Algemeen Nieuws- er Advertentieblad o o r /eeuwsch-Viaaaderea. No, 6018. RC1DA 54 JaargMip;. grenaille) SLASCA'S lillll. Dinsdag 13 Januari 1914 BBESTB BL-AJD. FEUILLET0N. ABQNNEMENT; m drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor •deriand 1,10. Yoor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor .et overige Buitenland 2,Men abonneert zich bjj site Boekhande- •avs Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENT! E N van i tot 4 regels 0,40. Voor elken reg6l sneer 0,10 Rjj directe opgaaf van dnemaal plaatsing dereeifde advertentie wordt de rjjs slechts tveenBal berekend. Grootere Setters worden naar pJaatsruimie berefcend 1 efoon No. 2 5, Inzendmg van advertentisn v6or 1 uur op aen dag der uitgav©. Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Vrijdag 16 Januari 1914, des namiddags drie lireten Raadhuize aan- besteden de levering vrij op aan te wijzen plaats op de losplaats aan de haven van van 3 tot 5 m.M. De meting geschiedt door waterverplaatsing. De levering heeft plaats voor 15 Februari 1914. Bij de inschrijving moet monster worden overgelegd. Hoek, 8 Januari 1914. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 12 Januari 1914. Het weerbericht van bet meteorologisch Instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 784.3 Hernosand. Laagste barometerstand 759.4 Nice. Verwackting tot den avond van 13 Januari Meest mange Noordoostelijke wind, half tot licht bewolking, weinig of geen sneeuw, lichte tot matige vorst. Met ingang van 16 Januari a.s. is aan- gesteld als hulploods, ter standplaats Vlissingen de heer C. van Oppen, van Ter Neuzen. Bij het dezer dagen gehouden Mercurius- examen slaagde voor Engelsche handelscorres- pondentie de heer K. C. F. Speetjens, alhier. Van de brigade marechaussee alhier zijn bij uitzondering bevorderd de brigadier-titulair W. M. Donker tot brigadier en de marechaussee W. Bridee tot brigadier-titulair. Door de gemeentepolitie en de marechaussee alhier werd heden bij de verschillende agenten van premieloten als Lotisico, Tijdgeest, Fortuna, Witte Kruis, een onderzoek ingesteld en de aanwezige voorraad loten, boeken enz., in beslag genomen. Naar we vernemen is heden het geheele land door een dergelijk onderzoek ingesteld. 8) //Margaretha, waarom ben je niet openhartig geweest? Ik zou gezworen hebben op je on- schuld, je waarheidsliefde en je engelachtige reinheid. De gedachte dat een andere man en vooral deze bet is om er het verstand bij te verliezen Margaretha zonk voor hem op de knieen en met gevouwen banden zei ze z/lk was een kind, Victor, ik kende hem niet. Ik kende hem niet. Ik heb verkeerd gehandeld, ik had je alles moeten zeggen, maar je bent zoo streng ik vreesde, dat ik je zou moeten missen Als ik je niet zoo lief had gehad, zou het mij lichter gevallen zijn je de waarheid te zeggen Angstig keek zij hem aan. //Was het alleen liefde, of vreesde je de gravenkroon te verliezen Margaretha wankeldenog nooit had hij zoo wreed tot haar gesproken. #Ik verdien niet beter", antwoordde zij, opstaande. //Ik heb je eenmaal misleid, waar om zou je me nu gelooven Op je vraag heb ik niets te antwoorden. Je meent, dat een meisje, dat met Juan Norton in kennis was, nooit je vrouw kan zijn. Beslis over mijn lot Zeg mij, dat ik moet heen gaan als je wilt en je handelt recht 1" Haar zeggen heen te gaan Eer zouden de Bij de op 10 Januari j.l. gehouden jaar- vergadering der onderlinge varkensverzekering Draagt elkanders lasten" bleek, dat het aantal leden met 4 was verminderd, en 5 uieuwe leden werden