Algemeen Nieuws- en Advertentieblad 6039 6 0 r Zeeuwsch-Vlaai Binnenland. Gemengde bericfaten» Dinsdag 3 Maart 1914. 'daring. Predikbeurten. Donderdag 5 Maart 1914. Overwerkte nieren. ABONNEMENTi Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp aile Boekhan do llars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADYEBTENTlfSh Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor alken regal mee? By directe opgaaf ran driemaal plaatsing der&eltdF prgs slechts t w e e m a a 1 herekend. Grootere letters worden aaar plaatsruioite berakend /0.10 s,dvertentie wordt da Telafoon No. 25. Inzending van advertentiSn v6pr 1 uur op den dag der uitgave, Hit blad TcrukQat ■■■■die, Woen»d»g- cm VrlJtl»K»TO««l. ■Hye«o«^erd op rec.tda»eB l»U de V. Jf. WAW Il» BAMMM. tm Wea SBRSTB BLJkJD. SeHert by Kon. besluit van 21 Mei 1900 voor bet dooden van zeehonder* binnen bet watergebied van bet Ryk premien zijn toege- kend, zijn ongeveer 14 jaren verloopen en bet getal gedoode dieren is zoo groot geweest in den loop van dien tijd, dat bet getal merkbaar verminderd islagen voorbeen kudden van meer dan 200 exemplaren op de zandbanken te rusten, nu is het een zeldzaamheid, dat men er twintig bij elkaar ziet. De visscbers, die met leede oogen de groote roofzucbt der dieren gadesloegen en met aandrang zicb tot den Minister wendden om de sedert 1857 afgescbafte premien weer in te voeren, zyn nu zeer dank- baar, dat die vermindering van zeehonden bun ten slotte een bate is geweest by de botvangst, de eenige reden van de slechte vangsten in vroegere jaren wordt dan ook de groote vraat- zucbt der zeebonden genoemd. Langzamerhand wijken de dieren door de voortdurende vervol- ging buitengaats en wagen zicb niet meer de stroomen op te komen. (Hbl.) Op verzoek van de spoorwegcommissie voor Zuid-Beveland waren, naar de Midd. Crt. meldt, de dagelijksche besturen der gemeenten uit Noord-Beveland, tegen jl. Donderdag te Cortgene bijeengeroepen, om te vergaderen met eenige leden van bovengenoemd comite. L)e leden der spoorwegcommissie bielden een bespreking, of bet niet mogelijk zou zijn in Noord-Beveland een tram aan te leggen. Daar zij meenden dat de provincie de Decauville- tram, die tbans tusschen Bansweert en Vlake rijdt, tegen voordeelige voorwaarden zou willen overdoen, stelden zij voor, uit de gemeentebe- sturen van N.-B. een commissie te benoemen, voor bet ontwerpen van een tramplan op dit eiland. Er wordt besloten, dat de burgemeesters en wetbouders der gemeenten van N.-B. op een nader te bepalen datum zouden vergaderen tot bet benoemen eener dusdanige commissie. TER NEUZEN, 2 Maart 1914. Het weerbericbt van bet meteorologiscb instituut te De Bilt van heden, luidt als volgt Hoogste barometerstand 774,2 Coruna. Laagste barometerstand 738.9 Seydisfjord. Verwacbting tot den avond van 3 Maart. Meest matige westelijke tot zuidwestelijke wind, zwaar tot halt bewolkt, een enkele regen- of hagelbui, zelfde temperatuur. Naar vernomen wordt is door Gedep. Staten van Zeeland besloten aan de Kroon ter goed- keuriug voor te dragen bun besluit waarbij de jaarwedden van den burgemeester en den secretaris dezer gemeente, worden verhoogd van 1700 tot 1900. Blijkens de Handelingen" is door den Minister van Waterstaat naar aanleiding van bet door den beer Hovy in de Eerste Earner besprokene omtrent de haven van Ter Neuzen in de zitting van jl. Dinsdag geantwoord als volgt Die geachte afgevaardigde heeft ook gesproken over de belangen van Ter Neuzen in verband met den aanleg van havens aan het kanaal van Ter Neuzen, en heeft het bezwaar geopperd, dat voor de goederen op de kaden langs die havens te lossen slechts 2 maal 24 uur vrije ligtijd zal worden