ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. aanbesteding! No. 6061. Zaterdag 25 April 1914. 54e Jaargang. Bekendmaking. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN GEMENGDE BER1CHTEN. Telefoon 25. Bit Blafl versohijat Maandag^, Woeisdag- en Yrljdagayond, uitgezonderd op Feestdagen, bij ds Firma P. J. YAN DE 8ANDE te Tsr Neuzen. □SQIEIE&STIEJ aan te besteden De onderhoudswerken, herstellingen, en vernieu- wingen, aan de gemeente- gebouwen gedurende het jaar 1914, Per 3 maanden binnen de stad 1—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij dia'CJCt© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 titit* op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat zij, die voor hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a. 8. toe- lating tot de openbare school verlangen, zich daartoe tot en met 30 April a. S. bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Kinderen, die in den loop van dit jaar zes jaren oud zijn, worden toegelaten. Hoek, den 3 April 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMAN8, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG, zullen op Dinsdag den 5 fiflei 1914, des voormiddags 9ljt lire, ten Raad- huize dier gemeente, trachten Plaatselijke aanwijs op Zaterdag 2 Mei 1914, des namiddags ten 2 ure te beginnen te Othene. Bestek en voorwaarden liggen bij den gemeente-architect en ter secretarie ter inzage. Zaamslag, 21 April 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. TER NEUZEN, 24 April 1914. Door Ged. Staten van Zeeland is aan 0. J. Maas te Breskens vrijstelling gegeven van den militairen dienst wegens kost- winnerschap. Het post-, teiegraaf- en telefoon- kantoor te Sluis zal met ingang van 1 Mei a. s. op werkdagen voor het publiek worden opengesteld van 8 m.1 a.22.30 a. 55.30 a. 6—7.30 a. Goes. Dinedag heeft het bestuur van de in de Fetoruari opgericbte spoorweg maatschappij Zuid-Beveland alhier vergaderd met burgemeesters van Zuid-Bevelandsche gemeenten en eenige waterschapsautoriteiten De vocrzitter, de heer J. A. van Heel, deelde, volgens de N. R. Crt. mee, dat het trace van de lijn thans is vastgesteld. In hoofdzaak zal de lijn loopen als reeds werd gemeld. De voornaamste later aangebrachte wijzigingen zijn, dat de lijn, komende van Wolfertsdijk, nu de bestaande spoorlijn bij 's Heer Arendskerke kruist (over een viaduct) en daarna langs een nieuw aan te leggen lijn ten Zuiden van de nu bestaande spoorlijn naar Goes loopt. Bij Borssele zullen de treinen den steiger aandoen en van den Molenpolder gaat de lijn met een bocht door het land naar den Drieweegschen molen bij Ovezande, waar het station Driewegen Ovezande zal gebouwd worden. Van de Groe gaat de lijn westwaarts ora aan de Westzijde van het station Goes binnen te komen. Van Goes gaan de treinen niet, zooals vroeger het plan was, -over de bestaande spoorlijn naar Kloetinge, maar over een nieuw aan te leggen derde lijn ten Noorden van de bestaande lijnen. De mogelijkheid wordt nog overwogen de lijn van 's Heer Arendskerke naar Goes ook aan de Noordzijde van de bestaande lijnen aan te brengen. Daardoor zou het viaduct bij 's Heer Arendskerke vervallen Te Wemeldinge komen nu de treinen aan de Zuidzijde van het dorp aan en wordt de lijn tot het kanaal doorgetrokken. Het station lerseke komt aan de Westzijde van het dorp. Van daar loopt de lijn tot het station Kruiningen, waar de trein door de bebouwde dorpskom naar Hansweert gaat Nadat aan verschillende personen inlich- tingen verstrekt waren, deelde de heer Jenny Weijerman mee, dat er 's ochtends een brief namens den heer Huijgebaert (den vroegeren aanvrager van concessie voor een tramlijn op Zuid-Beveland) was ingekomen, welke de hoop wekte, dat men binnen eenige weken tot een accoord zou komen. De heer Weijerman drong er bij de ge meenten en polders, welke nog geen subsidie gaven, op aan, dit alsnog te doen. De lengte van het trace bedraagt thans 65 K.M. De kosten zijn nu 65 X 3000 195,000. Een lljarig zoontje van den ploeg- baas H. Evenboer te Dalen vermaakte zich met vuurtjes branden dicht bij de woning van zijn vader. Daardoor geraakte de woning in brand en werd in een oogwenk in de asch gelegd. Niets werd gered, terwijl 5 geiten en een varken mede in de vlammen omkwamen. Bij de