A I g e m e e n Nieuws- en Adverteitieblad voor. Zeeuwscb-VlaaideroR. A ANBESTEDIN G. Gremeents-V eldwachter. No. 604J Dinsdag 17 Maart 1914. 54 Ja^rgang. MILITIE. MILITIE. Vrijstelling m Geestelijken enz. aai te bestedea Binnenland BEiaSTEl BLAD. het uitdiepen der haven in den Margarethapolder. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,Men abonneert zich bp alle Boekhande- Dars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVKETENTIINi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor eiken rogel saear /0,10 Bg directs opgaaf van driemaal plaatsing dersaiid© advertentie wordt dx prgs slechts tweenaal berekend. Grootere letters worden naar plsatsrnimte barekend Telefoon No. 25. Inzending van advertenti§n v6or 1 uur op den dag der uitgave. Vrijstelling wegens woonplaats of toe- komstige woonplaats in de Kolonien enz. vrijstelling van den dienst bij de militie Wat geldt voor hen, die voor het eerst ziju ingeschreveu, geldt ook voor hen, die voor de liehting van het volgendjaar op nieuw ziju ingeschreven. Tot dezen be- liooreu o. a. zij, die het vorig jaar tijdelijk ziju vrijgesteid bij eene uitspraak van Gedeputeerde Stateu, die voor i September onherroepelijk is geworden, of hij een Kouiuklijk besluit, dat vdor dieu datum is geuomen op eon ingesteld beroep. Burgemeester en Wetkouders van Z AAMSL AG, zullen op Vrijdag 20 Maapt 1914, des voormiddags 91/, ure, ten Raadhuize dier ge meente trachten Gezegelde inschrijvingsbiljetten kunnen tot op het uur der besteding franco ter secretarie worden bezorgd. lnlichtingen zijn te bekomen bij den haven- meester I. Wisse. Zaamslag, 13 Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. Te WESTDORPE komttevaeeeren de betrekking van De jaarwedde bedraagt 500.benevens vrije bovenkleeding en schoeisel geschat op 60.en vrije geneeskundige behandeling met gezin tot een maximum van 25.per jaar. Als gemeentebode wordt genoten 40. (Korting voor ponsioen 4 Alleen komen in aanmerking personen van goed gedrag, van goed lichaamsgestel en niet ouder dan 35 jaren. Zij die in het bezit zijn van hetjjpolitie- diploma genieten de voorkeur. kfesjj im Sollicitatiestukken worden bij den Burgemeester ingewacht vo6r 24 Maart a.s. Westdorpe, 10 Maart 1914. De Burgemeester, C. VAN WAES. Koninklijk bezoek. H. M. de Koningin heeft bet voornemen in deze week niet officieel te Rotterdam te komen om ten huize van den Burgemeester eenige ingezetenen te ontmoeten, teneinde zich op het gebied van bet bedrjjfsleveu versckillende in- lichtingen te doen verstrekken. Met gelijk doel zal H. M. in het laatst dezer maand evenals in October zick naar Amsterdam begeven. De Nederl. Generate Stat heeft in Den Haag het Eeuwfeest herdacht. Luitenant- Generaal Snijders ontving het Groot-Offieiers- Kruis van de Oranje Nassau-Orde met de zwaarden. De vereeniging van Nederlandsche ge- meenten heeft zich per adres tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewend om te protesteeren tegen het ingediende wetsontwerp tot verleening van ouderdomsrente aan be- hoeftigen. Een nota van wijzigingen is ingediend op het aan'aangig wetsontwerp tot verbod van uit-, door- en vervoer van sommige artikelen. De bedoeling der wijzigingen is om het ver bid van doorvoer te laten vervallen. De Re- getering teekent hierbij aan, dat zij een verbod van doorvoer niet doeltreffend acht, omdat het van de beide elementen waaruit doorvoer be staat, nl. in- en uitvoer, niet alleen den uitvoer maar ook den invoer voorkomt, zoodat het uit dien hoofde van niet grooten invloed op de hier te lande beschikbare voorraden kan zijn. Bovendien is de vrjjheid van doorvoer door ons land voor verreweg het belangrijkste deel daarvan, gewaarborgd bij internationale traktaten. Volgens de Rijuvaartsakte is de doorvoer van alle goederen