emeen Hieuws- en Advertentieblad voor A ACA0 ESTE FFN VLIEGER DIE ALTIJD OP GAAT Pink Pillen No. 6050 Zaterdag 28 Maart 1914. 54 Ja&rgduic. Binnenland. Gemengde berichten. Aan de Moeders, voor hare Dochters ABONNEMENTi Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- liars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADY1STENTIE S Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor eiken regel directe opgaaf van driemaal plaatsing icr prjjs slechts tweemaai berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekeai /0,10 sdvertentie wordt d*j Telefoon No. 25. Inzending van advertenti&n vbor 1 uur op ten dag der uitgave »it bUd verHkyot Huadaf., Woemdag- en VrjjdattKvnO'I, altgeioadevd op reeaidafcg i»Ij de Clrna if. A, H Am OB tAXUM. Wmw Hansen. BLAID. In den ouderdom van 73 jaren is Dinsdag- avond te's Gravenhage overleden de oud-Minister van oorlog de gepensionneerde luitenant-gene- raal A. Kool. Generaal Kool, die zijn militaire loopbaan als commandant van het veldleger is geeindigd was in het jaar 1901 na het aftreden van generaal Eland, Minister van oorlog in hetkabinet Pierson-Borgesius. Van 1879 tot 1883 ver- tegenwoordigde hij als lid der Tweede Kamer het district Arnhem. Toen Zondag het lid van de Eerste Kamer Mr. Lanschot per fiets zicb naar de Beersche overlaat begat om den watertoestand in oogen- schouw te nemen, heeft de marechaussee uit Grave proces-verbaal tegen hem opgemaakt wegens het rijden zonder wegkaart op de provinciale wegen van Noord-Brabant. Maaudagmiddag is, naar de N. R. C. meldt, op een rangeerterrein van de H. 1J. S. M. te IJmuiden een driejarig knaapje van O. onder den trein geraakt en vermorzeld. Voor het examen voor adspirant gemeente- secretans en ambtenaar ter secretarie vanwege de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeente- belangen hebben zicb 260 candidaten aangemeld. Het slotbedrijf in zake den moord, ge- ruimen tijd geleden gepleegd op den Perzischen suikerbakker Murad Bay in de Wagenstraat te 's Gravenhage, is thans afgespeeld. De moordenaar, de Griek Georgos Andrelos, die bediende bij bet slachtoffer was en die, na langen tijd onvindbaar te zijn geweest, eindelijk in Griekenland gepakt werd, is thans bij arrest van het gerechtshof te Patras wegens den moord op Murad Bay veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Toen de vrouw van den arbeider P. Kap te Nieuw-Helvoet uit een sloot een emmer water bad geschept en daarmede naar haar woning wilde gaan, zakte zij plotseling ineen, en bleef op de plaats liggen. Baar man, die juist van zijn werk kwam bemerkte tot zijn schik, dat de levensgeesten waren geweken. 't Gebeurde in de tweede klas waehtkamer van het station Rotterdam Delftsche Poort. Daar zit, in een hoekje, een verliefd paartje heel knus bij elkaar, hand in band. Ze zaten gezellig te keuvelen, keken elkaar zoo nu en dan eens met een paar innigverliefde oogen aan, maar waren onbewust van de gevaren, die dreigden in den vorm van 'n perron-controleur die achter een deur stond toe loeren, of bij die twee niet kon betrappen opja, op wat eigeulijk Maar hoe bij ook loerde, de grim- mige baas kon maar niets ontdekken, dat niet eerbaar was volgens zijn begrijpen. Totdat totdat de jongeling, zich met zijn lief aileen wanende, zicb verstoutte, haar een zoen te geven. Dat was den controleur te veel. Met een onheilspellend gezicht en onmogelijk ge- wichtigdoenerij naderde hij, vroeg kaartjes. De jongen had een perronkaartje, het meisje een derdeklas-abonnement. Dat eerste was in fforde" maar bij het zien van 's meisjes abonnement werd hun geboden 't lokaal te verlaten. t Is een derde klas-abonnement en u bevindt zich hier in een tweede klas waehtkamer. De mede- reizigers kijken den jongen en het meisje spottend aan, 't meisje krijgt een rood hoofd van schaamte, de jongen van woede. Dan verheldert plotseling 'sjongelings gezicht; even staan ze buiten o;p bet perron te praten en dan gaan ze gear(nd, lachend en giechelend naar den uitgang. Ze loopen om en wederom bij den ingang ^ekomen, nemen ze twee per- ronkaartjes. En met een triomfantelijk gezicht lib PI UTEN'S\, V "jsy Ava-'< keeren ze terug naar hun plaatsje. 