1 A I g e m e.e n s- en Adverteitieblad o o r eeuwsch-Vlaaiderei Dinsdag 10 Maart 1914 No. 6042 Binnenland. Gemengde berichten. 0 kostelooze vaccinatie PREDIKBEURTEN. Woensdag 11 Maart 1914 (Biddag). ABONNEMENTi Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- 1 tars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYERTENTIJKNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken reget meer 0,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelide advertentie wordt de prys slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden near plaatsruimte berekand Telefoon No. 25. Inzending van advertentifen v6or 1 uur op den dag der uitgave. Utt blad venthyat Haudar, Woeul*«> en T»51d»ia*oad, aUgeioaderd EE^SrT^Ll STjJLJD. Burgemeester en Wethouders der ,T<tr gemeente ZAAMSLAG maken bekend dat op Donderdag 12 Maart a. s., des namiddags ten 1 tireten Raadhuize de j gelegenheid zal zijn opengesteld tot en dat op Woensdag 18 Maart a.s., des namiddags 2 tire, voor revaccinatie gelegenheid zal bestaan voor de ingezetenen die zich daartoe ten gemeentehaize kunnen aanmelden, met medebrenging van de z. g. trouwboekjes. Zaamslag, 5 Maart 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J OH. DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Seeretaris. JuMleum-postzegels. De directeur-generaal der posterijen en tele graphic vestigt de aandacht van belangstellenden er op, dat de oplaag der jubileum-frankeer- zegels nog niet is uitgeput, en ook die beneden f 1 op eenige kantaren nog voorhanden zijn. Zijdie zich alsnog hoeveeiheden dezer zegels zouden willen aanschaffen, doch daarin aan het t postkantoor hunner woonplaats niet kunnen slagen, kunnen hunne aanvragen richten tot het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie, aan welke aanvragen, zooveel mogelijk, zal worden voldaan. (St.-Ct.) Teneinde te doen uitmaken of een barbiers- werkplaats al of niet onder-de Arbeidswet valt, is eenigen tijd geleden te Delft een barbier be- keurd ter zake van het doen verrichten van arbeid door een jongen beneden den leeftijd van 17 jaren, zonder dat in den barbierswinkel een arbeidslijst was opgehangen waarop de wevkuren van dien jongen waren vermeld, terwyl de barbier niet een register had als bedoeld in de Arbeidswet en ook geen arbeidskaart voor dien jongen. De kantonrechter van Delft heeft den barbier veroordeeld tot drie geldboeten van 0,50 of I een dag heehtenis voor elke boete. De kantonrechter overwoog in zijn vonnis, dat een barbierszaak is een onderneming in den zin der Arbeidswet, terwyl het scheren van klanten arbeid is in die onderneming, en dat een barbierswerkplaats, waarin pruiken en vlechten worden gemaakt, een werkplaats is in den zin der Arbeidswet 1911. TER NEUZEN, 9 Maart 1914. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden, luidt als volgt Hoogste barometerstand 768,9 Horta. Laagste barometerstand 745.8 Sylt. Verwachting tot den avond van 10 Maart. Aanvankelijk zwakke westelijketot noordelijke, later veranderlijke wind, nevelig tot zwaar i bewolkt met tijdelijke opklaring, waarschijnlijk s nog regen, aanvankelijk kouder. Yolgens mededeelingen van het Loodswezen zijn tijdelijk gewijzigd het groeneroode en witte vaste licht met verduisteringen (Lage licht) van Borsele, op ongeveer51° 24',8 N.b. en I 1° 9',2 W.I., in een groen, rood en wit vast lichten het roode en witte vaste licht met verduisteringen van Baarland, op ongeveer 51° 23',7 N.b. en 0° 59' W.I., in een rood i en wit vast licht. De St. Crt. bevat de statuten van de buurtvereeniging ;/Eensgezindheid" te Sluiskil. Omtrent den brand met noodlottig gevolg bij