langs den Rijn, van Bazel tot in de open zee, vrij, terwijl bij het traktaat met Belgie van 19 April 1839, eveneens vrij is verklaard de vaart van Antwerpen door het kanaal HansweertWemeldinge. In die omstandigheden stelt de Regeering geen prijs op het verbod van doorvoer. Buitenlandsche paspoorten, De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft er de aandacht van de commissarissen de Konin gin op gevestigd, dat buitenlandsche paspoorten sleehts aan Nederlanders moeten worden uitge- reikt, en dat het geenszins op den weg der Regee ring kan liggen, om waar de vreemdelingen, die een buitenlandsch paspoort aanvragen, meestal zoogenaamde Heimathlosen zijn, door bet ver leenen van zulk een pas, mede te werken tot het bestendigen van die Heimathlosigkeit. TER NEUZEN, 16 Maart 1914. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden, luidt als volgt Hoogste barometerstand 776.9 Horta. Laagste barometerstand 739.6 Hernosand. Verwachting tot den avond van 17 Maart. Toenemende tot stormacbtige later tijdelijk afuemende Westelijke tot Noordwestelijke wind, I meest zwaar bewolkt, aanvankelijk bui'ig, kouder. Met ingang van 1 Juni a.s., wordt de commies-titulair der posterijen en telegrafie P. C. Borstlap verplaatst van Bergen op Zoom naar het post- en telegraafkantoor alhier. Van de werf van de heeren Graig Taylor Co. Ltd. te Stockton on Tees werd Vrijdag 13 dezer met goed gevolg te water gelaten hetsta- len stoomscbip //Cornelis,"gebouwd voorrekening van A. C. Lensen's Stoomvaartmaatschappij al hier. De afmetingen van dit schip zijn lengte 306 voet, breed te 45 voet en holte 2'21/s voet, met een laadvermogen van 4200 tons op een diepgang van 19 voet. Het schip is gebouwd onder speciaal toezicht van Lloyds, volgens de voorschriften der Nederlandsche Schepen wet, en wordt in de hoogste klasse van Lloyds opgenomen. De .eibltjven voor gezagvoerder en officieren zijn midscheeps ingeriehtdie voor de beman- ning in het achterachip. De machines zijn gemaakt door de North Eastern Marine Engineering Cv te Sunderland, met cylinders van 211/,, 36 en 59 duim, met o.) duimslag, en twee stalen ketels werkende onder een druk van 160 lbs. A ijf stoomlieren, beneveng een stoomankerspil, worden gedreven door dea hulpketel van vol- doende afmetingen. De eerste reis van de /Cornelia" zal ver- moedelijk 23 April aanvangen. Onder enoroie belangstelling geeft gisteren te Antwerpen de jaarljjksche voetbalwnedstrijd Hollaud-Belgie plaats gehad. Om een denkbeeld te geven van de belangstelling diene dat, naar gemeld weid, voor een extra trein van Amsterdam en tusschengelegen plaatsen naar Antwerpen de beschikbare kaartea op enkele minuten waren uitgegeven. Er waren door tusschenkomst van den Ned. Voetbalbond in Nederland 4000 toe- gangsbewijzen geplaatst. Men wist ons mede te deelen dat van Ter Neuzen uit een 70tal belangstellecden den strgd was gaan bij wonen. Er heerschte groote spanning onder de voet- ballende wereld, daar in het Nederl. lltal ver- schillende bekende spelers werden gemist en vervangen waren door mindere krachten. Ook was men niet op de hoogte van de prestaties van het Belgische lltal, dat eerst op het laatste oogenblik is ineengezet. Bij de rust was de stand l l en bij het einde 4 2 in het voordeel der Nederlanders, wat groot enthousiasme onder -de duizenden Nederlandsche belangstellenden bracht. De Abeelebeker blijft dus in Nederland. Daarvoon zijn nu reeds 10 wedstrjjden gespeeld. De Neder landsche ploeg won 7 maal, 2 maal werd verloren en 1 maal gelijk gespeeld. lu die wedstrjjden maakten de Nederlanders 31 punten en de Belgen 19. Volgens mededeeling van het Loodswezen is, wegens het uitwerken van de plaat van Saeftinge, gelegd een spitse ton Ko. 36a in 92 d.M water op: 51° 23' 40" N.b. en 0° 41' 58" W.l. In' de lijn der spitse tonnen Xos. 36. 