A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaederen. No. 5854. Dinsdag 17 December 1912. 52e Jaargang. Binnenland. SPOORWEG MECHEIEN-TERNETTZEN. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor !afrH°Vpri?I- B?ltenland f'-Men abonneert zich bp alle Boekhande- aars, Postdirecteuren en Bnevenbushouders. Telefoon No. 25. ^nzending va.n advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave ADVKETENTIUNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. BeEendmaking overeenkorngtig art. 28 der Wet Tan April 1875 (Stsbl. 67). OPGAVE DER TARIEVEN EN VERVOLG-TARIEVEN. TWEEOE K A M E R. In de zitting van Zaterdag werden de alge- meene beschouwingen over de staatsbegrooting voortgezet, met het houden van replieken. De heer Tydeman verdedigde de liberate eon- centratie. Het ontbreken van een militaire paragraaf moet zoodanig worden uitgelegd, dat men van meening is dat die zraak nu voor het oogenblik is opgelost en niet meer van actu- eelen aard is. De heer De Visser betwistte de stelling van de sprekers van links dat men alleen aan die zijde het particuliere initiatief in zake de sociale wetgevinghuldigde. Daarvoorhebben de Christ.- Historischen steeds gestreden. Tusscheu kerk en. staat wenschte spreker geen andere verhou- ding, maar hij wil voorkomen, dat hetopenbare leven wordt beinvloed door theologische in- vloeden en veranderingen. De benoeming van Prof. Noordtzij tot boogleeraar te Utrecht, werd door hem becritiseerd. De heer Hugenholtz verdedigde de militaire bonden, speciaal de matrozenbonden, tegen de daarop gerichte aanvallen. Hij betoogde dat deze niet optreden tot ondermijning van het Gezag, dat door hun invloed reeds muiterijen zijn voorkomen en dat de beste leden der or- ganisatie ook de beste matrozen zijn. De grieven der mindere scbepelingen zijn echter reeds jaren verwaarleosd. Daarvoor treden de bonden op, evenals tegen de gebrekkige rechts- positie die de scbepelingen aan boord hebben. In tegenstelling met de houding door de Isederlandsche Regeering, tegenover het marine- personeel aangenomen, wees spreker op Enge- land, waar tot verbetering van bet mindere personeel niet minder dan 4,215,276 is uit- gegeven. De heer Drucker verdedigde de linkerzijde tegen het verwijt, dat zij de oorzaak zou zijn van vertraging in de wetgeving. Hij gaf ook als zijn meening te kennen dat, als Jd 1913 een meerderheid zou worden verkregen met behulp van de socialisten, op de linkerzijde met den plicht rust om de regeertaak op zich te nernen. Misschien was dan bet vormen van een zakenkabinet de aangewezen weg. TER NEUZEN, 16 December 1912. De Sioogere Burgerschoof te Ter Neuzen. Aan den volledigen tekst der Memorie van Amwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken op het voorloopig verslag der Tweede Earner, omtrent de Begrooting van Binnen landsche Zaken, is het volgende ontleend „Niet zonder verwondering vernam de Minister van Binnenlandsche Zaken dat sommige leden bet voorstel, om aan de te Ter Neuzen te stichten gemeentelijke boogere burgerschool een extra- subsidie te geven, overhaast ingediend acbten. binds tal van jaren toch werd op de Regeering aandrang uitgeoefend om mede te werken tot voorziening in de behoefte aan middelbaar onder wijs voor Zeeuwsch-Vlaanderen, hetwelk, zelf van onderwijs-inrichtingen op dit gebied ver- stoken, door zijn ge'isoleerde liggiug niet dan onder zeer bezwarende omstandigheden van elders gevestigde scholen kan gebruik maken. Zeker ware bet hem aangenamer geweest, indien door de aanneming van het wetsontwerp tot en aanvulling der wet op bet middel baar onderwijs dit voorstel overbodig ware geworden, maar, nu de behandeling daarvan vertiaging ondervindt, meende hij deze inder- daad noodige voorziening niet langer van het lot van dat wets-ontwerp afhankelijk te mogen maken. Zulks te minder, omdat, wanneer be- doeld ontwerp tot wet wordt verbeven, het rykssubsidie zonder eenig bezwaar tot of nabij bet normale bedrag kan worden teruggebracht. De wensch, dat de school nog voor 1 Sep tember 1913 zal worden geopend, is niet voor vervulling vatbaar, dewijl bet, afgezien van de vraag of bet gebouw nog voor dien datum in gebruik zou kunnen worden genomen, geen aanbeveling zou verdienen de lessen, in stede van bij den aanvang van een nieuwen cursus, in den loop van een schooljaar te beginnen. Op welken grond eenige leden betwijfelen, of bet ontworpen schooltype aan de behoefte zal voldoen, is niet duidelijk. Het gemeente- bestuur beeft zijne plannen dienaangaande niet vastgesteid dan na raadpleging van den inspec- teur^ van het middelbaar onderwijs en den districts-schoolopziener, welke autoriteiten een- stemmig zulk een fragmentarische school als de beste voor deze streek hebben aanbevolen. De voorstelling, in het voorloopig verslag ge- geven, als zou de keuze van dit schooltype eene vinding zijn van den Minister van Binn. Zaken, is dus niet geheel overeenkomstig de waarbeid. Hij stond slechts voor de vraag, of er voor hem termen waren de toekenning van een extia subsidie voor