A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 5895. KIEZERSLIJST. Van Houtcn's ROMA Cacao Gemengde berichten. Donderdag 27 IViaart 1913. 53e Jaargarig. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Nenzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,Men abonneert zich bjj alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bfl directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefooa No. 25. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. EEBSTB ZBXjAJP. TER NEUZEN, 26 Maart 1918. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 772,5 Neufahrwasser. Laagste n 753,9 Haparanda. Verwachting tot den avond van 27 Maart Meest matige Oostelijke tot Zuidoostelijke wind, half tot zwaar bewolkt, mogelijk in het Zuiden regen, iets zachter. Niet afgeschrikt door den in Februari gegeven Xutsavond, waarover het oordeel, bjj uitzondering, niet zoo heel gunstig was, heeft het bestuur van het Nut besloten op Vrgdag 28 Maart andermaal een spreekbeurt te laten vervullen. Daarvoor heeft men bereid gevonden den heer Attie Nieboer, letterkundige te Eerbeek op de Veluwe. Van diens werken en optreden gaat een groote roep uit, de beoordeelingen van verschillende plaatsen zijn allergunstigst. Wij mogen daaroin met grond verwachten, dat de Nutsleden een schoonen avond tegemoet gaan. Blijkens achterstaande advertentie zal de heer Kl. de Vries Sz. van Amsterdam in Ter Neuzen, Zaamslag en Axel komen uiteenzetten, welk onderwijs voor onze kinderen naar zijn oordeel het beste is. Waar een spreker als de heer De Vries optreedt met een zoo belangrijk onderwerp, dat hjj ook volkomen meester is, loont het zeker wel de moeite eene of meer van de vergaderingen te bezoeken. Voorai ouders van schoolgaande kinderen kunnen bun voordeel doen met de beschouwiugen van dezen gevierden spreker, de moeders niet het minst. De gelegenheid tot debat maakt het ook voor andersdenkenden mogelijk ter vergadering te verschijnen. Voor ongeveer een maand geleden werd door een ingezetene dezer gemeente bij de politie een klaeht ingediend tegen een zekeren H. M., een 32jarig koopman, geboren te Lokeren, wegens sckaking van de minderjarige dochter van den klager. De opsporingen hadden geen resultaat. De jongedochter verscheen echter dezer dagen weer in de ouderlijke woning en nu met de Paasehdagen kwam daar ook de bovenbe- doelde koopman om de kennismaking voort te zetten. Jl. Maandag breeg de gemeentepolitie hem in een der lokaliteiten op den Baandijk in de gaten en nam hem in arrest, ondanks het protest van den vader van het meisje, die te kennen gaf dat de vrede nu inmiddels ge- teekend was. M., die, naar uit het onderzoek bleek, in Belgie gehuwd is, is gisteren op grond van de vreemdelingenwet over de grenzen gebracht. Het schijnt dat hij ter zake van de ingediende klacht door de Belgische justitie wordt vervolgd. Het wielrijdersfeest op den Baandijk werd dit jaar begunstigd door goed weer. Dit was merkbaar aan het aantal rijders dat was opge- komen om in de verschillende wedstrijden te kampen. Er werden ongeveer 250 kaarten van deelneming uitgegeven. Aanwezig waren 2 clubs, nl. »de Zwaluw" Het^heeft zijn reden dat geneeskundigen in het belang der volksgezondheid aandringen op het dagelijksche gebruik van goede cacao in plaats van andere dranken. een goed en toch goedkoop fabrikaat, gefabriceerd in de wereldberoemde Van Houten's Cacaofabriek, neemt ook daarom voortdurend in gebruik toe. Smakelijk, opwekkend, voedend, lichtverteerbaar is het de Volksdrank bij uitnemendheid. van Boschkapelle en ,/Nooit gedacht van Zuid- dorpe. Aan deze vielen de premies voor de verste en voor de grootste club, elk f 5, ten deel. De prijzen ad 5, 3, en 2, werden gewonnen bij het ringrijden door Alph. van de Velde van Koewacht en C. de Bakker en Jac. Hermans van Boschkapelle bij vogelpik door Aug. Pieters van Bosch kapelle, L. van de Vijver van Zuiddorpe en E. Pieters te Ter Neuzen. Bij de verloting van het rijwiel uit de fabriek der heeren Gebrs Kaan te Hoek werd door het lot begunstigd Joh. Kindt, van Boschkapelle, bezitter van no. 225, terwijl de regulateur ten deel viel aan L. Bos-Gijsel te Ter Neuzen, met no. 135. Gedurende de wedstrijden bewogen zich op den Baandijk ook vele nieuwsgierigen, doch de drukte was vroeg gedaan de verschillende dans- lokaliteiten hadden