36a en 37 staat thans resp. 87 en 62 d.M. water. Tusscben de spitse tonnen Xos. 36 en 38, staat in de lijn ,/Lichten Bat ineen" welke lichtenlijn loopt binnen de tonnen Xos. 36a en 37, 32 d.M. water. Voor het examen nuttige bandwerken 3iaag- den o. m. te Rotterdam de dames L. Kools von Aardenburg, J. M. Catsman, van Oostburg, en A. Lombaard, van Zuidzande. Woensdag 25 Maart a. s. zal te Goes de eerste ouderlingenconferentie in de Geref. kerken m Zeeland worden gehouden. Naar de VI. Crt. meldt, komen op de agenda de volgende twee onderwerpen ter inleiding voor a. Het huisbezoek der ouderlingenb. De Gereformeerde Eeredienst. Indien de tijd zuiks toelaat zal eeu of mJ^5 dei onderstaande punten in bespreking cebi wordenkerkelijke aflministratie, \ei; niaaf, attested, openbare belijdenis, het consuler P de doopspractijk, evangeliearbeid, regeli5men bii ritaatsgelden, gemeentevergaderinwen, raadsvergaderingen, kerkelijke tucht, kzittpr tatie, predikantstractementen, Zeeu wsche z. Axol. Lij besluik van Ged. Staten v*; J vau uea. staten provincie is aan den beer J. A. van Ves7ge op zijn daartoe gedaan verzoek, goedkeurin verleend tot de gelijktijdige bekleeding van de bediemngen van secretaris en waarnemend ontvanger. Koewacht. Door Z. D. H. den Bisschop va,u Breda is m plaats van den beer D v d Vijver, die overleden is, benoemd tot lid van het R K. Kerkbestuur, zijn zoon de beer Emile v. d Vijver, en zijn herbenoemd de heeren E de Vleeschouwer en Jac. v. d. Vjjver. Tot leden van het R. K. Armbestuur zijn herbenoemd de heeren E. L. Plasschaert en Adolf v d Vijver. nit blad TemHit Haaadag-, Woemd»g. en Vfljdagsvoinl, ■UgeioBderd op K-Vc«tila*c- g blj de n.ma p. jf. W A TV pc sjAWOSS. tm De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraud zal worden gehouden op Oouilerala^ den 19 ISuact 1914, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den '16 Maart 1914. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN, brengt met betrekking tot bovengenoemde vrijstelling het volgende ter kennis van belanghebbenden Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens wo«ju- plaai. in de kolonien of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen moet worden overgelegd eene verklaring, waaruit blijkt, dat de dienstplichtige, om een andere reden dan ter zake van krijgadienst, zijne woonplaats in bedoelde kolonien of bezittingen heeft. Deze ver klaring moet zijn afgegeven door het hoofd van het plaateelijk bestuur der woonplaats van belanghebbende. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens too- koiutriige woonplaats in de koloflien of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen moet worden over gelegd een stuk, waaruit overtuigend blijkt, dat bij den dienstplichtige het stellige voornemen bestaat, om een andere reden dan ter zake van krijgsdienst, zijn woonplaats in bedoelde kolonien of bezittingen te veetigen. Deze bewijsstukken moeten door of vanwege den belanghebbende worden ingediend bij den burgemeester der gemeente, voor weike hij heeft geloot 1°. voor hem, die voor de eerste maal op vrijstelling aanspraak kan maken a. zooveei mogelijk in de maand November van het het jaar der loting, ingeval de reden tot vrij stelling reeds voor die maand aanwezig was; b. zooveei mogelijk in de maand November van het jaar van inlijving, ingeval de belanghebbende uitslel van eerste-oefening heeft en de reden tot vrijstelling reeds voor die maand aanwezig was; c. zoo spoedig mogelijk, indien het onder a of b vermelde niet toepasselijk is; 2». voor hem, die reeds eenmaal vrijstelling heeft verkregen, in de maand, op den na voorafgaande aan die, waarin de loopende vrijstelling eindigt. Het bewijsstuk voor hen, die reeds in de kolonien of bezittingen wonen, mag niet eerder zijn afgegeven dan twee maanden, en dat voor hen, die vooruemens zijn daar te gaan wonen, niet eerder dan ddn maand voor de indiening er van bij den burgemeester. Omtrent bet verleenen van de hierbedoelde vrijstelling wordt beslist door de Koningin. Deze vrijstelling wordt telken jare opnieuw verleend Ter Neuzen, 9 Maart 1914. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat wordt verleend lo. aan den geestelijke, den bedienaar van den godsdienst, den zendeling-leeraar, den broeder-diakoon van een godsdienstige vereeniging en den Roomsch- Katholieken ordebroeder, die tot een binnen het Rijk gevestigde kloosterinrichting behoort; 2o. aan den student in de godgeleerdheid en den zendeling-k weekeling, die aan een bij algemeenen rnaat- regel van bestuur aan te wijzen inrlchting van onder- wijs tot geestelijke, tot bedienaar van den godsdienst of tot zendeling-leeraar wordt opgeleid, en aan den proefbreeder, die tot broeder-diakoon van een gods dienstige vereeniging wordt opgeleid. Wie geacht worden een dezer hoedanigheden te be- zitten, is omschreven in een tweetal tabellec, die door belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente kunnen worden geraadpleegd. Door of vanwege dengene, die op grond van een dezer hoedanigheden vrijstelling verlangt, moet een verklaring, waaruit het bezit dezer hoedanigheid blijkt, worden ingeleverd bij den burgerdkester der gemeente, waar hij voor de militie is ingeschreven of voor welke hij heeft geloot." De verklaring moet zijn ingericht overeenkomstig een model, waaromtrent ter secretarie der gemeente inlich- ngen kunnen worden verkregen. De inlevering moet gesehieden lo. voor 1 April van het jaar, waarin het inschrij vingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrij- etelling aanwezig was op 21 Maart van bedoeld jaar; 2o. in de maand November van het jaar, vooraf gaande aan dat, waarin de belanghebbende zou moeten worden ingelijfd 'AW:?-' a. ingeval de reden san vrijstelling is ontstaan tusscben 21 Maart en 1 November van eerstbedoeld jaar; b. ingeval hjj opnieuw vrijstelling vraagt en hij bij de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder a 3o. binnen eene maand nadat de reden van vrij stelling is ontstaan, ingeval dit heeft plaats gehad op of na 1 November van het jaar, waarin hij is of zou moeteu worden ingelijfd 4o. in de maand, op ddn na voorafgaande aan die, waarin de loopende vrijstelling eindigt, ingeval hij opnieuw vrijstelling vraagt en hij bij de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder 3o. Voor hem, die vermeld is op het inschrijvingsregister voor do militie, dat laatstelijk gesloten is, en op 21 Maart na de sluiting een der voornoemde hoedanig heden bezu,moet de verklaring op genoemden datum worden afge^eVen of moet althans uit de verklaring blijken, datydp' toestand, die grond tot vrijstelling op- levert, op dfen datum aanwezig was. Voor hemlaie eerst later eeu van bedoelde hoedanig heden verkrijgt, moet in de verklaring de toestand worden vermeld, gelijk die is op het oogeublik der afgifte, en mag de afgifte niet gesehieden vodr het tijdvuk, binnen hetwelk de verklaring moet worden ingeleverd. Omtrent de vrijstelling van de hiervoren bedoelde personen wordt beslist door Gedeputeerde Staten, zoo de reden van vrijstelling aanwezig is op 21 MAART van het jaar, waarin het inschrijvingsregister gesloten is; anders door de Koningin. Deze vrijstelling wordt aanvankelijk slechts TIJDE- I.IJK en wel ten hoogste viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrijstelling ook bij de ten vijfden male te nemen beslissing nog aanwezig blijkt, VOORGOED verleend. Ter Neuzen, den 9 Maart 1914. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Hmen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1