A I g e tn e e n Nieuws- en Advertentieblad e e r Z e e u w s c b - VI a a i d e r e n. No. 5935. YHBOSiH BIWU2EH. Dinsdag 1 Juli 1913 53e Jaargang. FEUILLETON. ABO'NNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekbande i.aars, Postdireeteuren en Brievenbushouders. Yoor en voor ADVEKTENTIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. TER NEUZEN, 30 Juni 1013. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 772.4 Shields. Laagste 754.7 Riga. Verwachting tot den avond van 1 Juli. Matige Noordelijke tot Noordoostelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, iets warmer. De beer Jhr. R. R. de Muralt te Zierikzee heeft, in verband met zijne verkiezing tot lid der Tweede Earner voor het kiesdistrict Oostburg, tegen 1 Oct. a. s. ontslag gevraagd als ingenieur van het watersehap Schouwen. Hp is voor- nemens zich te 's Gravenhage te vestigen. Zaterdag kwam de nieuw gekozen afge- vaardigde voor Oostburg de heer Jhr. De Muralt met echtgenoote en zoon naar Ter Neuzen. Na het afleggen van eenige beleefdheids- visites werd om half zes in de auto van de heeren Gebr. Kaan naar Sas van Gent gereden. Omtrent den tocht meldt men ons Onderweg werd even stil gehouden voor het lokaal, waar Jhr. De Muralt gesproken had, in de herberg van den heer Brakman te Sluiskil. Te Sas van Gent werd afgestegen in het Hotel de la Bourse, waar aan mevrouw De Muralt een bouquet werd aangeboden. Vandaar moest naar Westdorpe getuft, waar men reeds op de hoogte bleek, getuige de belangstellende gezichten aan vensters en deuren. In de her berg van den heer P. Soetaert, waar de heer De Muralt vroeger was opgetreden, was het stampvol. Ook hier werd een bouquet aange boden, waarna de nieuwe afgevaardigde een kort en krachtig woord sprak onder warme bijvalsbetuigingen der aanwezigen. Na dit bartelijk onthaal ging de auto in snelle vaart naar Hoek, na eerst te Sas van Gent nog ge- stopt te hebben voor het cafe van den heer Dootjes. Op Hoek was de belangstelling enorrn, de geestdrift treffend. Van bet raadhuis tot de zaal van den heer De Keuning was het stampvol. Op het raadhuis, waar burgemeester en de meeste raadsleden aanwezig waren, werden in hartelijke bewoordingen de belangen van Hoek (dat ook zijne bavenkwestie heeft) aan den nieuwen afgevaardigde opgedragen. Daarna ging men door de opeengepakte en geestdriftig juichende schare naar de zaal van den heer De Keuning, waar de heer De Muralt de eerste van zijne 26 redevoeringen in de afgeloopen campagne heeft gehouden. Het muziekgezelschap ,/Elk naar zijn krachten" 17) T1ENDE HOODFSTUK. De stad Trarbach bezat in dezen tijd nog wel muren en torens, maar alles had sterk geleden, voornamelijk in 1734, toen de Franschen de stad door list vermeesterden. De burcht werd verwoest en ook de muren der stad leden zeer. In den tijd, dat ons verbaal speelt, dus 14 jaar later, had men er nog niet aan ge- dacht de muren en torens te herstellen. Enkele torens waren slechts gebrekkig wat bijgewerkt. In een^ van die torens had men Joost opge- sloten. Zijn eel kreeg aan drie zijden licht°en lucht door kleine vensteropeningen, verzekerd met zware ijzeren staven. Aan de vierde zijde was zijn eel afgesloten door een zware deur, die tusschen sponningen moest worden open- geschoven. Aanvankelijk had Joost dit niet opgemerkt. Hp was door de gebeurtenissen zoozeer aange- grepen, dat hij alleen nog besef bad van zijn veroordeeling en van zijn naderend einde. Nog slechts een nacht had hij te leven, meende hij. Nu en dan waren zijn gedachten helder, en dan dacht hp aan zijn overleden vrouw en zijn hulpeloos kind. deed zich hooren. Van het balkon sprak de heer De Muralt tot de bevolking van Hoek. De heer Goor sprak een ernstig en pakkend woord en daarna was het tijd om Ter Neuzen