A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad veer Zeeuwsch-Vlaaiderei. n DAT IS DE CACAO No 5851. Dinsdag 10 December 1912. Bekendmaking-. RONA Van Houten's RONA. 52e Jaargang. Landbouwberichten. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 2 5. ADYERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prps slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. B»l» btati veirgehljnt Waandag., WoeBg(laK. en Bllgeinnderd op Peeiitdasen fclj de IClrma I*. J. 1'iSi »K IANU1. te Ver Meaxen. Burgemeester en Wethouders van HOEK zullen op yHjdag 20 December SSS2, des namiddags drie ure, ten raadhuize in een perceel aanbesteden het schoonhouden en liet ver- lichten der openbare schoolals- mede het aanmaken en schoon houden der kachels met bijleveriny van het daartoe benoodigde, ge- durende het jaar 1913, volgens voorwaarden, welke op de Secretarie der gemeente ter lezing liggen. Hoek, 7 December 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREG MANS, Secretaris. TER NEUZEN, 9 Decemb.er 1912. Het weerbericht van het/meteorologisch instituut te De Bilt van heden/luidt als volgt: Hoogste barometerstand 775fT' Munchen. Laagste 731J2 Vestmanoer. Verwachting Matige tot kraofatige Zuidelijke tot Zuidwestelijke wind, zwaaf \jjrewolkt, tot betrokken, waarschjjnlijk regenbuien'zelfde tem- peratuur. De waarde van de cinema bleek ons ook weer duidelijk uit het programma dat deze week gegeven werd in het Hotel Centraal", waar benevens eenige comische en dramatische fan- taisie-films, waarvan vooral „Het schip desdoods" belangstelling vvekte te zien was de begrafenis van Koning Eduard van Engeland. Het vast- leggen in beeld, van zulke historische gebeur- tenissen, is van groote beteekenis. En genoemde opname is al bijzonder goed geslaagd. In het programma voor de a. s. week zal uitmunten ,,De oorlog der Roodhuiden in het verre westen In den vroegen morgen van gisteren kwam voor de nieuwe haven alhier de zeelichter W. F. A. G. 32 gesleept door de Duitsche sleep- boot ,,Thelegraph". Bij het manoeuvreeren om op de haven te komen werd de 18jarige dek- knecht van de sleepboot door de sleeptros over- boord geslingefd. Terstond werden zoowel van de sleepboot als van den lichter pogingen aangewend om den drenkeling te helpen, ofschoon deze, door den stroom en bij duisternis, weinig kans op succes boden. Dit bleek ook ten slotte, want noch de pogiDgen die van voornoemde schepen werden aangewend, noch die der bemanning van de Nederlandsche en Belgische loodsbooten, welke uitvoeren om een poging tot redding te doen, mochten baten. Van den jongeman werd niets meer ontdekt. Het is wel zeer bevreemdend dat de kapitein der sleepboot aanstonds naar zee is teruggekeerd, zonder eenige autoriteit het gebeurde en den naam van den verdronkene te hebben verwittigd. In de memorie van antwoord op het v'oorloopig verslag der Tweede Earner betreffende hoofdstuk financien, wordt gezegd dat voor kwijtschelding van pacht op de Schelde en Zeenwsche stroomen geen reden is, daar de storm nagenoeg geen scbade heeft veroorzaakt. "Y\ el is aan de pacbters die dit vroegen, uitstel van betaling toegestaan. Wat betreft de circulatie van vreemde munt waarover geklaagd is, wordt te kennen gegeven dat voor de gemeenten Sluis, IJzendijke en Hulst reeds het verbod (schrapping van de lijst der grens-gemeenten in den zin der muntwet) is uitgevaardigd en de werking van het be- sluit zal worden nagegaan. De Rijkspolitie in Zeeland. Betreffende vermeende onregelmatigheden bij de Rijkspolitie in Zeeland meldt men ons het volgende Reeds een paar maanden geleden werd door van Justitie alhier een onderzoek naar handelingen die verricht bij het aanschaffen van materiaal den Officier aangevangen zijn die wij zoo