ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVEBTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Bekendmaking. A ankondiging. No. 6063. Donderdag 30 April 1914. 54e Jaargang. Voorjaarsschouwing. f feuilleton. BLAICA'S 111111. ABONNEMENT: TE KOOP: STRAATVUIL te Zaamslag BINNENLAND. ADVERTENTIEN Bit Blatl verschijEit MaanSag-, Woensdag- ea Yrtjdagavond, Hitgezonderfl op Feestdagen, iegen en voetpaden met de kunstwerken. Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Per 3 maanden binnen de stad 1Franco per post voor Nederland f 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amenka 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. het op het daarvoor bestemde terrein liggende verzamelde in massa of in twee of drie perceelen. Aanmelding ter Secretarie VOOP of op 5 Mei 1914. Zaamslag, 25 April 1914. Burgemeester en Wethouders van Zaamslag, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLE L'zn., Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG brengen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Maandag 11 Mei 1914, vanwege de gemeente eene algemeene op neming zal worden gehouden van de Zaamslag, 25 April 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHS. DE FELJTER, Yoorzitter. J. STOLE Lzn., Secretaris. TWEEDE KAMER. Yergadering van Dinsdag. Inkomstenbelasting. Aan de orde was thans de artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp tot heffing eener Inkomstenbelasting. Artt. 1 tot en met 12, wordeu, volgens het verslag der H. Crt., zonder debat goed- gekeurd. Bij artikel 13 keurt de heer Tydeman 37) ii „Mijn tante zal alles inwilligen, wat mij ge'lukkig kan maken. Mijn geluk of mijn ellende harigt van uw beslissing af, Bertha. O, ik bezweer u, wijs mij niet af. Ik zou het niet kunnen verdragen en ik zie nooit van u af. „Een glimlach vloog als een zonnestraal over haar gelaat. Het was toch schoon, als men zoo smeekte om liefde! „Als iemand niet met „neeif tevreden is, moet men liem wel met „ja" antwoorden, sprak zij schalks. „Dus je zegt: „ja" Berllia?" vroeg hij verrukt. 5J „Blijf kalm, heer graaf.. Ik zeg met „ja en niet „neen". Ge moet mij tijd laten oin na te denken. Uw heftigheid heeft mij eenigs- zins van mijn kalm overleg beroofd. Mis- scjiien nu morgen dan! Op ditoogenblik kan ik u onmogelijk een beslissend antwooi d geven!" „Bertha „Dat mag ik met recht verlangen viel zy in' „Vergeet niet, dat ik volstrekt geen ver- moeiden had, dat ik dus zeer verrast ben. Ik ben dankbaar en trotsch op de eer, mij be- wezen, maar, oprecht wil ik u zeggen, dat ik u niet bemin!" „Maar je bemint ook geen ander? Zeg me dat nog eens, Bertha!" Zij voelde een sluier voor liaar oogen konien en keerde haar gelaat af. ,Ik ben een baatzuchtig schepsel zonder hart," zeide ziji. „Ik geloof niet, dat ik u ooit zal beminnen, zooals u dat bedoelt. Als u af de wijziging door Minister Bertling in het ontwerp aangebracht, en waardoor de wisselende inkomsten, zijnde die uit onder- neming, bedrijf of arbeid, moeten worden aangegeven met den toestand, welke zij in het laatst verloopen jaar te aanschouwen gaven tot grondslag, in plaats van over de Faatste drie jaren, gelijk ten aanzien van de andere belastbare inkomsten geschiedt. Spreker dient in verband hiermee een amendement in, strekkende om de oude redactie te herstellen. De Minister van Financien bestrijdt de meening van den heer Tydeman. Het is in het kader eener inkomstenbelasting veel beter en billyker rekening te houden, ook voor de wisselende inkomsten, met het gemiddelde der laatste drie jaren. Overigens was het, blijkens het vroegere voorloopige verslag over Minister Kolkman's wet, de wenscb der Earner zelf om de laatste drie jaren tot basis te nemen. Na repliek van den heer Tydeman bestrijdt de heer Eetelaar diens standpunt, betoogende dat de