A I g e m e e n Wieuws- en Advertentieblad voor eeuwsch-VIaaidereR. Van Houten's Cacao 53e Jaargang. -innenland. feuilletoi?. De Zoon van den Bankier. Oinsdag 4 Maart 1913. BSaSTB BLAD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika i,65 en voor net overige Bmtenland 2,— Men abonneert zich bg alle Boekhande- .ars, i ostdirecteuren en Brievenbusbouders. T Telefoon No. 25. ADVKBTENTIJBNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bjj directs opgaaf van driemaal plaatsing derzeifde advertentie wordt dt prgs slecbts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsnximte berekend Inzending van adverteritien v6oi 1 uur op den dag der uitgave. e° t ri «t»g»*ond, mligeiondcfil op Feeitdngen 1»IJ de rirma JP. 3. Ill »K 8JXMUK, le Wmr JKmea Volgens verschillende beric'hten is Prinses Juliana ongesteld. In het begin werd dit toe- geschreven aan de verandering van lucht in bet buitenland, die zich ook in de onmiddellijke omgeving der Prinses doet gevoelen. loen verhooging van temperatuur werd ge- constateerd werd, volgens het Hbl., Dr. Haver- schmidt, uit Utrecht ontboden. Deze bezocbt het patientje en constateerde een lichten aanval van griep. Hij bevond den toestand absoluut niet ernstig. De Prinses zal eenige dagen het bed moeten houden, ruaar is zeer opgewekt. Aan de Iweede Earner is verzonden een adres tegen de tariefwet, voorzien van ruim 3000 handteekeningen van bedrijfshoofden. Men schrijft uit Den Haag aan De Tijd Naar nu moet vaststaan, ligt het niet in de bedoeling der Regeering, om de vacature van Minister van Justitie nog voor de ver- kiezingen aan te vullen. Wei zijn er nog be- sprekingen gevoerd, maar de aangezochte was niet te bewegen zijn tegenwoordige functie te verlaten voor de toch aitijd eenigszins twijfel- achtige kans, om het hooge ambt langdurig te kunnen bekleeden. TER NEUZEN, 3 Maart 1913. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 773,3 Munchen en Clermont. Laagste 729,9 Seydisfjord. Verwachting tot den avond van 4 iVlaart Erachtige tot matige Zuidwestelijke tot Weste- lijke wind, meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Heden herdacht de meesterknecht van de Eon. drukkerij der firma P. J. van de Sande alhier, de beer D. P. Stoffels, den dag, waarop hij voor 40 jaren als leerjongen op de druk- keiij in dien^t trad, waar hij nu bijna een kwarteeuw in de tegenwoordige functie werk- zaam is, gedurende welken tijd zijne taak door de gestadige uitbreiding van werkplaats en personeel steeds omvangrijker werd. Hem was voor dezen dag verlof verleend, om op het gemak op den langdurigen doorge- brachten en welbesteedden diensttijd te kunnen 48) //Als ik het eens probeerde", zei de vriende- lijke man gretig, terwijl hij de band uitstak. ,,lk ben een heele baas op dat punt. En weet je, jals ik hem dan eens mee naar huis nam, dan kon ik hem in hoofdletters voor je schriiven. Zullen we dat doen Jan dacht nog even na. Er was veel voor dat aan bod te zeggen, maar hij stond den brief met graag af. Nog met geheel besloten, haalde hp den brief weer te voorschijn. //Lees u dan maar gauw", zeide hij. Groot vader mocht eens komen en dan is het mis" U hij zoo n boeman?" vroeg hij medelijdend. //Ik mag nooit over moeder spreken", zeide hy als eemg antwoord. loen zijn vader hem den brief had voor<*e- lezen sprongen Jan de tranen in de oogen vAls u nou veel van mij hieldt", zeide hij, ,dau moest u mij geld geven om naar moeder toe te gaan. Ze zal het zoo eenzaam hebben, na ze ziek is '/Maar wat zou jjj, zoo'n kleine dreumes, alleen in het groote Amsterdam beginnen Ze zonden je oppakken en met den volgenden trein weer bp grootvader terug brengen. En wat zou er dan voor je opzitten bedenkTn.r"arreSt mi"Chien Wel"' Zei hiJ zoader Moeders, ge kunt aan Ur kinderen niets beters te drinken geven dan Ze vinden het een heerlijke opwekkende drank, die niet alleen voor den dorst helpt, maar hun tevens uitstekende voeding in lichtverteerbaren vorm geeft. Koffie en thee zijn nadeelig voor hunne zenuwen. Goed gefabriceerde cacao, zooals RONA Cacao, heeft vele goede eigenschappen, maar geen enkele nadeelige eigenschap. En in het gebruik is Rona Cac.'jo zeer goedkoop. terugzien. Van de werkplaats wapperde te zijner eere de driekleur en in den voormiddag werd de jubilaris op de drukkerij, waar de familie Van de Sande en de