A S g e m e e n N i e u w s- ei9 Arivertentieblad voor Zeeuw8ch-Vfaaider8iL A ANBESTEDIN G. 'Cacao No. 5908. Zaterdag 26 April 1913. Binnenland. Landbouwberichten. Gemengde berichten. Bekendmaking. 53p Jaargang. BBRSTB ZBLJSJD. Het verbouwen der open- bare school in deze gemeente. JANTJE'S BESTE VRIENDEN ZIJN MOEDER, ZIJN COLLEY em ZIJN K0P VAN HOUTEN'S De kwellingen van aambeien, ABONNEMENT: ^er ^r*e maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Aederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor bet overige Buitenland f 2,—. Men abonneert zi'ch bg alle Boekhande- taars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bg directe opgaaf van driemaai plaatsing derzeifde advertentie wordt de prgs slechts tweemaal berekend. Ghrootere letters worden naar plaatsruimte berekend Telefoon No. 25. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van HOEK zullen op Zaterdag 3 EVSei {913, des namiddags vijf tire, ten raadhuize aanbesteden Aanwijzing ter plaatse op den dag der be- steding, des namiddags drie ure. Het bestek is ter gemeente-secretarie ver- krijgbaar a /0,50 (fr. p. p. 0,52). Hoek, 21 April 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREG MANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat de ouders of verzorgers, die hunne kinderen of pupillen op L Mei a.s. op de openbare school wenschen te plaatsen, zicli daartoe tot en met 30 dezer bij bet hoofd der school kunnen aanmelden. Kinderen, die in dit jaar zes jaren oud zijn of worden, worden toegelaten. Hoek, 4 April 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Pensionneering gemeente-ambtenaren Ooor Burgem. en Weth. van Middelburg is volgend adres gezonden aan de Tweede Kamer B. en W. geven met verschuldigden eerbied te kennen, dat in de gemeente Middelburg een beboorlijke regeling bestaat voor de pension neering van gemeente-ambtenaren en ook op bescheiden scbaal voor hun weduwen en weezen, welke op die ambtenaren nagenoeg in het ge- heel niet en op de gemeentekas niet boven- matig zwaar drukt dat, worden de bij uw vergadering aanhangige wetsvoorstellen tot regeling der pensionneering voor gemeente-ambtenaren en hun weduwen en weezen door de wetgevende macht onveranderd vastgesteld, niet alleen de gemeente Middelburg voor belangrijke uitgaven zal komen te staan, welke tot een noodzakelijke belangrijke ver- hooging van het heffingsperceutage van den hoofdelijken omslag zullen leiden en gegeven den thans reeds verre van rooskleurigen toe- stand van de gemeente-financien, de gemeente nog meer dan zullen belemmeren in het maken van noodzakelijke en wenschelijke regelingen, maar_tevens de ambtenaren zelf, der gemeente voor wie de nieuwe regeling gelden zal, in het bijzonder die met een lage bezoldiging, in een aanmerkelijk minder voordeelige positie zullen worden gebracht dat derhalve ook voor de gemeente Middel burg ernstige bezwaren tegen de bedoelde wets- ontwerpen bestaan, redenen waarom Burge meester en Wethouders voornoemd, in aanslui- ting met de reeds door de andere gemeente- besturen ingediende adressen, uw vergadering dringend verzoeken de ontworpen pensioenrege- ling van hun ambtenaren zoodanig te wijzigen dat de belangen van die gemeenten, welke bereids voor pensionneering van hun ambte- nareD hebben zorggedragen, niet door de nieuwe maatregelen worden gescbaad, hun niet een last op de schouders worde gelegd, welke hun krachten te boven gaat en daarin zoodanige voor elke gemeente in het bijzonder geldende voorschriften op te nemen, dat door de over- gangsbepalingen mogelijk worde gemaakt, dat de in functie zijnde ambtenaren door de nieuwe regeling niet in ongunstige financieele positie zullen komen te verkeeren. (R. Nwsbl.) De St. Crt. bevat het overzicht van de di- rectie van den landbouw over den stand der wintergewassen op 15 April 1913. Hieraan is het volgende ontleend De late oogst van 1912 en het natte weer in den herfst van dat jaar waren oorzaak, dat het zaaien der wintergewassen onder ongunstige omstandigheden moest plaats vinden. Zeer vele velden konden niet op tijd beteeld worden