A I g e m e e i Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwscb-Vlaanderen. N u Van Houten's 1 Ter ft), 6014 54 Jaarganj* Dcnder Binnenland. Getnengde berichten Zaterdag 3 Januari 1914. m m Mm. wtcW nieJ-,rnocC\* Jummn. iHvcLimuAm rtiZxX dm, cUantcruvef /W kdtA, cU. Ing IxwyidteL Widl. Siomou ecuzcur on ootdkwpjL in MxA wedmdt cUonk, db uytrdyk in fyom <^dn moj aa> d. MnaaJi. wk. a^mairmrwv dxn cUjl xm Adfid /Cj- ,UuuL Het einde van een foltering. rrinuAAur pr Heil d'er N Gb et n ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postYoor Nederland 1,10; Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1.65 en voor Jiet jjyenge Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- ,aars, Postdireeteuren en Brievenbashonders. Telefoon No. 25. ADTEBTEK T I E Ni Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt dfr prgs sleckts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar pl&atsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. ZEJiESIE^STIE] BLAD. >p ns m 18 Staai Kon. ^en 1. net erkzaam Bg 1°. eer*p' bg de v.erk- wordt opg00i de 7.6jarfjife a. wettel4 3 op Let spoc. - aanzien vat i»ar<Ioo;- het openbajN. door de n het provinciaal u'tgang, heden aanbe^e* verzekfo!ujtwaterin^- ■:*dfstanfe Ter r^uren b- *'iug 10.500. van art-, ,eij V002rg1 3'aart feevatte .V. een zake, t i dodfjfc'1'" V,i;"'ster van van llandel *s> osef in- met l^0L'ind tot dstot dan weru,vdcons»Ienteo, aan welke it rpen ten sten van waar- 1350 t de ivps, tige voor- igd wordt tedkundige ierwys ontwerpen 3 met deze zoodra venscht brengen de een Ons te 4». i leend zi en dezt pk. ?>Oj fa nngen 5o. dijk .oiale ^sch- nngen 5 door d lt~n -va.s dr 6o. 'erd werd doo.- de. Bos, len beer L.vp; tij 3 Genera jbezocht. A. F. de bijeei koms, lid vaSpraak. feerinufrdp tot -ten op de vorige Ketelfk diukte de afdee- J. vajgoede sbntrnle te A. Rjer rnelklijs'-*n en Tyderf tf'RerbeteTing.. en Voort ^erlWijnbn Stater ,u.-,icn. tot -e equrbui in v teur ^slif" zaken Fd' waarde froaf- - teu tot in mijn hand; riee. knTde z;idlt' 'K l ons peleend- il; zoi; §m dit ongediisfri" te e verontsehuldigen, M™ u daarvan.een kom dc dames her- bet ?Ssen A "rjn. feest ya let inltour; naar nste naar te derde Zeeuws. tbans s politie de s en Y rev G'btrf ondeen<? T( nopens alle rig oordeelt, tl beslissen, un gevoeleD, nd, te gelijk tpig rapport, ommissie aan jegdheid ver- 3n voorlichten aare vergade- hare vergade- ^e, ter plaatse itter: Dr. D. r der Staten- ,er Jhr. Mr. 3ter van Staat, ten-Generaal utort, Th. M. de Meester, H. Rolens, Istra, Mr. M. i, C. van der J. baron van :ede Kamer der th, administra- ainnenlandsche Mr. Dr. D. de ent van binnen- (N. R. Crt.) ri 1914. ri 1914 is de verplaatst van s" te Hansweert t en de kommies van Ter Neuzen Dec. is, met in- tot opziener der a de Schelde en r A. Vermaat, bij de visscherij- 'Sche Stroomen. ijn goedgekeurd rreeniging Vlijt rblad zullen de ver- beDgsten in Zeeland Febr. te Kattendijke aen te Hulst en den ekhengsten en twee- 3» worden op nader aatsen in de twee laatste De kerk te Waterlandkerkje. De Ned. "ery. gemeentete Waterlandkerkje (Zeeuwsch-Vlaande- ren) herdacbt den len Kerstdag bet feit, dat haar kerk tweehonderd jaar geleden werd herbouwd. Oorspronkelijk had deze gemeente baar kerk vlak bij de Belgische gemeente Waterland-Ouuemau, doch nadat de godsdienstoefeningen daar onmo- gelijk geworden waren door den overlast der katholieke Vlamingen de predikant Stuurbaut werd er door een gemaskerde bende overvallen en zoo mishandeld, dat hij tengevolge daarvan stierf werd een nieuwe kerk