te Nijmegen gehouden ver- pachting van een aantal standplaatsen op de dit jaar te houden kermis, werd niet minder dan ruim f 23,000 besteed. Voor een stoomcaroussei wordt betaald f 5611, voor 2 cakewalks of dergelijke inrichtingen f 1665 en 2313, voor 2 rodel-of slede- banen f 1810 en f 2940. „Toontje." In een dorp, gelegen onder den rook van 's-Hertogenbosch, is eenige dagen geleden het volgende voorgevallen. Een werkman werkzaam in een groote fabriek, toonde herhaaldelijk anti-Pau- listische neigingen, hetgeen hem buiten de fabriek geen achting deed verwerven en daar binnen voor den patroon ver schillende malen aanleiding was den Bacchusvereerder daarover gestrengelijk te berispen. Het resultaat was niet bijster groot, vertelt het ^Centrum." Op een Maandagmorgen laveerde de werkman weer de fabriek binnen, zooals gewoonlijk na den dag van rustlichtelijk aangeschoten. De patroon, wien 't ander- maal ter oore kwam, ontbood den man bij zich en gaf hem tegen Zaterdag zijn conge. Na deze oneervolle bejegening ging de ontslagene naar zijn plaats terug met het plan het eerste schaftuur het beste met zijn kameraden er over tedelibereeren ten einde te redden wat er te redden viel. 'n Scherpzinnig vriend had 'n idee. z/Weet je wat?" gaf hij te raden, terwijl z'n pruirn verhuisde van rechts naar links, z/weet je wat Zeg je baas dat je vrouw 'n kleintje heeft gekocht en dat die ge- beurtenissen voor jou aanleiding was om er een meer van de plank te wippen. „Prachtig" juichte de ontslagene. ,/Prachtig", herhaalde hp weer, terwijl 'n hikje zijn kop deed schudden. ^Maar... waar haal ik 'n kleine van daan Mijn jongste kind is zes." z/Hij komt toch niet kijken", troostte de vriend. z/En als hij het toch doet vroeg de ontslagene aarzelend. //O", riep de andere, dan heb ik er thuis eentje van twee-en-een-half jaar'n kleine dop, die best voor 'u zuigeling kan doorgaan. Je hoef het maar te zeggen en ik leen je het." z/Merci." En de man stapte naar den baas om hem te vertellen, waarom hij vanmorgen wat aangeschoten was. De patroon, die lont rook, beloofde 's middags te zullen komen kijken, wat de man zei heel prettig te vinden Wij verplaatsen onze gedachten, ten einde de geheele geschiedenis mee te leven, naar de woning des werkmans zooals, die er uitzag op den bewusten middag. De vrouw lag te bed en naast haar lag de kleine van twee-en-een-balf jaar te spelen met de punt van het laken. z/Kijk, kijk, vrouw, is dat je kleintje? vroeg de patroon binnentredend. //In- derdaad, een schoon kind. En hoe gaat het met u z/Naar de omstandigheden goed, me neer Gaat uwes 'n oogenblikje zitten. „Dankje Enfin een flinke jongen hoe heet ie." Daar zette de jonge wereldburger een paar groote oogen op, verbaasd dat de meneer het over hem heeft. Dan klinkt plotseling in onvervalscht Brabantsch dialect uit den kleinen mond op de her haalde vraag naar ventjes naam. z/Toontje Tableau. Be haven van Zeebrugge. Door de Belgische regeering zijn bij de Kamer gelden aangevraagd, om althans eenige verbetering te brengen in den toe- stand der haven van Zeebrugge. Hoe erg het er eigenlijk gesteld is, blijkt uit een correspondence uit Brussel aan het /rVader- land" waarin wordt verteld dat de regeering eindelijk den hopeloozen toestand heeft moeten bekennen en dat zij de cijfers van de peilingen van 1913 aan de leden van den Senaat heeft moeten mededeelen, om zijn toestemming te bekomen tot het toe- kennen van een crediet van 6.500.000 fr. aan de maatschappij Brugge-zeehaven om de toegangsgeul tot het kanaal van Brugge op de noodige diepte te houden. Die cijfers toonen aan, dat Zeebrugge voor goed verloren is en dat zich sinds 1906, ondanks het voortdurend uitbaggeren een zoo ontzaglijke hoeveelheid zand in en voor de havenkom heeft opgehoopt, dat het heden niet meer mogelijk zou zijn voor een moderne passagiersboot het haven- hoofd zells bij vloed om te stoomen, zonder gevaar te loopen te strandeu. In de vaartgeul, waar de diepte in 1906 nog 11 meter was, werd in Augustus 1913 slechts 6,30 meter aangetroffen elders waar 9 meter moest zijn vindt men 5.50 meter. In de havenkom, gevormd door een havenhoofd, dat zich boogvormig vier kilo meter in zee uitstrekt, is de verzanding bijna totaal. De zones van drie en vijf meter diepte, bij