en zijn onbezaaid gebleven, of konden eerst midden in den winter of in het vroege voorjaar met winterkoren worden bezaaid, zoo- dat er vele achterlijke perceelen wintergraan worden aangetroffen. Gelukkig was de winter zacht, zoodat de gewassen daarvan weinig ge- leden hebben, ja tijdens den winter aanmerkelijk verbeterd zijn. Over het geheel staan de ge wassen er goed voor, terwijl er slechts weinig wegens onvoldoenden stand behoefde te worden omgeploegd. De late nachtvorsten en het koude schrale weer in de eerste helft van April hebben de ontwikkeling der planten, die door het zacbte weer in Februari en Maart zoo zeer was be- gunstigd, plotseiing tot staan gebracht. Vele velden zijn in dien tijd zichtbaar achteruitgegaan, doch bij het groeizame weer der laatste dagen zullen zij zich wel spoedig herstellen. Ook de sterke sneenwval in den nacht van il 12 April in het Zuiden des lands zal vermoedelijk geen verdere schadelijke gevolgen hebben, dan dat de rogge er gedeeltelijk door tegen den grond gedrukt is. Wat Zeeland betreft zijn er vele achterlijke perceelen wintertarwe, overigens is de stand goed. Van gerst is de stand vrij goed kool- zaad vrij goedkarwij vrij goed. Het gras staat er goed voor, al dient opge- merkt te worden, dat lage weiden in den winter nogal van te hoogen waterstand te lijden heb ben gehad. Vele van deze weiden zien er nog treurig uit, wat vooral op Walcberen het ge- val is. Klaver staat goedlucerne slechts matig. De politie te Ylissingen heeft, volgens de N. R. Crt., aangehouden een nauwelijks 15jarig meisje uit Kaiserlautern (Duitschlandj, dat tegen den wil van haar ouders in gezelschap was van een 35jarigen gehuwden Duitscher. Het meisje wordt naar haar ouders teruggebrachtde man voor den officier van justitie geleid. Door de politie te Maastricht zijn, naar het Hbl. meldt, aangehouden twee jongens, resp. 15 en 16 jaar oud wonende te Haarlem, die voor hun patroou een kleinen post moesten innen en er met het geld van door zijn gegaan. Ze zijn weer naar hunne woonplaats overgebracht. Naar wij uit goede bron vernemen heeft den heer E. Huigebaert te Kortrijk, ontwerper van bet tramwegnet door Zuid-Beveland, zijn voornemen te kennen gegeven de lijn waarvan oorspronkelijk het eindpunt Baarland zoude zijn, te willen verlengen tot aan de haven van Hoede- kenskerke. (Midd. Crt.) Te Laag-Soeren wordt sedert Maandag- avond 5 uur de elfjarige Aaltje v. Zeist vermist. Dinsdagmorgen is er lang in de bosschen gezocht met een politiehond, die het spoor scheen gevon- den te hebben en ruim anderhalf uur het bosch inlieptoen raakte het vermoedelijk door uit- putting bet spoor bijster. Gisteruamiddag heb ben ruim 40 man de bosschen doorkruist met een politiehond, doch zonder resultaat. Het vermiste kind is achterlijk. (N. R. Crt.) Lesje in 't stelen van jassen tevens een waarschuwing 't Schijnt, dat er in Amsterdam weer een jassendief op het pad is Zondagmiddag kwam een bezoeker van het cafe //Commerce" in de Kalverstraat tot de ontdekking, dat in den tijd dat bij had zitten kijken naar de Kalverstraatdrukte, zijn jas, die aan den kapstok hing, verdwenen was. Ook van een anderen jassendiefstal in een cafe werd bij de politie aangifte gedaau. De true, welke eeu jassendiel gebruikt is gewoonlijk als volgt Hij. komt zonder jas een cafe binnen, hetgeen dezer dagen niet erg zal opvallen, hangt zijn hbed boven een jas van een heer, die biljart of op een afstand van den kapstok zit, en wanueer hij weggaat laat hij zich, alsof het de gewoonste zaak der wereld is, de jas van een ander door den kellner aantrekken. (Hacdbl.) Een gevaarlijk jachtopziener. De recht- bank te Almeloo veroordeelde een jachtopziener, wegens mishandeling van C. Rekers, door dezen een scbot bagel in het lichaam te schieten, tot negen maanden gevangenisstraf en tot be- taling eener schadevergoedirig van 72.83. De eisch luidde twee jaar. Dezelfde jachtopziener werd wegens mis handeling van G. J. Ligtenberg veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. De eisch luidde ook hiervoor twee jaar. Men kan niet te voorzicbtig zijn met verwondingen, zegt het Huisgez. A. D., te Den Bosch, scheurde zijn hand open aan een prikkeldraad. Eenige uren daarna vertoonden zich verschijnselen van bloedver- giftiging, De raad vaD den geneesheer om hulp te gaan inroepen van een professor te Utrecht, werd onmiddellijk opgevolgd. Het mocht echter niet baten, want reeds trad de dood in. 