gegeven. Die tijd is bepaald in bet contract met de betrokken spoorwegmaatschappij, dat in werking treedt bij de uitvoering van de bavenplannen, en is slechts per jaar opzegbaar. De Regeering heeft zich evenwel de bevoegdbeid voorbehouden om de voorwaarden voor het ge- bruik maken der terreinen en inrichtingen tot de havenwerken behoorende bij Koninklijk be sluit vast te stellen, en ik geloof, dat daarin wel een middel gelegen is om aan eventueele bezwaren te gemoet te kunnen komen. Door den Ministervan Landbouw, Nyverheid en Handel, zijn, uit overweging dat de werk- zaamheden ter uitvoering van art. 369 der Invaliditeitswet belangrijk zijn verminderd, de aanwijzing van de hierna te noemen tusschen- personen ingetrokkeu Ter Neuzen. RetranchementJ. A. van Houte, boofd eener school aldaar. Breskens M. Eijke, hoofd eener school aldaar; K. Min- derboud, dijkbaas aldaar. lJzendykeTb. A. Overtveld, hoofd eener school aldaar. Biervliet P. Overhage, hoofd eener school aldaar. Ter NeuzenA. de Koning, te Siuiskil. Sas van Gent: F. P. J. Stubbe, secretaris dier gemeente. WestdorpeP. van der Heijden, kantoorklerk aldaar; R. R. M. Kieboom, secretaris dier ge meente. Overslag: C. A. Mattele, ambtenaar van den burgerlijken stand aldaar. Koewacht A. P. J. de Blieck, secretaris dier gemeente. AxelD. A. van Houte, boofd eener school aldaarP. de Regt, landbouwer, te Axelsche SassingP. van Vliet, hoofd eener school te Axel. St. Jansteen C. Ysebaert, burgemeester dier gemeente. Clinge A. Lansu, onderwijzer aldaar; A. J. J. Lansu, idem. HulstA. E. J. Janssens, ambtenaar ter secretarie van die gemeente. Graauw J. P. H. van den Broek, kapelaan aldaar. HontenisseA. P. M. van Braband, secretaris dier gemeente. Een groote scbare was gisteren voor- middag opgekomen naar het kerkgebouw der Ned. Herv. gemeente alhier, ter gelegenheid van het ultspreken der gedachtenisrede door den WelEerw. heer Ds. Timmerman, naar aan leiding van zijne 25jarige ambtsvervulling. Na het uitspreken van bet votum en gebed hield Ds. Timmerman eene inleiding, waarin hij betuigde van den stroom van verschillende gedachten, rijke herinneringen en gemengde gewaarwordingen die hem op dit oogenblik overweldigden, nu bij het voorrecht genieten mocht, terug te denken aan 25 heerlijke jaren zijner ambtsbediening. Als bij in de laatste weken zijner, levensweg overdacbt, was daar een woord der Schrift dat hij niet kon loslaten, en dat ook hem niet wilde loslaten, een tekstwoord dat zoo juist weergaf zijne stemming van blijde dankbaarbeid, van diepe ootmoed en van kinderlijk vertrouwen, dat men vindt in 2 Samuel 7 18b: n Wie ben ik Heere, Heere en wat is mijn huis, dat Gij mij tot biertoe gebracht hebt Naar aanleiding van dezen tekst hield Ds. Timmerman zijne rede. Hy herinnerde aan zijne bevestiging te Gil- laartshoek, zijne eerste standplaats, nadat boven bidden en denken zijn vurigen wenscb was vervuld, om, op welke wijze dan ook, in den wijngaard des Heeren werkzaam te mogen zijn. Hij telde reeds meer dan 20 jaren, toen hij met de zware en langdurige studie voor het predikambt begon. In dat moeitevol begin ondervond hij veel steun van wijlen Ds. J. van Dijk, maar in de voornaamste plaats dankt hij bet welslagen op deze levensbaan aan den God i zyns levens. i Hij heriunerde ook aan Ds. Hage* die hem bey i vesligde, na eenigen tyd te voren zijn nuweiyk kerkelyk te bebbeud ingezegend. Deze zou thans I ook gedeeld hebben in de vreugde die spreker bezield, doch is nu eenige weken geleden overleden. Vervolgens herdacht spreker den bijna 23jarigen ambtsdienst alhier. Hoevelen zijn in dien tijd niet aan de gemeente ontvallen. Toen hy hier kwam badden als kerkeraadsleden