r A I g e m e e n uws- en Advertentieblad Zeenwsch-¥!aaid@re Houten's Cacao Dinsdag' 19 November 1912. 52e Jaargang BE If Binnenland. PAARDEft- en VEEMARKT. Aftoeders geeff uw Rinderen dagelijks t ABONNEMENT Per^ drie maanden Jmnnen^ Ter Neuzen 1,Franco per post Yoor N-"derland 1,10. Yoor Belgie J 1,40. Voor Amerika 1,65 en yoor het oyerige Buitenland 2,—. Men abonneert zich bg alie Boekhande- laars. Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon Ko. 2 5. ADVERTENTIENi Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor eiken regel meer 0,10. Bp directe opgaaf yan driemaal piaatsing derzelfde adyertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 1 uur op d.en dag der uitgave. Naar Zelandia verneemt, zijn de anti-revo- lutionnairen in het kiesdistnct Goes voornemens, indien de heer De Savornin Lobman bij zijn voornemen blijft volharden om zich bij de Kamerverkiezingen van 1913 niet meer bes'chik- baar te stellen, de candidatuur aan te bieden aan den heer Ds. H. C. Hogerzeil te Vlissingen die zich bereid verklaard heeft een eventueeie candidatuur aan te nemen. Bil de Zaterdag gehouden officieele can- .didaatstelling voor de verkiezing van een lid der Iweede Kamer in het kiesdistrict Ommen zijn candidaat gesteld de heeren Mr. C. J. A. Bichon van lJsselmonde (chr.-hist.j en Mr. H. van der Vegte (antirev.) r Boor den Minister van Binnenlandsche Zaken, alsmede namens den Minister van Land- bouw, Nijverheid en Handel, zijn de Commis- sarissen der Koningin uitgenoodigd de burge- meesters te verzoeken, desgevraagd inlichtingen te willen verstrekken aan het Technisch Seheep- vaartbureau //Nautica", dat zich ter bevordering van een doeltreffend toezicht op de binnenseheep- -vaart, o. m. ten doel stelt een naar kaartsyteem ingericht archief bij te houden, hetwelk moet strekken om op den duur een soort ,/Burgerlijke Stand" van de binnenscheepvaart te verkrijgen. (Pel.) In een missive aan de Ged. Staten van de verschillende provincien deelt de Minister van Binnenlandsche Zaken mede, dat hem ge- bleken is, dat men hier en daar in de meening verkeert, dat de regeering eigener beweging tot het instellen van Armenraden zal overgaan. Bit is een misvatting. Voorsbands wenscht de Ministei at te wachten, nit welke gemeenten een verzoek om instelling vaD een Armenraad gericht zal worden. De Minister zal het op hoogen prijs stellen indien een college van B. en W. of een burgemeester, die meent, dat voor bun gemeente de instelling van een Armenraad gewenscht is, hem van hun gevoelen doen blijken. Landweer. Volgens de „Avondpost" zullen in 1913 geen veilofgangers der landweer voor oefeniug onder de wapenen worden geroepen en over- weegt het legerbestuur den maatregel, het land- weerkader bij vertrek met groot verlof te voorzien van reglementen en dienstvoorschriften, ten einde gezegd kader in de gelegenheid te stellen op de hoogte te blijven hunner ver- plichtingen. Daar klachten omtrent onvoldoende itennis ook van het militiekader werden geuit, ligt het, dunkt ons, in de eerste plaats op den wegvan het legerbestuur, het militiekader in het bezit te stellen en te laten van de noodige reglementen. te drinken, dat is gezonder voor hen en voor hunne zenuu/en dan welke andere drank ook; maar Bet er op dat ge van deze krachtige pittige cacao niet ycel noodig hebt voor de hereidlng, dan zult ge ondcr- vinden dat ge hun voor uitcrst v/einig geld het gezondste te drinken geeft dat maar te bedenken is. In een te Amsterdam gehouden vergadering, onder leiding van Ds. H. C. Hogerzeil, van Vlissingen, is, naar de Stand, rueldt, in begin- sel besloten tot de oprichting van een volks spaar- en een voorschotbank in Nederland, waarvan het doel zal zijn om te werken in bet belang van de christelijke arbeiders en ar- beidersbeweging. Uit de aanwezigen werd een commissie benoemd om de zaak verder te regelen. Enkele personen uit verschillende deelen van ons land zal nog gevraagd worden om deel van de commissie uit te maken. De Nieuwe Zeeuwsche