te be- reiken, waar men ook den nieuwen afgevaardigde met spanning wachtte. De ontvangst te Hoek, waar de verkozene zoo'n groot aantal stem men verwierf, was inderdaad enthousiast en zal bij velen een on- vergetelijken indruk hebben gemaakt. Te ongeveer .half negen ure arriveerde de auto met den heer De Muralt en zijn gezin te Ter Neuzen en kort daarop betrad hij onder algemeene toejuichingen de bovenzaal van het //Hotel de Commerce" waar vele belangstellenden, waaronder verscheidene dames aanwezig waren. Namens de kiesvereeniging werd aan mevr. De Muralt een bouquet aangeboden. Bij het betreden der zaal viel aanstonds in het oog eene smaakvolle versiering met draperien waarin aangebracht opschriften, hulde betuigende aan den afgevaardigde. Nadat door den voorzitter der Jiberale kies vereeniging, den heer J. de Feijter, een kort woord van welkom was geuit aan den heer De Muralt en zijn gezin en aan de aanwezige geestverwanten voor de betoonde belangstelling, nam de nieuwe afgevaardigde het woord. Hij begon met een woord van voldoening te uiten over den uitslag in het district Oostburg, die, al was het ook dat geen geloof werd ge stagen aan de bewering der tegenpartij, dat Oostburg een rechts district was, toch boven aller verwachting geweest is. Hij bracht een woord van dank aan de ver- schillende bestuursleden en propagandisten die werkzaam waren geweest voor het bevorderen zijner candidatuur, aan de vrijzinnige bladen die het werk hadden bevorderd, en aan de kiezers die hem hun vertrouwen hebben geschonken. Hij hoopt dat vertrouwen niet te beschamen en op te treden voor de belangen van het ge- west en alle bewoners. Vervolgens bracht bij een woord van hulde aan den scheidenden afgevaardigde, den heer G. A. Vorsterman van Oyen, die door omstan- digheden verhinderd was deze bijeenkomst bij te wonen. Hij wees op het werk dat door den heer Van Oyen op zijne lange levensbaan is verricht, werk dat zelfs voor ijverige menscben te veel is. Hij meent, dat gerust kan gezegd worden dat de heer Van Oyen wel 3 levens vertegenwoordigde, hij noemt hem een reus, die verschillende vereenigingen heeft gesticht, die thans tot groot nut zijn van velen. Waar hp nu wegens zijn klimmenden leeftija gemeend heeft zijne functie's als afgevaardigde Bp zijn overbrenging naar Trarbach en bij zijn verhoor had bij aan niets anders gedacht, zoodat hij de vragen van den rechter zeer on- voldoende beantwoordde, en daardoor werd de gestrenge heer gesterkt in zijn overtuiging, dat Joost de schuldige was. Gevoelloos had Joost het vonnis aangehoord en zonder iets te zeggen, had hij zich°in den toren laten brengen om bij bet aanbreken van den dag te worden opgehangeu. Joost bemerkte bijna niet, dat de zware deur gesloten en de ladder weggenomen werd bp het heengaan der knechten. Onbeweeglpk bleef hij op den vloer zitten, totdat hij eindelijk opmerkte hoe donker het in zijn eel was geworden. Terwijl hij allengs meer tot beginning kwam, welden hem de tranen in de oogen. Hij kreeg er steeds meer beset van, dat men hem zou ter dood brengen als een moordenaar, wiens misdaad bewezen was. En zijn kind Dat zou opgroeien en gebukt gaan onder de schande des vaders. ,/Dat mag niet gebeuren, dacht Joost en hij stapte naar een van de vensters om eens rond te zien. Buiten zag hij de stad in de avondschemering voor zich liggen. Ook kon hij Traben zien en bliksemsnel vloog hem het denkbeeld door het hoofd//Daar ligt mijn reddiDg Oogenblikkelijk poogde hij de pzeren staven los te rukken, doch die moeite was vergeefschze zaten nog te stevig vast. in de Earner, in de Staten en vroeger reeds al. - lid van den gemeenteraad, aan andere handen te'moeten overlaten, is dit nog niet geweest om rust te gaan nemen. Hij houdt nog genoeg werk over