o.a. zitting, de heeren J. Lamaitre, P. Moes, J. de Zeeuw en L. Heule en later de heeren C. Andriessen en J. Huijssen, welke alien in dien tyd door den dood zijn weggenomen. Bij zijn intrede zaten in de kerkvoogdenbank de heeren oud-president kerkvoogd J. deSmidt, President-Kerkvoogd A. de Feijter, de kerk- voogden G. Dees en J. Wieland, ook deze zyn alien overleden. Als notabelen hadden toen zitting, behalve de zooeven genoemde heeren Moes en Huijssen, de heeren A. Allaart, J. C. Harte en F. Wal- raven, die ook door den dood zyn weggemaaid. De latere kerkelijke ontvanger, de heer M. Verbrugge is, evenals zyn overleden voorganger den heer Sturm, in den bloei zyns levens door den dood ontvallen. En wat de kerkelijke beambten betrefc, de organist Van Sprang, de voorlezer De Zeeuw, de koster Scheele en nog zoovele anderen, zijn alle door den dood weggenomen, En als spreker thans op den kansel voor de gemeente staat, terugdenkende aan die vroegere dagen, dan is er niet alleen aan 't bedehuis zelf veel veranderd, maar ook in de kerkgangers is er groote verandering, zoodat spreker zich soms gevoelt, alsot hij tegenover een andere generatie staat. Vele trouwe kerkgangers van vroeger ziet hij thans in den geest tegenover zich zitten. Vele huizen, vele gezinnen herinnert hij zich, waar gedurende die vele jaren verliezen werden geleden, waar de rouw heerschte. Ook het gezin van spreker bleef van be- proeving niet verschoond, maar waar hij in al die jaren persoonlijk slechts zeer zelden door krankheid moest verzuimen een of andere taak waartoe zyn ambt hem riep, kan het niet anders, of zijn hart is by deze herinnering met dankbaarheid vervult. In het verdere zijner rede behandelde de Weleerw. spreker het eerste deel van zyn tekst woord, met betrekking tot de dankbaarheid. In den namiddag behandelde hij verder deze tekst, sprekende over den diepen ootmoed en het kinderlijk vertrouwen dat hem bezielt. Nadat de slotzang was gezongen nam de Ed.Achtb. heer Huizinga, burgemeester, het woord, die als hoofd der gemeente den jubilaris gelukwenschte. Hij achtte het voor dezen een dag van groote beteekenis en aangename herin nering zoowel voor zijn persoon als voor zijn gezin en de gemeente die hij heeft gediend. Daarentegen ook een dag van groote beteekenis, vooral waar Ds. Timmerman het groote voor- recht heeft gehad, om alleen over te blijven, van hen in wier kring hij het ambt heeft aan- vaard. Als hoofd der gemeente wenschte hij hem hartelijk geluk met dezen dag en bracht hem hulde, dat hij ook buiten zijn ambt, in het burgerlijk leven, steeds iemand bleek te zijn, die de eensgezindbeid en de vrede trachtte te bewaren en in velerlei opzicht ook de burger- lijke overheid haar bestuur vergemakkelijkte. Hierna verzocht de heer H. J. van den Ouden, ouderling, den predikant staande toe te zingen Gezang 96 aan welk verzoek de groote schare, voldeed. Om het onmatig gebrnik van gramophonen tegen te gaan, is te Rotterdam een verordening in den maak tot wering van hinder van me- chanisch bewogen muziek-instrumenten. Te Rotterdam is door den Raad besloten de wijzerplaten van den Sint Laurenstoren na zonsondergang te verlichten. MeD kan dan ook des nachts op straat zien, hoe laat het is. Te Iserlohn had ter gelegenheid van bet carnaval een arbeider zich als stroopop ver- kleed en kwam zoo op straat. Baldadige jongens staken hem in brand, waardoor de ongeiukkige zulke deerlijke wonden bekwam, dat hij na eenige urea smartelijk lijden bezweek. Uit Potsdam wordt gemeld dat Zaterdag in het bosch twee vrouwen uit Nowawes, die daar Vrijdag waren heengegaan om hout te sprokkelen, met doorgesneden hals in de buurt van het Duivelsmeer werden teruggevonden. Zij