I g e m e e n ieuws- en Advertentieblad Zeeuwsch-VIaandere No. 5927. Donderdag 12 Juni 1913. &EMEEFTERAAD. Binnenland. 53e Jaargang. BEIg/STB SIIluAJD. FKUILLETOH. ABONSEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—, Franco per postYoor N-'derland f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika f 1,65 en voor bet pverige Buitenland S,—Men abonneert zich bp alle Boekhande- laare, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T Telefoon No. 2 5. ADVEBTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken reg8l meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweeinaal berekend. Grootere letters worden near plaatsruimte berekeed. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. VERK1EZING dat op Dinsdag den 24 Juni aanstaande, DONZE A. H. DROST R. LENS EN A. C. en SCHEELE R. opgaven van candidaten Bij het bekend worden van den uitslag der stemmingen voor de Provinciale Staten blijven de telegraaf- en telefoonkantoren binnen het kiesdistrict, waar een stemming plaats vindt, op dien dag na des middags halfvijf doorloopend geopend tot des avonds half elf of zooveel langer, als de drukte van het verkeer zulks vordert. ill //Heb je dan het schot niet gehoord, dat vannacbt daar boven is afgevuurd zoo tefen twaalf uur?" vvoeg zij. „Mijn man en ik zjn er wakker van geworden, we schrokken er van. Mijn man dacht, dat het op de Mont Royal geweest was hij wilde vanochtend in de vroegte al bij je aankloppen om te vragen of jo niets was overkomen. Je bent vannacht immers naar Crov geweest om bij Joopje kruiden voor je vrouw te balen //Ik ben de deur niet uitgeweest," antwoordde Joost treurig. „Ik heb den ganschen nacht bij mijn vrouw gezeten. Haar hand is in de mijne verstijfd". Weer welden de tranen in zijn oogen op. Vrouw Rickes keek hem verwonderd aan en. zeiDat is zonderling Mijn man heeft je toch gisteravond tien uur den berg zien op- gaan naar den zwarten muur." //Dan heeft hij zich vergist," sprak Joost. //Ik ben niet uit mijn huis geweest en heb ook geen schot gehoord." Hij nam zijn bind nog eens in de armen, kuste het en, na vrouw Rickes bedankt te hebben voor haar goedheid, keeide hij naar huis terug om opnieuw zijn smart te kunnen luchten. Hoofdschuddend keek vrouw Rickes hem Op den dag, volgende op dien der stemming, blijven de kantoren in plaatsen, waar de hoofd- stembureaux zijn, gedurende de gewone sluitings- uren des morgens open, totdat de officieele verkie- zingstelegrammen van den voorzitter van het hoofdstembureau zijn aangeboden en overgeseind. Bij eventueele herstemming gelden boven- staande bepalingen voor de kantoren in de districten, waar herstemming plaats vindt. TER NEUZEN, 11 Jani 1913. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 773.5 Horta. Laagste 746.8 Stockholm. Verwachting tot den avond van 12 Juni. Afnemende Westelijke tot Zuidwestelijke wind, afnemende bewolking, weinig of geen regen, warmer. In verschillende bladen worden de kiezers gewaarschuwd dat ze er wel op bedacht tnogen zijn, dat hun twee stemkaarten tegelijk zijn thuis gezonden, en dat ze zicb noodelooze raoeite kunnen besparen, door er nauwkeurig op toe te zien dat ze op a. s. Vrijdag bij de stemming voor de Provinciale Staten niet mede brengen de oproepingskaart der stemming^voor de Tweede Kamer. Yergissing zou oorzaak kunnen zijn, dat ze op het stembureau niet terecht kunnen en nogtnaals den gang moeten maken. "V erschillende gemeentebesturen in dit district hebben hetden kiezers nogalgemakkelijkgemaakt, door voor de verschillende stemmingen kaarten van verschillende kleur uit te geven. J.l. Maandag trad albier in eene openbare vergadering vanwege de sociaal-democratische arbeiderspartij in het logement ,,'s Lands Wel- varen" op de heer G. F. Lindeijer, eandidaat voor de Tweede