A i g e m e e n 6UW8- en Advertdiitieblaci voor Zeeuwscb-Vlaaadereft. 6030 Dinsdag 10 Februari 1914 54 J^rgaujsr. Velen hebben een nieraandoening, Pre&ikbeurten. Gemeogde berichtea Laatsts Bericht@n. BUR6ERLIJKEN STAND. Handelsberichten. II ABONNEMENT: ^er drit maanden binnsn Ter Neuzen 1,Franco per post: Yoor •Meriand 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 .en voor ret overige Buitenland 2,Men abonneert zich bg aiie Boekhaade- 1 tars, Postdireeteuren en Brievenbushouders. T e i f o ok No. 2 5. iDYSETENTIi ffi Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10 B|j directs opgaaf van driemaal plaatsing derzcIMe sdvertentie wordt do prgs slechts tweem&al bereksnd. Qrootere letters rrorden naar plaatsruimte berekend. Intending van adverteij.ti§n v6or 1 uur op den dag der uitgavs. ZEJIElE&STIE! TEE NEUZEN, 9 Februari 1914. Het weerbericht van bet meteorologisch Instituut te De Bilt van beden luidt als volgt Hoogste barometerstand 768.6 Munchen. Laagste barometerstand 738.2 Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 10 Februari Meest matige Zuidelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. Zooals reeds in ons vorig nummer is vermeld is door de Tweede Kamer het wets- ontswerp tot onteigening van gronden enz. in deze gemeeDte, noodig voor uitbreiding der bavenwerken, goedgekeurd. Naar aanleiding van de ter visie-legging der bescheiden, was er door het bestuur van den polder Oud-Zevenaar bezwaar gemaakt tegen de omlegging van de mede tot afwatering dienende bermsloot langs den Oc^lelijken dijk het Kanaal. Het bestuur trenscht deze rstraat van omlegging reeds by de Zevenaarstraat te doen aanvangen. Voorts wenschte het bestuur aan de Oostzyde van den spoorweg een verharden weg van de Zevenaarstraat naar de haven- terreiuen. Door den heer A. de Koeyer en twee anderen was de wensch uitgesproken voor een keiweg en een afwateringssloot van de haventerreinen naar de Zevenaarstraat. Zooals de Minister van Waterstaat iu de Memorie van Toelichtiug opmerkt, betwisten deze bezwaren niet het aigemeen nut der ont eigening. In hoeverre met deze verzoeken zal kunnen worden rekening gehouden, zal, schrijft de Minister, te zyner tyd kunnen worden over- wogen. Axel. Yoor het toelatingsexamen tot de Rijksnormaallessen albier, hebben zich aange- meld voor de derde klasse 1, voor de eerste klasse 17 voor de tweede afdeeling der voor- bereideude klasse 2 en voor de eerste afdeeling 12 candidaten. Sas van Gent. Een acbttal polderjongens uit Oostelijk Zeeuwscb-Vlaanderen, thans werk- zaam aan de hei- en betonwerken der in aan- bouw zijnde superphosphaatfabriek, zullen hoogstwaarschijnlijk in Maart a.s. naar eenzelfde werk vertrekken in de nabijheid van St. Peters burg. Zij moetea zich voor 8 maanden verbinden, hebben dan vrije heen- en terugreis, en zullen 30 's weeks verdienen. St. Jansteen. Afgegaan op betgeen ons ter oore is gekomen, omtrent de voorbereiding van het feest tot viering van het 25jarig ambtsjubile van den EdelAchtbaren heer C. Ysebaert, als burgemeester van St. Jansteen, te houden op den 2den Paaschdag (13 April a. s.) kunnen wij reeds madedeelen, dit feest schitterend be- loofd te zullen zijn. Met algemeene stemmen ig de feestcommissie samengesteld uit de heerenEere-voorzitter J. Vaelvoorzitter B. van de Gooreonder- voorzitter J. F. de Cocksecretaris-penning- meester H. P. J. Rottier. Leden de heeren J. C. Gornelissens, G. de Buck, C. G. Bleijenbergh, H. Vergauwen, Th. Voet, E. V. Bleijenbergh en Aug. de Beule. Binnenkort wordt het programma van de feeste- lijkheden ruimschoots verspreid. Aan de- uitnoodiging tot samenkomst op jl. Zondag in het cafe „Het Bonte Hert", by C. B. de Potter alhier, ter organisatie van een eerewacht te paard, tot opluistering van den stoet te houden ter gelegenheid van de viering van het 25jarig ambtsjubile van den Edelac.ht- baren heer C. Ysebaert, als burgemeester van j St. Jansteen, was een zeer druk gevolg gegeven. Nadat de gemeente-secretaris in het kort had geschetst het doel van de samenkomst en het vertrouwen had uitgesproken, dat ieder der ingezetenen, die daarvoor in de gelegenheid is, zal willen medewerken, om eene eerewacht te paard tot stand te helpen brengen, werd met aigemeen goedvinden een eerewacht voor dit feest samengesteld, bestaande uit 50 deelnemers. Tot commandant werd by acclamatie benoemd de heer Aug. Aerts. De heer G. de Buck dankte namens de feestcommissie voor de trouwe op- komst en de welwillendheid in deze door ieder betoond. Zondag 29 Maart a.s. namiddags 2 uur, heeft de eerste samenkomst van de ruiters plaats. Alsdan zullen de paarden op het erf van het gemeeatehuis worden gefotografeerd om daarna met de oefeningen te beginnen. stoppeldijk. Omtrent het bezoek van een of meer langvingers bij een drietal landbouwers in den nacht van Donderdag op Vrijdag ver- nemen wij het volgende Het eerst was aan de beurt de landbouwer J. St., wonende aan den weg van den tol naar bet Kraaike. Hier moesten een paar dienstboden bij vee in den stal zijn, waarota de deur van het achter- huis werd opeDgelaten. Daardoor is de onverwachte bezoeker, ver- ondersteld dat er maar een is geweest, binnen- geslopen, heeft uit den kelder een paarzeer groote weggen boter kunnen meenemen, zich van een paar groote achterham men kunnen meester rnaken, en tevens eenige paren schoenen kapen. Ook waren de kleeren van het zoontje van zijn gading. In den zak van het jasje stak de Catheckismus van den jongen, dit boekje is netjes op een stoel gelegd. Van J. St. is bij gegaan naar de aan den- zelfaen weg en in de nabijheid gelegen hofstede van den burgemeester P. de W. Daar is hij ook in het achterhuis geweest met een lantaarn een der huisgenooten, die er sliep, werd wakker, doch meende, dat het de heer De W. was, die met den lantaarn nog naar de sehuur giug. In het achterhuis is nietsgemist; onze lang- vinger is echter ook in de sehuur geweest, waar een tiental konyneu werden meegenomen. Nu werd de landbouwer J. V., circa 5 minuten verder en eveneensaandien weg wonende, met een bezoek vereerdbier is slechts een konijn gekaapt. Niettegenstaande ijverig onderzoek is nog geen spoor van den dader gevonden maar uit alles blijkt, dat hij op de hofsteden geen on- bekende moet zijn geweest. Vrijdagavond verlieten werklieden van ffVrieseveem" het terrein van *Blaauwhoeden- veem" aan de Rijnhaven N. Z. te Rotterdam. Zij wilden de beide schuifhekken sluiten. Toen een der hekken bleef steken, tilde men het met een koevoet op. Het 500 a 600 E.G. wegende gevaarte schoot daarbjj uit de rails en kwam terecbt op het lichaam van den 22jarigen expediteur J. W. N. Klunk. Hij werd getroffen op hoofd en borst en bleef bewusteloos liggen met een ver- wonding boven het linkeroog en aan de kin. Een te kulp geroepen dokter kon slechts den dood constateeren Hit Amsterdam wordt gemeld, dat de koopman R. het 1/so Fortuna-lot, waarop de 50,000 der Staatsloterij is gevallen, niet uit- betaald krijgt. En de koopman kan het buiten- kansje goed gebruiken. Een groot logement. Nu Rotterdam een wereldstad begint te worden, is er hoogst noodig een groot hotel. Het bekende hotel Sint Lucas is onlangs verdweneu en thans heeft zich een combinatie gevormd om aan den nieuwen Coolsingel-boulevard op de plaats van het vorige Sint Lucia gesticht, dicht