AL8EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6053. Zaterdag 4 April 1914. 54e Jaargang. Bekendenaklng. I ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Aanbesteding OPENBARE SCHOOL, Landbouwberichten. Telefoon Sit Blad TorschSjat Saandag-, ffoans'lag- ea Trudapvond, oitpzoiderd eg Feesidagen, lit) da Firma P. J. VAR BE SAKDE te Ter Nenzen. eiesb/B'Jes ibxjAjp. GRONDBELASTING. voor het houwen eener openbare lagere school te 8A8 VAN GENT Y E B S I.i .A. Ci der Onderlinge Verzekerings-Maatschappij tegen Hagelscbade in Zeeland, uitge- zonderd het voormalig IVe district over het jaar 1912. GEMENGDE BERICHTEN. I fli Per 3 maanden binnen de stad 1—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buiteniand 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij €tifl"€5CSlt€2 opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 op den dag der uitgave. De Burgemeester van TER NEUZEN, Gelet op art. 15 der wet van 26 Mei 1870 (Staats- blad no. 82) tot regeling der Grondbelasting Brengt ter kennis, dat de door hem ontvangen staten van de uitkomsten der meting en schatting enz. in bovengemeld artikel bedoeld, gedurende 30 dagen, op de secretarie der gemeente terinzage zijn nedergelegd en dat aan ieder, wier.s eigen- dommen in die staten vermeld zijn, eene kennis- geving zal worden gezonden. Ter Neuzen, den 3 April 1914. De Burgemeester voornoemd, J. HULZINGA. Burgemeester en Wethouders van H O E K maken bekend, dat zij, die voor hunne kinderen of pupillen op 1 Mei a. s. toe- lating tot de openbare school verlangen, zich daartoe tot en met 30 Apnil a. S. bij het hoofd der school kunnen aanmelden. Kinderen, die in den loop van dit jaar zes jaren oud zijn, worden toegelaten. Hoek, den 3 April 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. In 1912 bedroeg de hagelscbade slechts 2574,26. De nadeeligste jaren voor de Maatschappij voor wat de uitgekeerde schadevergoedingen betreft, waren 1897 met f 8919,54 1900 5492,01 1903 8233,30 1909 4455,32 1910 9840,24 1913 21824,71 Burgemeester en Wethouders van SAS VAN GENT zullen trachten aan te besteden, het bouwen van een bestaande uit vier lolealen en gymna stieklolcaal in de kom dier gemeente, op DGfiDERDAG 23 APRIL I9S4, des namiddags te 2 uur, in het Geineen- tehuis. De aanwijzing zal geschieden op Don- derdag 16 April a. s., des voormiddags te 10 uur op het terrein. Bestek en vier teekeningen zijn verkrijg- baar bij den Architect, tegen betaling van fl. 2,50. Inlichtingen worden verstrekt door den heer J. H. DE SMIDT, Architect te Sas van Gent. Sas van Gent, 25 Maart 1914 Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. WAUTERS, Burgemeester. F. STUBBE, Secretaris. De veehouder N. v. Dam te Reeuwijk, van wien verleden week een koe is gestorveu aan miltvuur, vond, naar het R. N. meldt, dezer dagen weer twee zijner koeien niet in orde. Daar het juist de twee koeien waren, welke naast de gestorvene hadden gestaan, vermoedde hij weer miltvuur. Hij stelde fluks den veearts, den heer Overbosch uit Gouda, met een en ander in kennis en de veearts constateerde weer verschijnselen van miltvuur. De zieke koeien werden onmiddellijk te gen miltvuur ingespoten eu een paar uur daarna reeds, gaven de dieren teekenen van beterschap en zoo kan de veehouder zich thans verheugeu, dat de dieren weer geheel hersteld zijn. Ingevolge het bepaalde in art. 132° van het reglement hebben wij de eer onderstaand verslag uit te