niet te roemen op druk bezoek. De tooneelvereeniging »Vooruitgang is ons streven" had groot succes met hare ter gelegenheid van het Paaschfeest gegeven uitvoering. Reeds bij de generale repetitie was de boveuzaal van het Hotel de Com merce" gezellig bezet met een belangstellend publiek, dat met onverminderde aandacht de geruimen tijd vorderende afwerking van het pro- gramma volgde. De opvoering van het tooneel- spel in 6 tafereelen vHaat en Liefde" voldeed uitstekend en de dames en heeren die daarin optraden kunnen met voldoening op hun werb terug zien, zij konden in het algemeen op succes roemen, en daaraan kon zelfs geen afbrenk gedaan worden door een medewerkenden hood, die thans het spreekwoord bewaarheid scheen te willen maken (met eenige wijziging) dat het met een onwilligen hond ook slecht woekeraars vangen is. Het nastukje, het kluchtspel ,/Uet consigne is snorken" bleek nog steeds in den smaak te vallen en het vlugge, ongedwongen spel strekte dan ook tot verzekering van het succes. De voor verandering van decor onvermijde- lijke pauze's tusschen de bedrijven werden op aangename wijze aangevuld door een flink bezet orkest onder leiding van den heer J. Bierle Jr. Bij de uitvoering op jl. Maandag was de zaal overvol en werd de uitvoering door een bal besloten. Dinsdagavond gat de muziekrereeniging z/De Volharding", directeur de heer J. Bierle Sr., haar laatste uitvoering in dit seizoen. De leden waren met hunne gezinnen en introducee's in grooten getale opgekomen naar het q Hotel des Pays-Bas". Door het orkest werden een tiental grootere of kleinere muziebnummers verdienstelijk ge- speeld. Voorai verwierf een algemeen applaus vDe Kanarie", polka voor piccolo, een compo- sitie van den heer J. Bierle Jr. Voorts werd een groot deel van den avond gevuld met de opvoering van het blijspel in I) bedrijven ^Mijnheer de Senator", een interessant stuk. Met klimmende belangstelling werd het verloop van de geschiedenis die zich daar op de planken afwikkelde gevolgd en bij verschillende pakkende momenten werd tusschentijds applaus hiijkbaar met moeite weerhouden. Een daverend applaus aan het eind van elk bedrjjf loonde de dames en heeren die hieraan hunne krachten besteed hadden voor bun werk. Zeker zullen alle aanwezigen hebben ingestemd met het woord van dank dat de voorzitter aan het eind van dit seizoen bracht zoowel aan de muzikanten als aan de dames en heeren die voor afwisseling van het programma zorgden door het opvoeren van tooneelstukken. Een geanimeerd bal besloot den avond. In de Dinsdag te Middelburg gehouden vergadering van aandeelhouders der stoomtram- wegmaatschappij Breskens Maldeghem werden de balans, en de winst- en verliesrekening goed- gekeurd en het dividend bepaald op 9 percent. Als commissaris werd herkozen de heer A. D. de Marez Oyens. in de buitengewone algemeene vergadering werden de voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd. (VI. Crt.) Hoek. Bij de Zaterdag alhierdoor het bestuur der vereeniging „Vooruitgang is ons streven" gehouden aanbesteding van de levering van voederartikelen werd ingeschreven als volgt 6000 K.G. tarwegrind. Firmawed. A. H. Donze te Ter Neuzen voor 7,92, D. de Kubber te Ter Neuzen voor 6,55, P. Lijbaart te Hoek voor 6,20, P. de Jonge te Hoek voor 6,20, J. van Strien te Hoek voor 6,18, M. Verhelst te Ter Neuzen voor 6,10 en W. J. de Feijter te Hoek voor 5,96 (gegund). 400 K.G. tarwebloem (00), P. de Jonge voor f 12,75, W. J. de Feijter voor 12,70, M. Verhelst voor f 12,70, D. de Kubber voor 12,60, J. van Strien voor 12,60 en firma wed. A. H. Donze voor 12,50 (gegund). 550 K.G. ma'is. M. Verhelst voor f 7,75 (gegund). 250 K.G. schepmeel. W. J. de Feijter voor 9,15 (gegund). Zaamslag. Maandagmiddag jl. werd een glas- ruit in de achterwoning van den manufacturier K. Haak, door een kogel uit een Robert geweer verbrijzeld. Bij dat raam stonden juist de dochter en de dienstbode van Haak. Afgaande op de deuken in dien kogel, heeft deze in zjjn vaart twee aanslagen gemaakt. Gelukkig Hep dit avontuur goed af, terwijl de onhandige schutter tot op heden onbekend is gebleven. Zaamslag. Zaterdagavond had in de zaal van C. 