Kamer in dit district, ter aan be veling van de sociaal-democratische candidatuur. Spreker betoogde dat de sociaal-democraten tweeerlei strijd voeren, in de eerste plaats den klassenstrijd, wat voor de arbeiders noodzakelijk is, daar zij in de tegenwoordige kapitalistische maatschappij worden onderdrukt en zij door die inrichting niet de voile vruchten plukken van hun arbeid. De sociaal-democraten nemen echter ook deel aan den politieken strijd om te trachten reeds in deze maatschappij maatregelen te doen nemen die kunnen strekken om het lot der arbeiders te verzachten. Overgaande tot den politieken strijd critiseerde spreker de tegenwoordige rechtsche regeering, na, maar weldra werd zij door het huilen van het kind herinnerd aan den plicht, dien zij op zich genomen had. Ze kwam in de kamer terug, begon een wiegeliedje te zingen, waar- mee ze haar eigen kinderen altijd bad zoet gehouden en nam een pannetje, om daarin wat eten voor de kleine gereed te maken. Joost was intusschen weer thuis. Uit de voorkamer nam hij eenige takjes palm, legde die op de borst zijner dierbare doode en maakte. daarna een koperen larnpje in orde, dat reeds aan bet doodsbed zijner ouders had gebrand. Hij stak het aan en plaatste het aan het hoofd- einde van de overledene. Luid jammerende zonk hij op de knieen bij het bed neer, greep de hand van zijn geliefde doode en bedekte die met kussen en tranen. Zijn hevig jammeren en snikken ging ten langen leste over in stil geween en hij stortte zijn hart voor God uit in een vurig gebed. Een geruimen tijd heeft Joost zoo geknield gelegen, toen het plotseling bpiten rumoerig werd. Van Traben nadert in vluggen tred een memgte menschen, druk pratend en hefdge gebaren makend. Vooraan loopt een man in bruine deftige kleeding, met een fraaien, drie- kanten steek op het gepoederd hoofd en een langen bpaanschen rotting in de hand. Zijn gelaat is buitengewoon rood, stellig door de inspanning, die het vlugge loopen van hem vordert. Naast hem draaft Rickes, zoo moge- mnstateerende dat uit de handelingen der regee- Hng blijkt dat de arbeiders daarvan niets te wachten hebben en integendeel nog wetten te wachten zijn die op nadeel uitloopen. In dit verband keurde hij de ouderdomsverzekering af, doch prees staatspensioneering aan, bestreed de ariefwet en de voorgenomengrondwetsherziening, terwijl hij pleitte voor algemeen kie^recht voor mannen en vrouwen. Ten slotte gaf hij als zijne meening te kennen dat de arbeiders ook van de mannen der vrij- linnige concentratie niets te wachten hebben, "1 is het ook dat deze volgens hem door den drang der sociaal-democraten thans ver schillende zaken waarvoor de sociaal-democraten reeds lang strijden, in hun program hebben opgenomen. Op grond van de vroeger liberale icgeeringen meende spreker dat men op die stembusbeloften niet teveel kan vertrouwen en dat het daarom noodig is veel sociaal-democrateD naar de Kamer af te vaardigen, opdat deze, wanneer de liberalen aan de regeering zouden komen, als opzichters dienst kunnen doen om toe te zien dat de liberalen hunne belofcen nakomen. V an de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt door den heer J. van der Peijl, die enkele punten besprak en onder het oog bracht dat de sociaal-democraten gemakkelijk veel kunnen beloven, daar zij er in de naaste toe- komst niet aan behoeven te denken als uitvoe- rende macht ook de verantwoording te dragen, H'at bij de liberalen wel het geval is. Nadat de debater door spreker uitvoerig was beantwoord, werd de goed bezochte vergadering die zoowel aan spreker als debater voile aan- dacht schonk, op een gevorderd uur gesloten. De extra-diensten van den prov. stoom- bootdienst op de Wester—Schelde, welke in de maanden Juli, Augustus en September zouden plaats hebben, in verband met de Gentsche tentoonstelling, zullen, naar de VI. Crt. meldt, vervallen, aangezien de spoorwegmaatschappij Gent-Ter Neuzen zich niet aan het plan kan houden om des Woensdags ten 7 u. 20 een extra trein uit Gent te laten vertrekken, en ook de zeker- heid niet kan geven, dat die trein des Zondags op tijd uit Gent kan vertrekken, waardoor de correspondentie te Vlissingen op de tram naar Middelburg in gevaar zou komen. