A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad veer Zeeuwsch-Vlaanderen. De Zoon van den Bankier. VERBAZEND ROMA Cacao No 5848. 1111II'EE a a s. Binnenland. Van Hout^n's Dinsdag 3 December 1912. 52e Jaargang;. FKOILL ETON. zoo voordeelig De Hoogere Burgerschool te Ter Neuzen. k ABONNEMSNT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post: Voor rland f 1,10. oor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor bet overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. T e I e t ooa No. 25. ADTEETE NT IfiNi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel sneer 0,10. B B directe opgaaf van driemaal plaatsing derzeifde advertentie word! df prjjs slechts tweesnaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. T'jiJ JBXjJLJD. Invoerrecht op gezaagd hout. Een zestal houthandel-firma's hebben, naar de Miad. Ct. meldt, aau de T weede Kamer een adres gericht waarin zij verklaren tot hun groote telenrstelling te hebben kennis genomen van het gewijzigd Ontwerp-Tariefwet, waarin door de Regeering wordt voorgesteld, gezaagd hout bij invoer te belasten met 0,50 perM3. Zij meenen dat bet niet wenschelijk is een dergelijk recht te heffen, aangezien gezaagd hout is een der voornaamste benoodigdheden bij den bouw van woningen en voorts voor die takken van de Nederlandscbe Nijverheid, die hun fabrikaten verzenden in van gezaagd hout vervaardigde kisten en vaten dat de mede- deeling, vermeid bij no. 299 letter b van het avant-project (bl. - 260) als zouden de houtzage- rijen aan de Zaanstreek en in het Noorden van ons land in kwijnenden toestand verkeeren, in strijd is met de werkeljjkheid en juist het tegendeel mag worden opgemaakt uit de her- baalde uitbreiding der goedbeheerde zagerijen en dat derhalve de beffing van een invoerrecht van gezaagd hout niet noodig is om het hout- zaagbedrijf hier te laude weder tot bloei te brengen Zij wijzen voorts op't gevaar van repressaille maatregelen van Rusland, waarvan reeds sprake is geweest en op bet feit dat wegens de gunstige ligging van ons land, de importeurs van gezaagd bout tot dusverre in staat waren van bunne voor- raden ook naar Duitscbland en Belgie af te leveren, hetgeen bij hefSng van een invoerrecht geheel of voor een groot gedeelte zal zijn uitgesloten. Voorts dat, al moge dan de doorvoer van gezaagd hout van de in acht te nemen formali- teiten en het uit te oefenen toezicbt ajs gevolg van het te heffen recht, geen nadeeligen invloed ^/Robert Maar jongenlief, hoe kan je hem van zoo iets laags verdenken Hij draagt je geen kwaad hart toe. En bovendien, beden'k, dat hij de man is van je zuster. Neen, neen, dan zou ik eerder mijnheer Karelse of iemand anders van de kantoorheeren verdenken. Er zijn er immers verscheidece en zij zullen zeker alien op de hoogte zijn van de zaak. Natuur- lijk heeft het ieders verbazing gewekt, dat zoo'n gnnsteling van den heer Bronseveld als gij waart, zoo plotseling de zaak verliet. Die lui zijn het, die je nog een massa leed kunnen berokkenen in de wereld. Maar vertel eens, je hebt gesproken van een geringen kans, dat je een betrekking zondt krijgen „Ja, als bediende bij de firma Wilson", ant- woorde hij haastig. ,,Op een salaris van vijftig gulden per maand." „0, EvertVijftig gulden! En dat voor iemand die binnen korten tijd deelgenoot zou geworden zijn in de firma van Bronseveld SchoonageveiDeelgenoot en een man van geld zei de oude dame op smartelijken toon. Evert Llartman drukte de lippen op elkander en zijn gelaat onderging een groote verandering. z/Zooals ik eens, korten tijd geleden, aan Robert van Bronseveld zeide", moeder ,,rijkdom is niet het hoogste in de wereld //Dat is waar", stemde mevrouw