tfl 1 n 54 Jdar^ang. Donderdag 5 Fel ruari -"'w jET! HER.S 3»Ta "Sr^JD- VERPACHTEN: FEUILLKTO N. i&§/ JL JbL HP 1 ^jr '':iU -ML.M 4 U W V I ABONNEMENT: Per drie mafwidea biaaen Ter Neuzen /I,Franco per post: V'oor Viderl&nd 1,10. Yoor Beigie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor A oterige Buitenland 2,—. Men abonneert sach big atie Boekhande- l sars, Postdirecteuren ,en Brievenbushouderg. Sf W i .8® ADYKBTENTIENi fan i tot 4 regels 0,40. Vcor elkea regal meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsmg dersselfde advertentie wordt a. orgs slechts tweemaal berekend. Grootere letters warden naar pkatsraimte berekend. Telefoen No. 25 Inzending van advertenUSn v6or 1 uur op d.en dag der uitgavs. ~S»8s feSeul venrhUM '38t»»»a»?r WoaErfaS. n& 1m%en r- l^rasfc# Burgetueester en Wethouders van ZAAMSLAG zullen op Urijdagi 6 FeS3R*uas*i S@l4j voormiddag half tien uur, in bet gemeentehuis, in het epenbaar voor den tijd van 7 jaar en ingaande 1 Maart 1914, PERCEEL I. Yan het der gemeente behoorend eind zeedijk van den Klehieu Hnijssens- polder met het eind dijk, genaamd de Nol PERCEEL II. Yan de oxide Burgerlxjke Begraafplaats PERCEEL III. Van de in 1872 aange- legde Burgerlijke Begraafplaats PERCEEL IY. Van de nieuwe Burger lijke Begraafplaats PERCEEL Y. V an den Beuzenhoek- sclxen weg PERCEEL YI. Van den Nenzenschen weg het gedeelte tusschen de hooidkom en bet kruispant met de Groenstraat Alle perceelen gelegen in de gemeente Zaamslag. De voorwaarden iiggen ter lezing ter ge- meente-secretarie. Zaamslag, den 21. Januari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. adres wenden tot den Minister van Waterstaat met het dringend verzoek at te zien van de j plannen tot drooglegging der Zuiderzee, aan- gezien van het oogenblik af dat daartoe de eerste stap wordt gedaan, de gansche visschers- bevoiking aan den Oostwal met algeheelo broode- loosheid bedreigd wordt. De nieuwe Nederlandsehe postzegel van 11 2 cent is thans in het verkeer gebracht. Het verschil tusschen dezen nieuwen zegel en het oude type bestaat uitsluitend in de kleur, j welke donkerblauw isbp den ouden was ze I lichtblauw. TER NIM1ze\ 4 Februari 1914. De ronde stuivertjes. Het Stbl. no. 28 bevat een Kon. besluit; van den 21sten Januari, waarbij wordt bepaatd, dat de 5-centstukken, geslagen overeenkomstig de wet van 31 December 1906 (Stbl. no. 376), buiten omloop worden gesteld op 30 Juni 1914. Tot 1 Januari 1915 zullen deze 5-centstukken aan de kantoren der betaalmeesters en van de ontvangers der riivecte belastingen, invoerreckten en accijnzen tot elk bedrag kunnen worden iagewisseld. lngevolge een besluit der algembene ver- gadering van de Vissclaerij-beroepsvereeniging //Onze Toekomst" zal het bestuur zich per f Het weetberiobt van het meteorologiseh Instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 775.0 Munchen. Laagste barometerstand 727.8 Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 5 Februari Zwakke tot matige rneest Zuidelijke wind, licht tot half bewolkt, waarschpnlijk droog weer, zelfde temperatuur, waarschijnlijk nachtvovst. De heer P. A. Yroegop, adjunct-commies ter secretarie alhier, is benoemd tot eersten ambtenaar ter secretarie te Nijkerk, alwaar hij tevens als no. 1 geplaatst is op de aanbeveling voor dienstdoend ambtenaar vrd den burgerlijken stand. - Naar we vernemen zijn reeds meerdere ingezetenen toegetreden tot de alhier opgerichte woningbouwvereeniging ffwerkmansbelaag". #Neen," riep bij, nog altijd vertoorad, „zp kunnen haar het leven niet weergeven Ik heb met niemand noodig, ik