T emeen euws- en Advertefitieblart enwsefe-Vlaanderen. No, 6027. Dinsdag 3 Februari 1014 54f Jaargang. t 0 0 KIEZERSLIJST. Binnenland. BHBST3 BLAD. ABONNEMENTi Far dru maanden binnen Ter Neuzen I,Franco per post: Voor aderiand 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor America 1,65 en voor at overige Buitenland 2,Men abonneert zich bjj aile Boekkande- 1 jars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADIiBTENTIlN; Van 1 tot. 4 regels f 0,40, Voor elken regel mmr 0,10. Bg directe opgaaf van driemaal piaatsing dereelfd> advertentie word, rjjjf,- glechts trreemaal berekend. Grootere letters worden aaar plaatsrmmte berekend T 1 a fo on No. 3 5. Inzending van adverteTAaen v6or 1 uur op den dag uer ax. a Aan hen die verkeeren ia het laatste onder No. 2 vermelde geval, wordt door den Burge meester een aangifte-biljet ter invulling toe- gezonden. TWEEDE KAftlER- Zijn kameraad, die zich door zwemmende te blijven zeif wist te redden, zag hoe men met zijn kameraad bezig was en oordeelde het't ver- standigst, om stiekem de plaat te poetsen. Naar we vernemen kan de Minister van Oorlog zich niet vereeuigen met het tijdstip van opkomst der lichtingen van de landweer, hetwelk door zijn ambtsvoorganger was bepaald in de maand Juli a.s. De opkomst zal nu bepaald worden in de maand October. Ter behoorlijke regeling van haar lager Bij de voorgezette behandeling van de afd. j oncjer -g -g aan gemeente Koewacht een Lager Onderwijs der Staatsbegrooting, in de ver- rijkssubsidie verleend van 1650. gadering van Vrijdag,herinnerdedeheerDe Jong, Mussche te blijkens de H. Lrt., aan een motie, door de sociaal- nrmd^rdai* il een versjaderina democraten een jaar of tien geleden ingediend, om Philippine had D°^»!g jL een vergader g het schoolgeld gebeel afteschaffenen verzoektdat pl»ta vari he bes u de Z J- 8 dozemndeliik eens in behandeling kome. Voorts SJ^^^omst was om te spreken fi dezeeindelijk eens in behandeling klaagt sp'reker over de elechte medewerking van verschillende gemeentbesturen aan de uit- voering van de L. O.wet. Hij haalt daarvan verschillende voorbeelden aan, wpzende o. a. op Rotterdam, dat een tekort aan scholen ver- toont. Wetswijziging is voorts moodig ter voorkoming van ontduiking van de M. U. L. O. wet en betreffende de tusschentijdsche toelating van kiaderen der bpzoudere scholen op de openbare. Hierna bespreekt hij uitvoerig het onderwps als middel om te komen tot verbetering van sociale toestanden. Ook spveker klaagt over het voorbereidend onderricht en wijst op den slechten toestand op een bewaarschool albier. Ook spreker wijst op de dringend noodzakelijke over het vervoer van mosselen langs den aan te leggen stoomtramweg van IJzendijke naar Moerbeke. Een opgave van de prijzen voor bet vervoer der mosselen kon het bestuur nog niet doen, wel werd verzekerd, dat alles zou gedaan worden om bet vervoer zoo snel mogelijk te doen plaats hebben. Om het vele overladen te voorkomen, zouden de mosselen, bestemd voor Brussel en meer oostelijk gelegen plaatsen via Moerbeke, kunnen vervoerd worden, terwijl de mosselen, bestemd voor West-Viaanderen via IJzendijke, zouden kunnen getransporteerd worden. (Midd. Crt.) Woensdagavond omstreeks 11 uur werd wijziging der Leerplicbtwet. Hij weet wel dat plotseling de geneeie oevolkmg van „as van •J.L4^,4 Urvf loarieur nntrpvfter 41/. I rmcrpspVirikt door een vervaariuk alam], Gent uitbreidmg tot he^ 7e leerjaar ongeveer 41/, I opgeschrikt door een vervaarlijk alarm' naar millioen zal kosten aan meerderen schooibouw de Midd. Crt. schrijft, veroorzaakt door de in het geheele land, maar dat schrijft spreker sirene van een uit de nchting van belgie toe aan het feit dat het onderwijs 40 of 50 komende zeeboot. jaar lang in een toestand van verwaarlooziug In ijlende vaart spoedden zich op dit la e is gelaten. uur honderden menschen naar den middelsten In elk geval dient aan het ergerlijke school- kanaalarm, daar men in den waan verkeerde verzuim een einde te komen. In dit verkand dat een schip in nood verkeerde, ot brand op huldigt spreker de commissie voor bet L. O. de boot uitgebroken was te 's Gravenbage. Verder boudt spreker een zeer Wat was evenwel het geval uitvoerig betoog, ten bewijze dat te veel kinderen Nadat de besturende loods van de boot eerst de school worden onttrokken dpor den 2 fluitsignalen met de sirene had gegeven, werd kinderarbeid en verzoekt den Minister overleg de middelste brug door den dienstdoenden brug- te plegen met den Minister van Landbouw, om wachter geopend terwijl zpn maat het signaa aan dien kinderarbeid een einde te maken. op veilig stelde om de boot gelegenheid De vergadering wordt verdaagd tot Woensdag passeeriug te geven. 