Ji A I g e m e e Nieuws- en Adverteitieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaaiderei. HINDERWET. Liner ffegen en Yoeipaflen. No. 6043 Donderdag 12 Maart 1914 54 Jaarg «mg. Openbaar Lager Qnderwljs. Scho o 1 g eld. M I LIT I E. MILITIE. 135 M3. BLAB. Vrijstelling wegens kostwinnerschap. kostelooze vaceinatie Ligger der Wegen en Voetpaden, ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- Uars, Postdirecteuren en Brievenbushonders. ADVERTENT ilNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel sneer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelid^ %dvertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsroimte berekend Telefoon No. 25. Inzending van advertentiSn v6or 1 uur op den dag der uitgave. vrijstelling ivegens kostwinnerschap Yrijstelling van den dienst wegens eigen vrijwilligen dienst, broederdienst of aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroedei'S. Eigen vrijwilligen dienst. Broederdienst. Aanwezigheid van in hetzelfde jaar ge boren broeders of halfbroedei'S. Burgemeester en Wethouders van HOEK zullen op Vrijdag E3 Maart 1914, des namiddags drie ure, ten raadhuize aanbesteden de levering van van 13 c.M. waarvan te leveren 50 M3. aan den nieuwen westelijken kanaalarm te Ter Neuzen en 85 M3. op de gemeentelosplaats. De levering heeft plaats voor 1 Juni 1914. De hoeveelbeid wordt door waterverplaatsing bepaald. Voor de levering op de gemeentelosplaats is het geheven wordende haven- en laad- en losgeld niet verschuldigd. Betaling geschiedt na de levering. Gezegelde iuschrijvingsbiljetten kunnen tot op het uur der besteding franco ter secretarie worden bezorgd. Hoek, 25 Febrnari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend dat op Dcnderdag 12 iflaart a. s., des namiddags ten 1 tire, ten Raadhuize de gelegenheid zal zijn opengesteld tot en dat op Woesisdag 18 l&laart a.s., des namiddags 2 ure, voor i»ewacoi?iat5e gelegenheid zal bestaan voor de inpe^eteiien die zich daartoe ten gemeentehuize kunnen aanmelden, met medebrenging van de z. g. trouwboekjes. Zaamslag, 5 Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J OH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zaamslag maken bekend dat ge durende de veertien werkdagen van 12 Maart tot en met 25 Maart a.s., dageljjks op de werkuren ter Secretarie, ten gemeentehuize kosteloos voor een ieder andermaal ter inzage zal worden nedergelegd het door den gemeenteraad gewijzigde en voorloopig vast- gestelde ontwerp van wijziging van den in deze gemeente met de daarbij behoorende kaart. Binnen vorengenoemden termijn kunnen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie schrif telijk bezwaren tegen de door den Ra^ad aan- gebrachte wijzigingen worden ingebracht. Zaamslag, den 11 Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHS. DE FEIJTER, Burgemeester. De Secretaris, J. STOLK Lz. TER NEUZEN, 6 Maart 1914. Bij de jl. Maandag door het Nederl. tooneelgezelschap onder directie van den heer Jan Nooy alhier gegeven tooneelvocrstelling, was de bovenzaal van het cafe tfLa belle vue" goed bezet. Het opgevoerde drama //De Kroegzangeres" voldeed den aanwezigen uitstekend. De heer Nooy en de dames en heeren die hem ter zijde r Hit t»l»d »er.ehyat MwAeg-, Woen.d«g- en V>ilJ«l»8»irond, ■Mgetoedenl op Peertaageg de ylrmi* a>Ag»*» *Jg Aanvragen tot toelating tot de openbare lagere dag- scholen in de gemeente TER NEUZEN kunneu worden gedaan voor April 1914 voor wat de schol?