Courant spreekt het bericht, dat de heer Mr. C. Lucasse, te Goes, die, gelijk men weet, ernstig ongesteld is, als lid van de Eerste Kamer zal bedanken, tegen. Het bericht dat ook aan ons was gezonden is geheal en al uit de luchl gegrepen. Volgens hetzelfde blad gaat de ?ieke vooruit en behoeft men voor ernstige complicaties niet te vreezen. Mr. Lucasse heeft een hartkwaal. TER NEUZEN, 18 November 1912. Het weerbericht van het meteorologisch instituut te De Bilt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstaud 774,5 Horta. Laagste 744,3 Haparanda VerwachtingenZwakke tot matige veran- deilijke wind, later uit Noordelijke richtingen, nevelig tot half bewolkt, waarschijnlijk eemge regen, iets kouder. In de op Donderdag a. s., des namiddags te 2 ure te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Notulen. lngekomen stukken. Benoeming van een voorzitter van de Nieuw- jaarscommissie. Benoeming van een onderwijzer bij bet her- halingsonderwijs aan school A. Sollicitanten zijn de heeren C. F. Kohler en P. A. de Feijter. Voorstel omtrent het verzoek van I. de Groot om verhooging van jaarwedde. Voorstel omtrent het verzoek van C. F. Kohler om verhooging van jaarwedde. Benoeming van 2 leden van het burgerlijk armbestuur. Aanbevolen worden R. J. Scheele, P. M. C. van Sprang, H. P. de Jonge en F. van de Ree. Voorstel tot toekenning van eene gratifieatie aan de marechaussees alhier. Voorstel tot toekenning van eene gratifieatie aan den gemeentebode. Voorstel tot in gebruik geving van de raadzaal. Voorstel tot vaststelling van eene verordening voor eene commissie van toezicht op het Middel- baar Onderwijs. Voorstel tot het nemen voor rekening van de gemeente de kosten van vernietiging van eigendom in het publiek belang. Voorstel tot instelling van eene vaste com missie van bijstand. Voorstel tot het verleeuen van toestemming tot eene af- en overschrijving in de begrooting voor 1912. Voorstel nopens de uitgifte van gemeente- gronden in evfpacht. Voorstel omtrent bet adres van de agenten van politie om verhooging van jaarwedde. V oorstel omtrent bet tot wijziging van art. 4 der voorwaarden van de aan de lndustrieele Maatschappij verleende concessie. Voorstel tot vaststelling van een reglement van orde voor de vergaderingen van den Raad. Vaststelling van het honorarium voor een tijdelijk opzichter. Voorstel tot niet vervulling van de vacature aan school D, welke zal ontstaan door het ver- leend ontslag aan mej. Tauber. Voorstel tot het verleenen van een jaarHjksche bijdrage aan den agent van politie Meulbroek, in de kosten van onderhoud van een rijwiel. Voorstel tot vaststelling van eenige rooilijnen in verband met de demping van de gemeentehaven. Reclames hoofdelijken omslag. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op den dezen Donderdag te houden Nutsavond. Het bestuur dat reeds meermalen gelukkig was in de keuze van een spreker of spreekster, vertrouwt, dat ook thans weer een mooie en nuttige avond te wachten is. De te houden voordrachten zijn ditmaal van een geheel anderen aard dan gewoonlijk, en zullen juist daarom eene reeht aangename afwisseling kunnen geven. Waar bet ledental zich steeds uitbreidt, is eene voile zaal te wachten. De WelEerw. heer F. Martens, van Ter Neuzen, is benoemd tot kapelaan te Klein- Dongen (Noord-Brabant). Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer over de Staatsbegrooting voor 1913 werd bij hoofdstuk financien er op gewezen, dat in stijgende mate in Zeeuwsch-Vlaanderen last wordt ondervanden van het omloopen van Belgische nikkelen munten tot nadeel van de neringdoenden, die bij inwisseling daarvan schade lijden. Men wenschte dat de regeeying door energieke maatregelen het kwaad zou bestrijden en niet zou terugdeinzen voor een absoluut verbod van bet gebruik dier munten. Met 1 Jan. a. s. wordt de kommies P. de Reijger verplaat3t van Sas van Gent naar Sluis en met ingang van 16 Dec. wordt de kommies P. J. Stoutjesdijk te Sluis, tijdelijk belast met de functie