11AIJ A I g e m e e n Hieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaaidere A No 5847. Zaterdag 30 November 1912. 52e Jaargang Landbouwberichten. (iemengde berichten. EERSTE BLAD. Gebnjiksaanu/ijzingen t ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- laars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf van driemaal plaatsicg derzelfde advertentie wordt de prps slechts twee/naal berekena. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Telefoon No. 2 5. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. SffiiV '.Swrl Temthljn* Haanila^., Woensilag. en YriJdusavoBd, aitgeiundKni op »>.ep4«t»KOEC tot) de »'irma F 4, VAS SSBS SAHiWlB. Weaaesi™ TER NEUZEN, 29 November 1912. Blijkens de opgave in de St. Crt. van het aantal gevallen van besmettelijke ziekten dat in week van 20 tot 26 November ter kennis kwam van den Centralen Gezondheidsraad kwa- men in dat tijdvak in Zeeland voor van roodvonk 1 geval te Axel, St. Jansteen, Kortgene, Schoon- dijke en Sluis en van diphteritis 3 gevallen te Nieuwerkerk, 2 te Goes, en 1 geval te Clinge Eede, St, Jansteen, Ouwerkerk en Stavenisse. Bij Eon. besluit is aan den heer W. C. Imandt- te Axel als oud hoofd der openbare school te St. Jansteen een pensioen toegekend van 800 'sjaars en als onderwijzer bij de Rijksnormaal- lessen een pensioen van f 248. Axel. Van wege de Ned. Herv. gemeente te Vledder (Dr.) is toezegging van beroep gedaan aan den heer J. C. Th. Hugenholtz, cand. alhier. Zaamslag. Aan mej. S. M. van Wei is tegen 15 Januari a. s. eervol ontslag verleend als onderwijzeres aan de Christelijke Hervormde school alhier. In Oosteiijk Zeeuwsch-Vlaanderen wordt door de iandbouwers zeer geklaagd over de groote schade, die door de slakken aan het uitkpmende wintergraan wordt toegebracht. Het weeke, regenachtige weder is oorzaak, dat deze dieren in zoo'n groot aantal voorkomen. Woensdag vierde de heer Jan Rijksen, meldt de Telegr., te Edersveen, ziin lOOen verjaardag. De jubilaris is nog zeer kras. Hij heeft geen enkel gebrek. Zijn geheugen is nog bijzonder goed, want hp weet zich alles nog zeer goed te herinneren uit zijn jeugd. Rookeri boudt hij niet van, maar wel van pruimen, dat hij altijd zeer sterk gedaan heeft. Een treurig voorval kwam te Veenendaal voor. Een arbeider aldaar gelastte zijn 14jarigen zoon om bladeren te gaan zdeken voor de varkens. De zoon verklaarde daarin geen zin te hebben en zich liever op te.hangen. Na eenige oogen- blikken bemerkte de vader tot zijn schrik dat zijn jongen zich werkelijk door ophanging van het leven had beroofd. Een vrouw, die het jachtveld ingaat om te stroopen, koint niet alle dagen voor, schrijft men uit Dieren aan de „Z. Ct." Een twee'tal onbezoldigde rijksveidwachters bekeurden dezer dagen in de Havikkerwaard een vrouw op het oogenblik dat zij een konijn uit een strik haalde. Zondagmiddag wilde, naar de „Tel." meldt, het ongeveer 2jarig kindje van een heer te Abcoude, grootvaders jachthond een stukje van een koekje geven. Het kind kwam hierbij te vallen, waardoor de hond niet in het koekje, maar in het oortje van het kind beet en wel zoodanig, dat dit lichaamsdeel met 10 steken weer moest gehecht worden. De vischverkoopers te Haarlem kunnen s Zaterdagavonds den iuvloed van bet verkrijg- baar zijn van Argentijnsch vleesch danig be- merken, schrijft het Rott. Nieuwsbl. Zaterdag j.l. b.v. werd er door die verkoopers meer visch mee naar huis genoraen, dan anders vaak in een heele week verkocht wordt De huismoeders, die vroeger visch moesten koopen door de duurte van het gewone vleesch gaan nu 's Zaterdagsavonds, als zij hun boeltje pas schoon hebben, niet langer aan het visch schoonmaken en bakken. HandigDinsdagavond zat, naar het ^fldbl." meldt, een aantal reizigers in de 2e tlasse wachtkamer van het station der G. O. L- S. te Winterswijk rustig te wafchten op het ertrek van den trein, die om 3 minuten voor Bereiding van Waterchocolade per kop. In den kop doet men eerst suiker (2 a 3 