bij het Casino en vlak over de geprojecteerde Beurs, een kolossaal hotel te bouwen met 160 kamers, feestzalen enz., dat circa 3 millioen zal kosten. Maarde exploitant moet voor een derde ierhalve voor een millioen deel nemen in deze ,iotel-zaak. Een droevig ongeval had te Baardwijk plaats Toen de bedelaar J. de G. uit Waalwijk, door Baardwijk met een kruiwagen kwam gereden, kwam hij ter hoogte van de boederij in botsing met de stoomtram. De ongelukkige werd ge- grepen en een eindweegs meegesleurd. De machinist remde al wat hij kon en wist de tram spoedig tot stilstand te brengen. Het personeel nam den verongelukte op en wilde hem bij Klerks binnendragen. Deze echter sloot gauw zijn deur. Daarop brachten de mannen hem iu de woning van de wed. Van Heesbeen, alwaar Dr. S. uit Waalwjjk spoedig ter plaatse was. Die achtte opneming in het gasthuis noodzakelijk. Naar wij vernemen is hij daar 's nachts overleden. Verder vernemen wij nog, dat de verongelukte Zaterdagmorgen door een automobiel is aange- reden. Daarliij liep hij een ernstige hoofdwon- de op. De automobiel stopte en de inzittenden wilden hem naar een dokter brengen, alsook jfenig geld geven. Hij weigerde echter alles. (D. v. N.) Mid del burg. In de heden gehouden zitting van den Raad van beroep werd de vordering ontzegd en de belissing der Rijksverzekerings- k-'nk bevestigd in zake J. d. R. te Breskens. CORRESPONDENT! E. Den heer Van der Moer. Wegens pla&ts- gebrek moesten wij uw schrijven tot het vol- geud nummer uitstellen. Den heer N. Hamelink. Daar wij voortdurend met plaatsgebrek hebben te kampen en ver- schillende stukken, verslagen en berichten moeten uit- en afstellen, kunnen wij aan uw zeer uitvoerig schrijven geen plaats verleenen. Wanneer u het onderwerp in beknopten, zake- lijken vorm had behandeld, zouden we getracht hebben in een der eerstvolgende nummers aan uw verzoek te voldoen. Aan ,/eenErfpaehter". Yoor uw stuk was heden geen plaats. Het verslag der Vrijdag te Zaamslag gehouden raadszitting moesten we uitstellen tot het volgend nummerook konden wij nog geen melding maken van de verrichtingen der Gezondbeids- commissie, gedurende 1913. Red. Hnlst, 9 Februari 1914. doch weten het niet. Yelen hebben een nieraandoening, doch weten net niet, omdat deze dikwijls zoo sluipend zich verder ontwikkelt. Uiterlijk schynt de patient een goede gezondheid te geuieten, behalve dat hij nu en dan last heeft van rugpijn en een zwaar, dot gevoel. Doch reeds spoedig en plotseling kan hij er last van hebben, dat scherpe pijnen door zijn lendenen en rug trekken, het water kan bewolkt zijn en neerslag achterlaten, soms heeft hij voortdurend aandrang tot urine- loozing, het kau ook zijn dat de loozing moei- lijk en pijnlijk geschiedt. Voorts kunnen zijn ledematen opzwellen door water (waterzucht), het hart schijut aangedaau, de handen en voeten zijn rillerig, hy kan last krijgen van rheumatiek of jicht. Het is noodig in te grijpen, voordat uw nieren ernstig ontstoken worden. Een goede kuur met Foster's Rugpijn Nieren Pillen dient de ontsteking en overwerktheid der nieren op te heffen en de natuurlijke werking der nieren en blaas te herstellen. Dit geneesmiddel werkt spoedig en rechtstreeks op de nieren en her- stelt haar goede werking, waardoor het bloed volkomen gezuiverd wordt, ten gevoige waarvan de oorzaak van uw lijden wordt weggenomen. Te Ter Neuzen verkrijgb. bij A. van Over- beeke—Leunis, Westkolkstraat. Toezending ge schiedt franco na ontv. v. ~jj{ postwissel a 1,75 voor een, of 10,voor zes doozen. Eischtdeechte Foster's Rug- P^n ^ieren Pillen' weigert e"je ^°os' n^et vo°rz^ea is van nevenstaand handels- merk. ZEETIJDING Van 6 tot en met 8 Februari. Yan 6 tot en met 8 Februari werden langs de Oostsluizen alhier 52 binnenvaartuigen op en 68 afgeschutdoor de Middensluizen 35 op en 36 afgeschut; door de VVestsluizen 7 op- op en 4 afgeschut. Positie der Stoomsehepen. sr S'.v SEEZESSCHE COIRiVT. TencbgB« Woeudftf. «a Frijdwssvond, ittgeiMdwd op ^Hetldkgeii HQ Ae JTlifme M. V AM ta afar Msnnen. ..