van hoofdeommies te Hardenberg. Men meldt uit Aardenburg, in verband met het onder de gemeente St. Kruis op elf dezer plaats gehad bebbend treffen tusschen de politie en eenige stroopers, aan de VI. Crt. nog het volgende Met buitengewone brutaliteit en onverschrok- kenheid treden tegenwoordig in Zeeuwsch- Vlaanderen de wildstroopers op. Zooals den elfden dezer de onder deze gemeente survejl- leerende politiemannen met hen kennis maakten gaat het evenwel alle perken te buiten. Na de wildstroopers vijf in getal ge- ruimen tijd te hebben bespied, bemerkten de marechaussees dat deze voor het buitengewone slechte weer een op het besurveilleerende land staand schuurtje binnengingen waarschijnlijk om daar te schuilen. Niettegenstaande de politiemannen slechts met hun beiden waren en wisten dat de stroopers van meerdere vuurwapenen waren voorzien, be- slopen ze het gebouw. Na even geluisterd te hebben opende een hunner de deur daarvan teneinde zoo mogelijk de overtreders te bekeuren. Onmiddellijk daarop evenwel werden beide politiemannen door de uit het schuurtje te voorschijn springende vermomde stroopers over- rompeld, waarop een hevige worsteling ontstond. Door de overmacht werden jammer genoeg onze politiemannen overmand en ontsnapten de dieven. De beide marechaussees onderzochteu daarna het gebouwtje zonder evenwel iets te vinden. Toen zij zich daaruit verwijderden bemerkten zij dat de stroopers terugkeerden. Spoedig daarop werden verschillende schoten- gelost en werd het schuurtje, waaruit de politiemannen gelukkig bijtijds vertrokken waren, als 't ware doorzeefd met hagel. Verbluft door de verregaande brutaliteit der bende en slechts in het bezit hunner revolvers waaruit ze eenige schoten Iosten doch waar- mede onder zulke omstandigheden en in de .duisternis weiuig valt te doen en die n.b. door de worsteling bevuild en onklaar waren geworden, zagen onze politiemannen het nuttelooze in verder hun leven in de waagschaal te stellen en konden slechts onder groote moeilijkheden en achter- volgd door de stroopers retireeren. Axel. Naar men verneemt is de heer C. Hagers, hoofd der o. 1. s. en Directeur der R. N. L. alhier, die zich heeft aangemeld om te worden benoemd bij het openbaar onderwijs in Ned.-Jndie, daarvoor reeds goedgekeurd en zal hij na benoeming zeer waarschijnlijk reeds in het begin van 1913 daarheen vertrekken. RECHTSZAKEN. Door de Arrondissements-rechtbank te Middel- burg is verwezen naar de terechtzitting met bevel tot gevangenhouding van den beklaagde tegen P. F. R., oud 22 jaren, werkman, ge- boren en wonende te Graauw, thans gedetineerd te Middelburg, terzake van poging tot doodslag of bedreiging met misdrijf tegen het leven. Bij bevelschrift der Arrondissements-recht bank te Middelburg is buitenvervolging gesteld met last tot zijne invrijheidstelling A. E. J. J., oud 31 jaren, ambtenaar ter secretarie te Hulst. IBit blctd versehijnt Mnnadsg., Woenstiag. en VrSfdasmvonti, nligesnnderd op Feeatdnsen blj ile Firina I*. X. VIM »K 8AMHIK. tie Tffl'ViV -7";r i-|-r-i--rrrv r -Ti-rnt-'-mTt—mrnr r-i-n De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maabt bekend dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad, zal worden gehouden op Donderdag den 31 Koveinber I»I3, des na- middags te 2 ure. Ter Neuzen, den 18 November 1912. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend dat het sluitingsuur op Woensdag 20 November 1912, bij gelegenheid van de Paarden- en Veemarkt wordt bepaald op E3 uur des nachts dat in voor het publiek toegankelijke inrichtingen voor de dansmuziek draaiorgels mogen worden gebruikt, onder voorwaarde dat deze alleen bediend wot«4en door mannen en dat er geen trommels of geruis«ni$akende instrumenten aan verbonden zijn en dat deze publieatie tevens dient als waadtdttiwiiig dat voormeide inrichtingen om 13 siur aesjiarlitK moeten ontruimd worden. V 0 Ter Neuzen, 18 November 1912. De Burgemeester voornWmd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1912 | | pagina 1