brengen over den toestand der Maatschappij en hare verrichtingen gedurende het drie en twintigste boekjaar Het afgeloopen jaar was voor de ver- eeniging alles behalve voordeelig. Aan hagelschade moest niet minder dan /21824,71 of ruim tweemaal meer dan het hoogste oedrag, dat sedert de oprichting der Maat- jhappij in een jaar werd uitbetaald (1910). Bij de in het afgeloopen jaar geleden schade waren 32 deelgenooten betrokken, woonachtig in de gemeenten Clinge, Graauw, Hontenisse en Stoppeldijk. Zij strekte zich uit over 471 geme'ten nl. 20 gemeten karwei, 170 gemeten vlas, ongeveer 30 gemeten tar we, 49 gemeten gerst, 3 gemeten rogge, ongeveer 25 gemeten haver, ongeveer 34 gemeten erwten, 12 gemeten paardenboonen, 16 gemeten bruine boonen, 25 gemeten aardappelen en ruim 87 gemeten beet- wortelen. Bij de vaststelling varieerde de schade van 11 tot 90 °/0, voor 10ll2 gemet erwten bedroeg de geschatte schade zelfs 100 n/0. De Maatschappij telt thans 472 deelge nooten, die 19447 gemeten (8665 H. A.) hebben verzekerd. Van deze 19447 gemeten zijn er 12988 verzekerd door 338 deelgenooten, mede deelgerechtigd in het afzonderlijk beheerd kapitaal (art. 22b rgt.) bestaande uit /26000 3 obligation Amsterdam 1895 in bewaring bij de Nederlandsche Bank, 651,09 inge- legd bij de Rijkspostspaarbank benevens 454,405 wegens te goed op de afdeeling ,/Nieuw Kapitaal" art. 25 rgt. voor geleende gelden. zoodat het aandeel in dat gemeen schappelijk bezit op 31 December bedroeg 1,77 per gemet. Gezamenlijk bezitten alle deelgenooten (art. 25 rgt.) 9000,— 4 °/0 obligation Amsterdam 1900 en 1901 in bewaring bij de Nederlandsche Bank, zoomede 3,01 ingelegd bij de Rijkspostspaarbank. In mindering van dit bezit komt echter een bedrag van 454,405 voor schuld aan de afdeeling //Oud Kapitaal" art. 22b rgt. wegens geleende gelden, zoodat het aandeel in dat gemeenschappelijk bezit op 31 Decern' ber slechts bedroeg 0,44 per gemet. In de algemeene vergadering, gehouden te Axel op 29 Maart 1913, werd de heer K. J. A. G. baron Collot d'Escury te Kloosterzande, aan de beurt van afti-eding, als bestuurslid herkozen. Bij de benoeming eener commissie van drie personen en van hunne plaatsvervangers, die in 1914, 1915 en 1916 de rekening zal nazien, bleek dat herbenoemd werden tot vaste leden de beeren Alois Govaert te Westdorpe, B. C. Puylaert te Zuiddorpe en Charles Ysebaert te St. Jansteen en tot plaatsvervangende leden de beeren J. F. de Maat—Staal te Stoppeldijk, Cyr. J. van Waes te Westdorpe en Henri Bonte te Koewacbt. De benoemdenlieten zich hunne verkiezing welgevallen. De vereeniging, opgericbt in 1891, die uitsluitend onderling werkt, begonnen zonder kapitaal, beeft aan hare deelgenooten reeds ruim tacbtig duizend gulden voor schade- vergoeding uitgekeerd van 1891 tot 1913 58716,61 in 1913 21824,71 Totaal 80541,32 Zij bezit thans nog ongeveer 32000, Bovenstaande cijf'ers spreken voldoende voor het nuttige dezer MaatschappijMeer- dere deelneming, waartoe het laag entreegeld (slechts vier en veertig cents per gemet in de afdeeling „Nieuw Kapitaal" art. 25 rgt.) eene welkome gelegenheid biedt, blijft niettemin gewenscbt, omdatbij vermeerdering van deelgenooten het kapitaal aanzienlijk grooter wordt en de draagkracht der Maat schappij vermeerdert. Het Bestuur K. J. A. G. COLLOT n'ESCURY, Voorzitter. FRANQOIS VANWAESBERGHE, Secretaris-Penning meester^ Het Prinsesje in „Artis". 