^ A, B en C betreft ter gemeente-secretarie en voor wat school D te SLUISKIL betreft bij het hoofd dier school. Alleen kunnen worden toegelaten kinderen minstens 6 jaar oud zijnde of althans in den loop van dit jaar dien leeftijd bereikende. Ter Neuzen, 9 Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINQA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis dat het kohier van het schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs in deze gemeente over het le kwartaal 1914, in afschrift gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 9 Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat wordt verleend aan hem, door wiens verblijf in werkelijken dienst voldoende middelen tot levens- onderhoud zouderi komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe bij behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap bestaan. Geldt het iemand, die reeds is ingelijfd, dan wordt de vrijstelling met verleend, zoo de belangen van den dienst het wenschelijk rnaken haar uiefte verleenen en bij toekenning eener vergoeding van ten hoogste een gulden per dag voldoende in de middelen tot levensonderhoud van het gezin of van bedoelde personen zou worden voorzien. Voor het kostwinnerschap in den zui van de Militie- wet wordt niet vereischt, dat de eenige of voornaamste bron van inkomsten gelegen is in den arbeid van den militieplichtige, doch is het voldoende, indien door zijne mogelijke dienstvervulling de gezamenlijke inkomsten der betrokkenen met een zoodanig bedrag zouden worden verminderd, dat het overblijvende niet meetgezegd kan worden voor hen „voI«ioemle miilrtelen tot levensonderlioutl" te vertegenwoordigen. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens kost winnerschap moet worden overgelegd een staat van inlichtingen, opgemaakt door den burgemeester der gemeente, waar de belanghebbende voor de militie is ingesckreven of voor welke hij heeft geloot. De staat kan echter ook door eea anderen burgemeester worden opgemaakt, als daarvoor een bijzondere reden bestaat. Indien bet bezwaren oplevert, den staat van inlichtingen hier te lande te doen opmaken, kan in de plaats van zulk een staat worden overgelegd hetzij een gelijk- soortig, hetzij een ander in het buitenland opgemaakt stuk waaruit met genoegzame zekerheid de omstandigheden blijken, welker bekendheid voor de beoordeeling van het recht op vrijstelling noodig is. Door of vanwege dengene, die vrijstelling verlangt wegens kostwinnerschap, moet zooveel mogelijk ter secretarie der gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van bedoelden staat van inlichtingen, en wel 1°. tusschen 21 en 31 Maart van het jaar, waarin het inschrijvingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrijstelling aanwezig was op eerstgenoemden datum 2°. in de maand November van het jaar, vooraf- gaande aan dat, waarin hij zou moeten worden ingelijfd: a. ingeval de reden van vrijstelling is ontstaan tnsschen 21 Maart en 1 November van eerst- bedoeld jaar b. ingeval hij opnieuw vrijstelling vraagt en hij bij de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder a; 3°. binnen een maand nadat de reden van vrijstelling is ontstaan, ingeval dit heeft plaats gehad op of na 1 November van het jaar voorafgaande aan dat, waarin hij is of zou moeten worden ingelijfd; 4°. in de maand, op ddn na voorafgaande aan die, waarin de loopende vrijstelling eindigt, ingeval hij opnieuw vrijstelling vraagt en hij bij de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder 3°. Degene, die aanvraag doet tot het opmaken van zulk een staat van inlichtingen, dient zooveel mogelijk daarbij opgaven te veratrekken omtrent de omstandigheden, waarin de militieplichtige en waarin het gezin of de naaste bloed- of aanverwanten verkeeren. Bij voorkeur zal voor het opmaken van staten van inlichtingen ten behoeve van het aanvragen van vrij stelling wegens kostwinnerschap, voor zoover dit tusschen 21 en 31 Maart moet geschieden, zitting worden ge- houden op trijitag 33 a. voormiddags tusschen lO en 13 uair. Jlet vorenstaande geldt niet alleen voor hen, die voor het eerst zijn ingeschreven, maar ook voor hen, die voor de lichting van het volgend jaar opnieuw zijn ingeschreven. Tot dezen behooren o. a. zij, die het vorig jaar tijdelijk zijn vrijgesteld bij eene uitspraak van Gedeputeerde Staten, die voor 1 September onherroepelijk is geworden, of bij een IHonink- lijk besluit dat voor dien datum is genomen op een ingesteld beroep. Omtrent de vrijstelling wegens kostwinner schap wordt beslist door Gedeputeerde Staten, zoo de reden van vrijstelling aanwezig is op 21 Maart van het jaar, waarin het inschrij vingsregister gesloten