't Gilde Jr. de gewone jaarlijksche al gemeene vergadering plaats van de vereeniging wHulp in Nood". De verkiezing, gehouden van 4 uur tot half zes, had tot uitslag dat waren uitgebracht 91 stemmen waarvan 2 vanonwaarde. Hiervan verkregen de aftredende leden lz. VV isse 80, J. M. de Vos 78 en C. A. Wisse 71 stem- men, zoodat deze met groote meerderheid van stemmen werden herkozen. Verder werden in 3 ontstane vacaturen gekozen de heeren D. Dees met 70 stemmen J. Vinke met 64 en L. A. de Mul met 59 stemmen. Door den kassier werd rekening en verant- woording gedaan over het afgeloopen dienstjaar en bleek dat was ontvangen 1878.51, uitge geven 1417.13, en er alzoo een goed slot was van 461.38. Het aantal gewone leden bedraag thans 278 beneden de 50 en 14 boven de 50 jaar. Tijdens de vergadering traden nog een 4tal leden toe. Het aantal buitengewone leden bedraagt 69. Verder werd in de Commissie van Toezicht herbenoemd Jacs. Haak en in de plaats van Jan van de Velde en Jacob H. Houg die hadden bedankt, gekozen Abr. C. Rouw Johsz. en Abr. Rouw Mz. In de Commissie van elf leden werd in de plaats van C. Klaassen Hz. gekozen Pieter Wilhelmus (Othene). Voorts werd nog algemeen goed gevonden evenals andere jaren jaarverslagen uit te reiken teneinde de leden een volledig overzicht te geven over bet bebeer en anderszins over het afge loopen jaar. Een voorstel van het bestuur om den secre taris een jaarlijksche tegemoetkoming te geven werd met algemeene stemmen nangenomen. Hierna niemand meer het woord verlangende sloot de Voorzitter de vergadering met dank- zegging aan de leden voor de trouwe opkomst. Het 2jarig kind der echtelieden Scberen, viel, naar de „Msb." meldt, te Kerkerade in een waschkuip en verdronk daarin. Een dame te Rotterdam, die altijd gezond geweest was, schrijft de //L. Ct.' begon in bet begin van den winter te sukkelen. Steeds had ze hoofdpijn, steeds voelde zij zich misselijk en kreeg last van benauwdheden, zonder dat ze er een redelijke oorzaak voor vinden kon. Einde- lijk liet ze den dokter komen en toen ze hem haar kwaal bad uitgeduid en hij even in de kamer rondkeek, wees hij de kachel als de schuldige aan. Die moest zij direct opruimen, dat soort kachels bad de geneesbeer in zijn groote praktijk leeren kenDen als een langzaam maar zeker vergif. Maar mevrouw bad de kachel pas, ze was lang niet goedkoop geweest. Om ze dus maar zoo in den hoek te zetten, was niet zonder bezwaar. Doch de dokter wist raad. Voor de helft van den prijs wilde hij de gevaarljjke kachel overnemen, hij wist er tegen dat geld wel iemand voor. De koop werd gesloten, mevrouw schafte zich een vulhaard aan en raakte haar kwalen kwijt. Maar wat overkwam haar nu dezer dagen Ze wil in Mei gaan verhuizen en zoekt dus een nieuwe woning. Op haar omzwervingen belandt ze' op een bovenhuis, waar ze tot haar verwondering haar oude kachel ziet staan. Geen vergissing is mogelijk, een kleine beschadiging aan een der deurtjes overtuigt haar daarvan. Ze informeert dus met eenige belangstelling naar de bewoonster van het bovenhuis, en wie bljjkt het te wezen de schoonmama van den welwillenden dokter. De stoel van den burgemeester van Am sterdam 1 De stoel van burgemeester Roell die heden „bij executie" in het openbaar verkocht zou worden, zal dat droevige lot niet ondergaan De tegenpartij is zoo genadig geweest het beslag te schorsen en zal de beschikking op de aangevraagde cassatie van het vonnis van het Hof afwachten. Datzelfde geldt nu ook van het beslag op het dienstgebonw van de tram. De bewaarders van de beide met beslag be- zwaarde goederen ziju van hun functie ontheven. (Hand.bl.) TER \EI7.E\S('HE COIRAST. Dll hind verRchlJnt naandii|., WuenidBB- en Vvijdn^nvond, ■itgeinnti vd op Feeildageu toy de Firms I". Jf. Burgemeester len Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat van 23 Maart tot en met 21 April aan- staande op de secretarie voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd a. de lijst van kiezers van leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, van de Provinciate Staten en van den Raad to. alphabetische lijsten van hen, die van de kiezers- lijst zijn AFGEVOERD en van hen die daarop zijn GEBRACIIT; alsmede, dat die lijsten, tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, 22 Maart 1913. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. mi '•KSHtocrrasar-a "N OK IAIDB. ie 9mr Meaien. -TiHTTMnrfnT' TTTH T1Wf r aKBH&KC

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1913 | | pagina 1