's Morgens, als de mooie Artistuin, frisch en nog stil, dauwig te pralen lag in een waas van prille Lente, kwamen, zoo schrijft liet Hbl., als vroege bezoeksters onze Koningin en het Prinsesje. Moeder en kind genoten dan, de hooge Vrouwe meest van haar blij kindje, het Prin sesje van o zoo veel moois en wonderlijks uit de dierenwereld, waarvoor immers elk kinderzieltje zoo blij open staat. Spoedig moet de Koningin weer afscheid nemen van haar dochtertje fen twie het verder zullen begeleiden; Prinsesje blijft heel den morgen genieten, lief en vertrouwlijk pra- tend en vragend en opgetogen in onge- dwongen kinderlijke blijheid. Er is ook zooveel te zien en te hooren en telkens komt er ietwat schuchter weer een kinderlijk vragen en neemt ze, spontaan vooruit geloopen, opnieuw haar geleidsters bij de hand en brengt freule van de Poll en juffrouw Marting bij wat deze toch vooral ook zien en weten moeten! Van vorige bezoeken, een jaar geleden, herinnert Prinsesje zich dadelijk weer aller- lei en met kinderlijke volharding stapt ze vooruit, om op te zooken het kleine hertje, dat een jaar geleden zoo aardig cjp haar roe- pen aangesprongen kwam. Was het soms cen jong hertje? wordt haar gevraagd; dat is nu at groot en naar een anderen dieren- tuin. „Neen het hertje" waarvan de horens „altijd" zoo klein blijven, is dadelijk Prin- sesje's antwoord en men weet nu, dat de Dwerg-Muntjac van Formosa bedoeld wordt. De flamingo's die „ooievaars met bloote beenen" zijn kunnen nog niet in hunbui- tenperk worden gezocht, maar wel moet Freule gaan zien naar de wilde zwanen, die gele snavels hebben en naar de zwarte zwa nen, die zoo aardig met opgezette vleugels aankomen en geluid maken. Verwonderd blijft Prinses Juliana staan kijken naar de Zilvermeeuw, idie hun strand- roep uitgalmen, dat bet een aard heeft. Dan langs het Vogelpoeltje, waarvan ze zoowaar in kinder!,/.. Fransch wat over vertelt aan haar freule en zich flink uit de verlegenheid helpt met een „c'est un Kie- viet". En nu even vragen of ze ook nog eens binnen in het Apenliuis mag, om de groote aap en de aardige zwarte Chimpansee's te gaan zien. De Fransche freule mag zelfs even mede in het Apenheiligdom, de warme serre achter de Orangs, om den grooten Orang-Oetan eens goed te zien. Maar „niet lang wegblijven" voegt Prinsesje er een wei- nig angstig aan toe. Wat een tref, dat de aardige Chimpansee's juist aan het spelen zijn met een emmer water en een dweil In het vogelhuis wordt ijverig gezocht naar prinsesjes papegaai en ze zoekt en zoekt tot ze een Roodschouder-Amazone vindt, die er juist als de hare uitziet. Dan nog eens gaan zien naar de koekoek, van wie ze verleden jaar vertelde, dat ze hem in de bosschen van Het Loo wel eens gehoord had, maar nooit had kunnen vinden, en toen verze- kerde „dat mijnheer Kerbert zeker eerstin de bosschen verdwalen moest, om er een te kunnen meebrengen voor „Artis". Nu terug langs het Zebra-veulentje en langs marmotjes, die uit hun huisjes komen Snellen en zoo vlug van hun trapje naar beneden komen. Jonge marmotjes zijn snoe zige diertjes, evenals de kuikentjes in de broedmachine, die terstond „Spierwitje „Bruinrugje" en „Zwartoogje" gedoopt wer den. Wat een pleizier heeft Prinsesje bij die kuikentjes gehad. Parmantig stapt ze op de verhooging om toch vooral de eieren te zien uitkomen en heel voorzichtig een paar te streelen. En toen kwamen de vragen en kwamen de om- standers uit Prinsesjes mond te weten, „dat uit het