belastingschuldigen er veel beter aan toe zijn, indien de wisselende inkomsten naar het gemiddelde der drie laatste jaren beschouwd worden, gelijk reeds geschiedt bij Gemeentelijke inkomstenbelas- tingen. De beer De Meester verdedigt de meening en bet amendement van den heer Tydeman. Maar gebandbaafd moet blijven de eisch, dat de belastingschuldige een geregelde boekhouding bijhoudt, anders wordt 't een gooien met de muts naar een grondslag voor den aanslag. (Vk de beer Patijn sluit zich aan bij des beeren Tydeman's systeem, hetwelk daarna nog bestreden wordt door den heer Vliegen. Het amendement-Tydeman, waaromtrent de Minister tenslotte de beslissing aan de Earner overlaat, werd bierop na nog eenig debat aangenomen met 39 tegen 27 stemmen, zoodat besloten is ook voor de wisselende inkomsten den aanslag te baseeren op den toestand in het jaar, aan bet belastingjaar voorafgaande. Na de pauze wordt bet voorzitterschap door Mr. Troelstra waargenomen, die mee- deelt, dat de commissie van voorbereiding voor het wetsontwerp tot vaststelling van een wetboek van strafvordering gereed is haar vergaderingen aan te vangen, en dat zij geen leiddraad zal samenstellen. Bij de hervatting van de behandeling der inkomstenbelasting neemt de Minister eenige verduidelijkings-amendementen van den beer Schim van der Loeff over, waarna alvorens werd bebandeld artikel 33,bevatten- de het tarief van de belastingin be- spreking komt artikel 34, houdende de be- paling, dat een belastbaar inkomen van niet meer dan 5000 wordt verminderd met f 50 per kind. Hierop verdedigt de beer Van Vuuren amendementen om de grens van f 5000 inkomen te doen vervallen en om den kinder- aftrek te bepalen a^ volgt50 voor belastbare inkomens beneden /2500 2 pCt. voor belastbare inkomens van 2500 tot 5000 100 of zoo veel meer dan P/j pCt. van het inkomen bedraagt voor belast bare inkomens van 500010.000; j 150 of zooveel meer dan 1 pCt. van bet inkomen bedraagt voor belastbare inkomens vau f 10.000 /20.000, en /200 of zooveel meer dan 1/s pCt. van bet inkomen bedraagt voor belastbare inkomens van 20.000 of meer. Spreker doet uitkomen, dat het doel dezer amendementen is, den kinderaftrek door te voeren voor inkomens van /5000 of meer, daarbij rekening houdend met het feit, dat, naarmate het inkomen klimt, meer aan de kinderen wordt ten koste gelegd, doch, omgekeerd ook gerekend wordt met bet feit, dat met het klimmen der inkomsten de draagkracht toeneemt. Het amendement wil niet den minder gegoede zwaarder belasten ten bate van den meerder gegoede, maar wenscht den belastingplichtige met kinderen te ontlasten ten koste van den belastingplichtige zonder kinderen met gelijk inkomen. Hierna verdedigt de heer Drion een amendement, waarvan de bedoeling is de groote gezinnen met middelmatige inkomens eenigszins meer te ontlasten, dan in het ontwerp werd voorgesteld. Daartoe wil hij den kinderaftrek bepaald zien op j 50 bij een belastbaar inkomen van 650 tot 1000, 75 van 10001300 en zoo verder telkens 25 meer bij 500 meer inkomen tot 3500, in welk geval de af- trek 200 zal bedraren. Daarna daalt de scbaal weer met 2fi"per 500 meer in komen, totdat 50 bij belastbare inkomens van 6500 tot 7000 wordt afgetrokken, boven welke inkomens de kinderaftrek op- boudt. Het amendement-Drion (stijgende kinder aftrek tot inkomens van 4000 en daarna dalende tot J 50 aftrek bij inkomens van 6500 en meer) wordt verworpen met 38 tegen 31 stemmen. Het eerste amendement-Van Vuuren (om kinderaftrek niet te beperken tot inkomens beneden 5000 wordt verworpen met 35 tegen 34 stemmen. Het Regeeringsartikel wordt hierop on- gewijziga goedgekeurd. De beer Vliegen bestreed beide amen dementen. Doel van kinderaftrek moet zijn om belastingplichtigen, die weimg dragen kunnen, te ontlasten, maar niet om, gelijk men met de amendementen be