A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaiderei. No. 5859. Dinsdag 31 December 1912. 40 cent. Binnenland. LandbouwbericSiten. 52e Jaargang Rieuwjaarswsnsclien op gBp?®* Nieuwjaars^advertentien alle andere goedkoope merken. bcoordeelaars uindcn hierin d@n smaak cn cgeor, die cgoed c{efabiriceerde cacao moet bezitten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor 0Vnn?Je Bmteniand 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars,, 1 ostdirecteuren en Brievenbushouders. Te 1 efooa No. 2 5. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. ADVEBTENTIENj ^an 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp direete opgaaf van driemaal plaatsing derzeifde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Wij\ berichten hier- mede aan inzenders van rjjin, dat wij ons genoodzaakt zien, de grootte der advertentign die voor den prijs van 40 cent geplaatst worden te beperken tot 20 regels. Verder zal worden gerekend weder 40 cent voor elke 20 regels of gedeelte daarvan. DE UITGEEFSTER. ®~"*r voor het Nieuwjaarsnummer dat Woensdagmorgen, in plaats van des avonds, zal verschijnen en in dekom dezer gemeente liuis san huis wordt be- zorgd, worden weder geplaatst De inzendingen kunnen geschieden tot uiteilijk Dinsdag 31 dezer, des namicTdags 2 ure. Ter Neuzen, 23 Dec. 1912. Firma P. J. VAN DE SANDE. Naar vernomen wordt zouden zeer spoedis, ruisschien nog hedenavond, de voorstellen van e Regeering betrekkelijk Grondwetsherziening bp de lweede Kamer inkomeu. E ER S T E KAMER, Vergadering van Zaterdag. Verschilleude kleine ontwerpen werden goed- gekeurd. Omtrent het ontwerp tot het verleenen van gratmcaties aan vrouwelijke ambtenaren, die in verband met haar huwelijk, op verzoek eer- vot uit haar betrekking zijn ontslagen, gaf de heer Ferf te kennen dat bij, door zijn stem aan dit ontwerp te geven, niet wil' geacht worden voorstander te zijn van het ontslag van vrouwelijke ambtenaren uit Staatsdienst, bid het aangaan van een huwelijk. ervolgens werd aangevangen met de behan-' deling der Indische begrooting. De heer Van den Biesen betoogde dat onder dit christelgk bewind alles had gedaan moeten woiden om het opiumschuiven te beperken. eneens lladden maatregelen moeten genomen worden voor beperking van het drankgebruik. Bp noemt het een schandaal, dat gif in de aderen onzer bruine broeders te gieten. Het is een treurig feit, dat opium- en drankmisbruik nog steeds de geesels zijn, die Indie teisteren. ge^racbt'11"1^6^'6 '16e^ m'ns'e verbetering De heer Hovy bepleitte zoo groot mogelijke uitbreiding van het zendingswerk, wijzende op den verheifenden invloed daarvan. De beer Van den Berg besprak bet rassen- viaagstuk in Indie, dat hoe Ianger hoe meer de pohtiek zal gaan beheerschen. Bij de wet- geving en rassenpolitiek moet, naar zijne mee- ning, rekemng worden gebouden met den orga- mschen groei eener natie. De beer Van Nierop besprak uitvoerig de door den gouverneur-generaal voorgenomen wpzigmg van de inkomstenbelasting, waarvan de regeling die de gouverneur-generaal zich vooistelt, door hem werd gecritiseerd. oor den heer Laan werd het nu reeds voor e weede maal uitgevaardigde verbod van ipstuitvoer aJs onbillpk en onjuist bestreden. De heer Van Deventer gaf als zijne meening kennen dat de economiscbe opbloei van indie, die onmiskenbaar is, niet ten goede ge- Javaan a&H ^edrS^e]ders en den ■Esrvmr. r e®n door een voorloopig comite te IJmuiden uitgescbreven vergadering, bijgewoond dooi een groot aantal notabelen en vertegen- woordigers van nagenoeg alle plaatselijke ver- eenigingen, heeft Ds. Creutzberg meegedeeld, dat bij voldoende sympathie van deingezetenen,in Augustus 191 d ter viering van bet onafhan- kelpkheidsfeest te IJmuiden een groote inter- nationale padvindersbijeenkomst gehouden zal worden, waarmede wedstrijden, feesten, enz., gepaard zullen gaan. Van de 29 uitgenoodigde 1 an den hebben er reeds 17 deelneming toegezegd De Nederlandscbe padvinders-organisatie beeft zich met de boofdleiding belast en draagt de fioancieele lasten van deze bijeenkomst. Voor het overige zal een feestcomite' te IJmuiden zorg dragen, waarvoor tijdens de vergadering belangrijke bedragen werden toegezegd. O. a. werd nog medegedeeld, dat een Loninklijk be- zoek in uitzicht is gesteld. (N. R. Ct.) rI LIl NEUZEN, 30 December 1912. Het -weerbericbt van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als voM Hoogste barometerstand 774,6 He Daix Laagste 740,1 Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 31 December Krachtigp tot matige, later wellicht weer loenemende, meest Zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, iets zachter. Blijkens opgave in de St. Crt. kwamen in de week van 18—24 December