——i ..i -..Mi inmirrnignaBam nwnmco iHMii'l li1 illrt'tlbl I I1' I1 Hi IIBiMilil I KMt i -m« Hervormde Kerk. Zaamslug. ft aire, dhr. Van der Roest, Zendelingsavond. Hoek. IVneiHilngavMiid 6 tare, dhr. Van der Roest, Zendelingsavond. TrrKeuaen. Huwelijks-aangiften. 6 Febr. Maarten Servaas, oud 44 j., weduwn. en Pieternella van de Vrede, oud 50 j., wed. Huwelijks-voltrekkingen. 5 Febr. Jacobus Cornelia Leunia, oud 31 j., jm. en Wilhelmina Anna Michielaen, oud 21 j., jd. Geboorten. 1 Febr. Eduardus Franciacns, z. van Joaephua Alphonsua van Eabroek en van Julie Marie de Srait. Janna, d. van Jozias Haak en van Maria Dekker. 2 Febr. Yvonne Adrienne lrraa, d. van Petrus Cort- vriendt en van Philotnena Eduarda Martens. Maatje Cornelia, d. van Pieter Stoffels en van M&ria Susanna Dobbelaar. 3 Febr. Martha Adriana, d. van Francois de Feijter en van Martha Houg. 5 Febr. Catharina Jeleijntje, d. van Marinus van Driel en van Frani;oise 'fGilde. Johanna Sari, d. van Cornelis Levinus de Srnidt en van Jacoba van der Meer. Overlijden. 1 Febr. Marinus Jacobus Adriaansen, oud 5 d z. van Andriea, Johannes en van Suzanna Adriana de Meijer, 3 Febr. Elisabeth Cornelia Feij, oud 16 m., d. van Johannes Antbonie en van Jacoba van Dijke. 5 Febr. Francois van den Hout, oud8w., z. van Simon en van Paulina De Clerq. Middenprijs per 100 K.G. Tarwe /9,Rogge 7,75, Wintergerst 9,60, Zomergerst 9,—, Haver /7,50, Erwten 11,25, Witte boonen 15,—, Bruine boonen 12,50, Duivenboonen 11,50, Paardenboonen 10,50, Boekweit f Lijnzaad fKoolzaad f Aardappels f 3, Boter per kilo /1,20. Eieren per 26 stuks f 1,05. Ter weekmarkt waren aangevoerd 33 stuks rundvee, 45 varkens, waarvan verkocbt 17 stuks rundvee, 38 varkens. VLAG. Eng. s.s. idem 7 Eng. s.s. 6 Belg. s.s. Eng. s.s. idem idem idem Russ. s.s. Deensch s.s idem Russ. s.s. Zweeds s.( Duitsch s.i Ned. s.s. Eng. s.s. idem idem Eng. s.s. idem Deen. s.s. Noor. s.s. Eng. s.s. idem idem idem idem idem idem idem Deensch s.: Belg s.s. idem NAAM. M3 Yan en naar. Voor Tea Semen i River Thames 2242iLonden West Quarter 4380 New-Castle Von Ter Semen River Thames 2242 Londen Voor Gent l La Flandre 1980 Goole Sea Point 1678 idtm Alt 2840 idem Sea Serpent 2554 Londen Anglo Australian 11374 Bremen Graf Tolstoi 3776 Riga 1 Chassie Maersk 3926 Windau Peter Maersk 3826 Riga Gen. Kutusow 5469 idem Newton 1522 Arendal Jade 1517 Autwerpen Zuid-Holland 5205 New-Castle Welton Dale 4812 Goole Irwell 3091 idem Sea Gull 2763 Londen Van Gent Lestns 3916 Liverpool Horn 1815 Goole Skodsborg 4802 Hull Malmanger 4082 Newport Avocet 3985 Belfast Grenadier 2842 New-Castle Alt 2840 Goole Astrologer 2580 Leith Seven Seas 3378 Londen Barracouta 250 Yarmouth Sea Point 1678 Goole Tangermunde 188S idem SkaDderborg 5335 Methil La Flandre 1980 Antwerpen Belgica 2773 Dublin stukg. kolen stukg. kolen idem tukg. idem gemengd idem hout vlas gemengd papierp. iedig kolen idem stukg. idem stukg. Iedig idem idem stukg. idem idem idem idem macadam Iedig idem idem idem phosph. s.s. RICHARD van Tunis naar Gent passeerde 7 dezer des v.m. 5 uur Gibraltar, s.s. ELISABETH vertrok 5 dezer van Sfax naar Gent, s.s" HELENA in lossing te Nice, s.s. MAGDALENA wordt beden te Tunis verwacht. hut1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1