ingeschreveu, zoodat op 31 Decem ber 1913 de vereeniging 34 leden telde, terwijl 35 varkens waren ingeschreven. Besloten werd ten opzichte der inspuiting tegen vlekziekte, een ieder vrij te laten. De aftrederide bestuursleden werden bij accla- matie herkozen. De ontvangsten in 1913 bedroegen 112,60 en de uitgaven f 44,75, zoodat er een goed slot was van 67,85. Het batig saldo der vorige jaren bedroeg f 480,68, makende een totaal bezit van 548,53, waarvan was ge- plaatst op 's Rijks postspaarbank 480,12. Met ingang van 1 Febr. a. s. is aan den tijdelijken lichtwachter te Noorddijkepolder (Hontenisse) A. Verhaagen, op zijn daartoe ge- daan verzoek eervol ontslag verleend. Sluiskil. Zaterdag j.l. had er hier een on- geval plaats, dat betrekkelijk nog goed afliep. Het kind van R. S. viel, terwijl de moeder aan 't huiswerk bezig was, uit zijn wieg en kwam terecht op een emmer vol heet water. Deerlijk verbrand aan arm, buik en been vond de moeder haar kind. 't Kindje was zoo erg gebrand en zoo vol wonden, dat direct geneeskundige hulp werd ingeroepen. Axol. In de afgeloopen week werd bij den heer M. A. Koole de 13de jaarvergadering gehouden van Werkmansbelang" onderlinge maatschappij tot geldelijke uitkeering bij het verliezen van varkens. De inkomsten over 1913 bedroegen 759,20 de uitgaven 988,675 zoodat er rneer is uit- gegeven dan ontvangen 229,47". De contributie der gewone leden bedroeg f 518,75 en die van de donateurs f -31,50. Verzekerd waren 202 varkens, waarvan 38 zijn gestorven of onteigend, tot een gezamenlijk gewickt van 1821 kilogram, waarvoor 819,45 is uitbetaald. Van de verkochte onteigende varkens kwam 184,85 terug in de kas. De heeren P. Koole en A. E. C. Kruijsse aftredende bestuursleden, werden berkozen met 53 en 55 van de 58 geldige stemmen. Het entreegeld voor nieuwe leden bleef bepaald op 1 guldeD evenals de uitkeering per kilogram levend gewicht op 45 cent, sterren van den hemel vallen, eer hij over zijn hart zou kunnen krijgen zich van Margaretha te scheiden. Zijn gansche toorn was bij dat woord verdwenen. z/Je zeggen weg te gaan berhaalde hij. z/Margaretha, mijn geluk en mijn al Hij sloeg zijn armen om haar heen en drukte haar hartstochtelijk aan zijne borst. z/Schenk je mij vergiffenis fluisterde de jonge vrouw. //Ach, Victor, geloof je dat ik alleen uit liefde heb gezwegen Geloof je dat, Victor, en wil je me't vergeven Maar ach had ik je er slechts een enkel woord van gezegd Zij leunde met haar hoofd aan zijn schouder. z/Een, tweemaal nam ik me voor je alles te zeggen, maar als ik aan je strengheid in ver schillende dingen dacht, dan ontzonk mij telkens de inoed. Sclienk mij deze enkele maal ver giffenis en ik zal nooit meer geheimen voor je hebben." De graaf antwoordde haar met een harte- lijken kus. Zij was immers toen nog een kind hij vergaf het haar. Was bij hem werkelijk alle twijfel opgeheven Waarom liep haar onwillekeurig eene rilling door de leden, terwijl hij haar kuste Waarom had zij een gevoel, als drong een pijl lang- zaam, maar doodelijk in haar hart? HOOFDSTUK V. z/Je gedrag is door niets te verontschuldigen, Victor. Je bent onredelijk geweest je hoort me toch onredelijk tegenover Blanca J e bent de eerste, die het wapen van onze !>e maand vrij van contributie werd afgeschaft. Er waren op 31 Dec. 1.1. 