lekker vinden en waarvan Moeder zegt dat ze zoo voordeelig in het gebruik is. Gij moet bepaald dadelijk een bus gaan koopen. De naam is zouden en benoodigdheden voor de Rij kspolitievaa.r- tuigen in het district der Rijksveldwacht, dat alhier zijn hoofdplaats heeft. Meerdere Rijksveldwachters werden uren lang aan een scherp verhoor onderworpen. Tot nu toe werd echter van de uitkomst van het onderzoek niets openbaar. Wel werd aan den heer T., inspecteur der Rijksveldwacht op diens verzoek tijdens het onderzoek een verlof van twee maanden toegestaanterwijl thans een der onder hem staande brigadiers eervol ontslag is verleend. Of het onderzoek schorsing of ontslag van een of meer personen, of eene strafvervolging tengevolge zal hebben is nog ten eenenmale onbekend. Eerst zal de Minister van Justitie geadviseerd door den procureur-generaal bij het hof te 's Gravenhage, fungeferend directeur van politie, na inzage der stukken, eene beslissing in dezen moeten nemen. Sluiskil. De vrouw van den wagenmaker J. lermont wilde Vrijdag jl. eens beproeven hoe een zaagmachine werkt met het ongelukkig gevolg dat haar hand gegrepen werd door de zaag en zoo gekwetst werd, dat zij onmiddellijk zich onder dokters behandeling moest stellen. Naar men verneemt zal het met de hand nog al afloopen. Twee vingers zijn totaal gevoelloos. Weer een goede les voor menigeen om toch omzichtig met werktuigen om te gaan. Zaamslag. Met middernacht, tusschen Vrijdag en Zaterdag 1.1. is er brand ontstaan in het schnurtje van den werkman A. J., wonende in den Aan- en Genderdijkepolder. De oorzaak hiervan is tot nu toe onbekend. De eigenaar en zijn huisgenooten werden wakker door het gerucht van het kraken en vallen van het brandende, en riepen spoedig de hulp van buren in, waarna het gelukte het vuur te blnsschen en den brand te beperken tot het schuurtje met den inhoud, dat geheel door het vuur werd verteerd. Het is verzekerd. - Op eene hofstede onder deze gemeente was een koewachter bezig het vee in den stal vast te zetten, toen hij het met een rund te kwaad kreeg. Het dier bracht hem zoodanig in de knel dat een zijner armen brak en hij verder kwetsuren bekwam. Hij moest dadelijk onder geneeskundige behandeling gesteld worden. Stoppeldijk. Zondagavond, 8 Dec., gaf onze fanfare St. Cecilia, in samenwerking met de tooneelclub, haar eerste winteruitvoering in de ruime bovenzaal van het cafe „Het Wapen van Zeeland." Het zeer talrijk opgekomen publiek genoot van het uitgebreide, mooie program, dat zes nummers voor fanfare, 4 komische voordrachten, een groot drama met zang en twee blijspelen bevattezooals steeds was de uitvoering van een en ander goed verzorgd. St. Cecilia kan met voldoening op dit eerste „concert" terugzien. Clinge. Bij de Vrijdag 6 Dec. gehouden aanbesteding van meststoffen werd ingeschreven als volgt Voor superphosphaatAdriaanssens-Polfliet te Walsoorden voor 2,361/2, Goste Van Brussel te St. Laureyns (B.) voor f 2,35, D. J. Oggel te Axel voor f 2,34, W. Adriaanssens voor 2,32, AdriaansenGrimminck te Walsoorden voor f 2,32, A. Hamelink te Ter Neuzen voor 2,311/2, Coenen en Schoenmakers te Uden voor 2,31, De MoorVlaeminck voor f 2,31, P. J. van Aardenne te Dordrecht voor f 2,30, A. Wieland te Ter Neuzen voor 2,30, M. Huybrechts te Halsteren voor 2,28, Glerum te Vlake voor f 2,27, G. Moreels te Gent voor 2,27Blondeel te Aardenburg voor 2,26 en W. Bedet te Ter Neuzen voor f 2,25. Voor ammoniak-superphosphaatBlondeel voor 8,15, AdriaanssensGrimminck voor 8,07, Jos. Persijn voor 8,027,, Goste Van Brussel vo.r f 8,01, A. Hamelink voor f 7,991/2, Glerum voor 7,96, A. Wieland voor 7,95, W. Adriaansens voor 7,94, W. Bedet voor f 7,93, P. J. van Aardenne voor 7,93, D. Scheele voor 7,90, W. Bedet voor 