isanders door de Koningin. Deze vrijstelling wordt aanvankelijk slechts tijdelijk en wel ten hoogste viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrij stelling ook bij de ten vijfden male te nemen beslissing nog aanwezig blijkt, voorgoed ver leend. Voorts wordt ook vrijstelling verleend in het geval dat een dienstplichtige, aan wien geen vrijstelling is ver leend wegens kostwiunerschap, zoodanig persoonlijk onmisbaar is voor de instandhouding der middelen van bestaan van zijn gezin of van_ dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind" is opgenomen, dan wel van personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap bestaan, dat zijn aanwezigheid daarvoor dringend noodzakelijk is. Tot het verkrijgen van vrijstelling op dezen grond moet worden ge'handeld in overeenkomstigen zin als tot het verkrijgen van vrijstelling wegens kostwinner schap. Omtrent het verleenen van vrijstelling wegens aanwezigheid van het bedoeld geval wordt echter uitsluitend beslist door de Koningin. Ter Neuzen, 9 Maart 1914. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA." De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ten aanzien van vrijctellins vim den dienst bij de miliiie om een der hierboven vermelde redenen het volgende geldt Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens eigen vrijwilligen dienst moet worden overgelegd een bewijs van dienst of een uittreksel uit het siamboek. Voor hen, die nog dienen of wier verbintenis nog loopende is, worden deze stukken door de zorg van de daarbij betrokken autoriteiten bij den Militieraad inge- diend, zonder eenige bemoeienis van de zijde van belanghebbenden. Voor zooveel betreft ingeschrevenen voor de militie, die gediend hebben, maar niet meer in dienst zijn, moet het opgeven van de reden van vrijstelling, indien dit niet reeds bij de inschrijving heeft plaats gehad, door of vanwege hen geschieden ter Secretarie dezer gemeente, tusschen 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Vrijdag 27 Maart a. s., des voormiddags tusschen 10 en 12 uur. Aldaar wordt gezorgd voor het opvragen en indienen van de vereischte stukken. Medebrengen van zakboekje of paspoort is zeer gewenscht. De aandacht wordt er op gevestigd, dat van een even getal broeders of half broeders de helft en van een oneven getal de grootere helft wordt vrijgesteld, en voorts, dat een broeder, die ter inlijving bestemd is, ten deze wordt gelijkgesteld met een broeder die dient. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens broeder dienst moet worden overgelegd 1°. een bewijs van bestemming ter inlijving, een bewijs van dienst of een uittreksel uit het stamboek van elken wettigen broeder of half broeder, die ter inlijving bestemd is, dient of gediend heeft, zoomede ten aanzien van elken wettigen broeder of half broeder, voor wien een plaatsvervauger is gesteld, een bewijs, van dienst of een uittreksel uit het stamboek van den plaatsvervanger 2°. een getuigschrift betreffende de wettige broeders en halfbroeders van den ingeschrevene. De stukken, onder 1°. bedoeld, worden, voor zoover de reden van vrijsteih'ng reeds bij de inschrijving is of binnen den bierna te noemen tijd ter secretarie dezer gemeente alsnog wordt opgegeven, zonder verdere be moeienis van de zijde van den ingeschrevene opgevraagd en ingediend. Tot het opmaken van het getuigschrift, onder 2«. bedoeld, moet door of vanwege den ingeschrevene aan vraag worden gedaan ter Secretarie dezer gemeente, tusschen 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Vrijdag 27 Maart a. s., des voormiddags tusschen 10 en 12 uur. Daarbij moet door of vanwege den ingeschrevene wor- j den gezorgd voor de tegenwoordigheid van twee ge- tuigen, die meerderjarige mannelijke personen moeten zijn, van wie kan worden aangenomen, dat zij met het gezin, waartoe de ingeschrevene behoort, voldoende bekend zijn. Medebrengen van zakboekjes en paspoorten is zeer gewenscht. Het getuigschrift wordt in den regel opgemaakt door den Burgemeester der gemeente, waar de belangheb bende voor de militie is