Hartman in het gebruik is. Ge maakt er meer koppen cacao van dan van dezelfde hoeveelheid van welke andere soort ook. Daarbij is de smaak zoo heerlijk. ondervindeu, die formaliteiten en dat toezicht voor den bloeienden en uitgebreiden binnen- landschen houthandel een groote belemmering zullen blijken te zijn dat waar het hier geldt een groot slapel- artikel van betrekkelijk geringe waarde, maat regelen van fiscalen aard niet alleen van na- gretig toe. //Maar geld brengt toch dikwijis iets goeds. Bijvoorbeeld liefde z/Moeder! Ge wilt toch niet zeggen, dat geld liefde brengt vroeg bij verwijtend. z/Uat niet juist, mijn jongen. Maar geld kan heel dikwijls de kroon zetten op iemands geluk. Wanneer deze slag je niet getroiien bad, gij uwe positie hadt kunnen behouden en binnen eenige maanden deelgenoot hadt kunnen worden in de firma, zou Paulina van Bronseveld u zeker haar hart hebben geschonken." Evert's donkere oogen ontmoetten de hare. „Boe wist gij dat, moeder?" vroeg hij op onvasten toon. //Hoe wist gij dat? Heb ik mijn hart zoo op de tong gedragen, dat iedereen weten kan, dat ik haar bemin z/Niet iedereen, maar ik wel. Ik had het al lang geraden en nu heb ik zekerheid gekregen. Liefde brengt in een man eene groote verandering te weeg. Ik had het al zoo lang gevoeld. Ik heb gehoopt, gewachten nu hebt gij haar verloren. 0, Evert, Evert, hoe kwam het toch Wat is er toch, dat gij zoo'n last op u genomen hebt? Wanneer de beschuldiging valsch is, waarom verzet gij u er dan niet tegen met kracht. Waarom treedt ge uw geluk met voeten //Wanneer de beschuldiging valsch is, zegt gij, moeder, twijfelt gij dan nog aan mij vroeg Evert bitter. Zij stond op, trad op hem toe en nam zijn hoofd tusschen hare banden. //Evert, zeg mij de waarbeid Ge hebt mjj gevraagd bet stilzwijgen er over te beware^ maar ik kan het niet langer. Ik kan de geI deeligen invloed zullen zijn bij het afdoen van zaken, docb ook een blijvende verhooging van den verkoopprijs zullen tengevolge hebben. Redenen waarom de onderteekenaars zich tot de Tweede Kamer wenden met het eerbiedig verzoek, het ouder no. 302, letter b voorgestelde recht op gezaagd hout niet goed te keuren. heimzinnigheid niet langer verdragen. Neen, ik twijfel niet aan je. Zijt gij niet de zoon van uw vader Maar ik kan niet begrijpen, hoe gij oprecht en eerlijk als gij altijd geweest zijt, nu kuut stilzitten en u zelf laten beleedigen en vernederen. Wanneer iemand tot mij ge- kotnen was en mij gezegd had, dat gij bet voornemen hadt gebad zoo te doen, zou ik hem gezegd hebben, dat hij loog. Ik zou hem duide- lijk gemaakt hebben, dat gij veel te fier en te flink waart om stil te blijven zitten bij zulk eene vernedering. Ik zou ieder, die u durfde be- schuldigen, in het gezicht geslagen hebben. En nu, nu doet gij zelf geen enkele poging om u te verdedigen. Waarom toch niet?" z/Ik heb gezegd, dat ik onschuldig was, maar men wil mij niet gelooven." //Zij willen meer dan dat, Evert. Zij willen verklaring en bewijs. Kunt gij hnn dat be- wijs niet verschaffen z/Neen." //Waarom niet? O, Evert, waarom heb je bet mij niet gezegd Kunt ge mij niet vertrouwen „Neen, moeder, neen. Ik kan niet. Vraag bet mij niet meer." Hij liep rusteloos het vertrek op en neer en bleef ten laatste voor zijne stiefmoeder staan. Hij streelde haar liefderijk de witte haren. z/Arme moeder, arme moederGod weet, hoe gaarne ik u alles zou willen toevertrouwen, maar het kan niet en het mag niet. Ge kunt niet weten, wat het mij kost, dat ik dit leed over u heb moeten brengen, u, die reeds zoo- veel in uw leven hebt gebad. De gedachte is mij zoo bitter, dat ge dit huis zult moeten ver- Naar het Centraal Bureau van den