7,90, Coenen en Schoenmakers voor 7,79, DeMoor Vlaeminck voor 7,79, G. Moreels te Gent voor 7,74. Voor ChilisalpeterP. J. van Aardenne voor 14,39, A. N. Gevers te Bergen op Zoom voor 13,85, Blondeel voor 13,84, W. Bedet voor 13,84, W. Adriaansens voor 13,77, Coenen en Schoenmakers voor 13,62, Adriaan- seus-Grimminck voor f 13,52. Voor Peruguano De Moor-Vlaminck voor 11,0472, G. Moreels te Gent voor 10, Gegund aan de laagste inschrijvers. RECHTSZAKEN. Twee schippers uit Philippine B. en S. hadden zich Zaterdag voor den kantonrechter te Middelburg te verantwoorden wegens het op 24 September op de kust bij Zoutelande mossel- zaad visschen, terwijl zij bovendien het nummer van hun boot bedekt hielden. De heer H. L. Gerth van Wijk, leeraar in de plant- en dierkunde aan de Rijks HoogereBurger- school te Middelburg, verklaarde, dat zoowel volgens de Nederlandsche taalkunde, als volgens de dierkunde mossels schelpdieren, en mossel- zaad jonge mosselen zijn. De getuige J Wejjnsbergen, schipper te Philippine, liep op den bewusten dag beklaagden met zijn schip voorbij, het nummer was wel bedekt,' maar dit kwam doordat het fokzeil gezakt washetgeen moest. De ambtenaar van het O. M. achtte het eerste ten laste gelegde bewezen en vroeg des- wege voor ieder 10 of 3 dagen voor het tweede eischte hij vr^spraak. Door D. H., 28 jaar, hotelhouder, en F. K., 35 jaar, zaakwaarnemer, beiden te Ter Neuzen, is cassatie aangeteekend tegen hun vonnis, door de rechtbank te Middelburg gewezen, waarbij zij wegens overtreding der loterijwet, zijn ver- oordeeld tot 5 boete subs. 5 dagen hecht. J. F., van Belgisch Clinge, die is gearres- teerd, ter zake van den onlangs door ons ge- melden diefstal bij den landbouwer C. E. van Dorsselaar, waar voor een waarde van f 500 werd ontvreemd, is voor dezen diefstal door de militaire rechtbank te Gent veroordeeld tot 3 jaren gevangenisstraf. Hij had nog wat met de militaire autoriteiten ook te verhandelen en werd wegens desertie veroordeeld tot 4 maanden ge vangenisstraf en voor het dragen van verboden wapenen tot 1 maand. De anaere verdachte, die in Nederland is gearresteerd en te Middelburg gevangen zit, blijft nog steeds alle schuld ontkennen. Bij de behandeling van de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1913, hoofdstuk X, Departe- ment van Landbouw, Nijverheid en Handel; zeide de heer Vorsterman van Oyen, Vrijdag- avond 11. het volgende Mijnheer de Voorzitter Bij de behandeling van de begrooting 1912 voor Landbouw, Nij verheid en Handel, wees ik op het wenschelijke van arbitrage-commissies bij den koop en ver- koop van paarden, runders en klein vee, en een nauwkeurige aanwijzing, wat men te verstaan heeft onder koopveruieligende gebreken. De Minister antwoordde daarop, dat z. i. arbitrage-commissies behooren uit te gaan van belanghebbenden en niet van het initiatief der Regeering. Het initiatief dier belanghebbenden, zoo sprak hij, moet geprikkeld worden in dien zin, dat uit mijn antwoord blijkt, dat de Regeering afwacht, wat particulieren doen, voor de RegeeriDg met wetswijziging komt, zoodat particulieren nu niet behoeven te zeggen zullen wij wel beginnen want zij weten, dat wij eerst zullen afzien of het op die manier gaat. Lukt dit, dan is het altijd veel befer, dan wanneer het bij de wet moet geschieden. Nu, het particulier initiatief is geprikkeld de aansporing van den Minister is niet ver- geefsch geweest. Op de vraag in het Voorloopig Verslag, of er uitzicht bestaat op de instelling van zoodanige arbitrage-commissies, antwoordt Zijn Excellence (bladz. 5 van de Memorie van Antwoord), dat „ten aanzien van het instellen van arbitrage-commissies ter beslechting van TER SEUZEJSCHE COERAST

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1