waarvoor een krachtig man, een krachtige geest noodig is. Nog is zijn schep- pende geest bezig, voor de belangen van den landbouw. Na nog te hebben geschetst wat de heer Van Oyen als afgevaardigde in zijn zittings- periode voor het district heeft weten te verkrijgen, stelde hij voor een driewerf hoera aan diens verdiensten te wijden, waaraan met geestdrift werd voldaan. Tenslotte gat spreker een overzicht vau den politieken toestand. Hij meent dat, ofsehoon 18 socialisten tot de linkerzijde behooren, er we! mogelijkheid bestaat op vruchtbaren arbeid. Die partij zal nu juist door haar sterkte, ge- noopt zijn tot medewerken, omdat hunne geest verwanten tenslotte ook wel eens vruchten van hun werk zullen willen zien. Hij stipte ook aan, dat slechts een bunner werkelijk socialistisch afgevaardigde is, daar slechts de heer Troelstra, (evenals spreker door de vrijzinnigen in Oostburg) bij eerste stemming is gekozen. De overigen zijn gekozen met behulp van de burgerpartijen en zullen daarmede rekening hebben te houden. Spreker gelooft althanszeker dat de afdoening van het kiesrecht en de staatspensionneering zullen kunnen worden tot stand gebracht zooals mer zich dat heeft voorgenomen. Hij hoopte het vertrouwen der kiezers niet te beschamen en wees er op dat men niet alleen moet letten op hetgeen hij zal weten te ver krijgen, want dat heeft men als een van de honderd niet in de hand, maar dat men acht moet geven op wat hij zal trachten te bereiken en dat het resultaat dan zoodanig zal zijn, dat men hem bij eene nieuwe periode weer inhuurt. De rede werd met applaus begroet. De heer J. van der Peijl wijdde vervolgens een woord aan den gevoerden strijd en de ver- kregen resultaten, waarmede hij meende dat de vrijzinnigen tevreden kunnen zijn. Vooral wees hij op de verhouding der stemmencijfers van de gemeenten van het district Oostburg, aan deze zijde van den Brakman, die thans aan links de meerderheid gaven, wat tot hiertoe nog niet is voorgekomen, wat hem moed geeft voor de toekomst. O.m. werd verder nog gesproken door den heer Ph. J. van Dixhoorn te Axel, die als gevallen candidaat voor de Prov. Staten den heer De Muralt geluk wenschte met den uitslag voor de Tweede Earner. Hij meende, al is het ook Joost dacht eens na en begreep, dat hij met overleg te werk zou moeten gaan. Hij wist, dat de toren meer naar beneden verscheidene bressen had en vrij bouwvallig was. Wanneer hij dus in een lager gelegen vertrek kon komen was er reeds veel gewonnen. Hij liep op de zware deur toe en stelde pogingen in het werk om de ijzeren sponningen, waarin die deur liep, uit den muur te breken. Na een poosje bemerkte hij, dat zijn werk vorderde. Dat gaf hem hoop en hij werkte met verdubbelde kracht. De voegen der steenen werden losser. Het zweet parelde op zijn gelaat, doch naarmate hij vorderde, werkte hij harder voort. Einde lijk gaven de ijzeren sponningen toe en was de deuropening vrij. Uitgeput zonk hij op den vloer en bleef een poosje liggen om te rusten. Maar wat was er nu bereikt Als in een zwarten afgrond zag Joost in de diepte onder zich. Hij wierp een steen naar beneden om de diepte te schatten. Het duurde vrij lang eer hij iets hoorde. De diepte was dus te groot om een sprong te durven wagen. Hij had ook niets om zich te laten zakken. Hij achtte zich reeds een verloren man, toen hij een tamelijk groote opening in den torenwand ontdekte, niet ver onder zich. Was hij eenmaal daar, dan kon hij langs den verbrokkelden buitenmuur wel verder naar omlaag komen. Die opening was ongeveer tien voet van hem verwijderd. Doch hoe daar dat de uitslag op Vrijdag hem niet gunstig was, toch de kiezers, vooral die uit deze om- geving, welke hem zoo taliijk hebben gestemd, te moeten danken. Hij twijfelt nog niet aan de toekomst