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot plaats- vervangend dijkgraaf van den Stad Philippine- polder de heer P. A- Rammeloo te Philippine tot lid van het bestuur van het waterschap der sluis aan de Wielingen, de heer L. J. de Smet te St. Kruis. lijk nog opgewondener. Uit alle huizen van Kevening komen de bewoners te voorsehijn stellig wordt bun in het voorbijgaan iets rnerk- waardigs verteld, want het ontbreekt niet aan uitroepen en gebaren van verwondering en schrik. Steeds golft de stoet verder en steeds wordt de troep grooter en rumoeriger. Het geheele dorp gaat het door, het huis van Rickes voorbij. Aan de deur staat zijn vrouw met de kleine Ammi op den arm. Een oogenblik blijft hij staan, om haar iets te zeggen blijkbaaV ont- stelt zij van het gehoorde nieuws. Zij uit een kreet van schrik, klemt het kind beschermend in haar armen en keert in huis terug. Rickes rent intusschen den troep na en komt nog juist bijtijds om tegelijk met den deftigen heer de woning van Joost binnen te gaan. A isscher Joost had het rumoer wel gehoord, doch bijzondere aandacht had hij er niet aan geschonken. loen de troep echter reeds dicht bij zijn woning was, kon hij eenige woorden verstaan. Hij stond als van den bliksem ge- troffen en staarde naar de voordeur zijner woning. Wat hij vernam, was al te ontzet- tend hij begreep er niets van. Op dit oogenblik trad de aanvoerder van den stoet met Rickes het huis binnen, gevolgd door de menigte, wier luid geschreeuw nu in een gedempt gemompel overging. Nu stond de man met den rotting in de deur van het slaap- vertrek en Joost ziende, schreeuwde hij Aan het gebouw van het provinciaal be stuur is heden aanbesteed a. Het maken van keibestratingen op de dijken van het kanaal van Ter Neuzen. Ingeschreven werd door de heeren G. A. v. d. Straate te Ter Neuzen voor 5435 R. Verschelling te Ter Neuzen voor 5450 F. J. J. Kieboom voor f 5420 G. J. Balkenstein Jr. te Ter Neuzen voor 5390. b. Het leveren en verwerken van materialen tot voorziening van de beloopen van het haven- kanaal van Philippine. Raming 1000. Inschrijver de heer D. Tholens Az. te Ter Neuzen voor 1210. Gedurende de week van 1 tot en met 7 dezer werden in Nederland geene gevallen van mond-en klauwzeer geconstateerd. Naar de Midd. vermeent is eerstdaags het Kon. besluit te wachten, waarbij de heer J. P. N. Camman, rijkstuinbouwleeraar te Teteringen voor Zeeland en Westelijk Noord-Brabant, uit- sluitend belast wordt met de behartiging der tuinbouwbelangen van Zeeland, ter standplaats Middelburg. Koewacht. Maandagavond trad ten huize van Ch. Swartelee alhier als spreker op de heer H. Kramer uit Ter Neuzen ter verdediging van zijne candidatuur en die der heeren Buijsse, Van Dixhoorn en Kaan. Er waren zeer vele kiezers opgekomen, die onder ademlooze stilte luisterden naar den spreker, die meer dan iys uur aan het woord was. Yoor het debat meldde zich niemand aan. Dinsdag werd ten huize van den heer E. de Vleeschouwer eene vergadering gehouden van stemoevoegde ingelanden van den polder Nieuw Karnemelk. Ingekomen waren de vol gende ingekomen stukken 1. Een brief om het oordeel der ingelanden te vernemen omtrent het verplichtend gebruik der breede veilingen. Met algemeene stemmen wordt het verplichtend gebruik van breede veilingen afgekeurd. 