doelt, naar mate men rijker wordt, meer toe te staan voor kinderaftrek. De beer De Meester sluit zich bij die meening aan. Echter steunt spreker wel het amendent- Van Vuuren, waarbij wordt voorgesteld de grens van 5000 te laten vervallen. De heer Van Raalte verdedigt ook weg- neming van de inkomengrens bij kinder aftrek. De Minister bestrijdt de amendementen, die te zeer indruischen tegen aard en karakter eener inkomstenbelasting. Na re- en duplieken kwamen de amen dementen in stemming. Allereerst het tweede amendement-Van Vuuren (progres- sieve scbaal voor kinderaftrek naar gelang van de grootte van het inkomen). Dit wordt verworpen met 43 tegen 26 stemmen. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 our op den dag der uitgave. verplichting tot het voeren van licht, van 16 Mei tot en met 15 Augustus in Zeeland niet van toepassing zal zijn op voertuigen met vaste assen, gebezigd in het landbouw- bedrrjf. Volgens mededeeling van het Loods- wezen is door de zomerbetonning verlegd in de Zandkreek de spitse ton No. 24 in 35 d.M. water op 51°33'2" N.b. en 0°58'47" W.l. In de Schaar van Vuilbaard zijn verlegd de spitse ton No. 1 in 83 d.M. water op. 5l°37'24" N.b. en 1°2'36" W.L; de spitse ton No. 2 in 93 d.M. water op: 51°37'35" N.b. en 1°1'57" W.l. Sluiskil. Bij de alhier op jl. Maandag ten overstaan van den notaris J. A. Dreg- mans krachtens art 1223 B. W. gehouden openbare verkooping van een woonhuis met erf te Sluiskil, kadaster sectie G no. 1442, groot 1 are 18 centiaren, werd kooper de heer Jac. Dubbeldam, voor 850. Zaamslag. In de albier op a.s. Vrijdag des voormiddags 10 ure te houden openbaie vergadering van den gemeenteraad komen de volgende punten in behandeling 1. Notulen. 2. Mededeelingen. 3. Ingekomen stukken en zoonoodig daarover besluiten. 4. Vaststellen lesuppletoirkohier school- gelden, dienst 1914. 5. Voorstel Burg, en Weth. at-en over- schrijving begrooting 1914. Axel. Bij de Maandagavond gehouden aanbesteding voor de vereeniging ,/Zoekt uw Voordeel" alhier, werd ingeschreven voor: 3100 Eg. Mais voor 7,42 en 7,40, voor 653 Eg. Bloem 00 voor 11,78, 11,70 en 11,50, voor 400 Eg. Grind- meel voor 7,05 en 7,—, voor 275 Eg. Roggemeel voor f 8,78 en 8,50, voor 350 Eg Tarwegrind voor 7,45 en j 7,25 en voor 700 Eg. Boonen voor 9,50. Gegund aan de laagste inschrijvers. stoppeldijk. Mej. A. Castenmiller, die verleden Donderdag slaagde bij 't onder- wijzers-examen te Breda, is met ingang van 1 Mei a. s. benoemd tot onderwijzeres aan eene bijzondere school te Bergen op Zoom. RECHTSZAKEN. De Eantonrechter te Bolsward, uitspraak doende in de zaken van Th. W. v. H. en Wed. M. H. R. te Bolsward, en C. W. te Witmarsum, aan wie was ten laste gelegd, dat zij als Agenten der N. V. //De Tijdgeest" ten verkoop in voorraad hebben gehad 3 °/0 Obligatien 20e Serie eener premieleening ten laste dier Vennootschap, zjjnde deze stukken in werkelijkheid aan- deelen in eene loterij, waarvan de bij de loterijwet van 1905 vereiscbte toestemming niet was verleendontsloeg beklaagden van alle rechtsvervolging. TER NEUZEN, 29 April 1914. Het weerbericbt van bet meteorolo- giscb instituut te De Bilt van beden, luidt als volgt Hoogstebarometerstand 767.5 Vestmanoer. Laagste barometerstand 739.6 Haparanda. Verwacbting tot den avond van 30 April: Zwakke tot matige winden, uit Oostelijke richtingen belder tot licbt bewolkt, droog warm weer. Met ingang van 1 Mei zpn aangesteld tot roeier bij het Nederlandsch loodswezen standplaats Ter Neuzen de matroos van bet loodswezen P. J. Velde en A. Mommaas, matroos bij de maatschappij //Zeeland" te Vlissingen. De scbaakclub //Ter Neuzen" hield gister ter sluiting van bet speelseizoen haren jaarlijkschen pnjzenwedstrijd, op de boven- zaal van het Hotel Centraal, waarvan de uitslag was Eerste klasse, eerste prijs de heer J. Donze. Tweede klasse, eerste pHjs de beer Van der Laan, tweede prijs de heer A. Visser, na loting met mej. N. Visser en den beer J. Hellinga. Derde klasse, eerste prijs de heer H. Hamerlinck, na loting met mej. A. van den Hoek, die den tweeden prijs verwierf. Naar we vernemen is het muziek- gezelschap „De Vereenigde Werklieden" voornemens morgen, ter gelegenheid van den jaardag van Prinses Juliana, des avonds half negen ure een concert te geven op de Markt, waarbij het volgende programma zal worden uitgevoerd 1. Wilhelmus. 