eb, hebben zich sinds 1906 meer dan 500 meter verder zee in verplaatst, zoodat men heeft kunnen vast- stellen dat, tusschen de zSne 3 meter diepte en die van 5 meter, zich een massa zand heeft opgehoopt van een millioen kubieke meter, vormend een bank, breed 500 meter lang 1000 meter, op een dikte van 2 meter. De hoeveelheid zand, die de vroegere zone van 5 meter diepte heden op 3 meter heeft gebracht, is op vijf millioen kubieke meter te schatten, daar zij zich op een lengte van vijf kilometer uitstrekt ten Oosten van de vaartgeul. Het aangevraagde crediet zal dus enkel kunnen dienen om den ingang van het kanaal vrij te houden, Want zelfs dreigt de verzanding alien toegang af te sluiten. De laatste peilingen duiden aan, dat de afstand tussehen het havenhoofd en de zone van 7 meter, die in 1906 meer dan 650 meter was, heden slechts 60 meter is. Burgemeester onder valsehen naam Een titel voor een kino-drama, film 15 K.M.„Van misdadiger tot burgemeester", schrijft het Hbl. Niet als de beroemde Jean Valjean van Victor Hugo, die van galeiboef maire werd in zijn gemeente maar als tuchthuisboef, met een aantal veroordeelingen op zijn boekje, onder valsehen naam, met valsche papieren, in gemeentedienst getreden en tot tweeden burgemeester van de Pommer- sche stad Koslin opgeklommen. Een toeval bracht de zaak aan het licht. De man heette eigenlijk Heinrich Thor- mann, en was herhaaldelijk veroordeeld wegens bedrog, oplichterij en andere min- oirbare zaken. Op een gegeven dag ver- dween Thormann, en kwam te Weissenfels een jonge rechtsgeleerde, Dr. jur. Eduard Alexander zich vestigenhij solliciteerde, onder overlegging zijner stukken, naar de betrekking van magistraatsambteuaar en werd benoemd. In 1912 werd hij te Brom- berg benoemd als magistraats-assessor daar trouwde hij met de dochter van een rijk en aanzienlijk staatsambtenaar. En in De cember 1913 werd hij tot tweede burge meester van Koslin benoemd, uit 700 sollicitanten. Maar nu kwam ook de Nemesis. Bij den officier van justitie te Koslin kwam een schrijven in, waarin werd medegedeeld, dat de burgemeester zich aan chantage had schuldig gemaakt. De aangifte was afkom- stig van den vader van een vroeger liefje van Thormann, die den jongen man eens 2000 Mark had geleeod. Toen Thormann met een andere vrouw gehuwd was, vroeg de vader dat geld terug. Doch deze ant- woordde: dat het meisje hem een porte- feuille met een aanzienlijk bedrag had ontstolen, en dat hij een aanklacht wegens diefstal zou indienen, zoo men hem niet met rust liet. Dit schrijven aan den officier van justitie te Koslin gaf aanleiding tot een in stilte gehouden onderzoek naar burgemeester Alexander's vroeger leven. Bij dit onder zoek bleek, dat er slechts een Dr. jur. Eduard Alexander bestond, die in 1907 assessors-examen had gedaan en die thans te Friedenau woonde. Aan de identiteit van dien Dr. jur. Alexander viel niet te twijfelen. Dus moest de burgemeester van Koslin een ander zijn. De officier zette in alle stilte zijn onder zoek voort en kwam nu tot allerlei zon- derlinge ontdekkingen, die het noodig maakten, dat de burgemeester van Koslin eens nader werd ondervraagd. De officier van justitie te Berlijn noodigde derhalve den eersten burgemeester van Koslin, Dr. Pusch, uit, vergezeld van den tweeden burgemeester, naar Berlijn te komen om over een quastie van onteigp- ning van een stuk grond voor vliegterrein te spreken. Dadelijk na aankomst te Berlijn werd Dr. Alexander door een eommissaris van politie gearresteerd en per auto naar het bureau van den president van politie gebracht. Aanvankelijk ontkende hij alles en hield zich zeer verbaasd maar toen de echte Dr. Eduard Alexander outboden was, en bewees, dat alleen hij recht had op naam en titel, viel de valsche rechtsgeleerde door de mand. Hij bekende toen, Heinrich Thor mann te zijn en met valsche papieren en onder valsehen naam zich in de magistraats- carriere een weg te hebben gebaaud. De justitie meent dat Thormann nog wel andere misdaden op zijn geweten zal hebben en heeft een omvangrijk onderzoek geopend. Het merkwaardige van dit geval is zeker wel, dat in Pruisen, waar zoo strenge orde heerscht, waar niemand kan rondloopen zonder dat hij bij de politie is aangegeven, en zpn papieren zijn onderzocht, waar