ter kennis van den centralen gezondheidsraad de volgende gevallen van besmettelijke ziekten in Zeeland van febris typboidea 1 geval te Colijnsplaat van roodvonk 1 geval te Groede en te Rilland- Bath en van diphteritis 2 gevallen te Goes en 1 geval te Borsselen, Brouwersbaven, Rilland- Batb en Wissekerke. De tentoon3telling van bet R. K. Eruis- verbond te Hulst werd Woensdag al dadelijk na door den Eerw. Heer J. Dirven, met een treffende rede te zijn geopend, door een flink aantal nieuwsgierigenen belangstellendenbezocbt. Den geheelen dag door bleef het er druk. Ook den volgenden dag. Een succes dus, dat wellicht geen enkelekruisverbonder beeft durven droomen, een bewijs ook, dat de Katholieke drankbestrijding bier lang zoo onsympatbiek niet is, als sommigen wel meenen. De tentoonstelling op zich zelf is heel aardig. Men vindt er een mooie collectie anatomische voorstellingen, vele duidelijke afbeeldingen met toelichtmgen op allerlei gebied der drankweer en een mooie afdeeling voorwerpen, voortbreng- selen van huisvlijt. Aan de tentoonstelliDg zijn ook eenige ver- makelijkheden toegevoegd als grabbelton, draai- bord, werpspel enz. beilevens een consumptie- lokaaltje, waar chocolademelk en anti-alcoholische dranken te bekomen zijn. (Hulsterbl.) lngevolge bet Kon. besluit van 14 dezer tot wijziging van Ipet Kon. besluit van 29 Juni 1911, zal van af 15 Jan. a.s. het uitgeven van vreemde koperen, bronzen of nikkelen vreemde munten niet meer geoorloofd zijn in degemeenten Hulst, IJzendijke en Sluis. Het uitgeven van vreemde zilveren munten blijft in die gemeenten nog toegelaten. Een sleepboot van Oostende heeft, naar de Midd. Ct. meldt, de voorloopige licbtboot, die de „Westhinder" vervangt, naar de plaats gebracht. De nieuwe lichtboot, waarop kapitein Bruno bevel voert, heeft dadelijk op de plaats bet anker uitgeworpen. De gezonken „Westhinder''' moet in de nabij- beid, op de zandplaat liggen, op een 25tal meters diepte, want de zee in den omtrek is bedekt met olie, voortkomend van de vergaarbakken van bet lichtschip. Zaamslag. Tot predikant naar de Gerefor- meerde gemeente albier is beroepen Ds. H. P. M. de Walle te Helder. Axel. Door de vereeniging //Zoekt nw Voordeel" alhier werd Zaterdagavond aanbesteed bet leverea van 4400 Kg. mais a 7,15 350 Kg. schepmeel a 9,40 500 Kg. dubbel gezeefd katoenzaadmeel a 10,25500 Kg. lijnkoek a f 12,751125 Kg. roggemeel a 9,20 450 Kg. bloem a 12,25; 180 Kg. tarwemeel a 11,50; 175 Kg. tarwegripd a 6,09 1450 Kg. grindmeel a 6,43 400 Kg. wit cornelmeel a j 8,752000 Kg. gebakte boonen a f 9,55 300 Kg. ongehakte boonen a 9,25, alles per 100 Kg. Door bet bestuur werd besloten de namen van de inzenders niet te publiceeren. De ver eeniging //Zoekt uw Voordeel" telt thans 61 leden. Iioewacht. Zondagnamiddag bad ten huize van den heer E.- de Vleeschouwer de gewone jaarlijksche vergadering plaats van de onderlinge paardenverzekering //Steunt Elkander." Uitde rekening en verantwoording van den penning- meester bleek, dat de .vereeniging in gunstige finantieele omstandigheden verkeert. De inkom- sten bedroegen met bet batig saldo van ver- leden jaar 1763,22, de uitgaven f 1164,22; zoodat er een batig saldo was van f 599. De voorzitter deelde mede, dat van den zomer de vereeniging 12^2 jaar bestaat. Het bestuur is dan voornemens eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen waarin het reglement in zijn geheel zal worden berzien. Daarna zal rechtspersoonlijkheid aangevraagd worden. De premie wordt weer vastgesteld op 1 percent der verzekerde waarde. Drie nieuwe leden werden aangenomen zoodat de vereeniging thans bestaat uit 90 leden. De heeren E. L. Plasschaert, J. de Blieck en A. Dierick worden herbenoemd als leden van het bestuur. Aan E. Colsen te St. Jansteen wordt de levering gegund van de gestorven paarden en veulens. Het verzekerd kapitaal voor bet jaar 1913 be staat uit 107865. Beboudens nadere goedkeuring door den Minis ter zullen naar bet Zeeu wsch Landbou wblad meldt, de verplichte voorjaarskeuringen van dekhengsten in 1913 gebouden worden: Donderdag 6 Februari te Kattendijke; Vrijdag 7 Februari te Hulst; Zaterdag 8 Februari te Oostburg. Gedurende bet jaar 1912 werden in Zeeland door bengsten van bet Belgisch en Zeeuwsch- Belgiscb trekpaard ras gedekt 12992 merries. Buiten de provincie werden door twee warm- bloed hengsten gedekt 10 merries, wel waar schijnlijk voor het aankweeken van een klepper voor eigen gebruik. De warmbloedfokkerij in Zeeland is dus van hoegenaamd geen beteekenis meer, ongeveer 1 op de 1300. SEH/iE.VSCHE COlIRAJfT. wrawmragpraw i "**«e»onderd. op Feeildagea »y de Pbrna P. J. Ill UK Mllift, w Wmw Imen. r

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1