145 leden en 24 donateurs, terwijl het kapitaal op dien datum oedroeg 1321,536. Axel. Op het post- en telegraafkantoor alhier werden in 1913 behandeld 1199 verzonden aangeteekende stukken 1623 ontvangen aangeteekende stukken 7869 gestorte en 4128 uitbetaalde postwissels 3305 verzonden en 9442 ontvangen pakketten 623 aangenomen en 6292 afgerekende quitantien 785 inlagen en 414 terugbetalingen Rijkspost- spaarbank521 handelingen inzake de Rijks- verzekeringsbank2818 verzonden en 4115 ontvangen telegrammen1 telegram opge- nomen en verder geseind 2735 uitgaande en 1851 inkomende telefonische gesprekken. In de Zaterdagmiddag alhier gehouden vergadering van de afdeeling //Axel" der Z. L. M. werd aangenomen een voorstel van dhr. Lev8, de Feijter, eere-lid der afdeeling, om een bij- drage van 250 te schenken voor de te Middel- i-urg te houden tentoonstelling. Als bestuursleden werden herkozen de heeren B. O. lJsebaert, H. Bonte en Adr. van Hoeve 31, 30 en 32 van de 37 uitgebrachte stemmen. Na a'floop der vergadering hield de heer J, Meijerink van Amsterdam een bespreking over de plannen tot gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Zeer zeker was de voorzitier de tolk der vergadering, toen hij spreker dankte voor zijn t.ansrename en leerzame rede. Koewacht. Zondag werd in de open bare school aan den Ouden Molen eene voorstelling gegeven ten voordeele van de vereeniging van den H. Vincentius, tot ondersteuning der armen. Ondanks het minder gunstige weder was de opkomst zeer groot. Gespeeld werd voor de pauze //Vondeling en Martelaar", drama in drie bedrijven, dat met veel gevoel uitgevoerd werd, zoodat bij de meeste toeschouwers de tranen in de oogen kwamen. Na de pauze werd opgevoerd het bekende blijspel van Pater Servatius, capucijn te Sluiskil getiteld ,De Wraak der Kabouters." Aan deze opvoering had de vereeuiging geen kosten gespaard. De costumes kwamen van den heer Schippers uit Rotterdam, terwijl van het decor veel werk was gemaakt. Achttien schoolkinderen vervulden de kabouterrollen, die door hen aardig en vlug werden afgespeeld. Ook de rollen van den kleermaker Jan de Flikker en zijn knechtje Koosje Stikker waren familie bezoedelt, een wapen, dat memge vorstendochter door huwelijk tot het hare maakte Je hebt het benadeeld in je waar- digheid ter wille van een plebejersdochter Met deze woorden begroette Lady Elisabeth Carley haar neef, graaf Victor Norton, nauwe- lijks veertien dagen na zijn komst te Chesholm. Met verbeten toorn hoorde hij deze woorden aan het bloed steeg hem naar het hoofd. In de weinige weken, dat hij hier gevestigd was, had Blanca niets onbeproefd gelaten om hem het leven zoo onuitstaanbaar mogelijk te rnaken. Hij was eindelijk naar zijne tante gegaan, om bij haar troost te zoeken en dit was haar antwoord. z/Tante Elisabeth!" zeide hij toornig, „u gaat te ver. Zelfs van u kan ik dit niet met berusting aannemen. Mijne vrouw moge de dochter van een koopman zijn, dat is het eenige, wat men haar verwijten kan. Ik heb haar echter getrouwd en nu is zij gravin Norton. Blanca gelijkt wel een getergde leeuwinzij kwelt mij genoeg, maar van u tante, had ik betere verwachtingen." z/Hec lag niet in mijne bedoeling je te krenken", vervolgde de dame. //Ik kiaag je vrouw niet aan ik geloof gaarne dat zij even schoon als goed is, maar ik protesteer tegen de manier, waarop je gehandeld hebt. Jehebt je nicht slecht behandeldje hebt haar de gevoeligste vernedering aangedaan, die men een jong meisje kan aandoen. Zij had je woord en je hebt haar versmaad. Ik sta er verbaasd over, Victor, dat zij het met haar vurig tem perament nog zoo bedaard opneemt". in goede handen. De fanfarenmaatschappij «De Eendracht" verleende hare medewerking. Ten slotte een woord van lof voor de acteurs, die geheel belangeloos