wil met Margaretha alleen zijn En hij wees lady Carley gebiedena de deur zij verliet daarom de kamer. Hoe zou dat nog afloopen V i/O, God, sta ons bij," mompelde zij halfluid. ffGij alleen kunt helpen." ,/Tante Elisabeth Lady Carley verschrikte. Daar stond Blanca voor haar, met kalm gelaat en vastberaden blik. *]k heb op u gewacbtmen bad mij gezegd, dat u daar was", en zij wees op de deur van de witte kamer. //Wat moet er gedaan worden „Vraag mij niets," luidde het oniwijkend antwoord. »lk ben geheel van streek door al bet gebeurde." »Er is een politie-ambtenaar gekomen en de doodschouwer is ontboden. Ik vermoed, dat men een onderzoek zal aanvangen," vervolgde Blanca. Met verbazing zag tante Elisabeth haar aan. Haar hart werd gekwetst door den koelen toon en de kalmte van kare nicbt. ^Blanca," riep zij in vertwijfeling, wie kon dat onschuldige schepsel dit aandoen Heeft men al vermoeden Plotseling flikkerde nu een onheilspellend vnur in de oogen van het scbijnbaar kalme meisje. Ook in onze gemeente is een comite ge- vormd om actie te voeren voor bet volkspeti- tionneaient in zake de plaatseiijke keuze. Yrijdag werd in het lokaal Bethel eene open- bare vergadering gehouden, om de ingezetenen van bet streven van het comite in te licbten. Als spreker trad op de beer P. Loof van Mid- delburg. Door den voorzitter van bet comite, den beer B. N. van Dijke, werd de vergadering met gebed geopend, nadat te voren gezongen was Psalm 25 2. Hij las daarna voor 1 Cor. 15 vers 51 tot bet einde, sprak een inleidend woord en gaf vervolgens bet woord aan den spreker van den avond. Eerst wees spreker op de macbt van bet Alcoholisme onzer dagen. Hij schil^erde ons alle rampea die bet gevolg zijn van bet Alco holisme, inzonderbeid bet iijden der vrouw. z/Ja," antwoordde zij men heeft vermoeden. Men verdenkt mij Blanca Norton Lady Carley was er op voorbereid, maar toch troften die woorden uit Blanca's eigen mond haar als een slag in bet gezicbt. Onwille- keurig week zij een scbrede acbterwaarts. i/Blanca!" riep zij hevig ontsteld. Het crotsche meisje scbeen volstrekt niet aangedaan. j Het geval ligt in haar voordeelvervolgde zij op kouden toon. Wij haatten elkander weder- keerig. Ik was de laatste, die uit hare kamer kwam en vijitien minuten later vond men haar dood. Johanna zweert, dat ik haar verboden zou hebben de kamer binnen te gaan. Het is mogelijk dat ik bet gezegd heb. Een uur te voren hadden wij een bevigen twist, die Johanna eveneens gehoord heeft. U ziet, de verdenking heeft reden van bestaan." z/Maar Blanca „Het toeval wiide dat ik onverwacht binnen- trad, terwijl Johanna hare verklaring voor den politie-ambtenaar aflegde. Er is bevel gegeven niemand uit bet slot te laten gaan. Morgen wordt door een gerechtelijke commissie een verboor gehouden. Als men mij schuldig ver- klaard - schrei niet, tante dan zal het mij leed doen om den smet, die mijn naam zou bezoedelen. Voor het overige is het mij onver- schillig wat er met mij gebeurt Zij trad weer aan het venster en staarde somber naar buiten. Lady Carley kon zich den bitteren toon van Blanca niet verklaren. „Groote God", riep zij uit, „ben ik dan Vervolgens stond spreker stil bjj de roeping die alle menscben, maar inzonderbeid de C bristenen hebben tegenover het kwaad dat door den drank iu de wereld gekomen is. Daartegenover baat geen hnlfheid, maar moeten we welbewust partij kiezen voor de geheel-onthouding. Nu stond spreker stil bij de wijze waarop we bet alcoholisme bestrijden. Daartoe kunnen verschillende middelea worden aangewend. Vootal ook moet de pub'iieke opinie