groote Casuaris-ei natuurlijk meer kuikentjes komen." De olifanten „hebben eigenlijk twee mon- den, een aan den kop en een ldeintje onder- aan den snuit, die, net een groote kachel- pijp is." Daar is ook een „vingertje, waar- mee ze een klein lcoekje toch nog graag op- rapen" en ze weten precies wat voor hen bestemd is en wat ze aan hun oppasser moe ten geven. Af en toe noodigt Prinsesje uit om een wedloop te houden, „maar niet vallen, wanL als je te lang blijft liggen, gaat het rijtuig weg", raadt Zij de freules en de juffrouw nog even aan. Prinsesje is nu ook voor het eerst van haar leven in het Aquarium geweest. Dat had ze „nog nooit" gezien. Wat een verruk- king op dat eerste bezOek aan die wondere waterwereld. Het Aquarium is als het ware een groote boot, door de ruiten kan je in zee kijken! Even een heel nadenkend ge- zichtje, de oogjes klein van oplettend luiste- ren, dan een lief lachje als eenig antwoord. Bij elk bassin vernieuwde blijde ver- wondering, en spoedig had Prinsesje uitge- vonden, dat drie bassins samen „een groote kooi" vormen en dat de rare steuren „hun voeldraden op de verkeerde plaats dragen, van onderen, en niet op den kop, zooals de de kreeft." „De krab is een neefje van de kreeft heb ik gisteren geleerd", vertelt ze. En dadelijk weet ze ook weer het stekel- baarsje te wijzen, dat een nestje voor zijn kindertjes maakt. Met klimmende verbazing en ten slotte een verheugd uitroepje, waarna ze niet nalaten kan freule Van de Poll even te omarmenen het groote nieuws te vertellen, hoort ze, dat er visschen in verre landen zijn, die een kuiltje in het zand maken voor hun jongen en die hun kindertjes, als ze uit het nest zwemmen, inslikken en weer in het nest uit- spuwen, omdat ze immers geen handen hebben. \$at een pret had ze in de liappende pie- termannen en botjes, die bij scharen tegelijk uit het zand opschoten. En wat wonderlijk, dat de botjes verkleuren als ze van de don- kere steenen op het gele zand komen neer- strijken. Maar de aardigste oogenblikken waren wel toen Prinses Juliana voor het eerst het Zee- paardje statig zag opstijgen, een feeeriek we- zentje uit een tooversprookje. En ook toen ze de kleine larfjes in de doorzichtige axo- lotl-eieren zag leven. Toen de Prinses den volgenden morgen vroeg alweer terug kwam, was haar eerste vraag „of ze geluid maken." Toen hoorde ze tot haar groote verwondering, dat er maar heel enkele zijn, die dit kunnen, dat de ineeste visschen „zoo stom als een visch zijn. Weer een oogenblik van kinderlijk ern- stig nadenken, met het afgetrokken kijken, ons Prinsesje soms zoo eigen. En toen re- soluut de oplossing „dan praten ze zeker op een andere manier met elkaar". Den 20sten Maart had de heer Dekker te Wormerveer, de brandkast in zijn kan- toor eenigen tijd onbeheerd laten staan. Bij zijn terugkomst bleek hem, dat er f 4100 uit was gestolen. Aan de ijverige nasporingen van den ad- junct-inspecteur Van der Loo, uit Wormer veer, en den rechercheur Iseger, uit Am sterdam, is het, naar de Tel. meldt, te dan- ken, dat de bedrijver van dezen diefstal is ontdekt. De verdenking viel al spoedig op den Duitschen kantoorbediende W. M., wiens gangen zorgvuldig werden nagegaan, waar- bij bleek, dat hij veel te ruime verteringen maakte voor zijn inkomen. De man, die zich aan zijn dienstpliclit in Duitschland had onttrokken en daarom naar ons land was gegaan, had plan gemaakt zich in Indie te vestigen, welk plan hij