thee- lepels) dan P.0NA cacao (1 theelepel ongeveer 6 a 7 gram). Yervolgens opgieten met goed kokend water en dan eerst omroeren. Bereiding van Melkchocolade per kop. In den kop doet men 2 a 3 theelepels suiker en 1 theelepel R0NA cacao (6 a 7 gram), maakt, dit met zeer weinig koude melk tot een papje, en giet daarop de goed kokende melk. Bovenop ziet -men dan een prachtiglaagj e schuim voor Bereiding van Melkchocolade per grootere hoeveelheid. Op 1 Liter (kan) melk neemt men l*/2 a 2 eet- lepels (35 gram) RON A cacao en 2x/2 a 3 eetlepels (70 gr.) witte suiker. Roer in een schaal de cacao en suiker droog door elkaar. Maak daarvan met kokend water een papje. Giet die pap in de kokende melk en laat even door- koken. Uit 1 Liter melk schenkt men ongeveer 7 koppen. Natuurlijk kan men des- gewenschtookgedeeltelijk melk en gedeeltelyk water gebruiken. 1 kilo R0NA cacao van 1.50 geeft dus 200 koppen chocolade. D I zeven naar de richting van Zevenaar gaat. Ze hehoefden zich niet ongerust te maken, had een beambte gezegd, we zullen wel waarschuwen. Toen hun het wachten wel een beetje lang duurde, bleek het, dat de trein reeds vertrokken was zonder hen. Aan waarschuwen was in het geheel niet gedacht. Er waren reizigers bij, die dien avond de plaats van bestemming daar- door niet meer konden bereiken. Dinsdag begaf zich een bruiloftstoet der familie Breukel, bestaande uit een 4tal rijtuigen, naar Avereest. Het laatste rijtuig werd gegre- pen door de tram, die naar Avereest reed, en totaal vernield. Een inzittende oude heer, werd zwaar gewond een juffrouw werd iicht gewond. Het derde rijtuig werd in de sloot geslingerd, doch de iuzittenden kwamen er ongedeerd af. De koetsier van het vierde rijtuig en diens paard werden ook deerlijk gewond. De mate- rieele schade is groot. (Zw. Ct.) Voor eenige dagen stierf bij den land- bouwer H. Kraan te Kloosterveen een koe aan miltvuur. Zaterdag voelde Kraan een vrij hevige pijn «aan een zijner handen, waar hij een klein wondje had. Toen Zondag Dr. Bolt er bij geroepen werd (hand en arm waren inmiddels tot aan den schouder opgezwollen) gelastte deze onmiddellijke overbrenging naar het academisch ziekenhuis te Groningen. Maandagmorgen is de patient daar reeds overleden. (Rott. Nieuwsbl.) Uit Goor wordt aan de ,/Zwolsche Crt." gemeld Het bericht in //Het Volk", dat het bedrijf van de firma Arntzenius Jannink op 7 Dec. a.s. zou worden stop gezet, was voorbarig, daar de meedeeling eerst Zaterdagmorgen in de fabriek is aangepiakt. Daar uit dit bericht verkeerde gevolgtrekkingen zouden kunnen worden ge- maakt, verzoekt de firma het volgende onder de aandacht uwer lezers te brengen #Ons bedrijf zal 7 December a. s. voor onbepaalden tijd worden stop gezet, indien ons niet bekend worden gemaakt de aanstichters van sabotage, welke ondanks herhaalde waarschuwing heeft plaats gehad, hetgeen wij ook uit een oogpunt van gevaar voor onze werklieden, niet langer kunnen toelaten." Reeds eenigen tijd had het bestuur der posterijen te Leeuwarden, meldt de Haagsche Crt., vermoeden van oneerlijkheid tegen een conducteur der brievenmalen aldaar, waarom rqen besloot hem op de proef te stellen. Maandagmiddag reed hij den sneltrein van Zwolle, die te ongeveer vijf uur te Leeuwarden aankomt. Te Meppel werd een niet aangetee- kende brief met geldswaarde in de treinbus gestoken, en toen de trein te Leeuwarden aan- kwam, stonden autoriteiten met politie klaar om den brief in ontvangst te nemen. Het bleek, dat de geldswaarde uit den brief ver- dwenen was. De conducteur werd toen on- middellijk aangehouden en gefouilleerdhet gemerkte geld schijnt echter niet bij hem ge- vonden te zijn. Hij is niettemin voorloopig in arrest gesteld en het onderzoek wordt door de politie voortgezet. De conducteur, die reeds op leeftijd is, zou over enkele jaren op pensioen kunnen zijn gesteld. Te Langenboom (bij Mill) bestaan plan- nen tot het oprichten van een buurt- of winter- avondpraatclub. Elk lid van de club