bewerkt worden ten gunste van onzen strijd. Onder die middelen behoort ook de plaatseiijke keuze, dat wil zeggen de mogeiijkheid dat de inwoners eener gemeente bij stemming kunnen uitmaken of ze al ef niet herbergen binnen bun gebied willen hebben. Dit is geen partijzaak, maar een zaak van bet gansche voik. Wanneer alle menscben hierbij de handeu in een slaan, zijn we op den goeden weg naar een algemeen verbod. Het is toch verkeerd dat de drankbandel i/vergunning" van de overheid krijgt om zooveel jammer en ellende in het land te brengen. Daarom moeten we tracbten deze vergunning ingetrokken te zien, opdat Nederland ook zijn plaats inneemt in de rijen der alcohol vrije Staten. De drankhandel degenereert ons volk geestelijk en zedelijk. De spreker zag de verschillende bezwaren onder de oogen die door den drankbandel tegen verbod en plaatseiijke keuze worden ingebracht. Vooral bet fiaantieel bezwaar dat de schatkist er schade van zou bebben. Al deze bezwaren werden echter te licht bevonden. En tegen< beweerde nadeelen staan veel voordeelen, die er ruimscboots tegenover staan. Spreker riep alle aanwezigen op om mede te helpen opdat de herbergen voor altijd gesloten blijven. Ook van de vrouwen kan in deze veel kracht uitgaan. Ten slotte sprak de heer Loof nog over de werkwijze bij onze actie. Alle mannen en vrouwen boven de 23 jaar worden opgeroepen om te teekenen. Ook de drankhandel zit echter niet stil. Zij Scheldt van onmatige drankbestrijding. Op dit schelden antwoorden wij slechts door een te vuriger actie. Spreker eindigde met den wenscb dat ook Ter Neuzen veel handteekeningen leveren mag voor het Petitionnement opdat ook bier onze strijd vooruitga. Nadat nog gezongen was Ps. 84 3 sloot mmmmm Onver- waanzinnig, of moet ik het worden schiilig voor wat er met je gebeurt Als je veroordeeld wordt, sterf ik van schaamte. Blanca lacbte schamper. »Sterven Men sterft zoo gemakkeljjk niet, tante. Men zal een oaderzoek instellen en alles wat mij kan bezwaren, zal Johanna aanbrengen. Zal Victor bij het verboor kunnen zijn?" z/Neen, Victor is in een toestand, die dat niet toelaat. Hij zal de smart over haar dood en dit afsterven nooit kunnen overwinnen." z/Hij zal zich moeten scbikken in betgeen niet te reranderen isantwoordde Blanca somber. Zelfs bet droevig einde van hare mededingster kon haar niet zachter tegenover baar stemaen. Wat dood is gaat in verrotting en daarmede ook de iiefde". Onwillekeurig liep lady Carley eene ijskoude rilling door de leden. Blanca," begon zij opnieuw, ,/Voigens ge- rucbt is Juan hier geweest, is dat waar ,/Ja," antwoordde zij, //hij is bier gewsest denzelfden avond dat Margaretha hier op het slot kwam." ,/Men zegt, dat er bp die gelegenheid een hevige twist is geweest. Hij wilde rechten op haar doen gelden en Victor heeft hem bet buis ontzegd. Sedert dien tijd moet hij herhaalde malen in bet. park gezien zijn. Om^'s hemels wil, zeg me toch, is dat alles waar Toornig keerde Blanca zich plotseling naar baar tante. z/Waarom zou dat niet waar zijn vroeg zij scherp. »Het is maar al te waar. Victor de voorzitter de vergadering en eindigde met dankzegging. De vergadering was zeer matig bezocnt. Men hoopt op een drukker bezoek ter gelegenheid van eene nader te beleggen vergadering. Ds. J. J. H. Yisch, predikant bij de Ned. Herv. gemeente van St. Kruis heeft het hem toegezegde beroep naar de Herv. staatskerk te Maria Hoorebeke in Beigie aangenomen. stoppeldijk. De loop der bevoiking in deze gemeente over 1913 was als volgt Geboren 21 m., 28 vr., totaal 49.