveeren a f 0,02 V2 enz. enz. Alles aan concurreerende prijzen. Tevens eenige gebruikte RIJWIELEN, waaronder 3 DAIRIES R8JWIELER, aan spotpryzen. Aanbevelend, ZAAMSLAG. i/ i/ ir TER NEUZEN. Huwelijks-iiangiften. 22 Mei. Johannes Petrus Levinus Volkeiijk, oud 22 j., j in en Janna Johanna de Putter, oud 18 j., jd. Pieter Izaak de liullu, oud 24 j., jm. en Cornelia Franchise Kiaassen, oud 24 j., jfC Huwelijks-voltrekkingen. 19 Mei. Wiltem Fie- derik Meijcr, oud 25 j jm. ed Gijsberiha Cornelia vari de Sande, oud 21 j., jd. 20 Mei. Adrianus Pieter Hamelink, oud 23 j., jm. en Janna van Minnen, oud 21 j-, jd. Hermanus de Jonge, oud 24 j., jm. en Maria Cornelia Huijssen,oud 22 j., jd. Geboorten. 19 Mei. Virgenie Pieternella, d. van Jozias Johannes Dieleman en van Levina van IJk. 20 Mei. Susanna Catharina Florentina, d. van Cornelia Reinier Leunis en van Johanna Aiberta van Doeselaar. Overlijden. 17 Mei. Aide Hamelink, oud 85 j., weduwn uit het le huw. van Jacoba Dieleman en uit het 2e of laatste van Neeltje de Mol. 22 Mei. Cornelia de Lege, oud 10 in., d. van Jan Adriaan en van Cornelia Dees. Adriaan Franse, oud 77 j., echtg. van Janna de Feijter. 23 Mei. Engelsch s.s. BYWELL, 4306 knb. M., van New-Castle, steenkolen. 24 Mei. Ned. s.s. ZUID-HOLLAND, 5205 kub. M., van New-Castle, steenkolen. Engelsch s.s. RIVER LAGAN, 2272 kub. M., van Londen, stukgoed. Engelsch s.s. GALTEE, 1598 kub. M., van Middles- bro, ijzer. 22 Mei. Noorsch s.s. ELLA, 2487 kub. M., naar Seaham, ledig. 23 Mei. Engelsch s.s. RIVER THAMES, 2242 kub. M., naar Londen, stukgoed. Duitsch s.s. BRIETZIG, 4235 kub. M., naar Brugge, ledig. 24 Mei. Engelsch s.s. BYWELL, 4306 kub. M., naar New-Castle, ledig. 22 Mei. Engelsch s.s. EILDON, 3760 kub. M., van Leith. stukgoed. Deenscb s.s. NELLY, 4285 kub. M., van Abo, gezaagd bout. Deenscb s.s. NORMAN, 5304 kub. M., van Ilunger- borg, mijnhout. 23 Mei. Engelsch s.s. WHARFE, 2586 kub. M., van Goole, stukgoed. Zweedsch s.s. GUSTAV E. PALCK, 959 kub. M., van Copenhagen, aardappels. Noorsch s.s. SUNNIVA. 3228 kub. M., van Goole, steenkolen. 24 Mei. Engelsch SKIPTON CASTLE, 10820 kub. M., van Galveston, gemengd. Engelsch s.s. MERSEY, 3075 kub. M., vail Goole, stukgoed. Engelsch s.s. JUNO, 2562 kub. M., van Hull, stukgoed. Engelsch s.s. SERULA, 3927 kub. M., van Glasgow, stukgoed. Engelsch s.s. SEVEN SEAS, 3378 kub. M., van Londen, stukgoed. 22 Mei. Engelsch s.s. LESTRIS, 3916 kub. M., naar Manchester, stukgoed. Engelsch s.s. OUSEL, 3633 kub. M., naar Liverpool, stukgoed. Zweedsch s.s. ARON, 1099 kub. M., naar St-Brieux, .phosphaat. 23 Mei. Zweedsch s.s. FERMIA, 1507 kub. M., naar Stettin, phosphaat. Belgisch s.s. LA FLANDRE, 1980 kub. M., naar St-Brieux, phosphaat. Russiscii s.s. GEN. RADETZKY, 6000 kub. M., naar Rotterdam, ledig. Engelsch s.s. BLACKTOFT, 3138 kub. M., naar Goole, ledig. Engelsch s.s. SEA SERPENT, 2554 kub. M., naar Londen, stukgoed. Engelsch s.s. EILDON, 37CO, kub. M., naar Leith, stukgoed. 24 Mei. Noorsch s.s. YDUN, 3582 kub. M., naar Archangel, gemengd. 22 Mei. Engelsch s.s. BATOUM, 11472 kub. M., naar Amsterdam, creosoot-olie. 23 Mei. Engelsch s.s. ALIZARINE, 538 kub. M., naar Lemmeiick, ledig. s.s. RICHARD van St. Petersburg naar Ter Neuzen passeerde 24 dezer des v.m. 11 uur Skagen. s.s. ELISABETH in lading te St. Petersburg voor Brugge. s.s. HELENA vertrekt heden van St. Petersburg naar Ter Neuzen. s.s. MAGDALENA in lossing te Kroonstad. s.s. CORNELIS in lading te St. Petersburg voor Ter Neuzen. EN GebeponeerS ZEEP GEWAARB0RGD QNVERVALSCHT Z.0NDER SCHADELIJKE BESTAN00EELEN L 283 Volksvliegenvangers -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 3