en zoolang de kiezers hem hun vertrouwen willen schenken, zal hij ook hun getrouw blijven. Nadat de vergadering, die door een strijk- orkest op verdienstelijke wijze werd opgeluisterd, door den Voorzitter was gesloten, vereenigden zich de besturen van de vrijzinnige kiesver- eenigingen uit de omgeving, die van de af- deelingen van Volksonderwijs en StaatspensioD- neering, benevens enkele genoodigden, aan een souper, bun aangeboden door den heer Jhr. De Muralt. Gisteren werd albier door het muziek gezelschap ffDe Vereenigde Werklieden" een concert gegeven voor leden en donateurs in den tuin van den heer Joz. de Feijter. Het viel tegen dat het weer niet uitlokte tot een zitje in de buitenlucht, en dit was ongetwijfeld van invloed op de opkomst der ouderen want er werd een mooi programma uitgevoerd. De jeugd was talrijk vertegenwoordigd, jammer dat die haar belangstelling voor een concert niet op andere wijze uit. Nu zijn de gedragingen hinderlijk voor degenen die komen om te luisteren. Het zal voor het bestuur der ver- eeniging noodzakelijk zijn, daartegen afdoende maatregeleD te beramen. Sluiskil zal zijn feest vieren op Donderdag 14 Augustus. De collectanten der feeStcommissie hebben zich ijverig geweerd en al kon in de polders ten westen van Sluiskil, waar men meer melk dan geld opdeed, het resultaat der inteeken- lijsten niet al te bemoedigend heeten, de inge- zetenen uit de kom van het dorp tastten naar behooren in den zak. Toch was daarmee nog slechts de uitvoering van een bescbeiden pro gramma gewaarborgd. Door den zeer krachtigen financieelen steun van de directie en de beambten van de cokes- fabriek verbeterde de toestand en kon het programma belangrijk uitgebreid worden tot een alleszins bevredigend geheel. Het omvat nu, behalve een flink kinderfeest, nog een optocht, muziekuitvoering, een 7tal volksspelen, verlichting, lichtstoet en versiering, alles te besluiten door een schitterend vuurwerk. De //Maasbode" meldt: //Door het be- sluit van de H. Congregatie van den Index wordt ook veroordeeld het werkje van H. A. van Dalsum ffEr is geen tegenstelling tusschen de beginselen van de Franscbe revolutie en die van het Evangelie. Den Haag 1912." te komen Als hij een plank van die lengte had... maar waar moest hij die vandaan halen Daar kwam een gedachte bij hem op. Zijn krib bestond uit planken. Gevonden en gered Van vreugde had hij wel kunnen jubelen, maar de vrees voor den wachter, -die buiten op den stadsmuur liep, hield hem ervan terug. Thans had hij twee planken, sainen wel veertien voet lang, maar hoe deze aan elkaar te maken Nu kwamen de beide ijzeren deur- sponuingen te pas. Hij moest echter vier gaten in de planken boren en deze met de ijzers aan elkaar bevestigden. Dat zou een lastig werk zijn! Gelukkig had hij nog den geheelen nacht voor zich, de nacbtwacht had juist in de buurt z/tien uren heeft de klok laten hooren. Na een uur van ingespannen arbeid waren de gaten geboord de ijzers werden door de gaten ge- stoken en vervolgens omgebogen. Zoo zaten de planken stevig aaneen. Joost was door dit werk zeer vermoeid en rustte een poosje om nieuwe krachten te verzamelen. Toen trachtte hij ze door de deur heen in de opening van den torenmuur te steken. Door de groote lengte waren de planken zeer moeilijk te han- teereu, en weldra was de arme Joost zoo uit geput, dat hij vreesde ze te moeten loslaten, Daarom trachtte hij ze weer binnen te halen. doch ook dit ging niet gemakkelijk en ten laatste gleed het einde der plank hem uit de handen. (Wordt vervolgd.) TER VEIZEVSCIIE (IIIROT. BU telad vei,l!h'Jnt M»andag., Wiiemilag. en Vvljdagavond, ■Itgeinnderdi op Peettdageu bij de f'lrma P. J. VH »K MSM. tm W*v Inien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1913 | | pagina 1