zoo- veel personeele acten en aanmeldingspape- rassen bestaan als nergens anders, iemand in staat is, onder een valsehen naam, met valsche stukken, tot burgemeester eener vrij aanzienlijke gemeente te worden be noemd. In de kist der dienstbode. De //Times" verneemt uit Petersburg het volgende ver- haalEenige dagen geleden verhuurde zich een dienstbode bij den heer Robof, een rijk koopman in Lobovo, aan den spoorweg Moskou-Rykinsk. Zij stuurde een groote kist vooruit, die haar plunje heette te bevattende kist werd in de keuken geplaatst. Doch de hond van den heer Robof was niet van de kist af te houden. Voortdurend gromde en blafte het beest tegen de jurken en hemden der dienstbode, want iets anders kon de kist toch niet bevatten. Hoe vaak de hond ook verjaagd werd, telkens keerde het waakzame dier naar de kist terug en begon weer te blaffen. Eindelijk besloot de heer Robof de kist te laten openen, door een paar zijner manne- lijke bedienden. EnMie vonden in de kist twee jonge kerels, met revolvers gewapend. Voordat zij van de revolvers gebruik konden maken, werden zij overweldigd. Waarschijnlijk was het een nieuwe poging van de beruchte rooverbenden die geheele streken in Rusland onveilig maken, om een inbraak te doen, en den heer Robof te berooven. Toen een 50-tal soldaten, die met verlof gingen, het bosch van Tillat bij Verdun passeerden, werd een hunner plot seling door een verdwaalden kogel van het in de buurt liggend schietterrein van het garnizoen achter het linkeroor getroft'en. De kogel drong in het hoofd. Dadelijk werd de gewonde naar het St. Nicolaasgast- huis vervoerd, waar hij bij aankomst reeds overleden bleek te zijn. Tpgers in het Padangsche. Reeds werd kort melding gemaakt van een woest optreden der tijgers ter Sum. Westkust. De //Sum. Bode" ontving bericht uit Panain, dat in het district Batang Kapas, toen op klaarlichten dag een oude Inlander met zijn dochter bezig was de rijstvelden te wieden,het meisje plotseling besprongen werd door een in het rijstgewas verscholen tijger. De oude man kwam echter zijn kind dapper te hulp en viel het roofdier onmid- dellijk met zijn kapmes aan. Dit liet, ont- hutst door den onverwachten aanval zijn prooi in den steek en vluchtte met eenige flinke kapwonden naar het nabijzijnde bosch. De kranige vader nam zijn niet levensge- vaarlijk gewonde dochter op en droeg haar naar huis. In de maand December jl. werden door tijgers verscheurd, in de onderafdeeling Moeara Laboeh 4 karbouwen en 2 koeien en in de afdeeling Loeboek Sikaping 2 runderen, 1 karbouw en 6 paarden. In dezelfde maand werden afgemaakt in de afdeeling Loeboek Sikaping twee tijgers en in de afdeeling Agam een tijger. De aood van Cesar den lievelingshond van Eduard VII, geeft den Londensche dagbladen stof voor lange artikelen, gewijd aan dezen trouwen vriend van den overleden koning. Cesar vergezelde zijn meester op al zijn reizen door Europa. Hij had een specialen bediende en genoot het voorrecht voor de deur van de kamer van den koning te mogen slapen. Om zijn hals droeg hij aan zijn band een zilveren medaille met de woorden „Ik ben Cesar, de hond van den koning." Hij was een Iersche terrier, die zeer zachtaardig voor menschen, maar daarentegen kwaadaardig tegen zijn soort- genooten was. Op zekeren dag ontbeet de koning te Biarritz met eenige vrienden. Zooals ge woonlijk zat Cesar aan de voeten van zijn meester. Ecfi van de gasten merkte op dat Cesar, daar hij veel in Frankrjik gereisd had, wel v'ertrouwd met de Fransehe honden zou zijn geworden. //Volstrekt niet'J-'ant- woordde koning Eduard, integendeel staat hij op voet van oorlog met hen en merk ik, dat hij een allesbehalve geestdriftige aanhanger van de Entente Cordiale is. ledereeu begon te lachen, terwijl Cesar smakelijk aan zijn kluifje zat te knabbelen. Bij den dood van zijn meester toonde de hond een diepe smart. Den dag van de begrafenis volgde hij den lijkstoet en een week lang weigerde hij te eten of te drinken. Later hechtte hij zich aan koningin Alexan dra. In den laatsten tijd begon hij te kwijnen. Daar hij veel pijn leed, besloot men op zaehte manier een eind aan zijn leven te maken. Hij werd doodgeschoten en Cesar is 12 jaar oud geworden. TER UZENSC

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1