2. l'Almadienne. Ouver- ture fantastique Cb. de Carmont. 3. Pensees d'Automne. Valse Ant. Tierolff. 4. La Prinsesse Juliana, Fantaisie W. van Perck. 5. Meivreugd. Polka 6. Bouquet de melodies sur l'opera Lucia Donizetti. 7. Granada. Marche Es- pagnole Garcia de Salubert. 8. Volkslied. Gedep. Staten van Zeeland deelen in bet Prov. Bl. no. 48 hun besluit van 17 April mee, bepalend dat de in art. 23 van bet Motor- en Rijwielreglement opgenomea mij tot vrouw begeert, mag ik u niet in on- wetendheid laten omtrent niijii geringe waai - de. Ik ben geen engel; ik heb integendee! zeer wereldsche, baatzuchlige ideeen. Ik ben u niet ongenegen, maar om uw vrouw te worden daar moet ik eerst over na- denken. Kom dus morgen, graaf Norton, dan zal ik u een beslissend antwoord geven. Laten wij nu naar iiuis terugkeeren!" Hij boog voor haar en bood haar zijn arm. Zonder een woord te spreken, keerden zij terug en gingen beiden in het woonsalon, waar, alien bij elkaar waren. Beatrice lag zeer bleek op een ottomane. Lady Carley zat bij haar. Charles leunde aan het venster, juist tegenover het bei'gje, dat de graaf met Bertha beklommen had. Allen richtten het oog op de binnentredenden. Beatrice zonder jaloersche verdenking. Als graaf Victor liaar beminde, wat had zij dan met Berllia uit te staan? I „Ik ga vanmiddag een rijtoertje maken naar het landgoed Draxel", sprak de graaf tot zijn tante. Deze lachte en zei: „Ah, je verlangt naar barones Leonore! Ga maar, mijn zoon, en breng haar mijn groeten! Wij verwacliten u voor het diner terug." Graaf Norton kleurde als een schoolknaap en keek steelsgewijs naar Bertha, maar deze had een boek ter hand genomen, waarachter zij liaar gelaat verborg. Had zij liem begrepen? Wist zij, dat hij liaar wilde ontvlieden, omdat hij zoo in span ning verkeerde? Kapitein Hammond en Charles gingen naar de speelzaal. Beatrice begon dadelijk tegen Bertha: „Waar ben jij en de graaf den heelendag geweest?" „Wij hebben in het park gewandeld." „Waarover liep het gesprek?" ,X)ver allerlei", antwoordde Bertlia kalm, „over de mooie landstreek, over do prettige inrichting van een Engelsch adellijk slot en natuurlijk over het weder." „Is er ook over mij gesproken?" „Dat geloof ik wel." .Bertha", fluisterde zij met overge'bogen lichaam, „zei graaf Victor nog iets van - je weet wel?" „Hij zei er geen woord van, dat hij je be mint,'en met je trouwen wil, als je dat be doelt!" De avond viel, graaf Norton keerde terug. Door den rit hadden zijn wangen een fris- sche kleur gekregen. Op de vragen van zijn tante naar de bewoners van het landgoed Draxel antwoordde hij zoo kort mogelijk, iets, wat de aandacht van zijn tante niet ontging. „Viclor, wat is er? Ben je ziek?" vroeg zij na afloop van het diner.. „Ziek? Neen, beste tante! u maakl u be- zorgji zonder reden", antwoordde hij met een getL'wongen lach. „Waarom ben je dan zoo stil? Vertrouw mij gerust toe, wat er op je hart drukt." „Morgen!" antwoordde hij. „Heb nog tot morgen geduld. Ik ben eenigszins opgewon- den, maar zelfs aan u kan ik de reden niet zeggen. Morgen zal u alles weten!" In haar bezorgd hart dook een voorgevoel op, maar zij drong toch niet verder aan. Bertha gevoelde zich nog steeds als iemand, wiens denken en gevoelen ver- lamd is.. Hier was het keerpunt van haar leven! Waar