't Publiek heeft schik, de controleur kijkt zuurder dan ooithet paartje glundert. (Het Volk.) De stad Montreal heeft, naar de Tel. meldt, Maandag besloten een belooning van 1000 dollar uit te loven voor het vangen, dood of levend, van elk der vier bandieten, die verleden week in een geveeht met de politie, een agent doodden en een anderen zwaar verwoudden. De geheele disponibele detective-macht van de Canadeesche hoofdstad maakt thans jacht op de bandieten, gereed om hem zonder vorm van proces neer te leggen. De misdadigers, die heel wat op hun kerf- stok hebben, konden na het geveeht met de politie ontkomen door de beambten met revol vers en geweren in bedwang te houden tot zij hun paarden konden bestijgen. Sinds dien raakte men hun spoor bijster, maar men gelooft, dat zij nog in de buurt van de stad rondzwerven. Een politiek ei van Columbus. - Een ongenoemd „hooggeplaatst staatsman" doet in de Petersburgsche vNowoje Wremja" het volgen- de voorstel, waarvan de aanvaarding zijns inziens een einde zoo maken aan den bewapeningsstrijd der volkeren. Rusland, Duitschland en Frankrijk sluiten een verbond, dat gebaseerd is op ontbinding van het Oostenrijksche keizerrijk, dat zijn on- dergang tegemoet gaat en vroeg of laat uit- eenvallen moet, waarvan Duitschland dan ge- bruik zou kunnen maken, om zijn gebied uit te breiden. Frankrijk zou dan Elzas-Lotha- ringen terugkrijgen, Rusland zou Galicie an- nexeeren en Hongarije en Bohemen zouden onafhankelijk verklaard worden, en wat TtaliS betreft, dat zou maar al te blij zijn, wanneer het van het lastige compagnonschap met Oostenrijk af was. Een veekooper uit Thononles-Bains (Frank rijk) moest eenige dieren vervoeren. Hij had twee geiten en twee varkens in een waggon opgesloten. Toen men deze te Bellegarde open- de, vond men slechts de twee varkens, de geiten waren verdwenen en bleken door het var- kensgezelschap te zijn.opgepeuzeld. Te Erlangen is een zekere dame, Eldrich genaamd, die voorzitster van verschiilende wel- dadigheidsvereenigingen was, gearresteerd. Naar verluidt zou zij zich een bedrag van 100.000 mark, dat voor liefdadigheids-doeleinden ge- geven was, hebben toegeeigend. (Tel.) Een prettig land In een brief, dien een Albaneesche ingenieur uit Boekarest aan het Fransche blad La Politique over de ontvangst van den nieuwen vorst van Albanie te Durazzo schreef, staat o. a. het volgende hIk schrijf u met potlood, omdat er in het hotel, waar ik logeer en waar ik 30 francs per dag betaal, geen inkt te krijgen is. De eigenaar van het hotel vertelde mij, dat hij een klein fleschje bezeten had, maar dat dit omgevallen was en hij in heel Durazzo geen ander kon krijgen". Men heeft gemeld dat het Belgisch gou- vernement een krediet van 6^2 millioen franken zou toestaan voor het verbeteren der bevaarbare geul van Zeebrugge, die 9 meters zou dienen te bedragen in van stee8. Het gouvernement gaat, volgens 't H. v. A. ook pogingen aanwenden om scheepvaartmaat- schappijen over te halen, Zeebrugge aan te doen. In het Fransche dorpje Arandon heeft men een 79jarigen grijsaard op wreedaardige wijze geld trachten af te persen. Het slachtoffer Jean Monin genaamd, bracht een bezoek bij het echtpaar Charreton, dat een afgelegen hoeve bewoont. Kort na zijn binnentreden greep de boer den ouden man vast en wierp hem den inhoud van een iflesch vitriool over den buik. De ongelukkige riep luide om hulp, maar niemand was er in den omtrek om den man te bevrijden. Vervolgens dwong Charreton, Monin met een oud bajonet geweer bedreigende, een schuld- bekentenis van 100 francs te teekenen. De zaak kwam de politie ter