gezellen vereenigd waren, cre- complimenteerd en gelukgewenscht met dezen gewichtigen dag, terwijl hem zoo vanwege de firmanten als vanwege het personeel eene her- innering daaraan werd overhandigd en hem toegewenscht dat hij nog vele jaren met den- zelfdeu lust, ijvor en kracht ejjne taak moge vervullen, tot genoegen van zichzelf en tot heil van zijn gezin, voor welke gelukwenschen de jubilaris geroerd zijn dank betuigde. Verder ontving de jubilaris gedurende dezen dag, in den huiselijken kring ook vele blijken van belangstelling zoo van hier als elders. De Redactie van dit biad spreekt hierbij den wensch uit, dat het den jubilaris ook gegeven moge zijn nog vele jaren op dezelfde accurate wijze te zorgen voor de afwerking dezer couraut en de tijdige toezending aan de lezers. Door het hoofdbestuur van „Schuttevaer" werd een adres verzonden aan den betrokken floofd-Tngenieur van den Waterstaat, met verzoek wel die stappen te willen doen die er toe kunnen leiden dat de brug over het kanaal GentTer Neuzen te oluiskil, ook van electrische beweeg- kracht worde voorzien of wel dat voor die brug speciaal personeel worde aangesteld. Dit was het, waar grootvader hem aitijd mee dreigde, scheen het wel. vWat is dat'i" vroeg de vriendelijke heer weer. VV eet u dat niet vroeg hij ten hoogste verbaasd. ,/Dan wordt je op een zolderkamer opgesloten waar ratten en spinnen zijn en je krijgt water en brood te eten. Brr z/Maar hoe is het nu Wil ik je brief meenemen en hem je laten terugbrengen //Maar ik wou naar moeder toe." //Ik ook", liet de heer De Waard zich ont- vallen. Jan keek hem verrast aan en zei eenvoudig ,/Dan moesten we samen gaan. Morgen kan het niet, want dan moet ik met grootpa gaan rijden mee naar de buren, geloof ik, om bezoeken af te leggen. Maar overmorgen //We zullen nog wel eens nader afspreken", zei zijn vader ontroerd. //En nu mijn jongen, zal ik je voorloopig groeten. Ik zal niet naar grootpapa gaan, zooals ik van plan was. Ik heb plotseling bedacht, dat ik wat anders te doen heb. Geef mij een hand en een kus daar ben je toch nog niet te groot voor, is her niet Jan schudde van neen en zeit Moeder kuste mij wat dikwijls." TWEE EN TWJNT1GSTE HOOFDSTUE. //Mevrouw van Bronseveld zou u gaarne een paar minuten spreken, majoor G roeneveld. Mevrouw is in baar boudoir." Zooals in ons blad was aangekondigd sprak Zaterdag de heer Jhr. R. de Muralt, in eene vanwege de liberale kiesvereeniging te Zaam- slag belegde openbare vergadering, terwijl te Hoek de heer Lindeijer sprak in eene vanwege de sociaal-democratische arbeiderspartij uitge- sehreven vergadering. Beide vergaderingen waren druk bezocht en van de gelegenbeid tot debat werd geen gebruik gemaakt. Bij Eon. besluit van 13 Febr.ll. is aan den heer J. J. Schmand, opzichter van den Rijks- watepstaat te Sas van Gent, een verlof verleend van 1 jaar, ingaande 1 Juli a.s. Volgens Zei. had dezer dagen in het PatroDaatsgebouw te Oostburg eene vergadering plaats van de centrale besturen der R. E. kies- vereenigingen in Zeeuwsch-Vlaanderen (W. D.) en der anti-revolutionnaire kiesvereeniging in het district Oostburg. Uit de beraadslagingen bleek, dat beide partijen het over de in het district Oostburg te volgen gedragslijn volmaakt eens zijn. De vergadering vereenigde zich een- parig met de candidatuur-Mr. P. Dieleman, welke door de anti-revolutionnaire kiesvereeni- ging gesteld werd, zoodat in dien geest aan de afdeelingen der R. E. kiesvereeniging zal worden bericht. De N. Z. Crt." stelt echter in 'tlicht dat hiermee de beslissing over de candidatuur- Majoor Groeneveld was juist bezig na het koffiedrinken een sigaar te genieten, toen de knecht hem de boodschap bracht. Half tegen zijn zin stond hij op, wandelde de reeks vertrekken door naar de gang, waar aan het einde zich de kamers van mevrouw van Bronseveld bevonden. Mevrouw van Bronseveld, liep rusteloos haar boudoir op en neer, toen hij binnentrad. Zooals hij verwacht had, was zij bleek en zenuwachtig op haar gelaat waren sporen van tranen te zien. Zij keerde zich om bij het openen der deur en zag hem aan, terwijl haar eene hand de leuning van een stoel greep, als om zich te steunen. z/Ik heb u verzocht hier te komen, majoor Groeneveld", sprak zij. „Ik heb u iets te zeggen wat ik beneden niet zoo goed kon doen, uit vrees, dat wij gestoord zouden