zou een avond de leiding krijgen de leider moet in elk geval op de door hem gekozen plaats gaan buurten de Ieden, die niet medegaan, moeten boete betalen. Het hoofddoei schijnt te zijn een //pot" te krijgen, om een keer te kunnen teeren. Lui met valsche tongen worden uitgesloten. (Geld.) Van het terrein van de Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek te Maassluis werd gister- middag op niet zeer zachtzinnige wijze een Waalsche werkman verwijderd. De man was het daar niet mee eens en gaf aan zijn mis- noegen uiting door het aan den weg gelegen kantoorgebouw van de fabriek op vervaarlijke wijs met groote steenen te bestoken, zoodat alle binnen zijn bereik gelegen ruiten van dit gebouw vernield werden. De tegenpartij in het kantoor beantwoordde dit bombardement met losse revolverschoten. Een belangstellend publiek sloeg dit bioscoopachtige gevecht gade. Politie was er echter niet te zien. Het gevecht eindigde faute de combattants, omdat de steenen- gooiende ontevredene door een paar kameraads meegetroond werd. (N. R. Crt.) Dinsdagmorgen ontdekte men blijkens de N. R. Crt., broeiing in de lading van de Sindoro, een Lloydboot die juist uit Indie te Rotterdam was aangekomen. Het broeide in het groote ruim. dat geladen was met tabak, copra, kapok, koffie en suiker, doch de vlammen waren niet merkbaar. Men dekte de ruimen luchtdicht af na ze eerst vol stoom te hebben geblazen, en hoopte zoo het vuur meester te blijven. Dit scheen eerst gelukt te zijn, doch terwijl men 's middags reeds met lossen bezig was, sloegen de vlammen weer uit. Gelukkig waren verschillende drijvende en rjjdende spuiten die 's morgens waren uitgerukt aanwezig en kon dadelijk nit 14 straalpijpen water worden gegeven. Men was dan ook spoedig het vuur meester en dekte weder op de bovenge- noemde manier de ruimen af. De schade is zeer aanzienlijk. Dinsdagavond kwam, naar //De Tijd" meldt, P. Vet met zijn werkman uit het land in den polder bij Bovencarspel met een schuit bloemkool. Waarscbijnlijk is de schuit omge- slagen met het nooalottig gevolg dat P. Vet is verdronken. Zijn lijk is Woensdagmorgen om 3 uur opgehaald. De werkman kon men echter niet vinden, maar deze is Donderdag- morgen thuis gekomen en zegt zich niets van het gebenrde te kunnen herinnereD. De onge- lukkige was 25 jaar oud, eenige zoon en steun zijner ouders. De bewoners van het dorp zijn zeer onder den indruk van het gebeurde. Een monteur, werkzaam aan den gashouder voor de fabriek te Oostzaan, ging naar Zaandam om een postwissel, groot f 206, te innen, schrijft het Hbld.dat geld was uit Duitschland gezonden om het loon der werklieden te betalen. Toen hij te Zaandam kwam, werd hem daar meege- deeld dat het geld reeds den vorigen dag was uitbetaald vermoedelijk aan een anderen monteur, vroeger te Oostzaan werkzaam. Deze laatste wist, dat het geld elke week daar aankwam. Zondagmiddag had te Venray zekere M., uit Merselo. het ougeluk bij 't onverwachts afgaan van het geweer, het schot grootendeels in het gezicht te krijgen. 't Eene oog was als 't ware uit zijn kas gerukt, terwijl het andere eveneens veel geleden had. De ongelukkige heeft zich onmiddeliijk onder geneeskundige be- handeling te Nijmegen gesteld. (Tel.) Opnieuw, schrijft de heer Plasschaert in z/Het Vaderland", is een deel der schoonheid van Veere in gevaar. Deze stad is een door water en wallen omcirkelde eenzaamheid. Het water, steeds zich sehakeerend, steeds bewegend tusschen eb en vloed, maakt er, dat het gevoel van vrij- heid blijft. Het andere deel van den ring, de wallen, de dijken, schutten het stadje houden het afzonderlijk en afgezonderd. De wallen zelf zijn daarenboven getooid met een eenvoudigen sier van boomen. Ze geven van af hun boven- vlak de gelegenheid tot het neerzien naar 't stadje. Menig inlandsch, menig buitenlandsch schilder zat daar en zag van daar de huizen rood-bepandde tuinen vol oude steenen en U 1 ZESSOH if.,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1