't Was naar het Hbl. meldt aan de Haagsche justitie ten oore gekomen, dat een dameskleer- maker, wonende aan de Juffrouw-Idastraat, aan verschillende personen, o. a. aan studenten, brieven schreef, dat bij hem te verkrijgen waren z/piquante" prentbriefkaarten. Naar aanleiding hiervan werd Maandag door justitie en zedenpolitie een huiszoeking in zijn woning gedaan, waarbij een groot aantal voor de eerbaarheid aanstootelijke plaatjes en prent briefkaarten werd in beslag genomen. Van een nachtelijken rit. In de te Arnbem verschijnende Arbeid leest men z/Dat de verkiezingsstrijd nog wel eens in onzen Achterhoek zijn gemoedelijken kant heeft, bleek Zaterdagavond te Zelhem, waar de heer Van Leeuwen (S. D. A. P.) sprak. Daar de heer Van de Laar kwam debatteeren, was het zeer twijfelachtig of spreker en voorzitter nog den trein naar Doetinchem zouden kunnen halen. De voorzitter vroeg, met het oog hierop, voor de vergadering aan den heer Van de Laar of hij nog op dupliek gesteld was, zoo ja, dan zouden de beer Van Leeuwen en hij naar Doetinchem terugloopen. De heer Van de Laar antwoordde, gaarne tweemaal aan 't woord te willen komen, maar bood nu den beiden heeren aan, 's nachts met hem mede te rijden. Na eenigeaarzeling werd dit aanbod dankbaar aanvaard. En zoo zagen de bezoekers der Zelhemsche vergadering 's nachts om half een den sociaal- demokratischen spreker en voorzitter en den christelijk-socialen debater met zijn drie partij- genooten zich in een klein brikje wringen en verdwijnen in den duisteren nacht. De late reizigers hadden afgesproken onder- weg de politiek te laten rusten en kwamen zoodoende zonder ongelukken thuis." Der Rijkspolitie te Gemert moet het gelukt zijn de hand te leggen op den ver- moedelijken dief, die het O. L. V.-beeldje uit de kapel te Handel ontvreemdde en waarschijnlijk ook wel iet® meer zal weten van het verdwijnen van het antieke Christusbeeldje uit de parochie- kerk, aldaar. Ook een incident. Naast de betreu- renswaardige incidenten, veroorzaakt door het neerkomen van Duitsche luchtschepen en vlieg- machines op Fransch grondgebied en wel juist op het terrein voorwaarts van de grensvestingen Toul en Epinal, dat aangemerkt wordt als het eenig mogelijke gevechtsveld aan de oostgrens in een eventueelen Fransch-Duitschen oorlog, is een nieuw# incident gekomen. Gelukkig is dit incident van veel minder beteekenis en zou bet, overal elders voorgevallen geen incident geweest zijn. Duitsche padvinders uit Metz zijn gewapend (de jongens dragen n. b. een sabel-bajonet) en met vlaggen voorzien de grens overgetrokken. Na herhaaldelijk aangemaand te zijn door Fran- sche grenswachters rolden zij hun fanions op, en keerden zij naar het Duitsch grondgebied terug. Wij lezen nergens, dat deze kinderen, thuis gekomen, een pak voor de broek kregen. (H.bl). in het begin niet zoo hevig, zijn ten slotte onuitstaanbaar. De verschrikkeiijke jeuk en stekende pijn zijn niet tet bedaren te brengen, of men zit, staat of loopt. Zij komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen en worden vaak veroorzaakt door verstopping, een zittende levenswijze enz. Bloedende zoowel als droge, in- zoowel als uitwendige aambeien kunnen volkomen genezen worden door Foster's Zalf. Menigmaal werd de patient door aanwending van een doos van zijn lijden vprlost. Foster's Zalf (let op den juisten naam) is te Ter Neuzen verkrijgb. bij A. v. Overbeeke Leunis, Westkolkstraat. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel a f 1,75 per doos. teb \Eiznvsnin t omvr. hlt»a vergchljnt Maandag-, Woensditg. en VrljdaSavon<l, ■ligeznnderd op Veeitdageo liij de firna V. JS. VIM UK IAMBB. t« Ie««en. O o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1913 | | pagina 1