2. Een brief van Gedep. Staten verzoekende de in 1905 gesloten overeenkomst betreffende de oprichting van een waterschap te willen vernieuwen. Met algemeene stemmen wordt tot vernieuwing der overeenkomst besloten. De ontvanger-grilfier bracht een uitgebreid verslag uit over de inkomsten en uitgaven van het dienstjaar 1912/1913. De inkomsten be- droegen met het batig saldo van vorige jaren 7706,95, de uitgaven f 7625,02, zoodat er een batig saldo was van f 81,93. Door den aanleg van een nieuwen steenweg in den polder, waarvoor was uitgegeven f 5622,27 en geleend 18200, was het batig saldo van verleden jaar van 5445,35 gedaald tot f 81,93. z/Daarishij! Grijpthem,menschen! Bindthem! Joost deed een schrede achterwaarts en op het lijk van zijn vrouw wijzende, sprak hij op vasten toon Stilte hier Bij het lijk van mijn goede vrouw betaamt geen rumoer Bij den aanblik van dat bleeke lijk week de aanvoerder verschrikt terug. Ook de volks- menigte week terug en zweeg. Doch plotseling klonk daar een stem uit het voorvertrek //Kijk, hier, daar ligt het moordwapen op den grond, een nieuw bewijs van schuld Deze woorden deden den stroom van ver- wenschingen, bedreigingen uitroepen van schrik opnieuw losbarsten. De man in de bruine kleeding wilde binnen- treden en zijn bevel herhalen. Maar buiten zich zelf drong Joost hem met geweld terug, sloot de deur van de achterkamer zich en hoogopge- richt riep hij met vlammende oogenvWat zoek jelui hier? Wat wil je van me?" De witgepoederde heer herstelde zich spoedig van de verbazing over 't krachtige optreden van den visscher en schreeuwde nu toornig ,/Wij zoeken jou, moordenaar! En, God zij dank, hebben wij ook bewijzen van je misdaad gevonden 1" Dit zeggende stak hij het oude musket in de hoogte, dat door een vandeaan- wezigen op deu vloer onder de bank was ontdekt. VEI7. JTOlt bind k.sh\|n« 5Ss»Bil»g., Woeoidag. en Vvijdn^nvond, attKrz<,u(le*<l op Veestdairem bil de *'irn>» P. jr. WJkW lifi l« We* *<:»ren. VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennis zal plaats bebben de verkiezing van vier leden van den Gemeenteraad, wegens periodieke aftreding van de heeren dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des na- middags vier uren, ter Seeretarie der gemeente, bij den Burgemeester kunnen worden ingeleverd als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der Gemeentewet. Deze opgaven moeten inhouden den naam, de voor- letters en de woonplaats van den eandidaat en onder- teekend zijn door ten minste dertig kiezers, bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing en behoorende tot het district, waarvoor de candidaatstelling geschiedt. De inlevering dezer opgaven moet gesehieden persoonlijk door een of mepr der personen, die de opgave hebben onder- teekend. De eandidaat kan daarbij tegenwoordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst af- gegevten. Eormulieren, voor de opgaven bovenvermeld, zijn ter Seeretarie dezer Gemeente kosteloos verkrijgbaar van heden tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der Kieswet, luidende als volgt Ilij, die eene opgaaf, als bedoeld in artikel 51 inlevert, xwetende dat zij is voorzien van handteekeningen van upersonen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering ge§ehiedt, terwijl zonder die handteekening geen voldoend aantal voor »eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met »gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene ngeldboete van ten hoogste honderd tivintig gulden. »Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat »hij niet bevoegd is, tot deelneming aan de verkiezing, seene voor de verkiezing ter inlevering bestemde opgave bedoeld bij artikel 51, heeft onderteekend. Ter Neuzen, 9 Juni 1913. De Burgemeester voornoemd, A. "V'lSSER, L°. B.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1913 | | pagina 1