ten uit- voer wilde brengen, nadat hij zijn salaris voor de afgeloopen maand had ontvangen In de uitvoering van dat plan werd hij ver- hinderd, doordat hij Dinsdagmorgen werd gearresteerd. In zijn bezit werd nog 3700 gevonden. Twee biljetten van f 1000 waren in zijn pantoffels verborgen, terwijl hij de rest had verstopt onder een luikje in het closet. De gearresteerde heeft een volledige be- kentenis afgelegd. Door den stoomtram Buren Tiel is Woensdagmorgen een zevenjarig meisje de beide beenen afgereden, waardoor zij in hopeloozen toestand in het R. K. gasthuis te Tiel moest worden opgenomen. Te Louneker is Dinsdagavond op de binnenplaats van de fabriek Ramie-Union de 28jarige ongekuwde voerman H. Sckuk- kert, toen hij zijn hollende paarden tot staan wilde brengen, zoodanig met den disselboom in de borst gewond, dat de dood bjjna onmiddellijk intrad. Dinsdag is te Acht (N.-B.) een schuur ingestort, waardoor de 26jarige P. Brouwers oodanig werd getroffen dat hij terstond dood was. Te Aalten is onder de landbouwers sedert eenige dagen een groote verbittering ontstaan tegen het gemeentebestuur, dat voor waakhonden een beiasting heft van f 3, evenals voor luxe-hond<m. In de ver gadering van //Lintelo's Belang" hebben de leden bijna eenstemming besloten de be iasting van 3 niet te voldoen, 1 wilde men wel betalen. De burg.imeester heett nu den houders van honden gewaarschuwd de beiasting binnen enkele dagen te voldoen, daar ze anders zullen worden vervolgd. (Arnh. Crt.) Slachtoffers van de aviatiek De hoogbejaarde vrouw N. te Zeist wijd- de Dinsdagmiddag zoozeer haar aandacht aan een boven Zeist zwevende vliegmachi- ne, dat zij niet lette op een passeereuden boerenwagen. Op bet geroep van den voer man week zij eindelijk uit, doeh in ver keerde richting, zoodat zij door bet paavd werd omvergeworpen en twee wielen van den wagen over haar lichaam gingen. Door den schok verloor de koetsier mede zijn evenwicht en viel van den wagen. Boven verwachting kwamen beiden er met eenig letsel af. (Utr. Dgbl.) De arbeider J. Otten, uit Winterswijk die wegens moord op Wilhelm Damm te Bocholt tot levenslange gevangenisstraf ver- oordeeld en tijdelijk in het krankzinnigen- gesticht te Osnabrtlck geplaatst was, is uit die inrichting ontsnapt. Dezer dagen werd bericht dat door den firmant eener Utrechtscbe firma een aanklacht tegen zijn medefirmant was in- gediend, wegens valscbheid in gescbrifte, waardoor de firma voor f 10.000 zou zjjn benadeeld. Thans wordt gemeld dat door bedcelden firmant tegen eerstgenoerade een aanklacht is ingediend wegens valsche aanklacht. Zondagnacht is op den onbezoldigd rijksveldwachter-jaclitopziener D. van Zan- ten, volgens het N. v. d. D., terwijl hij op surveillance was, een schot gelost op korten afstand. Hoewel de jaspanden beschadigd werden en de handschoenen "Uit den zak geschoten, bleef de jachtopziener ongedeerd. De dader is niet bekend. Een vader die zijn zoon doodt. Dinsdag deed de reclitbank te s Hertogen- bosch uitspraak in de strafzaak tegen Johan de G., 47jarig metselaar te Gennep, beklaagd van opzettelijk zijn zoon Henri op den 20en Januari 1913 van het leven te liebben be- roofd. De beklaagde werd vrijgesproken. Het O. M. had geeischt zes maanden ge vangenisstraf met aftrek van het voorarrest. Een Aprilgrap. De bewoners van Winterswijk wer den Maandagmorgen plotseling opgeschrikt door de tijding, dat de burgervader tele- grafisch bericht