olks- bond tegen drankmisbruik te Utrecht aan de Telegr. meldt, is door den Minister van Oorlog bepaald, dat in de kazerne-cantines der soldaten geen sterke drank meer verkrijgbaar zal worden gesteld. De verkoop daarvan in de onderofficiers- cantines kan op den bestaanden voet blijven geschieden. TER NEUZEN, 2 December 1912. Het weerbericht van bet meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 770,5 Coruna Laagste ,t 741,8 Cbristiansand VerwachtingMeest matige tot kracbtige Westelijke tot Zuidwestelijke wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk regenbuien, iets zachter. Zooals wij reeds vroeger hebben gemeld is door den Minister van Binnenlandscbe Zaken op de begraoting van zijn Departement voor 1913 een bedrag uitgetrokken van 3350, zijnde een derde der toegezegde jaarlijksche subsidie ad 10,000, met het oog op de opening der school op 1 Sept. van het volgend jaar. BlijkeDS het voorloopig verslag der Tweede Kamer werd door sommige leden gewezen op 's Ministers mededeeling, dat het aanhangig wetsontwerp in zake de subsidieering van ge- medntelijke hoogere burgerscbolen, tot wet verheven, ook voor het onderwijs, waarin deze post bedoelt te voorzien, de oplossing zal brengen. Zij achtten deze opvatting kwalijk te rijmen met het voorstel om een jaarlijksch subsidie van f 10,000 toe te kennen, welk voorstel herziening zal behoeven zoodra bedoeld ontwerp wet is geworden. Voor deze overhaasting bestond naar hun inzien geen reden en zij verzochten den Minister den post terug te nemen. Verscheidene andere leden stemden met bet voorstel in, wenschten de totstandkoming van bedoelde wet niet af te wachten en meenden, dat in eventueef noodige herziening van den post geen aanleiding kan worden gevonden om thans niet tot deze voorziening in de behoeften van het onderwijs over te gaan. Gevraagd werd, of de school niet voor 1 September 1913 zou kunnen worden geopend. laten, waar ge zoo lang gelukkig geweest zijt! Het hangt er nu maar van af, hoe ik in de wereld slaag, maar ik vrees „Mijn sommetje is er nog altijd, Evert." Hij glimlachte droevig. „Ja moeder, maar dat moet onaangeroerd blijven, zoo lang ik het verbelpen kan. Ik heb nog maar weiuig geld, maar toch nog voldoende om de huiskoudelijke uitgaven voor loopig te dekken." „0, Evert, Willem Hardenbergdenk er om, maak mij niet ongelukkig. Het was zwak van hem om heen te gaan. En zeg toch eens, hebt ge onlangs nog iets van zijne vrouw vernomen Weet ge, waar zij is, en wat zij doet Evert knikte. ,.Ja antwoordde bij snel. „Mevrouw Har denberg is aan het tooneel. Zij is zeer arm, zij heeft voor zich zelf en voor haar kleinen jongen te zorgen en het tooneel is haar eenige werkverschaffer. Zij is nog steeds vol goeden moed." z/Hebt gij haar dan gesproken vroeg zijne moeder verwondera. Ja, ik heb haar gesproken. z/En gelooft gij, dat zij onschuldig is Evert Hartman hief het hoofd op en zag zijne moeder aan. z/lk sta voor haar in, als voor mij zelf. Zij is onschuldig. Het is mijne vaste overtuiging dat er laaghartig tegen haar gezondigd is. Breng u haar rein, engelachtig gelaat slechts voor den geest." (Wordt vervolgd). SEUZESSCHE COI R n r. S914 bE»<! v«rNChiJn< ftfeand**., Wowrfag. en Vrijda^vund, nHge.nnrterrt De Bnrgemeester der gemeente TER NEUZEN maalct bekend dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad, zal worden gehouden op MotMter<!m.; den. December 1913, des voor- middags te 10 ure. Ter Neuzen, den 2 December 1912. De Burgemeester vooriyjemd, J. HUIZINGA. 2 4:^ fmAfSt* <a.-mCWU»i op Feeitdagen bij de Flrma P. J. VII MB ie Wmw Icaen. ■•Man •fframhT Hilll'llll III HBIIHWIil i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1