11 uur. TER NEUZEN, 2 Februari 1914. Het weerberieht van het meteorologisch Iflstituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 776.7 Munchen. Laagste barometerstand 730.7 Bodo. Verwachting tot den avond van 3 Februari Meest matige Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind, licht tot half bewolkt, waarschpnlijk droog weer, zelfde temperatuur, mogelijk nachtvorst. Door Mgr. den bisschop van Breda is be- noemd tot kapelaan te Koewacht deWeleerwaarde heer J. Hamerlinck, priester van het^eminarie, thans te Ter Neuzen. Tot kapelaan te Bergen op Zoom is benoemd de Weleerwaarde heer C. Machielse, thans te Koewacht. Gisteren middag waren twee jongens, van oageveer 12jarigen leeftijd, aan het spelen op een ijsschots, drijvende in de oostelijke Zjj werden door verschillende Nu bleek evenwel dat de loods zich in de richting vergist had. Full speed deed bjj bet schip achteruitstoomen om bet voor de groote draaibrug te brengen. Daar deze zich Diet snel genoeg scheen te openen zette de loods de sirene met zooveel kracht aan het werk, dat bij dat helsche spek- takel kooren en zien verging. Het scheelde niet veel of de talrijke menigte die inmiddels zoowel uit de stad als uit Westdorpe was toe- gestroomd, had den loods bij zijn doorvaart door de sluizen op een drackt van steenen getracteerd. Gelukkig bleef bet bij een kruisvuur van minder liefeljjke benamingen, waarop de rust spoedig weer hersteld w^s. Het Dbld. van N. B. meldt, dat de bekende notaris Van Dalsurn uit flulst, lid van de Staten van Zeeland, den bisschop van Breda per deur- waardersexploit om f 20.000 gevraagd heeft vanwege het jaren geleden uitgevaardigde ver- bod om „De Volkswil" te lezen. In de week van 21 tot en met 27 Jan. waterleiding. personen, die dit. zagen, gewaarschuwd, dat pgp4 kwamen blpkens opgave in de St.-Crt. zij een gevaarlijk spel speelden. Onverschillige j |{ennjg vaQ den Centralen Gezondheidsraad antwoorden waren het loon voorde waarschuwers Op zeker oogenblik brak de ijsschots in tweeen en geraakten de jongens te water. Men kwam toen toegeloopen en met een haak die inmiddels door een der omstanders aan de Oostsluis was gehaald, werd een der jongens, die in een de volgende gevallen van besmettelijke ziekten in Zeeland typhus 1 te Vlissingea, roodvonk 1 te Wolphaartsdijk en 1 te Zuidzande, diph- theritis 1 te Oudeiande en 3 te Zierikzee. Hoek. Gistervoormiddag heeft Ds. Raams aan de gemeente medegedeeld dat hij voor het zeer benarde positie verkeerde, uit het water dg Ngd (|ery gemeente te Honte- Hij verkeerde reeds in bewusteloozen toestand, nisse heeft bedankt. pv,prnlSche waarom aanstonds werd begonnen met op hem I Sas van Gent. Aan de fabne van - - de voorschriften voor eerste hulp aan drenke- producten had Zaterdag weder een Znnlg \aBnnhTtTo1gendeTo1rTchnft :ZOnden' inaCht" 1 Hngen toe te passen, met gunstig resultaat. plaats. Bjj den bouw van het groote luchtspoor S9U StSsacI w«ssraefe*j|ist Maasdas-, *4' eeuadasj- en VwSJsS.is«»v®»«t, up Mj de Sfir-sa.. a* v De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN Gelet op de artikelen 11, 12 en 13 der KIESWET Noodigt de mannelijke inwoners dezer Gemeente uit, orn zoo zij in eene andere Gemeente over het laatst ver- loopen dienstjaar in eene der Rijks direkte belastingen zijn aangeslagen, vvat de grondbelasting betreft in eene andere Gemeente of in meer Gemeenten te zamen, tot een bedrag van tenminste een guldendaarvan door averlegging der, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 1 a der Kieswet, voor voldaan geteekende aanslagbiijetten »d»»r den S«» Fekruari it, te doen blijken. Deze aanslagbiijetten worden na de vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven. Nog worden de mannelijke inwoners, die op grond van het bepaalde bij het vierde lid van artikel 2 der voor- melde wet aanspraak meenen te kunnen maken om ge- plaatst te worden op de kiezerslijst uitgenoodigd daarvan voor den l.» iVeiiruari n. aangifte te doen. De bewijsstukken, bij zoodanige aangifte over te leggen, waartoe rnoeten behooren het aanslagbiljet, of een door den Ontvanger gewaarmerkt. kosteloos af te geven dupli- caat daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeensehappelijk bezit, worden na de vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven. Tevens worden de mannelijke inwoners dezer gemeente, die krachtens artikel 16 derzelfde wet