den landbouwer A. Cornelisses, te Honte- j nisse, in den avond van j.l. Donderdag, meldt men ons nader De hofstede is gelegen aan den zuidelyken Yogeldjjk, nabij Kuitaarthet is de eerste van die buurt af. De familie was om ongeveer half negen ure te bed gegaan, nadat de ongelukkig omgekomen knecht zich reeds te 8 ure te bed had begeven. Men vermoedt dat de ongelukkige, bemerkende dat er brand was, is opge»taan, maar in de schuur den weg niet heeft kunnen vinden om naar buiten te komen, en zoodoende door den rook is gestikt, terwijl zyn lichaam door het vuur geheel verkoold werd gevonden. Omtrent de oorzaak van den brand is niets met zekerheid bekend en evenmin valt er iets omtrent het tijdstip van aanvang met zekerheid te zeggen, daar dit is geweest nadat elk op de hofstede was ingeslapen. Eerst omstreeks 9 ure kwamen buren de bewoners der hofstede wekken. Daar de brand door den fellen wind werd aangewakkerd lag de schuur binnen het half uur daarua geheel ten gronde, voor zoover deze met den inhoad door het vuur niet verteerd was. Vrijdagnacht zijn van de hofstede van Weda te Biervliet 150 kippen gestolen. De daders zijn onbekend. De politie stelt een onderzoek in. (M. Crt.) Te Kapelle (Zuid-Beveland) is Zondag overleden de heer L. E. A. Liebert, sinds 1895 netaris aldaar en lid van de Earner van toezicht op het Notarisambt in Zeeland. Zaamslag. Zaterdag 11. werd bij een land bouwer onder deze gemeente een rund dood in den stal gevonden, dat bij onderzoek bleek door ophanging te zijn om het leven gekomen. Door de belastingambtenaren is het vleesch van dat dier benaderd. Dezer dagen viel een hck op de beenen van een daar nabij spelend 2jarig kind, waar- door een der beentjes gebroken werd. Koewacht. Met 1 April a.s. wordt van hier verplaatst naar Goirle de kommies van 's rijks directe belastingen P. J. Kemps. Koewacht. Yrijdag n. m. werd hier ten huize en ten overstaan van notaris J. A. Dregmans te Axel in het openbaar verkocht een woonhuis met aanhoorigheden en erf, 2e een perceel bouwland groot 78 aren en 10 centiaren, 3e 77 aren en 60 centiaren bouwland, 4e 1 hectare 28 aren 70 centiaren bouwland. Koop 1 ging niet door. Koop 2, 8 en 4 werden gekocht door de heeren A. Pijl, land bouwer en Fl. Remerij, hoofd der school beiden alhier tegen 670 per gemet van 44,56 Aren. Sluis. By de Vrydag gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad werd ge- kozen de heer A. F. J. Aernoudts met 192 stemmen. De heer P. Noest verkreeg 148 stemmen. Kerk ie Hulst. Men schrijft aan het Alg. Hbl. De kerk te Hulst, door Dr. Cuypers als monumentaal gebouw aangewezen, is in haar oorsprong zeer oud en als zoodanig dus zeker het restaureeren waardomtrent het kerkge- bouw wordt in de kronieken gemeld, dat de eerste kapel te Hulst, aan St. Pieter opgedragen, door de Noormannen werd verwoest en eerst onder de regeering van graaf Robbert de Fries in 1071 herbouwd en in een charter van Burchard, bisschop van Utrecht, wordt het nieuwe gebouw een ,/kapel" genoemd, in tegenstelling met dergelijke gebouwen in de omgeving, als te Bouchaute, Axel en Assenede, waar van ^kerken" wordt gewaagd. De tegenwoordige kerk, gewyd aan St. Willebrord de overlevering gewaagde zelfs van de wijding der kerken te Hulst en Biervliet door den grooten Evangelie-prediker, toen hij in die streken het Christendom kwam prediken is een uitnemend schoon gebouw reeds in 1270 vermeld. Menigmaal werd het door brand beschadigdde jaren 1468, 1562, 1663 werden in dit opzicht met zwarte kool aangereekendvan den oorspronkelijken vorm is dan ook maar weinig overgebleven. Het kapittel van Kortrijk bezat het jus