A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaaideren. De. Zoon van den Eankier. Donderdag 21 November 1912. 52e Jaargang. Binnenland. fkuilleto ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postYoor Nederiand f 1,10. Yoor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,65 en voor het overige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bp alle Boekhande- taars, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon No. 25. ADVERTENTIENi Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. .mzending van advertentien v6or 1 uur op den dag der uitgave. TWEEDE K A M E R. In de zitting van Dinsdag werden de algemeene beschouwingen over de Indiscbe begrooting aangevangen. Zij werden geopend door den heer De Kanter, die den z. i. uitermate gunstigen financieelen toestand besprak. Hp kwam tot de conclusie dat de Regeering, door te veel buitengewone uitgaven te bestrijden uit gewone uitgaven te weiuig geld heeft overgehouden om beschikbaar te stellen ten bate van de buitenbezittingen, justitie en onderwijs. Hij meende ook dat de schoolstrijd niet naar Indie moet worden overgebrachtde gevoeligheden van den inlander behooren te worden ontzien en men zal ben beter aan zich verbinden, als gezorgd wordt dat zij goed onderwijs kunnen genieten. De heer De Meester wenschte Indie geluk met den gunstigen financieelen toestand, maar achtte juist daarom gebiedend noodzakelijk dubbel voorzichtig te zijn. Hij kwam op tegen de opdrijving van de ambtenaars-traetementen. De begrooting draagt in dit opzicht sporen van de macbt der bureaucratie aldaar. Hij wenscht medezeggenscbap der inlanders in het bestuur en zgl zich tegen elke poging tot definitieve reorganisatie verzetten, als daarbij geen rekening wordt gehouden met die mede- zeggenschap. In verbaDd met de Chineezenkwestie betoogde hij dat krachtige handhaving van het gezag en herstel van orde noodig is, maar dat dan ook verder niets mag worden gedaan, dat opwinding onder de Oosterlingen wekt. Het beleid der Regeering in de Chineezenkwestie keurde hij af. De Regeering bleek niet voorbereid op hetgeen in China stond te gebeuren, hoewel dat reeds lang te voren te voorzien was. Hij zou wenschen dat een RegeeringscomtnissaVis werd benoemd om naar de oorzaak van de relletjes onderzoek te doen. Voorts raadde hij aan, te breken met het stelsel van Cbineesche officieren (kapiteins- en luitenants-Chinees) die weinig gezag onder de Chineezen hebben. Hij bepleitte de gelijkstelling met Europeanen van Chineezen dieNederlandsche onderdanen zijn. Hij keurt bet af dat er bij de Regeering een streven bestaat om bet inlandsch onderwijs in confessioneel christelijke richting te drijven. Van ouderrecbt is in Indie eenvoudig geen sprake. Het gouvernement beslist. Dit zal leiden tot reactiedat kan niet uitblijven. De heer Yliegen zette het standpunt der sociaal-democraten ten opzichte van Indie uit- een, dat daarop neerkomt, dat aan Indie zoo spoedig mogelijk zelfstandigheid worde toege- kend, zoodat Indie aah zich zelf kan worden overgelaten en wij ons al^ beerscbers kunnen terugtrekken. Hij sprak tegen dat de gunstige 20) NEGENDE HOOFDSTDK. Evert Hartman vertrok nog dienzelfden morgen naar Amsterdam en begaf zich direct van het station naar een kleinen schouwburc. Niettegenstaande zijne zwakheid was zijn sta°p vast en stond zijn schoon gelaat strak. Het was nog vroeg in den middag, te vroeg om naar een schouwburg te gaan, tenzij voor private aangelegenheden. Het laatste was het geval met Evert Hartman, en terstond, nadat hij de plaats van zijne bestemming had bereikt, vroeo' hij belet bij //juffrouw Marie Harden berg." wachtte, terwijl