bunne krachteu en tijd gaven voor deze liefdadigheidsvoorstelling en voor de Eerw. heeren Geestelijken voor hunne steun en medewerking. St. Jansteefl. Het uitvoeren der alhier op 4 Dec. 11. aan best eede bestratingswerken isjdaar de laagsten inschrijver had verzocht ontslagen te worden, opgedragen aan zijn opvolger, den heer J. F. AdriaanssensPolfliet te Walsoorden. Hontenisse, 10 Januari. Bij de alhier van wege de landbouwersvereeniging „Eigen Hulp" gehouden aanbesteding van de levering van mestsloffen werd ingeschreven als volgt Voor de superphosphaat door de heeren A. Adriaanssens-Grimminck te Walsoorden voor f 2,05, Superphosphaatfabriek //Holland" te Rot terdam voor f 2,05, H. Gr. Blondeel te Aarden- burg voor 2,04, P. J. Scheele te Ter Neuzen voor 1,96, A. Hamelink te Ter Neuzen voor 1,94% G. Dees te Ter Neuzen voor 1,94, D. Scheele te Ter Neuzen voor l,939/10i en De Moor-Vlaemiuck te Hulst voor 1,93. Voor de ammoniak-superphosphaat door de heeren G. Dees te Ter Neuzen voor 7,10, De Moor-Vlaeminck te Hulst voor 7,A. Hamelink te Ter Neuzen voor f 6,95, A. Adriaanssens-Grimminck te Walsoorden voor 6,94, Fabriek Holland" te Rotterdam voor 6,94, D. Scheele te Ter Neuzen voor 6,91, en P. J. Scheele te Ter Neuzen voor 6,891/2. Voor de chilisalpeter doorde heeren D. SeheetB te Ter Neuzen voor 12,30, P. J. Scheele te Ter Neuzen voor 12,25, G. H. Blondeel te Aardenburg voor 12,20, J. F Adriaanssens- Polfliet te Groenendijk voor 12,17% A- A. Adriaanssens-De Nijs te Walsoorden voor 12,16J. Kostense te Kruiningen voor 12,16 en A. Adriaanssens-Grrimminck te Wal soorden voor f 12,08. Door laatstgenoemde werd ook ingeschreven voor de levering van katoenmeel ad 12,27, alles per 100 Kg. De levering der meststoffen is aan de laagste inschrijvers gegund. Bergen op Zoom. Door den Minister van Oorlog is op een adres van vele inwoners van deze stad, waarin verzocht wordt de bij de infanteriebrigades, bestaande fanfarekorpsen weder te veranderen in harmonie-korpsen, ge- antwoord dat hij voorloopig niet voornemens is maatregelen te treffen, waardoor op de wijziging in de organisatie der muziekkorpsen wordt teruggekomen. „Dat zij het bedaard opneemt", herhaalde hij spottend. „U moest maar eens zien, hoe zij het opneemt. Zij martelt mijne vrouw met ailerlei stekelige gezegden en geniepige kren- kingen. Margaretha heeft nog geen eakel gelukkig uur gehad, sedert haar voet den drempel van het slot heeft oversc'nreden. Maar laat ze zich in acht neruen Al ware zij nog lienmaal mijne nichtDat heeft ook zyn grenzen Victor, je mag er niet aan denken haar uit het slot weg te zeuden ,,Dat zal er van komen. Blanca is mijn nicht, maar Margaretha is mijn vrouw U is haar vertrouwde tante. (J zou mij een vriend- schapsdienst bewijzen, als u haar bij gelegen- heid een wenk wilde geven ,,Dat zal gebeuren", verzekerde Lady Carley, ,,dat arme jonge schepsel mag niet lijden om hetgeen jij verkorven hebt. Ik zal met Blanca spreken, Ter wille van je mama schenk ik je vergiffenis, Victor en ook omdat ik reeds van Margaretha houd. Donderdag is mijn ontvang- avond, dan kan je haar bij me bi-engen. Wie in mijn huis wordt toegelaten, wordt overal ontvangen z/Uit uwe uitnoodiging spreekt weer uwe gewone goedheid, tantezeide hij bewogen. z/Ik dank u recht hartelijk, ik zal met Marga retha komen (Wordt vervolgd.) TER SEHZESSCHE COIIRMT. OH *t>mt reraeliljnt Haawikjf-, It »en«i!»e. en t'rtjilaKHVDDilaltgeifm rrt op VeeitdHgen '>IJ de Vlsrm* S* f d® lAIBK, st 9»w c5

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1