hadden het gelaat ook vol schrammen en krabben en waren blijkbaar, alvorens ze ver- moord werden, mishandeld. Van de moorde- naars is nog geen spoor ontdekt. Zaterdagmorgen zijn by het station Maag- denburgNeustadt een opzichter, een wissel- wachter en 4 arbeiders, die daar bezig waren een kabel te leggen, door een sneltrein over- reden en vermorzeld. In Aalst was een aap uit een menagerie losgebroken. Het groote dier, ofschoon ach- ternagezeten door een bende kinderen en een politie-agent, sprong een winkel binnen, waarna de winkelier verschrikt de buitendeur sloot. De ongenoode gast zette zich toen, aldus ver- haalt de /Gazette van Gent", voor de ruiten en peuzelde alles op, wat onder zijn bereik kwam, natuurlijk tot uitbundige pret der sttaatjeugd. Toen zijn meester opdaagde, ging het beest gewillig mee. maar droeg zoo veel appels mee, als het maar kon vasthouden. Gereformeerde Gemeente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 6 u., Ds. G. H. Kersten, van lerseke. Ook te Rotterdam is een beweging gaande van een wettelijk sluitmgsuur van winkeis. Burg, en Weth. zyn niet bijzonder daarmede ingenomen, omreden te Rotterdam laat gewerkt wordt en nog laat vele schepen binnenkomen. Zij wenschen vrijheid in het winkelen en het sluiten aan de winkeliers zelf overlaten. De socialistische fractie is evenwel voor wettelijke sluiting, zooals te Amsterdam enz. In een volgende zitting wordt hierover verder beraad- slaagd. Beveiligd door den. dikken mist hebben te Rotterdam brutale dieven uit een pakhuis aan den Haringvliet niet minder dan 26 balen suiker ter waarde Van 1300 ontvreemd. De dieven zijn vermoedelijk met een sleeperswagen voor het pakhuis gekomen en hebben de balen opgeladen. De Rotterdamsche gemeenteraad heeft het voorstel om een nieuwe groote Zeevaartschool bij den Westzeedijk van 16 lokalen ad /232,000 te bouwen, zonder debat en bij acclamatie aangenomen. Dagelijks worden door een gezond mensch omstreeks 30—40 gram uriuestof en 1 gram urinezuur afgescheiden en deze hoeveelheid is voldoenue om tot een noodlottig einde te leiden, wanneer zij in het lichaam achterblijft. Alleen uw nieren kunnen u redden, want zij alleen dragen zorg voor het filtreeren van het bloed. Wanneer de nieren echter overwerkt zijn, blijft een gedeelte der schadelijke stoffen in het bloed achter en dientengevolge gevoelt gij u vermoeid en dot, gij begint last te krygen van rugpyn, hoofdpijn, stijfheid in de spieren en gewriehten, duizeligheid, bezinksel in het water, waterzuchtige zwellingen in de enkels of rond de oogen. Misschien moet gij des nachts dikwijls opstaan, of de urineloozing geschiedt moeilijk en pijnlijk. Wanneer de bovenstaande verschijnselen ver- waarloosd worden, kunnen gevaarlijke en onge- neeslyke ziekten der nieren en blaas zich ongestoord verder ontwikkelen en plotseling, zonder waarschuwing, optreden. Geneest uw nieren terwyl het tyd is, leeft zoo rustig mogelijk, vermydt buiteDsporigheden van welken aard dan ook, houdt u aan een eenvoudig dieet, en zet een kuur met Foster's Rugpijn Nieren Pillen door, totdat ieder spoor van uw kwaal verdwenen is. Dit geneesmiddel herstelt de goede werking der nieren en blaas, het verdrijft het urinezuur, de oorzaak van lendenjicht, rheumatiek, niersteeiy enz., en het voert het overtollige water af, waardoor de oorzaak van waterzucht enz. wordt weggenomen. Te Ter Neuzen verkrijgb. bij A. van Over- beekeLeunis, Westkolkstraat. Toezending ge- schiedt franco na ontv. v. postwissel a 1,75 voor een, of 10,voor zes doozen. Eischt de echte Foster's Rug pyn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handels- merk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1