AS ieiiws- en g e m e e n Advertentieblad Zeeuwsch-Vfaaidere Timmerman Bekendmaking. mtiFi Cacao No 5853. Zaterdag 14 December 1912. 52e Jaargang. o o r Van Houtcn's Gemengde berichten. EBBSTB BT.AD Ik wil nog een kop ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—". Franco per postVoor IS ederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bg alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefooa No. 2 5. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regei meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsicg derzelfde advertentie wordt de prgs sleehts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. en 1»-ijrtag»von.l, wither,tn3«-r<l op reeXdageD »UJ de Firms J. flN 1MB IAK1IK, ie S«r Xwrea. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen belang- hebbenden, niet ouder dan 35 jaren, die genegen zijn in aanmerking te komen voor benoeming tot in vasten dienst op eene jaarwedde van f 500, uit, bunne op zegel gescbreven verzoeken aan ben in te dienen v6or 21 December 1912. Ter Neuzen, 12 December 1912. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK zullen op Vrijdag 20 December IS12, des namiddags drie ure, ten raadbuize in een perceel aanbesteden het schoonhouden en het ver- lichten der openbare school, als- mede het aanm aJzen en schoon houden der kachels met bijlevering van het daartoe benoodigdege- durende het jaar 1913., volgens voorwaarden, weiKe op de Becretarie der gemeente ter lezing liggen. Hoek, 7 December 1912. Burgemeester en Wetbouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREG MANS, Secretaris. TER NEUZEN, 13 December 1912. Volgens mededeeling van het loodswezen is de spitse ton No. 60 in de Scbelde bij Antwerpen verlegd in 50 d.M. water, op 51<>13'54"N.b. en 0° 29' 4" W.l. Het groene en witte vaste licht van Austruweel, op ongeveer51° 14',4 N.b. en 0° 29',2 W.l., is gewijzigd en tbans zicbtbaargroen van N91o0. door Oost tot in N7°0. (84°). Maandagavond omstreeks tien uur werden de bewoners van Philippine gewekt door het ♦luiden der brandklok. Het bleek, dat in den timmermanswinkel van den heer A. Taelman brand was ontstaan, terwijl de bewoners reeds te bed waren. Gelukkig werd de brand door een der buren tydig ontdekt en kon men dadelijk met bet blusschingswerk beginnen zoodat de brandspuit werkeloos kon blijven. Ware het begin van den brand niet spoedig ontdekt gewordeu, de gevolgen waren niet te overzien geweest in zoo'n druk bevolkte buurt- (Midd. Crt.) Boscbkapelle. Woensdagnamiddag vervoerde een landbouwersknecht een wagen met kipspoor uit den Camperschen boek naar den beer v. D. te Axel. Ter hoogte van ,,de Sluis" schoven een viertal gekoppelde rails er af, en gedeeltelijk op den voerman, die ten gronde viel. Toevallig kon direct hulp geboden worden bet bleek, dat hij aan voet en been slecbts een weinig, doch aan eene band ernstig was bezeerd ook klaagde bij over inwendige pijn. Gelukkig was bet dat men de paarden dadelijk kon grijpen, en de lijn, die strak gespannen stond, omdat er rails op lagen, kon doorsnijden, want de beesten draaiden reeds naar den kant er van, dat was naar den slootkantbijna zeker ware de knecht dan ook onder de wielen geraakt. iloschkapello. Onze Boerenbond hield deze week eene vergadering, waarop de beer A. Lansu, secretaris-penningmeester van de Onderlinge Paarden verzekeringteNieuw-Namen, eene beldere uiteenzetting gaf van de inricbting dezer ver- zekering, en baar nut op duidelijke wijze aan- toonde. Het smaakt toch zo6 lekker, en Moeder zegt dat ze nooit heeft geweten dat Cacao zoo goedkoop in het gebruik is, voor ze ons geregeld RONA Cacao heeft gegeven. mmmxr.mmsmmma Het woord van dank door den Voorzitter en het applaus der vergadering was dan ook ten voile verdiend. Het doel van spreker was, om de Bosch- kapelsche paardenbouders op te wek*ken tot bet toetreden bij eene te sticbten paardenverzekering in de afdeeling Boschkapelle. Tot de te sticbten verzekering zijn 10 leden toegetreden, die voorloopig sleehts 25 paarden konden verzekeren, omdat zij daarmede vrij waren, docb met hun andere dieren nog voor korter of langer tijd aan eene maatschappij gebonden waren. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren J. Truijman, P. A. StallaertPerdaan, G. v. Laar en P. de Maat. Een kantoor uit Roosendaal zond naar Biervliet een brief met 5000 aan een agent van een suikerfabriek. Bij ontvangst was de inhoud slecbts 3000. lie brief was gaaf en ongescbonden". De afzender heeft de nummers der biljetten aangeteekend, zoodat die der ver- miste ook bekend zijn. De polite doet onder- zoek.(Middelb. Ct.) Teneinde de verbinding tusschen de kust en passeerende schepen te vergemakkelijken heeft het Lloyd-comite te Vlissingen', in de nabijheid van de loodsbaven, een signaalstation opgericht, op de plaats waar alle in- en uitgaande schepen hun weg dicht langs de kust nemen. Door middel van dit signaalstation, 't welk met het telegraafkantoor in verbinding staat, kunnen reeders, scbeepsagenten en andere belangheb- benden zoowel aan uitgaande als binnenkomende schepen orders geven tijden van aankomst of vertrek kunDen onmiddellijk naar hun kantoren geseind worden en hun schepen kunnen door middel van bet station alle gewenschte mede- deelingen doen aan agenten of andere belang- hebbenden in Vlissingen, Antwerpen of andere plaatsen. Het station zal dag en nacbt open zijn, maar seinen is alleen maar mogelijk bij daglicbt. (Nieuwe Crt.) Drama in den trein In een trein van Amsterdam naar Rotterdam, heeft tusschen Gouda en Rotterdam een 17 jarige schepeling, deel uitmakende van een transport schepelingen der Maatschappij Neder- land, die te Rotterdam een sckip moesten gaan halen, zich met een revolver in de borst ge- schoten. De bootsman sloeg hem de revolver uit de handen, doch te laat. Te Rotterdam aangekomen is de gewonde per rijtuig naar het Ziekenbuis vervoerd. Aan- leiding tot de daad schijnt een liefdesdrama te zijn. (Haagsche Crt.) Rona>boot. Men meldt uit Weesp aan de Tel.: De lirma C. J. van Houten en Zoon albier, heeft een drijvende bioscope geopend. Het doel is, om met deze bioscope (de Rona-bootgeheeten) zooveel mogelijk .alle plaatsen zoo in binnen als buitenland te bezoeken en tevens. biermede het publiek in staat te stellen, kennis te maken met bun fabrikaat „Rona-caeao", waarvan in de pauze van elke bioscope-voorstelling aan de bezoekers een gratis kopje wordt aangeboden. Het wit geschilderd drijvend gebouw, geheel van ijzer en schitterend eleetriscb verlicht, lokt reeds dadelijk het publiek naar binnen. Het interieur van deze inrichting voldoet aan de strengen eischen des tijds, wat betreft brand- gevaar, dat zoo goed als uitgesloten is boven- dien zijn er 2 nooddeuren. Het zijn geheel nieuwe films, die vertoond worden en bovendien zijn er extra nieuwe opnamen, speciaal voor de firtna van Houten en Zoon, gedaan. De drijvende bioscope geeft deze week alhier voorstellingen. De belangstelling was bij de opeuingsvoorstelling, enorm groot. De directeur van de middelbare koloniale Landbouwschool had, naar de ,,Zutph. Crt." vermeldt, sedert eenigen tijd moeilijkheden met een deel der leerlingen. voornamelijk omdat hij de stellingen handhaaft dat de leerlingen (wier leeftijd grootendeels varieert tusschen 16 en 19 jaar), zich moeten onderwerpen aan maatregelen van orde en tucht, betrekkelijk willekeurig lessenverzuim, huiswerk en rapporten aan ouders en hoofden van gezinnen, bij welke de leerlingen inwonen. Daarbij komen dan nog grieven van gelijksoortigen aard, o. a. betreffende het niet