worden. Jonker Eoert is niet wel genoeg om zijn kamer te verlaten, en hier behoef ik niet te vreezen, dat ot Paulina of Robert onverwacht binnenkomen. Het is over Paulina, dat ik u wensch te spreken. Majoor Groeneveld, ik moet u in de eerste plaats zeRf?en) dat ik verwonderd was en tevens teleur- gesteld u hier gisteravond weer terug te zien. Ik had gedacht ik had gehoopt, dat u niet teruggekomen zoudt zijn." //Hoe is het mogelijk, lieve mevrouw van Bronseveld U hebt meer dan eens tot mij gezegd, dat uwe gevoelens jegens mi] van warmen aard zjjn: en jonker Eoert zelf vraagt mij steeds dit huis als mijn huis te beschouwen. Dit is voor een eenzaam jonkman Dieleman door de katholieke kiesvereeniging nog niet gevallen is, al wordt zij wel verwacht. Van //hooggeachte zijde" wordt aan dit blad er op gewezen dat er natuurlijk alleen sprake kan zijn van een candidaat der R. E. kies vereeniging als al de afdeelingen zich hebben uitgesproken. In verband daarmee wijst hij op art. 8 van het algemeen reglement bepalend dat in het jaar eener periodieke verkiezing het centraal bestuur eene vergadering houdt in de eerste helft van April om zijn houding en werkwijze te bespreken voor de aanstaande verkiezing. Axel. Voor de levering voor den Capelle- polder van 200000 E.G. Pruisischegrint 2 6cM- vrij op den wal aan de Axelsche Sassing werd geen enkel geldig inschrijvingsbillet ingeleverd. Koewacht. Vrijdagnamiddag werd hier eene openbare vergadering van den gemeenteraad gehouden waarop alle leden tegenwoordig waren. De secretaris gaf lezing van de volgende in- gekomen stukken 1. Brief van Ged. Staten met goedkeuring der wijzigingen aangebracht in de verordening jaarwedden onderwijzers. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Brief van de voorloopige commissie in zake oprichting electrische centrale voor Zeeuwsch- Vlaanderen met verzoek een lid van den Raad aan te wijzen om zitting te nemen in de com missie, welke tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van het stichten eener electrische Centrale in deze streken. Wordt aangehouden tot de volgende ver gadering. 3. Adres van den telefoonhouder alhier ver- zoekende verhooging zijner jaarwedde wegens meer werk in verband met de spreekcel. Wordt eveneens aangehouden tot de volgende vergadering. Alsnu kwam aan de orde regeling jaarmarkt. Deze wordt vastgesteld op Woensdag 2 April a. s. en zal op de gewone wijze gehouden worden. Dezelfde prijzen als de vorige jaren zullen uitgeloofd worden. Alleen zullen twee prijzen van f 1,75 en 1,25 bijgevoegd worden voor de geiten. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur (vac. B. A. v. d. Eeckhout) wordt met 5 stemmen gekozen L. v. d. EeckhoutJ. v. d. Bilt ver- kreeg 2 stemmen. Tot leden van de Commissie tot wering van schoolverzuim worden met algemeene stemmen herbenoemd de heeren A. Geerards, J. A. Bod- daert, P. v. d. Walle en Ch. Swartelee. Daarna gaat de Raad in geheime zitting tot vaststelling kohier van den Hoofdelijken Omslag voor het jaar 1913. //Ja, jafluisterde zij hartstochtelijk, ter wijl zij hare armen opende Wist zij dan niet, dat hij zich eenzaam moest gevoelen Zij, die in haar hart het treurige geheim meedroeg Wist zij dan niet, dat het alles hare schnld was, dat hij zich eenzaam gevoelde. Miste zij den moed niet, hem te zeggen dat hij zich niet langer alleen moeit gevoelen, wane dat zij de moeder was, die hij zocht en liefhad Maar niet alleen was zij zijn moeder, maar ook die van Paulina van Bronseveld. Zij keek hem medeljjdend aan groote droefheid sprak uit hare trekken. Arme jongen z/Ja, jamompelde zij, terwijl zij naawe-" lijks wist, wat zij zeide. //Ik weet dit alles. Ik weet, dat jonker Eoert u gaarne mag evenals ik. Ik sprak de waarheid indertijd, toen ik zeide, dat ik u warme gevoelens toe- draag. Het is mij aitijd een genot, u bg mij te zienik mis u, wanneer gg er niet zijt. En als gij voor goed heengegaan zoudt zijn, zou bet mij een groote droefheid zijn ja, in- derdaad, het zou een onherstelbaar verdriet zijn." z/Maar u spreekt in raadselen, lieve mevrouw van Brouseveld. Ik kan er niet met mijne hersens bij. Wat bedoelt u toch?" (Wordt vervolgd.) Bammammamm r1 hwiuh'hi w uihiub—i— 1— SElXEVSni K i^—a—at-yengzic- jimm i nun—mnTrnww—-inn—mm n^m RONA

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1913 | | pagina 1