ontvangen had, dat 's mid- dags half een luitenant Versteegh met zijn vliegtoestel in de buurt zou landen. Gauw werden, volgens het N. v. d. D., de noodige maatregelen genomen. Een kwartier buiten Winterswijk werd een geschikte weide ge vonden; daar een paar lakens in den vorm van een kruis neergelegd, en klaar was Kees. Alle scholen kregen vacantie, zoodat weldra de politic, bij gestaan door de-sjfrcehstK de handen had om de meuwsgierigen van het „vliegterrein" te houden. Reeds om twaalf uur waren burgemeester en wethou ders, benevens eenige doktoren (voor moge- Iijke ongevallen), aanwezig om den koenen aviateur te verwelkomen. Doch het werd half een, een uur, twee uur en alien wach- ten nog in voile spanning, totdat eindelijk een telegram meldde, dat de vlieger wegens te veel wind niet op kon stijgen. Dinsdag herhaalde zich hetzelfde spelletje. Het schijnt, dat een paar handelsreizigers de goede burgers van Winterswijk bij den neus hebben gehad. Te Laeken heeft men volgens het N. v. d. D. proeven genomen met een nieuwe microfoon der draadlooze telefoon. De telegrafisten en telefonisten op den Eiffeltoren hebben aldus kunnen genieten van een radio-telefonisch concert, dat te Laeken bij Brussel door een tenor gegeven werd. Weliswaar kon men de woorden van den zanger niet verstaan, doch hoe dikwijls gebeurt dat ook niet in een kleine concert- zaal. Nu en dan konden een paar no ten niet tot Parijs doordringen, maar in de hoo- gere registers werd de stem duidelijk ver- nomen. Als geheel mag men de proef ge- slaagd achten. Voor de volmaking zal de tijd wel zorg dragen en binnenkort It iedereen met een microfoon in zijn zak telefoneert zoo maar door de lucht na.., wien hij wil, zonder toestel of draad. HotB dat precies moet met op- en afbellen en met verkeerde aansluitingen enz. weten wij no:' niet, maar dat komt wel in orde. In Duitschland worden inbrel^^-t kenroilers en andere misdadigers, c mobilisten die de gewetligde snelhij-ftw overschrijden of liever over-r^ "A ,nt" volgens het N. v. d. D. met een nieuJv««%yyi vaar bedreigd. De politie zal n.l. voorzien worden van een klein instrumentje niet grooter dan een liorloge, dat een microfoon en een stopcontact bevat. Dit kan bevestigd worden aan een telefoonverbinding, die bijna onzichtbaar in elken telefoonpaal, of in de portaal-nissen der openbare gebouwen aan- gebracht zal worden niet meer dan eeni ge kleine gaatjes zijn zichtbaar. Door mid- del van dit toestel kan iedere politieagent zich onmiddellijk en overal in verbinding stellen met zijn ambtgenooten. De automo- bilist die voorbijsnelt aan een veldwachter, die schijnbaar lui tegen een telefoonpa?' geleund staat, wordt 20 K.M. verdwxBoor een anderen achteloos tegen een telefoon paal leunenden veldwachter bekeurd, om dat hij te snel gereden heeft. En, wee de inbrekers, apachen, autobandieten! Te Muskogee iu den staat Oklahoma (V. S.) is Dinsdag de lynehwet toegepast op een negerin die een blanken jongen man had doodgeschoten. Een gemaskerde menigte drong, na het personeel te hebben overweldigd, de gevan- genis binnen en sleepte de gevangene na^i buiten. Zij werd aan den eersten den bes' telegraafpaal opgeknoopt. Bchijndood. Te Barcelona stiert t. orkestdirigent, Perez Cabrero genaamd. Daags na zijn dood zou de begrafenis plaaA., hebben. Toen op het aangegeven uur de I I I I I I COURANT 11 11 1/ 11 11 11 3.S2SK5 dl

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1