gebouwd meer binnen de versterkte linie, op de plaats, waar de tegenwoordige kerk staat. Deze werd echter in 1708 bij den inval der Franschen in een puinhoop veranderd en eerst in 1713 opgebouwd. De inwijding daarvan had den len Kerstdag 1713 plaats. Ter herdenking daarvan zijn groote verbeteringen aan de kerk aangebracbt. Een paar grafsteenen uit- de oude kerk bij Water- land-Oudeman, die nu tot gangplaveisel in een boerenwoning dienden, zullen ook in de kerk ingemetseld worden. (N. R. Ct.) Sluiskil. Aan den luisterrijken prijskamp op het biljart bij de beeren P. Meert en H. Oolsen alhier op Zondag jl. namen niet minder dan 72 spelers deel. De le prijs f 8 werd gewonnen door Dhaeze uit Ter Neuzen en Hulstaert van Driewegen (Ter Neuzen); de 2e prijs 6 door A. Oostdijk en^ J. Oostdijk, beiden van Sluiskilde 8e prijs 4 door H. Caluwe van Sas van Gent en J. Riddering van Sluiskilde 4e prijs 2 door P. Risseeuw, en P. van Troost, beiden van Sluiskil. Kloosterzande. Dinsdag 24 December 1.1. gaf de Oranjevereeniging alhier hare jaarlijksche uitdeeliug. Evenals gewoonlijk was door het Gemeentebestuur vergunning verleend, die te doen plaats hebben iu de school in de Molen- straat, waartoe drie lokalen in gebruik genomen werden. la het middelste lokaal was de Kerst- boom opgesteld, terwijl in de beide aangrenzende lokalen respectievelijk de kinderen met de ouders en de toesehouwers plaats genomen hadden. Alles was weer keurig verzorgd de kleintjes lieten zicb de chocolademelk met koeken goed smaken en vol vreugde verlieten zij na afloop het schoolgebouw, elk verrijkt met een stuk speelgoed, terwijl de ouders bovendien kleeren e. d. ten geschenke meekregen. Een zeer goede daad verrichtte het bestuur der Oranjevereeniging door ook eens het zuidelijk deel onzer gemeente te bedenken. Ook daar werd eene uitdeeling gehouden in de bovenzaal der CoSperatieve Boerenleenbank te Lamswaarde, welke daartoe door het bestuur der bank wel- willend was afgestaan. Hier ook waren op 20 December vele gezinnen vertegenwoordigd en werden ouders en kinderen op dezelfde gul bedacht. wpze Moge de vereeniging in de toekomst ook in Net zuidelijk deel den noodigen steun en mede- werking ?12den, om bet ook daar begonnen werk met vrucht te" fefiHen voortzetten Zaterdag vond men in de woning van een ruim 70jarige, alleenwonende vrouw te Woerden, die sinds jaren lang door bet Burgerlijk Arrn- bestuur en de diakonie der Ned. Herv. kerk werd onderhouden en Vrijdag was gestorven, behalve vele nieuwe kleedingstukken, een som gelds van bijna f 400. De vrouw verkeerde in een boogst vervuilden toestand. Zaterdagmiddag tegen 3 uur is, zoo meldt de Haagsche Ct„ nabij de Promenade, op den Ouden Scheveningschenweg bp Den Haag de ongeveer 60jarige gehuwde Arie Vrolijk, voer- man van een mallejan, overreden door bet voer- tuig. De wielen gingen hem over bet hoofd, dat daardoor geheel verbrijzeld werd. De man was op slag gedood. Te New-York heeft een moordenaar zicb op een brutale maar doeltreffende wijze het lijk van zijn slachtoffer van de bals geschoven. Op een der drukste punten van de stad, op den hoek van de Delancey en de Pittstraat werd eergisteren een groote kist van een bandkar geladen en op straat neergezet. Er waren twee mannen bij de kar, de een betaalde den ander voor het vervoer en riep toen een passeerenden jongen aan om een oogenblikje op de kist te passen. Hijzelf verwijderde zich en kwam niet terug. Toen na een uur wachtens de jongen de politie waarschuwde, brak deze de kist open en vond er een lijk in. Men beeft niet kunnen nagaan wie