^ Gevestigd 52 m., 43 vr., totaal 95. Overleden 8 m.. 13 vr., totaal 21. Vertrokken 51 m., 49 vr., totaal 100. Bevoiking op 31 Dec. 1912 840 825 1665 31 1913 854 834 1688 alzoo vermeerderd met 23 personen. Voltrokken huweiijken 9. Levenioos aangegeven 2 kinderen. Biervliet. Tot ontvanger der Ned. Herv. Diaconie is Maandag jl. benoemd de heer P. Verhage in de vacatureMaarleveld, burgemeester, die deze betrekking 21 jaar bekleedde, en onlangs bedankte. Gemeenteraad van Ter Neuzen. 1. Notulen. vebood bem bet. buis. Herhaaldelijk loerde bp op mij om geld af te persen. Natuurlijk wilde ik daar niets van weten". i/ls hij weg vorschte lady Carley. „Ik geloof - ik hoop bet! Hij had geen reden om langer te blijven. Tante Elisabeth keek bare nicht eens onder- zoekend aan. Wat dacht zp w»Ik moet terug naar huis, daar ben ik noodig sprak zij verbleekend. *Hier kan ik vooreerst toch niets doen. Waak overVictor. Morgen in de vroegt.e kom ik terug Lady Carley wacbtte niet op een antwoord, maar verliet hare nicht en het slot om aan het ziekbed van haar echtgenoot terug te keereu. lntusschen kregen de zaken al meer en meer een noodlottig aanzien voor Blanca. De superintendant, mijnheer Ferrick, ver- zamelde de meest bezwarende opgaven in zpn notitieboekje. Zij had graat Victor bemmd haar baat tegen zijne jonge vrouw kon met ontkend worden. Een uur voor de ontdekking der misdaad hadden zij een bevigen twist met elkaar en de gravin dreigde daarbij hare vpandin dat deze den volgenden morgen door den graat bet huis zou worden ontzegd. Om acht uur verliet Johanna Pool met het kind de kamer, waar de gravin was ingesluimerd. De Indische dolk lag naast haar op tatel. Een half uur later wilde Johanna Pool weder bij de gravin gaan om haar te wekken. (Wordt vervolgd). e v-r J H ■WW!®* ~JMa> V-tit Knn>^ rn. vr. totaal. Vergadering van Dinsdag 3 Februari Ut4. Voorzitter de heer J. Huizinga, burgemeester^ Aanwezig de heeren Yisser, Dees, De Jager, R. Scheele, Lensen, De Feijter, De Bruijne, Donze, Eijke, Van Borssum Waalkes en D. Scheele. Afwezig de heeren VVieland en Moggre. De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde De notulen der vergadering van 18 December 1J13 worden onveranderd vastgesteld. De voorzitter verleent naar aanleidmg van het vaststelien dezer notulen het woord aan den secretaris, tot het aileggen eeDer secretaris^'betuigt allereerst zijn dank voor de hem geboden gelegenheid tot het voeren van het woord. Daar in de zoo juist vastgestelde notulen is opgenomen eene nitlating van raadsleden waaruit zou kunnen worden af- celeid ilat hii zich zou hebben uitgelaten dat, wanneer de pensioenregeling voor de gemeenteanrbtenaren wer vastgesteld zooals thans is geschted, hij, of de in het algemeen, geen verhoogmg van jaarwedde zoude:i vrao-en, ac.ht hij het noodig de verklaring af te legge dat liii zich niet bewust is, aan iemand, wie dan ook iets dergelijks te hebben gezegd, daar het, wanneer dit zoo was, niet zou pleiten voor desoliditeit van den persoon die het deed, als hij ondanks die belofte toch een verzoek om verhooging van jaarwedde inzond. De voorzitter verklaart dat het hem spijt, dat hij door hem deswege in de commissoriale vergadering ge- sproken woorden, niet op papier heeft, daar nu met „e- makkelijk meer is uit te maken welke woorden toen door hem ziin gebruikt. Hij wenscht echter uit te spreken dat het nimmer zijne bedoeling kan geweest zijn om te kennen te seven dat, wanneer de pensioenregeling zoo gemaakt werd, geen enkele der ambtenaren meer om verhooging van salaris zou vragen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1