oore, die den afperser gevangen genomen heeft. Het ,/Handelsblad van Antwerpen" bevat een noodkreetde Belgische kust bedreigd Op verscheiden plaatsen moet dit zelfs het geval zijn. Het grootst is thans het gevaar beoosten ,/Het Zoute", de nieuwe badplaats welke sinds drie jaar ,/tot stand is gebraeht". (We schrijven dit uit het Vlaamsche blad over, al wie den toestand ter plaatse kent, beseft de juistheid dezer nuchtere kenschets) tusschen Knocke en Het Zwijn. Te Duisbergen, het badplaatsje tusschen Heyst en Knocke, is men evenmin zonder vrees. De zee wint er gedurig zee. Te Heyst krimpt het strand in die mate in dat men er bijna geen plaats meer heeft voor de badtentjes. Maar beoosten Het Zoute is de schade toch het ernstigst. Nooit loopen de golfbrekers daar meer droog. Over een afstand van 250 M. randt de zee de duinen aan en ondermijut ze. De kant der duinen aan de zeezijde vertoont dan ook een rechte als afgesneden helling. Daar is de rand zandheuvels nauwelijks nog 10 M. breed. Met den kleinen dijk maakt deze het eenige verdedigingsmiddel uit tegen mogelijke over- strooming. Deze zou aldus een ernstig gevaar kunnen worden voor geheol Noord-Vlaanderen. De inzender bepleit dan ook den aauleg van nieuwe golfbrekers tusschen de twee genoemde plaatsen en dit wel zonder verwijl. De scbrijver gaat ook de oorzaken van dat onrustwekkend verschijnsel na. De meeningen zijn daaromtrent verdeeld. Sommige menschen wijten het aan den bouw van den zeedijk op Het Zoute, waardoor het strand ter lengte van 2 K.M. verhoogd moest worden, maar hij zelf sluit zich eer bij diegenen aan, welke de sehuld daarvan geven aan de groote baggerwerken, die men aanhoudend te Zeebrugge verrieht, ten einde de verzanding dier nieuwe haven te ver- hoeden, waarna het opgehaalde zand verder in zee wordt geworpen aan den kant van Heyst. Men herinnert zich, dat het lijk van den beroemden Duitschen werktuigkundige Dr. Diesel, die op den overtocht naar Bngeland spoorloos verdween, bij Vlissingen drijvende werd gevonden, maar dat de personen, die dit ontdekten, het weder in zee lieten, na het als bewijsstukken van enkele zich daarop bevindenda voorwerpen ontdaan te hebben, welke voorwerpen de zoon van den uitvinder inderdaad als van zijn vader afkomstig meende te herkennen. Nadien is niets naders gehoord. Een telegram, uit Berlijn aan de /Matin" bevestigt nu, dat overeenkomstig een bericht uit Munchen de vroegere woonplaats van Diesel, deze nog in leven is en op het oogenblik in Canada vertoeft. Tegen den Ieeftijd van vijftien jaren vermage- ren de jonge meisjes dikwijls. De mooie kleur der wangen, de schittering der oogen, het rood der lippen, de levendigheid van den geest en van het verstand verdwijnen. Zij worden zorge- loos en prikkelbaar zij lijden aan schele hoofd- pijnen, zij hebben kringen om de oogen en zijn voor hare beangstigde moeders een voort- durende bron van onrust. Van waar komt die verandering Wat kan mijn dochter weer ge- zond maken Dat zijn de vragen die zich aan den gepiiuigden geest van de moeder voordoen. Die verandering wordt veroorzaakt door de armoede van het bloed, en indien niet spoedigeen krachtig middel wordt aangewend, dan doet zich weldra de tering voor. Daarom behoeft men toch nog niet te wanhopen. Het geval is zeker ernstig maar het is niet zonder middel, want de Pink Pillen genezen jaarlijks duizenden en duizenden gevallen van bloedarmoede. De be- wijzen van de krachtdadigbeid der Pink Pillen bestaan zonder tai. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a 1.75 per doos, en a 9,per zes doozen, bij het Hoofddepot der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam. Voor Ter Neuzen en omstreken bij A. van OverbeekeLeunis, Westkolkstraat, voor Sas van Gent en omstreken bij Verhaak, drogist en verder bij verschiilende apothekers en goede drogisten. mmm N*.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1