deze school te bevorderen. Het is niet billijk hem een verwijt er van te maken. dat hij, alvorens zijne medewerking te verleenen, heeft doen nagaan, of bij daar- mede de plannen tot stichting van eene bg- zondere school, waarvan eveneens sprake is geweest, zou verijdelen. Het is toch bekend, dat hij meer heil verwacht van het initiatief van particulieren op schoolgebied dan van lecbtstreeksebe bemoeiing der overheid. En het is duidelijk, dat de stichting eener over- heidsschool overbodig is, wanneer door bet particulier initiatief voldoende in de behoefte wordt voorzien. Toen ecbter bleek, dat hier het particulier initiatief zich niet krachtig genoeg kon ontwikkeleu, beeft hij niet geaar- zeld ook aan de gemeentelijke school steun te verleenen. Bij de totstandkoming van de ontworpen fragmentarische hoogere burgerschool zullen de ouders, die aan het bijzonder onderwijs de voorkeur seven, hun kinderen zonder bezwaar tot aan den leeftijd, waarop zij in de derde klasse der boogere burgerschool moeten plaats- nemen, dat onderwijs kunnen laten genieten. Omvatte de te stichten school ook de laagste twee klassen van een vijfjarigen cursus, dan was zulks wellicht niet bet geval. Dan toch bestond het gevaar, dat die kinderen in on- gunstige conditie zou komen tegenover de leerlingen, die van de eerste klasse af het onderwijs aan de hoogere burgerschool zelve volgden, en deze omstandigheid zou mogelijk sommige ouders er van hebben teruggehouden, hun kinderen nog een paar jaar op de bijzondere meer uitgebreid lager onderwijsschool te laten. In dieD gedachtengang gaf de Minister als zijne meening te kennen, dat bet nieuwe schooltype de levensvoorwaarden van bet bijzonder meer uitgebreid lager onderwijs eer zal verbeteren dan benadeeleu. Dat overigens ook de openbare meer uitgebreid lager onderwijsscholen daardoor zullen worden gebaat, zal wel geen betoog be- hoeven. Een ander voordeel van het plan noemde bij de betrekkelijk lage kosten. Hij merkte op, dat het bedrag, hetwelk de instandhouding der fragmentarische school zal vergen, vermeerderd zelfs met de kosten welke de reorganisatie der openbare m. u. o. ten deze in rekening moeten worden gebracht, zij vermoedelijk over bet hoofd hebben gezien. Maar zelfs als men die kosten buiten beschouwing laat, is nog de meening, dat eene fragmentarische hoogere burgerschool goedkooper moet ziju dan eene volledige, in hare algemeenheid niet juist. Hebben de leden, bier aan bet woord, er wel rekening mede gebouden, dat wanneer de school de hoogste drie van de vijf klassen omvat, de jaarwedden van directeur en leeraren maar weinig lager kunnen worden gesteld en dat ook de kosten der leermiddelen lang niet evenredig verminderen Dat daarentegen het verlies aan schoolgelden onevenredig groot is, wijl de be- volking der laagste klassen het talrijkst pleegt te zijn Omstandigheden, waaronder eene frag mentarische school duurder zou wezen dan een volledige, zijn zeker niet ondenkbaar. En wanneer, zooals in casu, tevens de kosten der reorganisatie van eene m. u. 1. o. school moeten worden medegeteld, mag het veeleer een bij— zonderheid heeten, dat het totaal lager blijft. De bewering, dat het hem bij de behandeling van deze zaak aan ernst heeft ontbroken, meent de Minister ter zijde te mogen laten, vermits bij daarin gernist heeft de erkenning van de waardeering, die ook hij, die kritiek levert op eens anders gevoeleD, aan dat gevoelen ver- schuldigd is. Den leden, die reeds op het gemis aan logics in de gevoerde redeneering wezen, betuigt hij daarvoor gaarne zijn dank. Ter beantwoording van de verschillende vragen nader omtrent de te stichten school gedaan, moge nog het volgende dienen. De bevoegd- beidseiscben voor de leeraren zullen dezelfde zijn als voor de docenten der volledige vijfjarige scholen. Ook ten aauzien van bet eindexamen zal tusschen deze school en de volledige vijf jarige cursussen geen verschil worden gemaakt. Voorts zal een leerling, die met gunstig gevolg baar eerste klasse heeft doorloopen, zonder bezwaar met een bezitter van bet einddiploma eener boogere burgerschool met driejarigen cursus kunnen worden gelijkgesteld. Bij de opening der school word gerekend op een dertigtal leerlingen, terwijl men vermoedt, dat op den duur de bevolking van 90 tot 120 leerlingen zal bedragen. Zekerheid daaromtrent bestaat echter niet. TB KEUZESSCHE C01IH JIT. bl»d verNChljot i. d. Te,^.„TO, sl„„i.N, op Peeitdagen »»1J de rirma 1* jr. VAW SIR KAVIIN. te 9cr VcniPD. Fascicule B de la premiere partie commiine aux divers tarifs Delges aliemands et beiges luxembourgeois Fascicule 5a du tarif belge-sud-ouest-allemand Fascicule 5>> du tarif belge-sud-ouest-allemand Fascicule I Fascicule II Fascicule III du recueil des tarifs internationaux applicables aux colis ,/Petits paquets." Datum van invoegstelling der hierneven aangeduide tarieven. 1 Aout 1912 1 Aout 1912 1 Aoftt 1912 15 Avril 1912 15 Avril 1912 15 Avril 1912 Prijs. fl. 0.45 I, 0.20 n 0.90 Onze trouwste

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1