de vermoorde is. Opnieuw hebben we op het gevaar te wijzen van wilde dieren welke in een menagerie worden vertoond. Het gebenrde te Parijs. Daar werd een mooie, goedaardige panter van tien maanden getergd door enkele jonge lieden. Het roofdier raakte daardoor zoo opgewonden, dat het den stalen ketting, waarmee het aan een paal was gebonden, verbrak en boven op den rand van het hek sprong, dat hem van de toesehouwers scheidde^ Dit veroorzaakte een wilde panisk. Het publiek stootte, aldus verhaalt de //Temps" doordringende kreten uit. Met geheel zijn ge- wicht viel de panter op een tienjarig knaapje, dat het dier gruwelijk in 't gezicbt beet. De aanwezigen wierpen zich op het woedende beest en bet kostte den temmer heel wat moaite, dit zjjn prooi te doen loslaten. De kleine is het rleesch aan de rechterzjjde van het gezicht bjjua afgescheurd. De politie stelt een onderzoek in. Belangrijke getuigenis van een bewonep van Zaandam. De beer K. Pos, wonende Czaar Peterstraat 34 te Zaandam, heeft ons geschreven z/Ik deel u met vreugde m'ede dat uwe voor- treffelijke Pink Pillen een einde aan inijne foltering hebben gemaakt. Ik werd gekweld door zenuwziekte. Ik was onderhevig aan be- Dauwdheid en hartkloppiogen. Wanneer ik deze kloppingen had, scheen bet mij alsof ik ging sterven en bet zweet brak mij overal uit. Ik was bijzonder gevoelig, een ooverwacht geluid was voldoende om mij pijn te doen en het duurde een heelen tijd voor ik van mijn scbrik bekwam. Ik kon het minste beletsel niet verdragen en een gebeurtenis van weinig belang nam in mijn oog een belangrijken omvang aan. Ik kon mijn geest niet losmaken van sommige dingen en mijn leven werd in de war gebracbt door de minste gebeurtenis die mijne gevoeligheid fcoven- mate aandeed. Voegt daarbij neerslachtigheid, maagpijnen, in bet bijzonder krampen en gij zult toegeven dat mijn bestaau in der daad pijnlijk een ware foltering was. Mijn toestand is veranderd van af bet oogenblik dat ik de Pink Pillen beb genomen. Mijn alge- meene toestand is eerst verbeterd. Ik heb eet- lust en een gemakkelijke spijsvertering gekregen, daarna heb ik mij sterker gevoeld en naar mate ik mij sterker gevoelde, nam ik waar dat mijne tot kalrnte kwamen. Eindelijk, na behandeling van eenigen tijd, is aan die nachtmerrie een einde gekomen." De zenuwziekten hebben meestentyds haar oorsprong in een slechten toestand van het bloed dat, 't zij in zijn hoedanigheid, 't zij in zijn hoeveelheid aangetast is. Wanneer het bloed arm is, kan bet de zenuwen niet voeden. De Pink Pillen brengen zoo vele genezingen voort omdat zij in de hoogste mate de macht hebben rijk en zuiver bloed te verschaffen met iedere gift. Telkens wanneer gij de Pink Pillen neemt, verbetert uw bloed in hoedanigheid en in hoeveelheid telkens wanneer bet bloed Jjn kracbt en zijne zuiverheid berneemt, gaat de ziekte langzaamaan weg. Verkrijgbaar a f 1.75 per doos, en f 9, per zes doozen, bij het Generaal-Depot der Pink Pillen, Van Eeghenlaan 22-huis, te Amsterdam, voor Ter Neuzen en omstreken bij A. van OverbeekeLeunis, Westkolkstraat, voor Sas Gent en omstreken bij Yerhaak, drogist verder bij verschillende apothekers en goede drogisten. zenuwen een van en -viuT&rr-.-** 3 lEl'ZEiVSCIIE I'OIKAVT. jirods d dit ji Ter Ne l z. ©It blad rerMhljnt Haaidag., Woeaida?. en frltdaeavond, Ml&«rc»e>d«rd op reeitda«en blj de iTIrna f». M. An »R lAIfflE, i« Wmen. h00"Tan!°-335 alu, voo^ VdU.n envelope in- OS- IS igev'd?u, lands u. jjK a begij e< RpfSA CACAO ^7

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1914 | | pagina 1