aanspraak meeuen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst, uitgenoodigd daarvan voor den l» ifebrias&ri a.i. aangifte te doen. Wie tot deze aangifte bevoegd zijnblijkt uit de artikelen 1 en 2 der Kieswet, luidende Artikel 1. De leden van de Tweede Earner der Staten-Generaal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders, die den leeftvjd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, voor zoover zij over bet laatstverloopen dienstjaar in eene of meer der Rijks- directe belastingen zijn aangeslagen, het ter dier zake verschuldigde voor of op den 1 Maart voldaan hebben, en a. over het laatstverloopen dienstjaar zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van tenrainste een gulden, in de vermogensbelasting, in de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten of naar een of meer der vijf eerste grondslagen van de personeele belasting zooals die is geregeld bij de wet van 16 April 1896 (Staatsblad No. 72jof b. indien zij niet overeenkomstig het bepaalde sub a zijn aangeslagen, voldoen aan eene der volgende voorwaarden 1. dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den 31 Januari sedert den 1 Augustus van het vorige jaar hebben bewoond, krachtens huur, een huts of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorende of in huur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd de werkelijke huurprijs, per week berekend, tenminste heeft bedragen de som, voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar het huis gelegen is, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel, of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen of gedeeiten van huizen of krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van tenminste 24 kubieke Meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen 20. dat zij op den 31 Januari sedert den 1 Januari van het laatstverloopen jaar achtereenvolgens bij niet meer dan 2 personen, ondernemingen, openbare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn geweest en als zoodanig over dat jaar een inkornen hebben genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente waar zij wonen, is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of dat zij op den Isten Februari in- het genot zijri van een door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente van gelijk bedrag; met dien verstande dat voor hen, die in beide gevallen verkeeren, zoo noodig, ter bereiking van het vereischte bedrag, het inkornen, het pensioen en de lijfrente worden sainengesteld 3o. dat zij op den 1 Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van tenminste f 100,(nominaal), ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste 50,ingelegd in de Rijkspostspaarbank, in eene geineentelijke spaarbank of in eene spaarbank, beheerd door het bestuur van eene rechtspersoonlijk- heid bezittende vereeniging, van eene naamlooze vennootschap. van eene cooperatieve vereeniging of van eene stichting. Onder de bijzondere spaarbanken, bedoeld bij het vorige lid van dit artikel, zijn de banken, opgericht na 1 Mei 1900, alleen begrepen voor zoover en voor zoolang al zij blijkens opgave aan het bestuur der gemeente waar zij gevestigd zijn, een waarborgfonds van f 25000,bij de Nederlandsche Bank hebben gedeponeerd 40. dat zij met goed gevolg hebben afgelegd een examen ingesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algetneene maatregel van bestuur en in verband staande met de benoeinbaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf of beroep. Art. 2. Onder hen die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, verstaat deze wet hen, die dien leeftijd hebben bereikt voor of op den 15 Mei. De aanslag der vrouw in de Rijks directe belastingen geldt voor haren man; die van minderjarigen kinderen wegens goederen, waarvan hun vader het vruchtgenot heeft voor hunnen vader. Aanslagen in de Rijks directe belastingen, waarvoor eerst na 31 December van het laatstverloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereikt, blijven voor de toepassing van het bepaalde bij art. 1 buiten aanmerking. Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap gelden ook voor de mede-eigenaar, wiens riaarn niet bij den aanslag in het kohier is vermeldt inits zijn aandeel in dien aanslag ten minste een gulden bedraagt. Door ^en aanslag in de grondbelasting, in art. 1 ver meld, worden de hoofdsom en de Rijks-opcenten verstaan. Aanslag in de vermogens-, bedrijfs- of personeele be lasting geeft geene aanspraak op kiesrecht, indien hij het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte. Bij de berekening van den werkelijken huurprijs, die ook verschuldigd kan zijn in den vorrn van contributie aan eene cooperatieve bouwvereeniging wordt maandhuui tot weekhuur herleid door deeling met 4, jaarhuur door deeling met 50 en vindt geen aftrek plaats van de som, verschuldigd voor gas- of waterleiding, ingeval deze in den huurprijs is begrepen. Bij de berekening van het inkornen, bedoelde in art. 16, 2o., eerte lid, worden vrije woning of inwoning en vrije kost en inwoning gerekend op het bedrag, voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij genoten worden, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabelenkel vrije kost op het bedrag, vermeld in de laatste kolom, verminderd met dat, vermeld in de voor- laatste kolom dier tabel. Overigens kornt alleen geld in aanmerking. Ten aanzien van vrijen kost wordt geene rekening gehouden met den Zondag of algemeen erkende Christelijke feestdagen, of voor zooveel Israelieten betreft met den Sabbath. Indien den aard der werkzaamheden in een bedrijf medebrengt dat zij in den regel een gedeelte van het jaar niet worden uitgeoefend, wordt ter berekening van den tijd, gedurende welken iemand volgens het vorig artikel in dienstbetrekking is geweest. de tijd mede- geteld, gedurende welke de werkzaamheden, waarvoor hij in dienst is, hebben st.il gestaan indien gedurende dien tijd de dienstbetrekking tijdelijk was opgegeveh. Indien het inkornen. bedoeld in art. lb, 2°., als vast week-, veertiendaagsch-, maand- of ja&rloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of ten voile is ontvangen, wordt het geacht tot het normale bedrag te zijn genoten. Indien in de plaats van het inkornen, bedoeld in art. lb, 2°., eene tijdelijke ongevallen rente wordt genoten, wordt deze, zoolang zij wordt genoten, in rekening ge- braeht, tot een bedrag, gelijk aan het normale loon. Inkornen, pensioen en lijfrente, bedoeld in art. lb. 2°., der vrouw geldt voor haren man dat van de inwonende minderjarige kinderen voor de helft voor hunnen vader. Indien gedeeiten eener gemeente in de bij deze wet gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd, wordt de grens tusschen die gedeeiten door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, bepaald en wanneer verandering van omstandigheden daartoe aanleiding geeft, gewijzigd. Van deze besluiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscourantmet bijvoeging van de adviezen van Gedeputeerde States voor zoover bij de besluiten van die adviezen is afgeweken. Volgens art. 20 der Wet is voor hen, die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voor- komen, hernieuwde aangifte onnoodig, indien de piaatsing op die lijst berustte op 1°. bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, rnits zij op 31 Januari alsnog het- zelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis ofhetzelfde vaartuig bewonen 2°. genot van pensioen of lijfrente 3°. bezit van een inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld of van een inleg in eene spaarbank 4". atlegging van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wel noodig voor hem. wier piaatsing op de lijst berustte op lo. bewoner van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, indien zij niet meer op 31 Januari hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of het zelfde vaartuig bewonen of 2o. genot van inkornen in dienstbetrekking of als inwonende zoon, in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam, hetzij met of zonder genot van pensioen of lijfrente. In de tabel, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet, is, voor-zoover de Gemeente Ter Neuzen betreft, het volgende bepaald ■dat de omslagen met aangifte en stukken moeten oragen boven aan de voorzijde het opschrift»\rij in briefport, ingevolge art. 50 der Kieswet" en in don ilnkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender, gewaarwerkt door zijn handteekening Ter Neuzen, den 31 Januari 1914. De Burgemeester yoornoemd, J. HUIZINGA. Vrije Vrije Huur Minimum Woning kost GEMEENTE prijs. inkornen. of en of deel der Inwoning. Inwoning. GEMEENTE I\ AKTlliEL 16, lo. 16, 2o. 2. 2. Neuzen (kom) /325,— 50, 225,- Neuzen(overigdeel) ll 0,80 275,— 25, j> 175,— V.7UA oUIGClCI v/p £5i CJ Q, I VTUlnnL Airnn iirl De formulieren tot het doen van aangifte zijn kosteloos verkrijgbaar ter Secretarie der gemeente. De ingevulde formulieren kunnen kosteloos per post voorscurjiteii vuur eeiatc uuip a«Li mvu.v- - o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1