zou de stroom liaar heenvoe- ren? Naar hooger of naar lager? Kapitein Hammond kwam liaar gepeins storen en verzocht haar aan het klavier te gaan en een lied te zingen. W erkelijk voldeed zij aan dit verzoek. Maar eenmaal aan het klavier, werd zij de oude en zong met vuur een een- voudig lied. Graaf Norton stond bij liaar en luisterde in verrukking naar de klank van haar zuivere altstem. Het lied was uit, zij stond op en spocdig was de avond voorbij. Allen zocliten liun vertrek op om te slapen. Bertha verlangde daar niet naar. Zij sloeg een shawl om, ging bij het venster zitten en riclitte liaar blikken naar den helderen ster- renhemel. Zou zij graaf Norton nemen of niet? Liefde gevoelde zij niet voor liem en zou zij waarschijnlijk ook nooit gevoelen. Van ganscher harte beminde zij Charles, misschien nog te meer dan tot dusverie. Als zij graaf Nortontrouwde, verkreeg zy een liooge positie in de maatschappij enon- metelijke rijkdommen. Zij hechtte veel aan een weelderig leven en aan vermaken. Wat de liefde betreft, graaf Norton beminde haar en voor een vrouw is liet altijd beter, dat de man haar bemint, dan omgekeerd. Dit was de eene zijde van de zaak.. De andere was: zij kon naar liaar neef gaan en zeggen: „Charles, de liefde, die ik je toedraag, is grooter dan de liefde voor me- zelven. Ik wil je toebeliooren, zoodraje dat verlangt." Zij zou dan zijn vrouw worden en een kleine poos zou hun geluk met niets te vergelijken zijn. Maar dan zou hij, onterfd door zijn papa, zijn brood moeten verdienen in liet zweet zijns aanschijns, en opnieuw zou voor haar liet oude leven van zorg en onlberingen weer beginnen. Een rilling ging haar door de leden, toen ze daaraan dacht. A1 zou haar hart breken, zij moest zichzelve en Charles redden, zij zou den graaf liaar jawoord geven. En dan? De toekomst grijnsde haar tegen als een eindelooze, ledige ruimte, waarin zij niet mocht hopen iets te Ivinden. Zij stond op en wilde trachten in den slaap alles te vergeten, wat haar hoofd en hart beroerde. En zij sliep het was een diepe, droom- looze slaap. De zon stond reeds hoog aan den hemel, toen zij eindelijk uit haar ver- dooving ontwaakte. Doch nauwelijks had ze de oogen geopend, of de werkelijkheid trad met overweldigende kracht voor haar. Zij wist, dat haar eerste schreden haar den graaf tegemoet voerden, en zij had zich niet vergist. Toen zij de boekenzaal voorbijging, Irad hij plotseling voor haar, greep liaar hand en trok haar eenigszins ontstuimig naar binnen. „Bertha, ik heb gewacht", zeide hij en zijn stem beefde van aandoening. „Ik heb gewacht at die lange urcn sedert gisteren. Ik kan de onzekerlieid niet langer verdragen. O, spreek om Gods wil, zeg geen neen!" Onfwillekeurig glimlachte zij. Zij begreep zelf niet, hpe zij daar in dit ongeluksuur toe kwam. „Wat moet ik zeggen?" vroeg zij op on- natuurlijken toon. „Wat w41 u, dat ik zal zeggen?" Hij drukte haar hand zoo vast in de zqne dat zij er bijna pijn van had. „Zeg ja! Bertha! Niets meer dan ja!" vNiets meer dan ja," herhaalde zij op eeri wijze, die alleen een geheel verfblind man verkeerd kon verstaan. „Graaf Victor, als ge dat wenscht, dan zij het: ja! (Wordt vervolgd.) £CT35@5^~l?i£E75-53S IT* 1 -ff /Tfc tm ^5^8. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat het priraitief kohier van den Hoofdelijken Omslag in deze gemeente voor 1914, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 28 April 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WA.BEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbendea, dat te beginnen op 14 Mei 1914 vanwege de ge meente eetie algemeene opneming zal worden gehouden van de wegen en voetpaden met de kunst- werken. Ter Neuzen, 28 April 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Bnrgemeestei. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1