een jongen zich met zgn kaartje verwijderde. „Juffrouw Hardenberg is op het tooneel, m aar zal terstond bij u komen, wanneer u daar wilt binnengaan." financieele toestand van Indie een gevohr is van welvaart. Het is slechts een gevolg van de inkomsten uit monopolie van bedrijven. De resultaten van het mijnwezen zouden beter be hooren te zijn. Die geven nu slechte resultaten. Krachtige staatsexploitatie der mijnen is daar- tegen het eenige middel. Er moet ook meer gedaan worden voor economische verbetering van den inlander, door steun aan landbouw en industrie. Men moet ook niet aan de Indische bevolking een vreemden godsdienst willen opdringen. De bekende Indische partij moet in goede banen worden geleid, doch niet worden bebandeld zooals indertijd met Douwes Dekker geschied is. Door den heer Scheurer werd het beleid van den Gouverneur Generaal en den Minister gehuldigd. Hij erkende dat IndiS, zij het dan ook langzaam, vooruit gaat. Hij onderschrijft den wensch naar een omzichtig -financieel beleid. Ook op onderwijsgebied moet men voorzichtig zijn. Er is tegenstrijdigheid in de richtingen. De eene wil zoo vlug mogelijk alle kracht aan- wenden om het onderwijs onder de hoogere standen te propageeren, terwijl anderen meenen dat dit reeds snel gaat en men eerst bij de lagere standen moet beginnen. De kamer ging hierna over tot het trekken der afdeelingen. TER NEUZEN, 20 November 1912. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt: Hoogste barometerstand 774,6 Coruna Laagste 745,1 Christiansand Verwachtingen: Meest matige Westelijke tot Noordwestelijke wind, zwaar bewolkt, buiig weer, zelfde temperatuur. Onze vroegere stadgenoot, de heer H. L. van Pienbroek te Amsterdam, slaagde dezer dagen voor het examen van apotheker-assistent. Ter gelegenheid van de heden alhier gehouden jaarlijkscbe paarden- en veemarkt waren aangevoerd 19 paarden, 3 ossen, 55 stuks hoornvee, 6 kalveren en 66 varkens. De uitgeloofde premie's werden toegekend als volgt Voor den schoonsten dekhengst van minstens" 2 jaar oud, 5, niet toegekend. Yoor het schoonste ruinpaard van minstens 2 jaar oud, f 4, aan J. J. Hujjssen te Ter N euzen. Voor het schoonste merriepaard van minstens 2 jaar oud, le premie 5, aan J. Huijssen te Ter Neuzen, 2e premie f 2, J. Huijssen voor- noemd. Voor het schoonste jongpaard, tusschen 1 en 2 jaar oud, le premie 4, aan Aarn. de Feijter te Ter Neuzen, 2e premie f 2, aan J. Huijssen voornoemd. Na eenige minuten trad eene groote vrouw, in het zwart gekleed, het vertrek binnen. ,,Is u mgnheer Hartman $roeg de dame, blijkbaar twijfelend. „0, ja, nu herken ik u." Zij legde hare hand in de zijne en zag hem dankbaar aan. ,,Ik was zoo blij, toen men mij uw kaartje bracht. Gij zijt mijn beste vriend, en Jan en ik zijn u zooveel dank verschuldigd. Ik wilde, dat ik meer in de gelegenheid was u te zien, ik zou u dan beter mijne dankbaar- heid kunnen toonen." Dat is niet noodig, lieve mevrouw "Hardpn- berg", zei Evert Hartman geroerd. „Ik bedoel, dat het onnoodig is mij zoo dankbaar te zijn. Ik deed zoo weinig voor u. Ik wilde, dat'ik meer kon doen Dat ik krom recht kon maken voor u en u alies terug geven kon, wat u verloren hebt uw echtgenoot uw huis, en voor het oog van de wereld uw eer. Maar dat is allemaal onmogelijk, voor het oogenblik tenminste. Als ik rjjk was, dan zou ik de menschen dwingen de waarheid te erkennen. Maar God zal het doen te zijner tijd. Tot dien tijd moeten wij geduldig wachten en hopen." Voor het schoonste veulen beneden het jaar, 4, aan Aarn. de Feijter voornoemd. Voor het grootste getal paarden van den- zelfden eigenaar minstens 3, le premie f 