patronatus j en de Hulsterkerk was de hoofdkerk eener uitgestrekte parochie, met een aantal polders, wie? tiendplichtigheid nog in 1663 moest bij- dragen tot herstel van het door brand be- schadigde gebouw. Voor den brand van 1562 schynen er merkwaardig, gesehilderde glasramen, o. a. in 1482, door het kapittel van Kortrijk en de abdijen van Cambron en Baudeloo ge- schonken en schoone grafmonumenten te zyn geweest; na dien tijd wordt vermeld een tombe van den wakkeren verdediger van Hulst in 1645 Jaques van Haynin. Bij de verovering van Hulst door Frederik Hendrit ging deze kerk, ook voor de inneming van 1595, reeds door de Hervormdeu gebruikt weder aan hen over, voor welke kleine gemeente het kolossale gebouw veel te ruim was. De veel talrijker Katholieken moesten zich toen met een sehuurkerk behelpen, doch in 1806 werd een gedeelte der St. Willebrorduskerk en wel het koor en de zoogenaamde wandelkerk, aan hen afgestaan, welke afdeeling 6 April 1807 plechtig werd ingewyd. Yerder wordt van dit gebouw nog gemeld in //Zelandia Illustrata", dat het in de vorige eeuw o. a. in 1835 en 1836 zeer verbeterd en verfraaid werd beide gezindten houden sedert hun godsdienst- oefeningen onder e4n dak, waarover Koning Willem III, toen hy in 1862 de kerk bezocht zyn tevredenheid te kennen gaf. In 1841 werden er een paar zware zy wanden afgebroken van een portaal, dat in de laatste helft der vijftiende eeuw, meest onder leiding van den vermaarden architect Mathys Keldermans ge- bouwd was, bij welke slooping eenige oude munten voor den dag kwamen. In genoemd jaar, werd ook de muur, die het kerkhof om- sloot, afgebroken en het plein, dat sedert 1829, toen de begraafplaats elders in gebruik kwam, niet meer gebezigd werd, met boomerr en heesters beplant. De toren werd herhaalde malen door den bliksem in brand gestoken, waarvan de jaren 1468, 1562 en 1563 vermeld worden. Hy werd herbouwd in 1666, toen de regeerende burgemeester Benjamin de Beaufort den eersten steen lei en het gebouw door Bernardus Maas, geboortig van Aalst, voltrokken werd. Er was een fraai klokkenspel en een zware luiklok, welke in 1822 te Hulst hergoten werd. In den nacht van 1 September 1876 werd de toren weder door' den bliksem getroffen en werd het kerkgebouw, vooral de Roomsch-Katholieke afdeeling, zeer beschadigd. Met behulp eener aanzienlijke ondersteuning van het Rijk, werd de toren in beteren sty], naar de plannen van den architect Cuypers, herbouwdhij was in het laatst van 1878 gereed, zich verheffende tot een hoogte van 86 M. Op den achthoe- kigen kuip, na den brand staande gebleven, verheft zich nu een tweede kuip, met vier open en vier byna gesloten boogvensters, op de acht zyden in denzelfden styl als de kerk be- werkt met pinakels en fleurons en acht zyto- rentjes met crochets en lofwerk, alles uit witten zandsteen gebeiteld en van binnen stevig ge- metseld. Daarboven is de tweede omgang, de zoo genaamde klok-etage, bestaande uit acht geheel open boogvensters en daar tusschen weder acht zijtorentjes. Aan den top der met leien ge- dekte spits, een zuivere achthoekige piramide heeft men een vierde galerij of kroon, die weder tot aan den top met kleine torens, fleurons, enz. versierd is. De toren, zooals gezegd 86 M. hoog, is de hoogste van Zeeland. Zaamslag. Hoek. Hervormde Kerk. 9 u. en 2 u„ Ds. G. van Dis. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raams Jr., Biddag voor 't gewas. Gereformeerde Kerken. Ter Neuzen. 9 u. en 2 u., Ds. J. F. v. Hulsteijn Jr., Biddag voor 't gevi as. dir. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 n. en 2 u., Ds. Bos, van Delft. De voortvlucbtige notarisj C.J uit[ Bladel is, volgens de N. R., Crt. te Antwerpen ge- arresteerd bij aankomst van de stoomboot Lapland van de Red Star Line. Hij was ge- vlucht naar Amerika, maar werd, op aanvrage van de Nederlandsche justitie, bij aankomst te New-York teruggezonden. Hij was in het bezit van 1000. Tot dusverre werd in de gemeente Leiden een der brandspuiten bediend door de wees- jongens van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis. De spuit was in het huis ge- plaatst en ter eere van de verpleegden moet worden gezegd dat zij van de 100 gevallen minstens 90 maal het eerst op het terrein van den brand waren, ten spijt van andere spuit- gasten, die zich op deze wijze de premie voor de eerst aanwezige spuiten uitgeloofd strijk en zet zagen ontgaan. Met het oog op het gevaar aan de bediening eener brandapuit verbonden in verband met den jeugdigen leeftjjd en hun veelal niet krachtig gestel, heeft, volgens het Hbl., het College van Regenten echter besloten daaraan een einde te maken en met de aloude traditie te breken. Om de teleurstelling echter niet al te groot te doen zyn, zullen zij evenwel voorloopig goed- vinden dat in het Weeshuis een slaDgen- en ladderwagen zal worden geplaatst, die de wak- kere jongens zoo noodig naar den brand kunnen voeren. Het mooie is er nu echter voor de wees- jongens af. Ten nadeele van de kerkvoogdij der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Haarlem is, volgens de N. R. Crt., uit de St. Bavo ont- vreemd een antieke koperen doofpot van onge veer 70 c.M. hoogte en respectabelen omvang. Het voorwerp, dat gebruikt werd als papiermand, is over een gesloten hek l^een getild de papieren, die er in zaten, zijn teruggevonden in de Dam- straat, en de pot zelf, doch in honderden stukken geslagen, bij een uitdrager, die beweert alleen maar te weten, dat een man met een blauwen kiel den verkooper was. Woensdagnamiddag 6 uur zag een der be woners van het Noordeinde in Den Haag dat uit een der schoorsteenen aldaar vlammen kwamen. Hy belde de brandweer op, die onmiddellyk ver- scheen en een onderzoek instelde. Het bleek een schoorsteen te zyn van het Koninklijk Paleis, en dat in de adjudantenkamer een schoor- steenbrandje was ontstaan. In het Paleis had men niet bespeurd, dat het in den schoorsteen niet in den haak was. Het gelukte der brand weer zonder veel moeite het brandje te blusschen. Te Heerenveen is in de nikkelfabriek Phenix de workman M. door een as gegrepen, rondgeslingerd en gedood. Rotterdamsche plaDnen. Aan den Rot- terdamschen Raad is een voorstel ingediend om de Rechter Rottekade by het Strooveer waar het verkeer groot is, op een breedte van 15 meter te brengen. Bestrating en het maken der nieuwe kade worden geraamd op 51.400. Tegelijk wordt voorgesteld een brug over de Rotte tegenover de Karnemelkshaven voor voet- gangers en handwagens te leggen ad 16.800. Onlangs werd door ons gemeld dat op een mistigen avond te Rotterdam 26 balen suiker uit een pakhuis aan den Haringvliet werden gestolen. Door de nasporingen van de recherche zijn 20 balen in beslag genomen in een pakhvis op den Breeden Hilledijk. Yyf zakken suiker en eenige leege balen werden gevonden bij een winkelier in de Fuyckstraat, wiens zoon en een sleeper bekend hebben de balen te hebben vervoerd. Ook de daders zyn aangehouden. Door het vastloopen van een vischbord aan boord van de Ned. stoomtrawler „Plutos" uit IJmuiden in de IJslandsche wateren vielen de schipper en twee matrozen overboord. De ma- trozen werden gered, de schipper verdronk. Hij een vrouw en 10 kinderen achter.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1