ingeschreven, doch kan ook door een anderen Burgemeester worden opgemaakt. Zijn er twee of meer broeders of halfbroeders in hetzelfde jaar geboren en moet aan een of meer van hen vrijstelling wegens broederdienst worden verleend, dan wordt in de zitting van den Militieraad door loting uitgemaakt, aan wien of aan wie hunner de vrijstelling zal worden toegekend. Onder zekere voorwaarden kunnen zij echter, met afwijking hiervan, bij onderlinge overeenkomst aanwijzen wie hunner om bedoelde reden zal of zullen worden vrijgesteld. Minderjarigen moeten voor zulk een overeenkomst de toestemming hebben van hem of haar, die de ouderlijke maeht of de voogdij over hen uitoefent. Het aangaan van de overeenkomst en het verleenen van de toestemming kan geschieden hetzij schriftelijk ten overstaan van den Burgemeester of van een door dezen aangewezen gemeents-ambtenaar, bij voorkeur op den hiervoren bedoelden dag, hetzij mondeling in de zitting van den Militieraad. Deze aanwezigheid kan ook op zichzelf reden tot vrijstelling geven, zonder dat er reden tot vrijstelling wegens broederdienst bestaat. De wet bepaalt namelijk onder zekere voorwaarden: indien twee of meer broeders, die geen recht op vrij stelling wegens broederdienst kunnen doen gelden, in hetzelfde jaar zijn geboren, wordt de helft van hun getal of, zoo dit oneven is, de grootere helft vrijgesteld. Om voor vrijstelling om de hierbedoelde reden in aanmerking te komen, moet door of vanwege den in geschrevene tusschen 10 en 18 Juli ter Secretarie dezer gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van een daartoe vereischt getuigschrift. Wie van de broeders of halfbroeders zal of zullen worden vrijgesteld, wordt uitgemaakt door een loting of bij overeenkomst, op dezelfde wijze als hiervoren omschreven is onder Broederdienst", doch voor dit geval moet het opmaken van een schriftelijke over eenkomst en het geven van een schriftelijke toestemming geschieden in de maand Juli, bij voorkeur tegelijk met het opmaken van het voor vrijstelling vereischt ge tuigschrift. Om vrijgesteld te worden wegens eigen vrijwilligen dienst of wegens broederdienst, moet de reden van vrijstelling bestaan op 21 Maart van het jaar, waarin omtrent hem, voor wien vrijstelling wordt gevraagd, door den Militieraad uitspraak moet worden gedaan. Om vrijgesteld te worden wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders moet de reden van vrijstelling bestaan op het oogenblik, waarop de Militieraad uitspraak doet. Ter Neuzen, den 9 Maart 1914. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De wet bepaald n.l., dat vrijstelling wegens broederdienst wordt verleend aan den ingeschrevene, wiens wettige broeder of halfbroeder hetzij bestemd is ter inlijving of wel dient of gediend heeft bij de militie, hetzij als vrijwilliger dient of gediend heeft bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij de kolo- niale troepen wat het eerste geval het bestemd zijn ter inlijving bij de militie betreft, tenzij het voor de inlijving bepaalde tijdstip reeds verstreken en hij niet ter inlijving opgekomen is. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no. 222 van 1896) maken bekend dat op heden ter gemeente-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van JULIANUS FERMONT, wagen- maker wonende te Ter Neuzen, Sluiskil om vergunning tot het plaatsen van een benzine-motor in een gedeelte van het perceel plaatselijk gemerkt Q 167 en gelegen in den Pierssenspolder, teneinde de aanwezige zagen, enz. daardoor in werking te brengen, kadastraal bekend Sectie G. No. 1595, en dat op Maandag 23 Maart 1914, des namiddagsvan 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegen- heid zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten. Ter Neuzen, 9 Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voorn^md, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. N.B. Wij vestigen er de aandacht op, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, tmeinde hunne bezwaren mondeling toe te lichten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1