4, aan J. J. Huijssen voornoemd. Voor de schoonste hit, f 4, aan E. Pieters te Ter Neuzen. Voor den schoonsten springstier van minstens 1 jaar oud, f 5, niet toegekend. Voor het schoonste stuk rundvee (stieren uitgezonderd) uit de kantons Hulst en Ter Neuzen, le premie f 4, aan A. Schelleman te Axel, 2e premie f 2, aan K. van Tatenhove te Ter NeuzeD. Voor het schoonste stuk rundvee (stieren uitgezonderd) aangevoerd van buiten die kantons, le premie f 4, aan O. Bossche te Selzaete, 2e premie f 2, aan O. Bossche voornoemd. Voor de beste baatgevende of kalfdragende koe, le premie f 5, aan P. Dieleman te Ter Neuzen, 2e premie f 2, aan A. Schelleman te Axel. Voor de schoonste kalfdragende vaars, aan gevoerd uit de kantons Hulst of Ter Neuzen, le premie f 4, aan P. Dieleman voornoemd, 2e premie 2, aan A. Schelleman voornoemd. Voor het schoonste rund van 1 tot 2 jaar oud zonder tanden, 4, aan E. A. Ysebaert te Ter Neuzen. Voor het schoonste kalf van 1j3 tot 1 jaar oud, f 3, aan 0. Bossche voornoemd. Voor het vetste stuk rundvee (stieren uitge zonderd, f 5, aan A. Schelleman voornoemd. Voor het grootste getal rundvee van een eigenaar, f 4, aan P. Meert te Ter Neuzen. Voor het grootste getal varkens boven de 6 stuks, 2, aan H. Marsilje te Ter Neuzen. Voor het grootste getal varkens boven de 25 stuks, J 5, aan J. de Meij te Zuiddorpe. Aan den kooper van het grootste getal ter markt aangevoerde paarden, f 5, niet toegekend. In de gisterenavond gehouden vergadering van de Vereeniging tot Ziekenverzorging alhier, die matig bezocht was, werden de aftredende bestuursleden, de heeren J. A. van Rompu en M. Eijke, herbenoemd. Van de rentelooze leening werden uitgeloot de aandeelen no. 1 en 2, 45 en 46. De rekening en verantwoording over het jaar 1911 werd overeenkomstig het advies der finan cieele commissie goedgekeurd, in ontvangsten op een bedrag van 4730,58ys en uitgaven 4746,6072, nadeelig slot alzoo f 16,02. Onder de ontvangsten komen voor aan sub sidies van de gemeenten Ter Neuzen, Zaamslag en Axel, en bijdragen van het Rijk (departe- menten van Binnenl. zaken en Oorlog) 920, giften 130,94, collecten in Ter Neuzen en omliggende gemeenten 7l,641/a» contribute der leden 689,49, verpleeggelden f 2770,73. Voor het gebruik der operatiekamer werd ont- vangen f 55,25, terwijl van de wijkverpleging inkwam een bedrag van f 13. z/En bidden, Evert", fluisterde Marie Harden berg hem zacht toe. z/Ja, en bidden", stemde hij toe. z/Maar nu", zeide hij, terwijl hij haastig sprak //kunnen wij niet ergens anders gaan, waar wij vrijer zijn Ik heb u iets belangrijks mede te deelen." Mevrouw Hardenberg, op het tooneel bekend onder den naam van juifrouw Marie Harden berg", keerde zich om en zag rond. En te gelijker tijd viel het Evert op, hoe bleek en vermagerd zg was. Een schim slechts van de gelukkige mevrouw Hardenberg, die hij vroeger had gekend. Zij was doodeenvoudig, zoo niet arme- lijk gekleed. Een steek ging hem door het hart. „Wg moeten hier blijven", zeide zij op be- slisten toon. //Binnen een kwartier moet ik optreden. Het is de laatste repetitie. Van avond moet ik spelen. Wij moeten maar wat zacht spreken. Vertel mg nu eerst, hoe u het maakt. Ge kunt nog niet geheel hersteld zijn na het vreeselijke onheil, dat u getroffen heeft. Je gezicht is nog zoo bleek en veranderd, Je bent nog niet de onde, ik zie het duidelgk. Werkelijk, je hadt niet moeten komen, maar Uitgegeven werd aan salaris van vast en tijdelijk personeel 784,68, verlichting en ver- warming 310,39, rente van opgenomen kapi- taal 407,25, voeding 1751,61, onderhoud gebouw en meubilair 182,81. Voor aankoop en herstelling van