op kamers, maar in huiselijken kring wonen, waarbij de leerlingen meenen dat zij moeten gehoorzamen aan bevelen, die volgens hen van te kinderachtigen aard zijn. In hun verstoordheid over die behandeling hebben vier leerlingen van Zaterdag op Zondag- nacht zich door'inbraak toegang tot de school verschaft en daar versehillende baldadigheden uitgehaald. Aan het viertal is tijdelijk de toegang tot de lessen ontzegd in afwachting van verdere beslissingen door autoriteiten te nemen met betrekking tot hun verder schoolbezoek. De N. R. Ct. maakt melding van twee studenten uit Cambridge die op een ezelwagen door Europa trekken. Te Grado bij Trieste hebben zij, verdacht van verspieding, acht dagen gevangen gezeten. Zij zetten nu de reis voort naar Montenegro en willen door Turkije naar Perzie. Een gewichtige raadsvergadering. De jongste raadsvergadering in de gemeente Balgoy (Maas en Waal) is, naar de N. R. Ct. meldt, voor een groot deel in beslag genomen door de behandeling van het gewichtige voorstel, om in de raadzaal een stoel te plaatsen ten dienste van een verslaggever. De voorzitter bleek er tegen te zijn. Indien, zeide hi], de raad besluit een stoel voor den verslaggever te plaatsen, zal dit met kosten voor de gemeente gepaard gesteld die den stoel plaatst en weer opberfft" Ook zouden er dan stoelen voor het puuiffif moeten zijn en daarvoor is geen plaats. Het raadslid, dat het voorstel had ingediend, was in tegenstelling met den burgemeester van meening, dat een stoel meer of minder aan de plaatsruimte niet veel af zou doen. De voor zitter Ik ben niet van plan voor den verslaggever een stoel te halen. Dan laat ik op kosten van de gemeente iemand er voor komen. Een ander raadslid maakte de opmerking dat toen de heer B. kwam, er voor hem wel een stoel was en er toch plaats genoeg overbleef. De voorzitter Dat is een keer geweesten dan is mijnheer B. ook heel wat anders dan zoo'n verslaggever, van wien ik nooit een goed verslag gezien heb, waarin het verhandelde juist wordt weergegeven. De voorsteller Indien hij zitten kon, zou hij wellicht ook een beter verslag maken. De voorzitterHet zit hem niet in het zitten, maar in zijn oukunde. De voorsteller Onkunde, dat weet ik niet, wel heeft hij in zijn laatste verslag een fout gemaakt, doch dat is geen reden om voor hem geen stoel te plaatsen. Nadat over dit punt nog eenige besprekingen zijn gevoerd, werd met op twee na algemeene stemmen besloten geen stoel voor den verslaggever te doen plaatsen. De Excelsior beweert, dat Castro, de ge- wezen president van Venezuela, die, naar men beweert, op een nieuwen staatsgreep zint, op het oogenblik onder den naam Kunz te Parijs verblijf houdt. In het Duitsche tijdschrift Miirz komt Friedemann tot de volgende conclusies, die zeker de belangstelling waard zijn In Duitschland sterven er elk jaar 13,000 tot 14,000 personen tengevolge zelfmoord, 10,000 door beroepsongevallen, 1000 worden vermoord en verscheidene duizenden sterven door ver sehillende ongelukken. Er zijn aldus elk jaar een 30,000 menschen die een gewelddadigen dood sterven, en dat in vollen vrede. Indien men van de zelfmoordenaars de vrouwen en kinderen uitsluit, blijven er op 300,000 sterfgevallen 10,000 zelfmoorden. Een man op de 30 zelfmoordt zich. De oorlog van 1870 kostte het leven aan 26,000 Duitsche soldaten de nijverheid kost Ons elk jaar 6000 dooden en 70,000 gekwetsten. Alles gerekend, sterft er in de Duitsche steden een man op de tien een gewelddadigen dood. Men heeft geen denk- beeld van de euergie die de natie moet ver- bruiken om te leven. De krachtsontwikkeling, door een oorlog vereischt, is in vergelijking onbeduidend, maar zij schijnt grooter, omdat dan alles in eene richting werkt. V,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1