verplegingsartikelen, linnen en beddegoed en meubilair werd uitgegeven 310, terwijl op de kosten der verbouwing werd afbetaald f 471,77. In de vergadering werd aangestipt dat, hoewel de uitslag der rekening niet onbevredigend is, vooral wanneer er op gelet wordt dat er 471,77 kon worden afbetaald op de bouwkosten, die uitslag toch alleen te verkrijgen is door het betrachten van de meest mogelijke zuinigheid, en met nalating van veel dat noodwecdig zou moeten geschieden. Wanneer de toestand blijft zooals die is, zal het gelukken op enkelejaren de kosten van verbouwing uit de gewone mid- delen te betalen, doch er staan inmiddels weer andere uitgaven aan het gebouw te doen, die eveneens belangrijke uitgaven zullen vorderen. Men komt in deze niet aan het eind. Door den secretaris-penningmeester werd ver- slag uitgebracht, waaruit blijkt dat het aantal verpleegden bedroeg 73 met 2083 verpleegdagen, tegen 71 met 1335 verpleegdagen in het vorig jaar. Meest alle patienten verlieten genezen de inrichting. Er werden 45 operation verricht. Doordat het personeel in het ziekenhuis noodig was voor verpleging van patienten kon slechts op zeer bescheiden wijze aan wijkver pleging worden gedaan. Door hulp van het bekende Dames-Comite werden 2 patienten met 40 verpleegdagen ter verpleging opgenomen. De besturende zuster D. Veenstra werd op haar verzoek wegens huwelijk eervol ontslag verleend. Het aantal leerling-verpleegsters werd met 1 uitgebreid. De chirurgen Merckens, Schoute en Staver- man bleven in het ziekenhuis werkzaam. Het ledental was op het eind van het jaar 354, tegen 361 in 1910. In het verslag van het bestuur wordt aan gestipt, dat het aantal verpleegde patienten grooter is dan het voorgaande jaar. Men dankt dit aan de medewerking der plaatselijke genees- heeren en die in den omtrek en aan de chirurgen aan de inrichting werkzaam, en zeer zeker aan de besturende zuster Veenstra, die alles heeft gedaan wat in haar vermogen was, om de in richting tot die hoogte te brengen waarop zij thans gekomen is. Evenals aan de geneesheeren en chirurgen wordt haar voor het verrichtte dank gebracht en haar vertrek voor de inrichting betreurd. Het personeel dat de besturende zuster ter zijde stond verrichtte zijne taak met ijver. Door verbouwing is thans gelegenheid ver- kregen meer patieuten op te nemen dan vroeger, terwijl meerdere gemakken, de verpleging ten goede komende, zgn aangebracht. Door gebrek aan de noodige fondsen was het kalmpjes thuis moeten blijven. Je zult je zelf voor je leven ongelukkig maken." Zij zag hem vol angst in het gelaat. „Werkelijk, maak je niet ongerust," ver- zekerde hij haar met een dapperen glimlach. z/Ik zal weer spoedig de oude zijn. Hoe gaat het met Jan //Best, gelukkig" antwoordde de jonge moeder. z/Hij is mijn eenige troost." z/Daar ben ik blij om", zei Evert Hartman. Hij nam bare hand in de zgue en begon langzaam en onzeker z/Ik ik zelf ben zeer ongelukkig, mevrouw Hardenberg, Marie. Het doet mij leed u slecht nieuws te moeten melden omtrent mijzelf. Er is een groot leed in mgn leven gebracht, en dat doet mij te meer pijn, daar ook gij er door lijden zult. Ik ben beschuldigd geworden van verduistering van groote sommen gelds en vervalsching der boeken van de firma van Bron- seveld Schoonegevel. En ik kan mij niet vrijpleiten om redenen, die ik moet verzwijgen. Dientengevolge heb ik mijne betrekking ver loren en ben op straat gezet." (Wordt vervolgd). SEFMSCHE COFBAST. ■B»< mart verwrhljnt Maandag-, Hoengdag. en Vrijdngavoml, aitgezomilerd op Feeitdagen 1»1J de Flrma P. M. VJS UK IAID1, te Vcr Weazen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1